Правила прийому 2022

Провадження освітньої діяльності у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2022 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2021 року № 1159 та зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2021 р. №1668/37290.

І. Загальні положення

1.1 Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського оголошує прийом на підготовку фахівців з передвищою освітою за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (таблиця 1).

1.2 До Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського приймаються громадяни України, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

1.3 Прийом до закладів освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV до Умов прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2022 році.

         1.4 Усі особи, які здобувають передвищу освіту в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, мають рівні права та обов’язки.

1.5 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 40 місць. Умови проживання: дво- та чотиримісні кімнати; кухня та санітарна кімната у кожній житловій секції.

1.6 Приймальна комісія працює з понеділка до суботи. Години праці: з 09.00 до 18.00.

1.7 Усі питання, повʼязані з прийомом до Гадяцького коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

II. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

2.1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту, – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули будь-який ступінь вищої  освіти

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молмдшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.2 Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для здобуття за програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або спорвднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

2.3 Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім І.П.Котляревського.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня  фахового  молодшого бакалавра у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І. П.  Котляревського здійснюється:

за рахунок рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

за ваучерами;

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.3. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр нарівні з громадянами України. Здобуття фахової передвищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти регіонального бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до статті 3 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

3.4. Цільові пільгові державні кредити надаються особам, які зараховані на навчання для здобуття фахової передвищої освіти за денною, дуальною або заочною формою на підставі угод, укладених між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, а саме:

Пільговий довгостроковий кредит для здобуття фахової передвищої освіти  вступникам, які відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» зареєстровані у встановленому законодавством порядку як внутрішньо переміщені особи, а також особам з їх числа до закінчення ними відповідно державного або комунального професійно-технічного або закладу фахової передвищої освіти, але не довше ніж до досягнення 23 років;

Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного та/або місцевого бюджету.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

4.1 Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

4.2 Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником. Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) коледж здійснює самостійно.

4.3 Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

4.4 Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг квоти-1 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (Таблиця № 1)

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1 Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 серпня;

прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил, починається 30   червня   та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

Додатковий прийом документів та вступних випробувань для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться з 03 серпня до 16 серпня.

2) вступні іспити, творчі конкурси та співбесіди проводяться з 14 липня до 23 липня;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань (у тому числі за співбесідою, творчими конкурсами, квотою-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 26 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення, до 12.00 год. 28 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 18.00 год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 03 серпня, додаткове зарахування не пізніше 31 серпня;

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 08 серпня.

5.2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 14 липня;

вступні іспити, творчі конкурси проводяться в кілька потоків з 21 липня по 02  серпня включно для вступників, які вступають на місця регіонального замовлення.

У період з 03 серпня по 16 серпня проводиться додаткова сесія прийому документів та вступних випробувань іспитів для вступників, які вступають на місця виключно за кошти фізичних або юридичних осіб;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 26 липня – для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

о 18.00 год. 03 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

5) вступні іспити, творчі конкурси проводяться з 21 липня до 02 серпня ;

6) співбесіди проводяться з 21 липня до 02 серпня;

7) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди та за квотою-1, з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фоховий молодший бакалавр за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 год. 05 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18.00 год. 06 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12.00 год. 08 серпня. Зараховані особи впродовж 08 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;

8) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 08 серпня;

9) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12.00 год. 11 серпня;

10) зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням – не пізніше 12.00 год. 15 серпня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12.00 год. 18 серпня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 вересня);

11) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної (профільної) середньої освіти, проводиться не пізніше 22 серпня.

5.3 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

1) прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, починається 14 липня 2022 року;

2) прийом заяв та документів закінчується:

о 18 год. 00 хв. 09 серпня для осіб, які вступають на основі співбесіди, вступних іспитів або творчих конкурсів;

о 18 год. 00 хв. 09 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання;

3) творчі конкурси,  вступні іспити проводяться з 10 до 16 серпня;

4) співбесіди проводяться з 10 до 16 серпня;

5) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами співбесіди з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням оприлюднюються не пізніше 12.00 години 18 серпня. Вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 18.00 години 20 серпня, а також подати письмову заяву про виключення з конкурсу на інші місця регіонального замовлення. Зарахування цієї категорії вступників за регіональним замовленням відбувається не пізніше 12.00 години 12 серпня. Зараховані особи впродовж 15 серпня виключаються з конкурсу на інші місця регіонального замовлення;

6) рейтинговий список вступників, які вступають на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів та вступних іспитів (у тому числі, за квотами-1), із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 години 18 серпня;

7) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 години 20 серпня;

8) зарахування вступників відбувається: за регіональним замовленням не пізніше 12.00 години 22 серпня, за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 22 серпня;

9) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 25 серпня.

