Правила прийому 2023

Провадження освітньої діяльності у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського.

I. Загальні положення

1.1. Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського оголошує прийом на підготовку фахівців з передвищою освітою за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу. 

1.2 До Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського приймаються громадяни України, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

1.3. Прийом до закладів освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбачених розділом IV до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2023 році.

1.4. Усі особи, які здобувають передвищу освіту в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, мають рівні права та обов’язки.

1.5. Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 40 місць. Умови проживання: дво – та чотиримісні кімнати; кухня та санітарна кімната у кожній житловій секції.

1.6. Приймальна комісія працює з понеділка до суботи. Години праці: з 9.00 до 18.00.

1.7. Усі питання, пов’язані з прийомом до Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу, як правило, вдень прийняття, але не пізніше дня,наступного після прийняття.

II. Прийом на навчання для здобуття фахової передвищої освіти

2.1. Для здобуття фахової передвищої освіти приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту – за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули ступінь вищої освіти. 

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітньо-професійний ступінь чи ступінь (рівень) вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.2. Вступники приймаються на навчання на перший рік навчання. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий рік навчання або на перший рік навчання (зі скороченим строком навчання).

Для здобуття фахової передвищої освіти за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий (третій) рік навчання або на перший рік навчання (зокрема, зі скороченим строком навчання).

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста можуть бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти на такий самий або наступний рік навчання, на спеціальність іншої галузі знань на такий самий або попередній рік навчання.

Відраховані здобувачі вищої освіти на основі повної загальної середньої освіти мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальним навчальним планом на ту саму або споріднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

3.3. Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського. 

2.4. Особливості прийому на навчання осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі або які переселилися з неї після 01 січня 2023 року, в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (далі – наказ № 271).

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється:

за рахунок видатків місцевих бюджетів у державних та комунальних закладах освіти (регіональне замовлення);

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати фахову передвищу освіту в державних і комунальних закладах освіти на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій 

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.3.  Особи без громадянства, у тому числі закордонні українці, які постійно проживають в Україні, громадяни Республіки Польща, особи, яких визнано біженцями, та особи, які потребують додаткового захисту, мають право на здобуття фахової передвищої освіти нарівні з громадянами України, зокрема за кошти державного або місцевого бюджету.

3.4. Особи, які здобувають фахову передвищу освіту, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї освіти за кошти державного або місцевого бюджету. 

Не допускається одночасне навчання за двома чи більше спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами, рівнями, ступенями, формами здобуття освіти) за кошти державного або місцевого бюджету, крім випадків поєднання спеціалізацій (предметних спеціальностей) в одній освітньо-професійній програмі. 

ІV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

4.1. Прийом на перший рік навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на старші курси навчання здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі (році навчання), яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

4.2. Прийом на навчання за регіональним замовленням (за кошти місцевого бюджету) здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти за якими воно сформоване регіональним замовником. Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, предметних спеціальностей, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм здобуття освіти та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) коледж здійснює самостійно.

4.3. Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається закладом освіти в межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти та загальним обсягом бюджетних місць. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання державного (регіонального) замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається закладом освіти в межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

4.4. Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначаються у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (після отримання необхідної інформації від державного (регіонального) замовника) та оприлюднюються на офіційному вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

1. Для вступників на основі базової середньої освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів, визначених розділом VI цього Порядку, починається 30 червня;

4) прийом заяв та документів закінчується о 18:00 год. 13 липня;

5) додатковий прийом документів та заяв для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться з 06 серпня по 20 серпня; 

6) творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 21 липня;

7) творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди під час додаткового набору проводяться з 21 серпня по 25 серпня;

8) рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється

не пізніше: 12:00 год 26 липня;

9) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення – до 12:00 год. 28 липня;

10) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 18:00 год. 29 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше ніж 03 серпня, додатковий набір – не пізніше ніж 31 жовтня;

11) переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб (в межах цього Порядку), проводиться не пізніше 08 серпня.

