Правила прийому 2022

Провадження освітньої діяльності у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського здійснюється відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України.

Правила прийому розроблені Приймальною комісією Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського (далі – Приймальна комісія) відповідно до Умов прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році (далі – Умов прийому), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 20 квітня 2022 року № 364 (зі змінами, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України від 02 травня 2022 року № 400) та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 03 травня 2022 року № 488/37824.

І. Загальні положення

1.1 Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського оголошує прийом на підготовку фахівців з передвищою освітою за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр, спеціальностями, формами навчання відповідно до ліцензії в межах ліцензованого обсягу (таблиця 1).

1.2 До Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського приймаються громадяни України, особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, та особи, яким надано статус закордонного українця і які перебувають в Україні на законних підставах.

1.3 Прийом до закладів освіти для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється на конкурсній основі за джерелами фінансування, передбаченими розділом IV до Умов прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр в 2022 році.

         1.4 Усі особи, які здобувають передвищу освіту в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, мають рівні права та обов’язки.

1.5 Для вступників, які потребують поселення у гуртожиток під час вступу, надається 40 місць. Умови проживання: дво- та чотиримісні кімнати; кухня та санітарна кімната у кожній житловій секції.

1.6 Приймальна комісія працює з понеділка до суботи. Години праці: з 09.00 до 18.00.

1.7 Усі питання, повʼязані з прийомом до Гадяцького фахового коледжу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського, вирішуються Приймальною комісією на її засіданнях. Рішення Приймальної комісії оприлюднюються на веб-сайті коледжу, як правило, в день прийняття, але не пізніше дня, наступного після прийняття.

II. Прийом на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра

2.1. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра приймаються:

особи, які здобули базову середню освіту, – для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за денною формою здобуття освіти одночасно із виконанням освітньої програми профільної середньої освіти професійного спрямування;

особи, які здобули повну загальну середню освіту (профільну середню освіту, незалежно від здобутого профілю);

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника;

особи, які здобули освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста або освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра;

особи, які здобули будь-який ступінь вищої  освіти

Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю приймаються особи, які здобули раніше такий освітній рівень чи ступінь вищої освіти або мають повну загальну середню освіту та здобувають освітньо-кваліфікаційний рівень фахового молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста, ступінь вищої освіти не менше одного року та виконують у повному обсязі індивідуальний навчальний план.

2.2 Вступники приймаються на навчання на перший курс. Особи, які здобули повну загальну середню освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень кваліфікованого робітника, можуть прийматись на другий курс. Для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за іншою спеціальністю особи можуть вступати на другий або старші курси.

Відраховані здобувачі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста мають право бути поновленими для здобуття за програмою освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за тією самою або спорідненою в межах галузі знань спеціальністю.

Відраховані здобувачі вищої освіти ступенів молодшого бакалавра, бакалавра мають право бути поновленими для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за індивідуальною програмою на ту саму або спорвднену в межах галузі знань спеціальність у тому самому або іншому закладі освіти.

2.3 Прийом на навчання проводиться за спеціальностями (освітньо-професійними програмами) відповідно до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266.

Прийом вступників на навчання проводиться на конкурсні пропозиції, сформовані Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім І.П.Котляревського.

ІІІ. Джерела фінансування здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  

3.1. Фінансування підготовки здобувачів освітньо-професійного ступеня  фахового  молодшого бакалавра у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І. П.  Котляревського здійснюється:

за рахунок рахунок видатків місцевого бюджету (регіональне замовлення);

за ваучерами;

за кошти фізичних або юридичних осіб (на умовах контракту).

3.2. Громадяни України мають право безоплатно здобувати освітньо-професійний ступінь фаховий молодший бакалавр в державних і комунальних навчальних закладах на конкурсній основі відповідно до стандартів фахової передвищої освіти, якщо вони не здобули фахову передвищу освіту або освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста впродовж восьми попередніх років за кошти державного або місцевого бюджету. Це обмеження не застосовується до учасників бойових дій.