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів передвищої освіти

6.1 Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

для реалізації права на вступ за співбесідою, іспитами та/або квотою-1, відповідно до цих Правил (без сертифікатів ЗНО);

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвища, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання);

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документів особами без громадянства;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

6.2 Вступники на основі базової загальної середньої освіти та на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою навчання подають заяви в паперовій або електронній формі.

6.3 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією коледжу згідно з Порядком подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному відборі до закладів фахової передвищої освіти України в 2022 році, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 29 жовтня 2021 року № 1159.

Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

6.4 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

6.5 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми, мови) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

6.6 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

документів, які підтверджують право вступника на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 на основі повної загальної середньої освіти (за наявності).

медичної довідки за формою 0-86У при вступі на спеціальність «Хореографія»

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

6.7 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 квітня 2022 року),  сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (за наявності) та екзаменаційного листа з фотокарткою.

6.8 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

6.9 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу Х цих Правил. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.11 Приймальна комісія здійснює перевірку підстав для отримання спеціальних умов для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 та спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення

Приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту, поданого в паперовій формі (обчислює в разі відсутності), затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію про середній бал документа про освіту до Єдиної бази. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку середнього бала документа про освіту на підставі його сканованої копії (фотокопії).

6.12 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6.13 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньої програми (спеціальності), а також факт наявності/відсутності підстав для участі у конкурсі за результатами вступних іспитів, зарахування за співбесідою, зарахування за квотою-1 фіксуються в заяві вступника і підтверджуються його особистим підписом під час подання заяви у паперовій формі.

6.14 Заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Виправлення технічних помилок відбувається до дати включення вступника до списків рекомендованих до зарахування на навчання.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурса у закладах освіти.

6.15 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.16 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання cвідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшогобакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі вступних іспитів, творчих конкурсів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі зовнішнього незалежного оцінювання, творчих конкурсів, вступних іспитів або співбесіди в передбачених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020,  2021 та 2022 років.

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі зовнішнього незалежного оцінювання або іспиту з української мови на власний розсуд та фахових вступних випробувань.

7.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала, який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році та Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати вступних іспитів з української мови (перший предмет) та творчого конкурсу (другий предмет) для вступу на спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», «Хореографія», «Менеджмент соціокультурної діяльності»;  української мови (перший предмет) та історії України (другий предмет) для вступу на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

7.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються бали сертифіката зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), творчого конкурсу (другий предмет)  для вступу на спеціальності «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,  «Хореографія», «Менеджмент соціокультурної діяльності»; бали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів) з української мови та літератури (перший предмет), історії України (другий предмет) для втупу на спеціальність «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

7.5 Конкурсний бал розраховується:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти за формулою:

конкурсний бал (КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка вступного іспиту або творчого конкурсу з другого предмета; А – середній бал документа про базову загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про середню освіту (прохідний 130 балів), ОУ – бал призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України 2021 року останній доданок встановлюється рівним 50. Інформацію про них приймальна комісія отримує з ЄДЕБО. Оцінки вступних іспитів виставляються за 100-200 бальною шкалою.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу базову середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на сільський (СК) коефіцієнт. СК дорівнює 1,05.

СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

7.6 Для вступу на основі повної загальної середньої освіти за формулою:

(КБ) = П1 + П2 + А + ОУ,

де П1 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання або вступного іспиту з першого предмета; П2 – оцінка зовнішнього незалежного оцінювання, вступного іспиту або творчого конкурсу (або сумарна оцінка усіх турів творчого конкурсу за умови їх проведення) з другого предмета; А – середній бал документа про повну загальну середню освіту, переведений в шкалу від 100 до 200 балів відповідно до Таблиці переведення середнього бала документа про повну загальну середню освіту, обрахованого за 12-бальною шкалою, у шкалу 100-200 (додаток 3 до Умов прийому)(прохідний 130 балів), ОУ – бал за успішне закінчення курсів закладу освіти для вступу до нього зашкалою від 0 до 50 балів.