2. Для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня та завершується 30 листопада;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв;

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VI цього Порядку, розпочинається 14 липня;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18:00 год 05 серпня – для осіб, які вступають на основі співбесіди або творчого конкурсу;

о 18:00 год 17 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі результатів національного мультипредметного теста (зовнішнього незалежного оцінювання);

5) додатковий прийом документів та заяв для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться з 06 серпня по 20 серпня; 

6) творчі конкурси та співбесіди проводяться з 08 серпня по 16 серпня включно;

7) творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди під час додаткового набору проводяться з 21 серпня по 25 серпня; 

8) рейтингові списки вступників за кожною конкурсною пропозицією із зазначенням рекомендованих до зарахування формуються на основі конкурсного бала або розгляду мотиваційних листів з повідомленням про отримання чи неотримання ними рекомендації за відповідним джерелом фінансування та оприлюднюється не пізніше 12:00 год 18 серпня;

9) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного або регіонального замовлення до 12:00 год 25 серпня;

10) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 12:00 год. 26 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12:00 год. 31 серпня, додатковий набір – не пізніше 30 листопада;

11) переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти (в межах цього Порядку), проводиться не пізніше 08 вересня.

3. Для вступників на основі повної загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника, вищої освіти за заочною формою здобуття освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб:

1) початок реєстрації електронних кабінетів 01 липня 2023 року;

2) прийом заяв та документів, предбачених розділом VI цих Правил, розпочинається 25 липня 2023 року;

3) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год.  20 серпня для осіб, які вступають на основі творчих конкурсів, індивідуальної усної співбесіди;

о 18.00 год.  20 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (2020 – 2021 рр.), сертифікату національного мультипредметного тесту (2022 – 2023 рр.);

4) творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди проводяться з 21 серпня по 25 серпня);

5) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра оприлюднюються не пізніше 12.00 години 26 серпня;

6) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування до 12.00 години 28 серпня);

7) зарахування вступників за кошти фізичних або юридичних осіб відбувається не пізніше 31 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі на навчання до закладів фахової передвищої освіти

1. Вступники на навчання для здобуття фахової передвищої освіти на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника подають заяви:

тільки в електронній формі (через електронний кабінет), крім визначених у цьому пункті випадків;

подають першу заяву в паперовій формі з одночасним створенням електронного кабінету в приймальній комісії закладу освіти, подають інші заяви тільки в електронній формі:

за наявності розбіжностей у даних вступника в ЄДЕБО (прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, стать, громадянство тощо) і у відповідному документі про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти та у сертифікаті національного мультипредметного теста чи зовнішнього незалежного оцінювання (у разі їх подання);

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

подають заяви тільки в паперовій формі:

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу фахової передвищої освіти.

2. Інші категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви тільки в паперовій формі.

3. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією коледжу у порядку, визначеному законодавством.

Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру будь-якого закладу освіти з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі.

4. Заяву в паперовій формі вступник подає особисто до приймальної комісії коледжу (за згодою закладу освіти або в разі перебування вступника на тимчасово окупованій території – дистанційно з використанням засобів електронного зв’язку). Відомості кожної заяви в паперовому вигляді реєструє уповноважена особа приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви (з відповідними помітками в разі дистанційної подачі заяви). Належним дотриманням вимоги встановлення фізичної особи, яка дистанційно подає заяву в паперовій формі, вважається електронна ідентифікація фізичної особи, яка подає такі документи з використанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

5. У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації, освітньо-професійної програми) та форми здобуття освіти.

Вступники, місце проживання яких зареєстровано (задекларовано) на тимчасово окупованій території, або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, зазначають це в заяві.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«Претендую на участь у конкурсі на місця державного або регіонального замовлення і на участь у конкурсі на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб у разі неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням)»;

«Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних або юридичних осіб і поінформовані про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення, у заявах зазначають: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронному вигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скриньці.

6. Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус». Особи, яким виповнилося 14 років після 01 січня 2023 року, можуть вступати за свідоцтвом про народження за умови пред’явлення особисто документа (одного з документів), що посвідчує особу передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» впродовж 90 календарних днів після зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи;

військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України, або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, а також вступники, які проживають на території населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративній межі, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом № 271 (освітні центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна»).

7. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа (одного з документів), що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;

копію військово-облікового документа (у військовозобов’язаних – військових квитків або тимчасових посвідчень, а у призовників – посвідчень про приписку до призовних дільниць), крім випадків, передбачених законодавством;

копію документа (державного зразка) про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь фахової передвищої, вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в Єдиній державній електронній базі з питань освіти;

копію сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання на основі ПЗСО (2020 -2021 рр.);

кольорову фотокартку розміром 3 х 4 см в електронній формі (у вигляді файлу розміром до 1Мб).

Вступники, які проходять творчі конкурси, індивідуальну усну співбесіду  допускаються до участі в ньому за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2023 року).

8. Відомості про документи (копії документів у разі їх відсутності в інформаційно-телекомунікаційних системах), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі особою, на зарахування за результатами позитивної оцінки співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення вступник подає особисто або засобами електронного зв’язку не пізніше дати закінчення прийому заяв та документів відповідної категорії вступників.

Відомості про документи (копії документів у разі їх відсутності в інформаційно-телекомунікаційних системах), що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення, вступник подає особисто або засобами електронного зв’язку одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 серпня (вступ на основі базової середньої освіти) або 5 вересня (вступ на основі повної загальної (профільної) середньої освіти). 

Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов участі у конкурсному відборі, унеможливлюють їх реалізацію.

9. Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

10. Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення.

11. Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання 

до закладу освіти протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в ЄДЕБО, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

12. Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.

13. Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до ЄДЕБО, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в ЄДЕБО. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в ЄДЕБО. 

14. Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

15. Документи про вищу духовну освіту приймаються в  разі її здобуття особами до 01 вересня 2018 року і за умови подання свідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту отриманого особою відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих закладами вищої духовної освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652, або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра щодо визнання відповідного документа про вищу духовну освіту.

VII. Конкурсний відбір, його організація та проведення

1. Конкурсний відбір на навчання для здобуття фахової передвищої освіти здійснюється:

на основі базової середньої освіти, повної (профільної) загальної середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – за результатами творчого конкурсу в передбачених цим Порядком випадках, в інших випадках – для вступу на місця державного (регіонального) замовлення за результатами співбесіди, для вступу на місця за кошти фізичних або юридичних осіб – на основі розгляду мотиваційних листів;

в інших випадках – відповідно до Правил прийому.

2. Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала або результатів розгляду мотиваційних листів.

3. Конкурсний бал для вступу на основі базової або повної загальної (профільної) середньої освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на місця державного (регіонального) замовлення визначається як оцінка творчого конкурсу або співбесіди.

Замість проходження співбесіди вступник може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста, отримані не раніше 2020 року. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

Особам, які є членами збірних команд України та брали участь у міжнародних олімпіадах (відповідно до наказів Міністерства освіти і науки України), Олімпійських, Параолімпійських і Дефлімпійських іграх (за поданням Міністерства молоді та спорту України), зараховується оцінка 200 балів.

4. В інших випадках конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому.

5. Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення конкурсного бала, з яким вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

6. Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж 31 січня.

Співбесіди для вступників на основі повної загальної (профільної) середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії не пізніше ніж 10 лютого. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід та творчих конкурсів оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладів освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Вимоги до мотиваційних листів затверджуються головою приймальної комісії та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладів освіти не пізніше 1 березня.

Заклад освіти проводить перевірку мотиваційних листів на оригінальність тексту та забезпечує можливість доступу до результатів такої перевірки уповноваженому з питань запобігання та виявлення корупції (далі – уповноважений).

7. Особи, які без поважних причин (визнаних такими за рішенням приймальної комісії) не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

8. Апеляції на результати вступних випробувань, проведених закладом освіти, розглядає апеляційна комісія закладу освіти, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом закладу освіти, з урахуванням необхідності залучення до її діяльності представників громадськості, органів студентського самоврядування, зовнішніх експертів.

9. Відомості щодо результатів вступних випробувань вносяться до ЄДЕБО.

10. Рішенням приймальної комісії результати вступного випробування на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані за заявою вступника для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію, для якої передбачено проходження такого самого вступного випробування, в цьому закладі освіти.

11. Матеріали вступних випробувань, включаючи відеозаписи співбесід та творчих конкурсів, зберігаються не менше одного року, потім знищуються, про що складається акт.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського

Порядок подання заяв на апеляцію:

1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора коледжу про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному іспиті (далі – апеляцію).

2. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до апеляційної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань.

3. Апеляційна комісія коледжу не приймає апеляції по процедурі й результатах вступних випробувань, які проводились Українським центром оцінювання якості освіти або іншими установами. 

4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити апеляційній комісії документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Порядок розгляду апеляцій:

1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія у складі голови комісії та двох членів комісії з числа затверджених відповідним наказом. 

2. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

3. Апеляція розглядається в присутності абітурієнта. Присутність сторонніх осіб при розгляді апеляцій абітурієнтів не допускається.

4. На засіданні апеляційної комісії може бути присутній голова відповідної екзаменаційної комісії в якості експерта. Він має право давати обгрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

5. Усі засідання апеляційної комісії коледжу оформлюються протоколом, який затверджується Головою приймальної комісії коледжу. 

6. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії коледжу на засіданні може бути присутнім секретар (чи інший співробітник) приймальної комісії.

7. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони отримують обґрунтований коментар результатів оцінювання вступного випробування та пояснення щодо допущених ними помилок та недоліків.

8. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії не допускається.

9. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол апеляційної комісії. Рішення з приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування. Оцінка затверджується більшістю голосів. 

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та в екзаменаційному листі.

10. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

11. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії.

12. Прийняте апеляційною комісією коледжу рішення є остаточним і не підлягає перегляду. 

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

1. Спеціальними умовами участі в конкурсному відборі на здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) є:

зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до цього Порядку осіб, які зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

2. Проходять вступні випробування та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) (крім випадку, якщо в заяві зазначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та/або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»):

особи з інвалідністю внаслідок війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди;

особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення);

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа;

особи, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення та адміністративної межі (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи), або переселилися з неї після 01 січня 2023 року;

діти загиблих (померлих) осіб, визначених у частині першій статті 101 Закону України “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, особи з їх числа;

особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;

особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2), 

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами з інвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I або II групи;

іноземці та закордонні українці в межах квоти для іноземців.

3. Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю (спеціалізацією), то заклад освіти може звернутись до відповідного державного (регіонального) замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг цього перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

4. Можуть бути переведені на вакантні місця державного або регіонального замовлення відповідно до Правил прийому такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки: 

вступники на основі базової середньої освіти, повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або місцевого бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше строків, встановлених у пункті восьмому розділу VI Порядку;

особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

ІX. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

1. Рейтинговий список вступників на місця державного (регіонального) замовлення формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

При проведенні конкурсного відбору на місця за кошти фізичних та юридичних осіб побудова рейтингового списку за результатами оцінювання мотиваційних листів здійснюється у випадку перевищення кількістю вступників кількості місць ліцензованого обсягу, виділеного для них. В іншому випадку список вступників, рекомендованих до зарахування, формується в алфавітному порядку.

2. Рейтинговий список вступників впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

3. У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) вступника;

конкурсний бал вступника;

ознака підстав для зарахування за результатами позитивної оцінки вступного випробування на місця державного або регіонального замовлення;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення, адміністративної межі, особливо небезпечна територія (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2023 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО.

5. Списки вступників, рекомендованих до зарахування за кошти державного або місцевого бюджету (за державним або регіональним замовленням) за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього розділу.

6. Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання/невиконання вступниками вимог для зарахування на навчання з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

7. Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування відображається в ЄДЕБО та розміщується на офіційному веб-сайті коледжу.

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

1. Особи, які отримали повідомлення в електронному кабінеті про рекомендування до зарахування на місця державного або регіонального замовлення, у строк, визначений в розділі V цього Порядку, можуть підтвердити вибір одного місця навчання в електронному кабінеті або (в разі відсутності електронного кабінету) особисто в закладі освіти чи засобами електронного зв’язку з накладанням кваліфікованого електронного підпису.

Підставою для зарахування особи на навчання є підтвердження вибору місця навчання, виконання вимог Правил прийому та укладення договору про надання освітніх послуг між закладом освіти та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників), в якому можуть бути деталізовані права та обов’язки сторін. Договір про надання освітніх послуг може бути укладений дистанційно з накладанням кваліфікованих електронних підписів.