Особи, які здобули повну загальну середню освіту за кошти державного або місцевого бюджету, можуть вступати для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра на основі базової загальної середньої освіти лише за кошти фізичних або юридичних осіб.

3.3. Особи без громадянства, які постійно проживають в Україні, особи, яким надано статус біженця в Україні, та особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту, мають право на здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр нарівні з громадянами України. Здобуття фахової передвищої освіти зазначеними категоріями осіб за кошти регіонального бюджету здійснюється в межах квот, відповідно до статті 3 Закону України «Про фахову передвищу освіту».

3.4. Особи, які навчаються в закладах фахової передвищої освіти, мають право на здобуття освіти одночасно за декількома освітньо-професійними програмами у закладі фахової передвищої освіти, а також у декількох закладах фахової передвищої (вищої) освіти за різними формами здобуття освіти, за умови отримання тільки однієї фахової передвищої освіти за кошти державного та/або місцевого бюджету.

IV. Обсяги прийому та обсяги державного (регіонального) замовлення

4.1 Прийом на навчання здійснюється в межах ліцензованого обсягу за кожною спеціальністю. Прийом на навчання на старші курси здійснюється в межах вакантних місць ліцензованого обсягу.

Ліцензований обсяг встановлюється для кожної спеціальності і визначає максимальну кількість здобувачів фахової передвищої освіти на одному курсі, яким заклад освіти може одночасно забезпечити здобуття фахової передвищої освіти відповідно до ліцензійних умов.

4.2 Прийом на навчання за кошти місцевого бюджету за регіональним замовленням здійснюється на спеціальності та форми здобуття фахової передвищої освіти, за якими воно сформоване регіональним замовником. Регіональний замовник здійснює розміщення регіонального замовлення в розрізі закладів освіти, спеціальностей (спеціалізацій, конкурсних пропозицій – у разі необхідності), форм навчання та основи здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра. Розподіл місць регіонального замовлення між основними конкурсними пропозиціями в межах відповідної спеціальності (предметної спеціальності, спеціалізації) коледж здійснює самостійно.

4.3 Обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції визначається коледжем у межах різниці між ліцензованим обсягом з урахуванням його поділу за формами навчання та загальним обсягом державного або регіонального замовлення. Цей обсяг може коригуватись з урахуванням фактичного виконання регіонального замовлення.

Обсяг прийому на небюджетну конкурсну пропозицію визначається коледжем у межах ліцензованого обсягу з урахуванням його поділу за формами здобуття освіти.

4.4 Загальний обсяг бюджетних місць для основних конкурсних пропозицій, обсяг квоти-1 для основних конкурсних пропозицій, обсяг прийому за кошти фізичних або юридичних осіб на основні конкурсні пропозиції, обсяг прийому на небюджетні конкурсні пропозиції визначається у Правилах прийому в межах ліцензійного обсягу (Таблиця № 1)

V. Строки прийому заяв та документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

5.1 Для вступників на основі базової загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 23 червня та завершується 31 жовтня;

прийом заяв та документів, визначених розділом VІ цих Правил, починається 30   червня   та закінчується 13 липня о 18.00 год.;

Додатковий прийом документів та вступних випробувань для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться дистанційно з 10 серпня до 31 серпня включно.

2) творчі конкурси та індивідуальні усні співбесіди проводяться дистанційно з 14 липня до 21 липня;

Творчі конкурси проводяться в один тур;

3) рейтинговий список вступників, які вступають на основі вступних випробувань, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття фахової передвищої освіти за державним або регіональним замовленням та оприлюднюється не пізніше 12.00 год. 26 липня;

4) вступники, які отримали рекомендації до зарахування, мають виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення, до 12.00 год. 28 липня;

5) зарахування вступників відбувається:

за державним або регіональним замовленням – не пізніше 18.00 год. 30 липня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 03 серпня, додаткове зарахування не пізніше 31 жовтня;

6) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі базової загальної середньої освіти (у межах цих Правил прийому), проводиться не пізніше 08 серпня.