У разі подання результатів зовнішнього незалежного оцінювання бал вступника за відповідне вступне випробування підвищується на 25 відсотків.

Для осіб, зареєстрованих у селах, та які здобули у рік вступу повну загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на території сіл, конкурсний бал множиться на СК. СК дорівнює 1,05. СК для осіб, що є внутрішньо переміщеними особами та проживають у селі без реєстрації, не застосовується.

Призерам (особам, нагородженим дипломами І-ІІІ ступенів) IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад 2020 року з базових предметів, призерам III етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України  або 2020 року встановлюється рівним 50, а якщо КБ вступника при цьому перевищує 200, то він встановлюється таким, що дорівнює 200. Інформацію про них приймальні комісії отримують з Єдиної бази.

7.7 Оцінки з документа про базову або повну загальну середню освіту, які виставлені за 5-бальною шкалою, враховуються таким чином: «3» відповідає «6», «4» відповідає «9», «5» відповідає «12». У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про повну загальну середню освіту його середній бал за 12-бальною шкалою вважається таким, що дорівнює 2.

7.8 У разі відсутності з об’єктивних причин додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний рівень), ступінь вищої освіти його середній бал вважається таким, що відповідає мінімальному можливому значенню.

7.9 Коледж самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсі (Таблиця 2).

7.10 Оцінка за творчий конкурс обчислюється як сумарна оцінка отриманих балів за кожну сесію конкурсу, яких не може бути більше трьох. Вступники, які отримали оцінку нижче мінімально встановленого приймальною комісією бала на одній з них, не допускаються до участі у наступній сесії творчого конкурсу та конкурсному відборі на навчання.

7.11 Програми співбесід затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж за три місяці до початку прийому документів.

Вступні іспити для вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії коледжу не пізніше ніж 31 березня 2022 року. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми співбесід, вступних іспитів, фахових випробувань та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на веб-сайті коледжу.

7.12 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.13 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

7.14 Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази. У разі зміни балів з конкурсних предметів сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання за результатами апеляцій приймальна комісія після відповідного повідомлення Єдиної бази вносить відповідні зміни в документацію, перераховує конкурсний бал.

7.15 Рішенням приймальної комісії результати вступного іспиту з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського

Порядок подання заяв на апеляцію:

1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора коледжу про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному іспиті (далі – апеляцію).

2. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до апеляційної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань.

3. Апеляційна комісія коледжу не приймає апеляції по процедурі й результатах вступних випробувань, які проводились Українським центром оцінювання якості освіти або іншими установами.

4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити апеляційній комісії документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Порядок розгляду апеляцій:

1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія у складі голови комісії та двох членів комісії з числа затверджених відповідним наказом.

2. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

3. Апеляція розглядається в присутності абітурієнта. Присутність сторонніх осіб при розгляді апеляцій абітурієнтів не допускається.

4. На засіданні апеляційної комісії може бути присутній голова відповідної екзаменаційної комісії в якості експерта. Він має право давати обгрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

5. Усі засідання апеляційної комісії коледжу оформлюються протоколом, який затверджується Головою приймальної комісії коледжу.

6. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії коледжу на засіданні може бути присутнім секретар (чи інший співробітник) приймальної комісії.

7. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони отримують обґрунтований коментар результатів оцінювання вступного випробування та пояснення щодо допущених ними помилок та недоліків.

8. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії не допускається.

9. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол апеляційної комісії. Рішення з приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування. Оцінка затверджується більшістю голосів.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та в екзаменаційному листі.

10. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

11. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії.

12. Прийняте апеляційною комісією коледжу рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

8.1 Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття вищої освіти є:

зарахування за співбесідою;

участь у конкурсному відборі за іспитами та/або квотою-1.