Особи, місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній, можуть укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання, а його відсутність не перешкоджає наказу про зарахування. В іншому випадку наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

2. У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

3. Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця державного або регіонального замовлення за однією або кількома конкурсними пропозиціями і не підтвердили вибір місця навчання за однією з них у строки, визначені в розділі V цього Порядку, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за державним або регіональним замовленням чи переведення на такі місця. Після підтвердження вибору місця навчання заяви на місця державного або регіонального замовлення за іншими конкурсними пропозиціями вважаються в ЄДЕБО заявами тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, зміна вибору місця навчання за державним або регіональним замовленням не припускається.

Після внесення до ЄДЕБО наказу про зарахування всі інші заяви вступника деактивуються, але можуть бути поновлені вступником у статусі заяв тільки на місця за кошти фізичних або юридичних осіб.

4. Порядок підтвердження вибору місця навчання за кошти фізичних, юридичних осіб визначається Правилами прийому і може передбачати підтвердження вибору місця навчання в електронному кабінеті вступника.

Договір (контракт) про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою, у разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, укладається після видання наказу про зарахування. Якщо договір не буде укладено впродовж десяти календарних днів (трьох місяців для вступників місце проживання яких зареєстроване (задеклароване) на тимчасово окупованій території та знаходяться на ній) з дати видання наказу про зарахування, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи. 

XI. Коригування списку рекомендованих до зарахування

1. Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не підтвердили вибір місця навчання за державним або регіональним замовленням, передбачений у розділі X цього Порядку, і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

2. Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XII. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб

1. Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми здобуття освіти та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до цього закладу освіти за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 67 розділу IX Правил прийому, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу XI цього Порядку.

2. Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIIIПравил прийому, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування;

особи, які не отримали рекомендацію для зарахування на місця державного (регіонального) замовлення в порядку, передбаченому пунктом 5 розділу ІX Правил прийому.

Переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

3. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу, заклад освіти використовує для цього вакантні місця державного (регіонального) замовлення з інших спеціальностей цієї галузі. Надалі для переведення на місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту другого цього розділу, можуть бути використані вакантні місця інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти (після переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому пункту другого цього розділу за відповідною спеціальністю та формою здобуття освіти), про що негайно ставить до відома відповідного державного (регіонального) замовника.

4. Невикористані після цього місця державного (регіонального) замовлення вважаються такими, що не розміщені в закладі освіти. Заклад освіти повідомляє державного (регіонального) замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм здобуття освіти. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця державного (регіонального) замовлення осіб, зазначених в абзаці другому пункту другого цього розділу, заклад освіти надсилає державному замовнику запит на виділення додаткових місць державного замовлення за рахунок повернутих з інших закладів. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія державного (регіонального) замовника.

XIІІ. Наказ про зарахування, спеціальний конкурс

1. Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу на підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в ЄДЕБО та оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом V Правил прийому.

2. Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил, наказ про зарахування скасовується в частині зарахування такої особи.

3. Зараховані особи можуть бути виключені з наказу про зарахування (до наказу про зарахування вносяться зміни, що стосуються цієї особи) до закладу освіти за власним бажанням, відраховані із закладу освіти за власним бажанням, у зв’язку з чим таким особам повертаються подані ними документи не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування на підставі наказу керівника закладу освіти.

4. Якщо особа без поважних причин не приступила до занять протягом 10 календарних днів від їх початку, наказ про зарахування скасовується в частині, що стосується цієї особи.

5. На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2-4 цього розділу, місце (місця) може проводитись спеціальний конкурсний відбір з урахуванням джерел фінансування з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з інших конкурсних пропозицій цього закладу освіти за умови збігу предметів співбесіди (творчого конкурсу) шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

XІV. Особливості прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України

1. Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про фахову передвищу освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», постановою Кабінету Міністрів України від 11 вересня 2013 року №  684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №  1541 «Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536.

Громадяни Республіки Бєларусь, які не мають посвідки на тимчасове (постійне) проживання в Україні, приймаються на навчання за індивідуальним дозволом МОН.

2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами про міжнародну академічну мобільність між закладами фахової передвищої освіти або закладами вищої освіти, до структури яких входять заклади фахової передвищої освіти.