5.2 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за денною формою здобуття освіти:

1) реєстрація електронних кабінетів вступників, завантаження необхідних документів розпочинається 01 липня;

2) медичні огляди та інші доконкурсні процедури, якщо це визначено установленими законодавством особливими умовами конкурсного відбору на відповідні конкурсні пропозиції, проводяться у терміни, визначені Правилами прийому, але не пізніше дня, що передує дню завершення прийому заяв.

3) прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, розпочинається 14 липня;

4) прийом заяв та документів закінчується:

о 18.00 год. 05 серпня – для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди або творчих конкурсів;

о 18.00 год. 31 серпня – для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів національного мультипредметного теста.

5) творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди проводяться дистанційно з 08 серпня до 16 серпня включно;

6) рейтинговий список вступників, які вступають на основі творчих конкурсів або індивідуальних усних співбесід, із зазначенням рекомендованих до зарахування формується на основі конкурсного бала за кожною конкурсною пропозицією з повідомленням про отримання чи неотримання ними права на здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра за державним або регіональним замовленням та олрилюднюється не пізніше 12.00 год. 01 вересня;

7) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця державного (регіонального) замовлення до 12.00 год. 06 вересня;

8) зарахування вступників відбувається:

за державним (регіональним) замовленням – не пізніше 12.00 год. 08 вересня;

за кошти фізичних або юридичних осіб – не пізніше 12.00 год. 16 вересня (додаткове зарахування на вільні місця за кошти фізичних та юридичних осіб не пізніше 30 листопада);

9) переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб на основі повної (профільної) середньої освіти, проводиться не пізніше 26 вересня.

Додатковий прийом документів та вступних випробувань для здобуття фахової передвищої освіти виключно за кошти фізичних або юридичних осіб проводиться дистанційно з 10 серпня до 31 серпня включно.

5.3 Для вступників на основі повної загальної середньої освіти за заочною формою здобуття освіти:

1) початок реєстрації електронни кабінетів 01 липня 2022 року;

2) прийом заяв та документів, передбачених розділом VІ цих Правил, починається 25 липня 2022 року;

3) прийом заяв та документів закінчується:

о 18 год. 00 хв. 24 серпня для осіб, які вступають на основі індивідуальної усної співбесіди, творчих конкурсів;

о 18 год. 00 хв. 24 серпня для осіб, які вступають тільки на основі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання(2019 – 2021 рр.), сертифікату національного мультипредметного тесту;

4) творчі конкурси,  індивідуальні усні співбесіди проводяться дистанційно з 27 до 31 серпня;

5) списки осіб, рекомендованих до зарахування за результатами вступних іспитів з повідомленням про отримання чи неотримання ними права здобувати освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра оприлюднюються не пізніше 12.00 години 01 вересня.

6) вступники, які отримали рекомендації, повинні виконати вимоги до зарахування на місця регіонального замовлення до 12.00 години 06 вересня;

7) зарахування вступників відбувається: за кошти фізичних або юридичних осіб не пізніше 16 вересня;

VI. Порядок прийому заяв та документів для участі у конкурсному відборі до закладів передвищої освіти

6.1 Вступники для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної (профільної) середньої освіти подають заяви:

тільки в електронній формі, крім визначених у цьому пункті випадків;

тільки у паперовій формі:

за наявності розбіжностей в даних вступника в ЄДЕБО (прізвища, імені, по батькові, даті народження, статі або громадянстві вступника в атестаті про повну загальну середню освіту та у сертифікаті зовнішнього незалежного оцінювання);

у разі подання іноземного документа про повну загальну середню освіту;

у разі подання документів особами без громадянства;

у разі подання документа про повну загальну середню освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі неможливості зареєструвати електронний кабінет або подати заяву в електронній формі з інших причин, підтвердженої довідкою приймальної комісії закладу освіти.

6.2 Інші  категорії вступників, крім зазначених у пункті 1 цього розділу, подають заяви електронній формі.

6.3 Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією коледжу у порядку, визначеному законодавством.

Коледж створює консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі. Вступники можуть звернутися до консультаційного центру з метою створення електронного кабінету, внесення заяв в електронній формі, завантаження додатка до документа про повну загальну середню освіту.