Спеціальними умовами на здобуття вищої освіти за регіональним замовленням є можливість:

зарахування за результатами співбесіди, квотою-1 на місця  регіонального замовлення;

переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

8.2 Вступні випробування можуть проходити у формі співбесіди та в разі

позитивного висновку про проходження співбесіди рекомендуються до зарахування:

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів вищої освіти за результатами співбесіди; особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

Якщо такі особи рекомендовані до зарахування на основну конкурсну пропозицію, то вони зараховуються на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

8.3 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, визнані учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (у

будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця державного або регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

8.4 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше, встановленого коледжем мінімального рівня, до участі в конкурсному

відборі допускаються:

особи, яким за рішенням регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти відмовлено в реєстрації для участі в 2021 році в зовнішньому незалежному оцінюванні через неможливість створення особливих (спеціальних) умов (за умови подання до приймальної комісії коледжу копії медичного висновку за формою первинної облікової документації № 086-3/о «Медичний висновок про створення особливих (спеціальних) умов для проходження зовнішнього незалежного оцінювання», затвердженою наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, що завірений підписом секретаря регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти і печаткою регіонального центру оцінювання якості освіти, та відповідного витягу з протоколу засідання регламентної комісії при регіональному центрі оцінювання якості освіти).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами

вступних іспитів 2022 року та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2019, 2020, 2021 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

8.5 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів у 2022 році) та, в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого коледжу мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, які в 2022 році не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання з зазначеного(их) в правилах прийому навчального(их) предмета ів) через наявність захворювання або патологічного стану, зазначеного в Переліку захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року №1027/900, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837 (за умови подання до приймальної комісії коледжу одного з документів, зазначених у підпункті 1 пункту 2 наказу Міністерства освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29 серпня 2016 року № 1027/900 «Деякі питання участі в зовнішньому незалежному оцінюванні та вступних іспитах осіб, які мають певні захворювання та/або патологічні стани, інвалідність», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837, або копії такого документа).

Такі особи можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів з зазначеного(их) в правилах прийому навчального(их) предмета ів), з яких не брали участь в основній та додатковій сесіях зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року, та/або зовнішнього незалежного оцінювання 2018, 2019, 2020 років (у будь-яких комбінаціях за їх вибором). Якщо такі особи допущені до конкурсного відбору на основну конкурсну пропозицію, то вони беруть участь у конкурсному відборі в межах квоти-1 на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли в заяві зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

8.6 Вступні випробування можуть проходити у формі вступних іспитів (замість зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти і якщо не складали зовнішнє незалежне оцінювання з відповідних предметів), в разі отримання кількості балів за кожний з них не менше встановленого закладом освіти мінімального рівня до участі в конкурсному відборі допускаються:

особи, звільнені з військової служби (у тому числі демобілізовані) після 30 листопада 2019 року;

громадяни України, які в рік вступу здобули повну загальну середню освіту за кордоном.

Особи цих категорій можуть брати участь у конкурсному відборі за результатами вступних іспитів та/або зовнішнього незалежного оцінювання (результати вступних іспитів зараховуються з предметів, з яких вступник не складав зовнішнє незалежне оцінювання). Особи, зазначені в абзаці третьому цього пункту, можуть брати участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення лише в разі вступу тільки за результатами зовнішнього незалежного оцінювання.

8.7 Особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-шостого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного балу.

8.8 Підлягають переведенню на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

діти із сімей: осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України, поліцейських, які загинули або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі в антитерористичній операції, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України; осіб, які добровільно забезпечували (або добровільно залучалися до забезпечення) проведення антитерористичної операції (у тому числі здійснювали волонтерську діяльність) та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції (у тому числі волонтерської діяльності), перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; осіб, які, перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету татериторіальної цілісності України, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, за умови, що в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів; осіб, які,перебуваючи у складі добровольчих формувань, що були утворені або самоорганізувалися для захисту незалежності, суверенітету, територіальної цілісності України, але в подальшому такі добровольчі формування не були включені до складу Збройних Сил, МВС, Національної гвардії та інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів, загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час виконання такими добровольчими формуваннями завдань антитерористичної операції у взаємодії із Збройними Силами, МВС, Національною гвардією та іншими утвореними відповідно до законів України військовими формуваннями та правоохоронними органами, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення; військовослужбовців (резервістів, військовозобов’язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, СБУ, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, Держспецтрансслужби, військовослужбовців військових прокуратур, осіб рядового та начальницького складу підрозділів оперативного забезпечення зон проведення антитерористичної операції ДФС, поліцейських, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, працівників МВС, Управління державної охорони, Держспецзв’язку, ДСНС, ДПтС, інших утворених відповідно до законів військових формувань, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи

безпосередньо в районах антитерористичної операції у період її проведення, а

також дітям із сімей працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули (пропали безвісти), померли внаслідок поранення, контузії або каліцтва, одержаних під час забезпечення проведення антитерористичної операції безпосередньо в районах та у період її проведення; осіб, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

          діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей);

діти, один з батьків яких помер внаслідок захворювання, одержаного в період участі в антитерористичній операції;

діти учасників бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та конфліктів;

особи, у яких один з батьків (усиновлювачів) був військовослужбовцем,

який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою при виконанні ним обов’язків військової служби;

           особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти.

8.9 Переводяться на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію:

особи з інвалідністю І, ІІ груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

інваліди з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській

АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобильською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобильської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, – категорія 2;

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти особи, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше ніж 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали інвалідами I або II групи;

особи, які користуються спеціальними умовами участі в конкурсному відборі, на здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста за

регіональним замовленням відповідно до пунктів другого-сьомого цього розділу, і не були зараховані на місця регіонального замовлення (крім випадку, коли у відповідних заявах зазначено: «претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб»).

8.10 Переводяться переведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку, передбаченому цими Правилами, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію осіб у порядку, передбаченому законодавством, якщо вони зараховані на навчання за рахунок коштів фізичних або юридичних осіб, особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб».

IХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди; вступники, які мають право на зарахування за квотами;

вступники, які мають право на першочергове зарахування;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2 Вступники, які мають право на зарахування за результатами співбесіди, впорядковуються за алфавітом.

У межах інших зазначених в пункті 1 цього розділу категорій рейтинговий список вступників впорядковується:

за конкурсним балом від більшого до меншого;

за середнім балом додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти від більшого до меншого.

3а оцінкою зовнішнього незалежного оцінювання або вступних іспитів з першого конкурсного предмета від більшого до меншого (для вступників на основі повної загальної середньої освіти).

Якщо встановлені в третьому, четвертому абзацах цього пункту додаткові правила не дають змоги визначити послідовність вступників у рейтинговому списку, то приймальна комісія ухвалює відповідне рішення самостійно на підставі аналізу поданих вступниками документів та вносить його до Єдиної бази.

9.3 У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника (крім зарахованих за співбесідою);

ознака підстав для зарахування за результатами співбесіди, вступних іспитів, квоти-1, першочергового зарахування;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, формк здобуття освіти;

середній бал додатка до документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти.

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті коледжу.

9.5 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього

розділу.

9.6 Офіційним повідомленням про надання рекомендацій до зарахування вважається оприлюднення відповідного рішення на стенді приймальної комісії коледжу.

Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також

розміщується на офіційному веб-сайті коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1 Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому, до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання. Особи, які подали заяви в електронній формі, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

10.2 Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІ та ХІІІ Правил прийому.

10.3 Підставою для зарахування на навчання є виконання Правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

11.2 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом десяти днів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

11.3 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

12.1 Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 5-6 розділу VII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІ цих Правил.

12.2 Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення.

12.3 Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, здійснюється в такій послідовності:

особи, які зазначені в пункті 8 розділу VIII цих Правил, незалежно від конкурсного балу;

особи, які зазначені в пункті 9 розділу VIII цих Правил, в разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного балу (мінімального балу, який дозволив отримати рекомендацію до зарахування на місця державного замовлення за цією конкурсною пропозицією за загальним конкурсом в порядку, передбаченому пунктами 5-6 розділу VII цих Правил не більше ніж на 50 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 5 балів на основі базової загальної середньої освіти;

особи, які зазначені в пункті 10 розділу VIII цих Правил, у разі, якщо отриманий ними конкурсний бал менший від прохідного балу не більше ніж на 30 балів на основі повної загальної середньої освіти (на 3 бали на основі базової загальної середньої освіти.

Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому – четвертому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-четвертому цього пункту, коледж використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми навчання (після переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-п’ятому цього пункту за відповідною спеціальністю та формою навчання), про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розмішені в коледжі. Коледж повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад вищої освіти надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за

рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1 Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом IV цих Правил.

13.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.

13.3 Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.4 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ.

13.5 На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

Додатковий конкурсний відбір проводиться до 15 вересня. При цьому накази про зарахування таких осіб формуються і подаються до Єдиної бази до

18.00 год. 19 вересня.

ХIV. Особливості прийому на навчання осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України

14.1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

14.2 Особи без громадянства можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового  молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

14.3 Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

15.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Порядок акредитації представників засобів масової інформації у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського:

представники засобів масової інформації надсилають поштою, факсом або подають до коледжу особисто:

заяву про тимчасову (на період проведення вступної кампанії) акредитацію, у якій зазначають прізвище, ім’я та по-батькові, належність до творчих або технічних працівників (журналіст, оператор, фотокореспондент), поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти;

копію документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або копію свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації, представник якого акредитується;

адміністрація коледжу розглядає подані документи та приймає рішення про тимчасову акредитацію протягом 5 календарних днів після отримання документів;

допуск на територію коледжу та в приміщення Приймальної комісії здійснюється згідно із списком акредитованих осіб та при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

15.2 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

15.3 Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

15.4 Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

15.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

15.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, шо фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

до Правил прийому до Гадяцького фаховогоколеджу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Інформаційні таблиці містять довідкові данні щодо вступу за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.

До інформаційних таблиць включені наступні таблиці:

  1. Перелік освітньо-професійних програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
  2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів, творчих конкурсів (таблиця 2).

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (таблиця 3)

                                                                                                                                                                                                                               Таблиця 1

Перелік освітньо-професійних програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знаньСпеціальністьСпеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності)Ліцензовані обсягиНормативні терміни навчанняВартість одного року навчання, грн.
КодНазваКодНазва Денна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
БЗСО  ПЗСО  
«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського 
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво40    3р. 10 міс    2р. 10міс.2р.10міс.8500.005700.00
02Культура і мистецтво024ХореографіяНародна хореографія603р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.9600.005700.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля/ Організація діяльності вокального колективу1203р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля/ Організація діяльності інструментального колективу3р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля/ Видовищно-театралізовані заходи3р. 10міс.  2р. 10міс.2р.10міс.9100.006500..00
02Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа402р. 10міс.1р. 10міс.1р.10міс.6900.005700.00

Таблиця 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти,

вступних іспитів, творчих конкурсів

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалаврСпеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності)Перелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
КодНазва
«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво1. Українська мова диктант100
2. Творчий конкурс. Фах140
024ХореографіяНародна хореографія1. Українська мова диктант100
2. Творчий конкурс. Хореографія140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Організація діяльності вокального колективу)1. Українська мова диктант100
2. Творчий конкурс. Фах140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Організація діяльності інструментального колективу)1. Українська мова диктант100
2. Творчий конкурс. Фах140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Видовищно-театралізовані заходи)1. Українська мова диктант100
2. Творчий конкурс. Фах140
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Українська мова диктант100
2. Історія України тест100

Таблиця 2

(продовження)

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалавр  Спеціалізація (освітня програма) /може повторювати назву спеціальності)Перелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
КодНазва
«Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво1. Українська мова та література: екзамен   (тест)          або         ЗНО (сертифікат)100
2. Творчий конкурс. Фах140
024ХореографіяНародна хореографія1. Українська мова та література: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100
2. Творчий конкурс. Фах140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Організація діяльності вокального колективу)1. Українська мова та література: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100
2. Творчий конкурс. Фах140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Організація діяльності інструментального колективу)1. Українська мова та література: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100
2. Творчий конкурс. Фах140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація дозвілля (Видовищно-театралізовані заходи)1. Українська мова та література: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100
2. Творчий конкурс. Фах140
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Українська мова та література: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100
2. Історія України: екзамен (тест) або ЗНО (сертифікат)100

Таблиця 3

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр  

(З додатку 1 до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  2018 році (пункт 2 розділу І)

Шифр галузіГалузь знаньКод спеціальностіСпеціальність
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024Хореографія
028Менеджмент соціокультурної діяльності**

**  За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю «Народна творчість».