Прийом закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, іноземців та осіб без громадянства, які постійно проживають в Україні, громадян Республіки Польща, осіб, яким надано статус біженця в Україні, та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту до закладів освіти на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється нарівні з громадянами України.

3. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених Правилами прийому.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти

1. На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми освітній омбудсмен та/або представник Служби освітнього омбудсмена, представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації). Порядок акредитації журналістів у приймальній комісії визначається Правилами прийому.

2. Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права спостерігати за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальних комісій своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення до засідання з документами, що надаються членам комісії.

3. Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (освітньо-професійної програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за державним або регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньо-професійною програмою), оприлюднюються на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

4. Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проєктом порядку денного засідання оприлюднюється на вебсайті (вебсторінці) закладу освіти.

5. Подання вступником недостовірних персональних даних, недостовірних відомостей про здобуту раніше освіту, про наявність права на спеціальні умови вступу, про участь в учнівських олімпіадах, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання (національного мультипредметного теста), про трудовий договір на працевлаштування для здобуття освіти за дуальною формою є підставою для скасування наказу про зарахування в частині, що стосується цього вступника.

6. Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, що фінансуються за державним або регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітньо-професійними програмами), осіб (прізвища та ініціали), які подали заяви щодо вступу, їх рекомендування до зарахування та зарахування до закладів фахової передвищої освіти здійснюється на підставі даних ЄДЕБО через розділ «Вступ» вебсайту ЄДЕБО за електронною адресою: https://vstup.edbo.gov.ua/, а також інформаційними системами (відповідно до договорів, укладених власниками (розпорядниками) таких систем з технічним адміністратором ЄДЕБО).

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

до Правил прийому до Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського

Інформаційні таблиці містять довідкові данні щодо вступу за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.

До інформаційних таблиць включені наступні таблиці:

  • Перелік освітньо-професійних програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
  • Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів, творчих конкурсів (таблиця 2).

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (таблиця 3)

                                                                                                                                                                                                                               Таблиця 1

Перелік освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання, 

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фаховий молодший бакалавр 

Галузь знаньСпеціальність Освітньо-професійна програмаЛіцензовані обсягиНормативні терміни навчанняВартість одного року навчання, грн.
Код Назва Код Назва 

Денна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання


БЗСОПЗСО


«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво40

3р. 10 міс

2р. 10міс.
2р.10міс.8500.005700.00
02Культура і мистецтво024ХореографіяНародна хореографія603р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.9600.005700.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності вокального колективу1203р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності інструментального колективу
3р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіВидовищно-театралізовані заходи
3р. 10міс.
2р. 10міс.
2р.10міс.9100.006500..00
02Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа402р. 10міс.1р. 10міс.1р.10міс.6900.005700.00

Таблиця 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, 

вступних іспитів, творчих конкурсів

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалавр Освітньо-професійна програмаПерелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
Код Назва 


«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво1. Творчий конкурс. Фах 2. Мотиваційний лист140
024ХореографіяНародна хореографія1. Творчий конкурс. Хореографія  2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності вокального колективу1.Творчий конкурс. Фах  2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Організація діяльності інструментального колективу1.  Творчий конкурс. Фах 2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіВидовищно-театралізовані заходи1. Творчий конкурс. Фах 2. Мотиваційний лист140
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Індивідуальна усна співбесіда  2.  2. Мотиваційний лист100

Таблиця 2 

(продовження)

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалавр  Освітньо-професійна програмаПерелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
Код Назва 


«Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтвоТворчий конкурс. Фах Мотиваційний лист140
024ХореографіяНародна хореографіяТворчий конкурс. Фах Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Організація діяльності вокального колективуТворчий конкурс. Фах  Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності інструментального колективуТворчий конкурс. Фах Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Видовищно-театралізовані заходиТворчий конкурс. Фах Мотиваційний лист140
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Українська література: співбесіда або сертифікат національного мультипредметного тесту, ЗНО (сертифікат 2020-2022 рр.) 2. Мотиваційний лист100

Таблиця 3

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр  

(З додатку 1 до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 2018 році (пункт 2 розділу І)

Шифр галузіГалузь знаньКод спеціальностіСпеціальність
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація


024Хореографія


028Менеджмент соціокультурної діяльності**

**  За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю «Народна творчість».