6.4 Заява в паперовій формі подається вступником особисто до приймальної комісії коледжу. Факт подання кожної заяви в паперовому вигляді реєструється уповноваженою особою приймальної комісії в ЄДЕБО в день прийняття заяви.

6.5 У заяві вступники вказують конкурсну пропозицію із зазначенням спеціальності (спеціалізації, освітньо-професійної програми, мови) та форми здобуття освіти.

Під час подання заяв на основні конкурсні пропозиції вступники обов’язково зазначають один з таких варіантів:

«претендую на участь в конкурсі на місця регіонального замовлення і на участь в конкурсі на місця за кошти фізичних та юридичних осіб у випадку неотримання рекомендації за цією конкурсною пропозицією за регіональним замовленням»;

«претендую на участь в конкурсі виключно на місця за кошти фізичних та юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення».

Під час подання заяв на небюджетну конкурсну пропозицію вступники претендують на участь в конкурсі виключно за кошти фізичних та юридичних осіб.

До заяви вступник додає мотиваційний лист, який подається в електронному вигляді (електронномувигляді або паперовій формі для осіб, які подають заяву в паперовій формі), додатки до мотиваційного листа приймаються на визначеній Приймальною комісією закладу освіти електронній поштовій скринці.

6.6 Під час подання заяви в паперовій формі вступник пред’являє особисто оригінали:

документа, що посвідчує особу, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підверджують громадянство, посвідчують особу чи її спеціальний статус» (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року);

військово-облікових документів;

документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, якщо інформація про нього не зберігається в ЄДЕБО і додаток до нього;

сертифіката національного мультипредметного тесту, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

медичної довідки за формою 0-86У при вступі на спеціальність «Хореографія»

У разі відсутності з об’єктивних причин документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень подається довідка державного підприємства «Інфоресурс» про його здобуття, у тому числі без подання додатка документа про здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень.

Вступники, які проживають на тимчасово окупованій території України або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, а також вступники, які проживають на територіях, де органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, подають документи з урахуванням особливостей, передбачених наказом №271 ( освітні центри «Донбас-Україна», «Крим-Україна»»).

6.7 До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

копію документа, що посвідчує особу;

копію військово-облікового документа;

копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, ступінь вищої освіти, на основі якого здійснюється вступ, і копію додатка до нього;

копію сертифіката (сертифікатів) зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Вступники, які проходять творчі конкурси, індивідуальні усні співбесіди допускаються до участі в них за наявності оригіналу документа, що посвідчує особу (свідоцтва про народження для осіб, яким виповнюється 14 років після 01 січня 2022 року),  та екзаменаційного листа з фотокарткою.

6.8 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних або  юридичних осіб на основі базової середньої освіти, на переведення на вакантні місця державного або регіонального замовленнч, вступник подає особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця за кошти фізичних або  юридичних осіб, але не пізніше ніж 25 вересня для зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 подаються вступником особисто при подачі документів у паперовій формі у визначені цими правилами терміни. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на зарахування за співбесідою, на участь у конкурсі за результатами вступних іспитів та/або квотою-1 унеможливлюють їх реалізацію.

6.9 Копії документів, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов особою, яка зарахована на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення подаються вступником особисто одночасно з виконанням вимог для зарахування на місця регіонального замовлення до 25 жовтня. Не подані своєчасно документи, що засвідчують підстави для отримання спеціальних умов на переведення на вакантні місця регіонального замовлення та за рахунок цільових пільгових державних кредитів, унеможливлюють їх реалізацію.

6.10 Усі копії документів засвідчуються за оригіналами приймальною комісією коледжу. Копії документа, що посвідчує особу, військового квитка (посвідчення про приписку) не підлягають засвідченню. Копії документів без пред’явлення оригіналів не приймаються.

6.11 Приймальна комісія здійснює перевірку підстав спеціальних умов для осіб, які зараховані на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб, на переведення на вакантні місця регіонального замовлення.

6.12 Приймальна комісія розглядає заяви та документи вступників і приймає рішення про допуск до участі в конкурсному відборі для вступу на навчання до коледжу протягом трьох робочих днів з дати реєстрації заяви в Єдиній базі або отримання результатів вступних випробувань, але не пізніше наступного дня після завершення прийому документів. Оприлюднення поточних рейтингових списків вступників здійснюється на веб-сайті коледжу на підставі даних, внесених до ЄДЕБО.

6.13 Факт ознайомлення вступника з Правилами прийому, наявною ліцензією і сертифікатом про акредитацію відповідної освітньо-професійної програми (спеціальності) фіксується в заяві вступника і підтверджується його особистим (кваліфікованим електронним) підписом під час подання заяви.

6.14 Паперова заява, зареєстрована в ЄДЕБО, може бути скасована закладом освіти на підставі рішення приймальної комісії до дати закінчення прийому документів на навчання для паперових заяв та не пізніш як за день до дати закінчення подання електронних заяв за умови допущення технічної помилки під час внесення відповідних даних до Єдиної бази, що підтверджується актом про допущену технічну помилку, сформованим в Єдиній базі. Скасована заява вважається неподаною, а факт такого подання анулюється в Єдиній базі. Приймальна комісія повідомляє вступникові про своє рішення в день його прийняття, після чого вступник може подати нову заяву.

Вступник має право до дати закінчення подання електронних заяв скасувати у власному електронному кабінеті подану ним раніше заяву, зареєстровану та допущену до конкурса у закладах освіти.

6.15 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 «Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.

6.16 При прийнятті на навчання осіб, які подають документ про вищу духовну освіту, виданий закладом вищої духовної освіти до 01 вересня 2018 року, обов’язковим є подання cвідоцтва про державне визнання документа про вищу духовну освіту або рішення вченої ради закладу вищої освіти, до структури якого входить заклад освіти, який здійснює підготовку за освітньо-професійним ступенем фахового молодшогобакалавра, щодо визнання зазначених документів відповідно до Порядку державного визнання документів про вищу духовну освіту, наукові ступені та вчені звання, виданих вищими духовними навчальними закладами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 19 серпня 2015 року № 652.

VІІ. Конкурсний відбір, його організація та проведення

7.1. Конкурсний відбір для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра здійснюється за результатами вступних випробувань:

для вступу на основі базової загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів у передбачених цими Правилами випадках;

для вступу на основі повної загальної середньої освіти – у формі творчих конкурсів або індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційних листів в передбачених цими Правилами випадках. У 2022 році приймаються сертифікати зовнішнього незалежного оцінювання (2019, 2020,  2021 роки) та сертифікати національного мультипредметного тесту (2022 рік).

для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника – у формі індивідуальної усної співбесіди,розгляду мотиваційних листів, творчого конкурсу, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання.  

7.2 Конкурсний відбір проводиться на основі конкурсного бала (розгляду мотиваційних листів), який розраховується відповідно до Умов та Правил прийому на навчання  для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра в 2022 році та Правил прийому.

7.3. Для конкурсного відбору осіб, які на основі базової загальної середньої освіти вступають на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра, зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди, творчого конкурсу, розгляду мотиваційного листа у встановлених цим Порядком вимогах.

7.4 Для конкурсного відбору осіб, які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника вступають на навчання для здобуття фахової передвищої освіти, зараховуються результати індивідуальної усної співбесіди, розгляду мотиваційного листа у встановлених цим Порчдком випадках.

7.5 Конкурсний бал розраховується:

1)для вступу на основі базової або повної загальної середньої освіти на місця державного (регіонального )замовленняза формулою:

 (КБ) = ТК або УС

де ТК – оцінка творчого конкурсу;

УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди, яка може включати до десяти додаткових балів за успішне закінчення підготовчих курсів закладу освіти для вступу до нього.

Для осіб, зареєстрованих у селах, які здобули у рік вступу базову середню освіту, повну (профільну) загальну середню освіту у закладах освіти, що знаходяться на територіях сіл, конкурсний бал множиться на сільський коефійієнт (СК). СК дорівнює 1,05.

Приймальна комісія здійснює перевірку відповідності довідки додатку 13 до Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 02 березня 2016 року № 207, поданої в паперовій формі, затверджує його своїм рішенням і вносить інформацію до ЄДЕБО. У разі подання вступником заяви в електронній формі приймальна комісія здійснює перевірку відповідної довідки на підставі його сканованої копії (фотокопії).

Замість проходження індивідуальної усної співбесіди вступник може подати результати зовнішнього незалежного оцінювання (2019 -2021 років у будь-яких комбінаціях) або національного мультипредметного теста. У такому разі конкурсний бал вступника визначається як середній бал з двох предметів зовнішнього незалежного оцінювання (української мови та літератури/української мови, предмету на вибір вступника) з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів, або середній бал усіх предметів національного мультипредметного теста без використання вагових коефіцієнтів з підвищенням на 25 відсотків, але не вище 200 балів.

2)для вступу на основі освітньо-кваліфікаційного рівня кваліфікованого робітника на місця державного (регіонального) замовлення:

 КБ = УС

де УС – оцінка індивідуальної усної співбесіди.

7.6 В інших випадках конкурсний бал розраховується відповідно до Правил прийому.

7.7 Заклад освіти у Правилах прийому самостійно визначає мінімальне значення кількості балів з вступних випробувань, з якими вступник допускається до участі у конкурсному відборі.

7.8 Програми індивідуальних усних співбесід затверджує голова приймальної комісії закладу освіти не пізніше 31 травня відповідного року вступної кампанії.

Індивідуальні усні співбесіди для вступників на основі повної загальної (профільної) освіти проводяться за програмами зовнішнього незалежного оцінювання на основі повної загальної середньої освіти.

Програми творчих конкурсів розробляються і затверджуються головою приймальної комісії закладу освіти не пізніше 10 травня відповідного року вступної кампанії. Не допускається введення до творчих конкурсів завдань, що виходять за межі зазначених програм.

Програми індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів обов’язково оприлюднюються на вебсайтах (вебсторінках) закладу освіти. У програмах мають міститися критерії оцінювання підготовленості вступників.

Форму проведення індивідуальних усних співбесід та творчих конкурсів заклад обирає самостійно з урахуванням необхідності створення безпечних і нешкідливих умов та дотримання медико-санітарних вимог.

Вимоги до мотиваційних листів розробляються, затверджуються головою приймальної комісії та оприлюднюється на вебсайті закладу освіти не пізніше 1 червня.

 7.9 Особи, які без поважних причин не з’явилися на вступні випробування у визначений розкладом час, особи, знання яких було оцінено балами нижче встановленого Правилами прийому мінімального значення, а також особи, які забрали документи після дати закінчення прийому документів, до участі в наступних вступних випробуваннях та у конкурсному відборі не допускаються. Перескладання вступних випробувань не допускається.

7.10 Апеляції на результати вступних випробувань, що проведені коледжем, розглядає апеляційна комісія коледжу, склад та порядок роботи якої затверджуються наказом директора коледжу.

7.11 Відомості щодо результатів вступних випробувань та інших конкурсних показників вносяться до Єдиної бази.

7.12 Офіційне оголошення результатів творчих конкурсів на місця державного або регіонального замовлення, та інформацію про досягнення мінімального прохідного бала, здійснюється шляхом розміщення відповідних відомостей на офіційних вебсайтах закладу освіти та вносмться до ЄДЕБО не пізніше наступного дня після їх проведення.

7.15 Рішенням приймальної комісії результати індивідуальної усної співбесіди з конкурсного предмета щодо вступу на певну конкурсну пропозицію можуть бути зараховані для участі в конкурсному відборі на іншу конкурсну пропозицію в Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського.

Порядок подання та розгляду апеляцій на результати вступних випробувань, що проводяться Гадяцьким фаховим коледжем культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського

Порядок подання заяв на апеляцію:

1. Вступник має право подати письмову апеляційну заяву на ім’я директора коледжу про незгоду з оцінкою, отриманою ним на вступному іспиті (далі – апеляцію).

2. Апеляції на результати вступних випробувань повинні подаватись до апеляційної комісії особисто абітурієнтом не пізніше наступного робочого дня після оголошення результатів випробувань.

3. Апеляційна комісія коледжу не приймає апеляції по процедурі й результатах вступних випробувань, які проводились Українським центром оцінювання якості освіти або іншими установами.

4. Апеляційні заяви від інших осіб, в тому числі родичів абітурієнтів, не приймаються й не розглядаються.

5. Абітурієнт, який претендує на перегляд оцінки, отриманої на вступному випробуванні, повинен пред’явити апеляційній комісії документ, що посвідчує його особу, та подати екзаменаційний лист.

6. Заяви на апеляцію, подані не в установлені терміни, до розгляду не приймаються.

Порядок розгляду апеляцій:

1. Апеляції на результати вступних випробувань розглядає апеляційна комісія у складі голови комісії та двох членів комісії з числа затверджених відповідним наказом.

2. Апеляція розглядається на засіданні апеляційної комісії не пізніше наступного робочого дня після її подання.

3. Апеляція розглядається в присутності абітурієнта. Присутність сторонніх осіб при розгляді апеляцій абітурієнтів не допускається.

4. На засіданні апеляційної комісії може бути присутній голова відповідної екзаменаційної комісії в якості експерта. Він має право давати обгрунтовані пояснення абітурієнту та членам апеляційної комісії щодо відповідності виставлених балів затвердженим критеріям оцінювання.

5. Усі засідання апеляційної комісії коледжу оформлюються протоколом, який затверджується Головою приймальної комісії коледжу.

6. Для ведення протоколу роботи апеляційної комісії коледжу на засіданні може бути присутнім секретар (чи інший співробітник) приймальної комісії.

7. Абітурієнти запрошуються на засідання апеляційної комісії по одній особі. Вони отримують обґрунтований коментар результатів оцінювання вступного випробування та пояснення щодо допущених ними помилок та недоліків.

8. Додаткове опитування абітурієнтів членами апеляційної комісії не допускається.

9. За результатами розгляду апеляції виноситься рішення апеляційної комісії щодо оцінки за вступне випробування, про що складається протокол апеляційної комісії. Рішення з приводу поставленої оцінки приймаються членами апеляційної комісії шляхом голосування. Оцінка затверджується більшістю голосів.

У разі необхідності зміни оцінки (як у разі її збільшення, так і в разі зменшення), відповідне рішення вноситься до протоколу, а зміна оцінки відображається у роботі та в екзаменаційному листі.

10. Протокол підписують члени апеляційної комісії та голова апеляційної комісії.

11. Абітурієнту, апеляція якого розглядається, пропонується підписати протокол апеляційної комісії.

12. Прийняте апеляційною комісією коледжу рішення є остаточним і не підлягає перегляду.

VIII. Спеціальні умови участі в конкурсному відборі для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр

8.1 Спеціальними умовами щодо участі у конкурсному відборі при вступі для здобуття передвищої освіти за державним або регіональним замовленням є:

Зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;

Переведення на вакантні місця державного або регіонального замовлення осіб у порядку, передбаченому Правилами прийому, якщо вони зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію.

8.2 Вступні випробування можуть проходити у формі індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу та в разі отримання позитивної оцінки рекомендуються до зарахування на навчання за кошти державного або регіонального замовлення (крім випадку, якщо в заяві зазаначено: «Претендую на участь у конкурсі виключно на місця за кошти фізичних або юридичних осіб, повідомлений про неможливість переведення в межах вступної кампанії на місця державного або регіонального замовлення»);

особи, визнані інвалідами війни відповідно до пунктів 10-14 статті 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

          особи, яким Законом України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане право на прийом без екзаменів до державних закладів передвищої освіти за результатами співбесіди;

           особи з інвалідністю, які неспроможні відвідувати заклад освіти (за рекомендацією органів охорони здоров’я та соціального захисту населення).

особи, визнані постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», у тому числі ті з них, які проходять військову службу (крім військовослужбовців строкової служби) в порядку, визначеному відповідними положеннями про проходження військової служби громадянами України;

діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа.

Діти загиблих (померлих) осіб,визначених у частині першій статті 10 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, особи з їх числа»;

Особи, один з батьків яких загинув або помер внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності;

Особи, один з батьків яких був учасником бойових дій на території інших держав, які загинули (пропали безвісти) або померли внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час воєнних дій та конфліктів на території інших держав, а також внаслідок захворювання, пов’язаного з перебуванням на території інших держав під час цих дій та кофліктів;

Особи, у яких один з батьків (усмновлювачів) був військовослужбовцем, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним обов’язків військової служби;

Особи, у яких один із батьків (усиновлювачів) був поліцейським, який загинув чи визнаний судом безвісно відсутньою особою під час виконання ним службових обов’язків, протягом трьох років після здобуття відповідної загальної середньої освіти;

Особи з інвалідністю I, II груп та діти з інвалідністю віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраною спеціальністю;

Особи з інвалідністю з числа учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС та потерпілих від Чорнобильської катастрофи, щодо яких встановлено причинний зв’язок інвалідності з Чорнобельською катастрофою, хворі внаслідок Чорнобельської катастрофи на променеву хворобу, – категорія 1 та особи, які постійно проживали у зоні безумовного (обов’язкового) відселення з моменту аварії до прийняття постанови про відселення, (категорія 2)

діти осіб, визнаних постраждалими учасниками Революції Гідності, учасниками бойових дій, особами зінвалідністю внаслідок війни відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;

шахтарі, які мають стаж підземної роботи не менше ніж три роки, а також протягом трьох років після здобуття загальної середньої освіти, батьки яких є шахтарями та мають стаж підземної роботи не менше 15 років або які загинули внаслідок нещасного випадку на виробництві чи стали особами з інвалідністю I чи II групи.

Інформація щодо осіб, які мають права на спеціальні умови участі у конкурсному відборі під час вступу, вноситься до ЄДЕБО (із доданням сканованих копій документів, що підтверджують ці права).

8.3 Якщо кількість вступників, яких рекомендовано до зарахування відповідно до пункту другого цього розділу та які підтверджують навчання, перевищує тридцять відсотків наданого загального обсягу бюджетних місць за певною спеціальністю, то заклад освіти може звернутись до відповідного регіонального замовника щодо збільшення загального обсягу бюджетних місць на обсяг перевищення в межах ліцензованого обсягу відповідної спеціальності.

8.4 Можуть бути ререведені на вакантні місця регіонального замовлення в порядку такі категорії осіб, зараховані на навчання за іншими джерелами фінансування на основну конкурсну пропозицію, якщо вони здобули позитивну оцінку на індивідуальній усній співбесіді або творчому конкурсі у встановлені Правилами прийому строки:

вступники на основі базової середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 30 вересня;

          вступники на основі повної загальної (профільної) середньої освіти, які подали документи, що підтверджують спеціальні умови здобуття фахової передвищої освіти за кошти державного або регіонального бюджету, передбачені пунктом другим цього розділу, після завершення прийому документів, але не пізніше 31 жовтня;

          особи, які є внутрішньо переміщеними особами відповідно до Закону України «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб»;

          діти з багатодітних сімей (п’ять і більше дітей).

IХ. Рейтингові списки вступників та рекомендації до зарахування

9.1. Рейтинговий список вступників формується за категоріями в такій послідовності:

всупники, які мають право на зарахування за резельтатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця державного або регіонального замовлення;

вступники, які мають право на зарахування на загальних умовах.

9.2 Список вступників, які мають право на зарахування, впорядковується в межах кожної зазначеної в пункті першому цього розділу категорії:

За конкурсним балом від більшого до меншого в разі конкурсного відбору за результатами вступних випробувань;

За результатами розгляду мотиваційних листів в інших випадках.

9.3 У рейтинговому списку вступників зазначаються:

прізвище, ім’я та по батькові вступника;

конкурсний бал вступника;

ознака підстав до зарахування за результатами позитивної оцінки індивідуальної усної співбесіди або творчого конкурсу на місця регіонального замовлення;

освітньо-професійний ступінь, спеціальність, назва конкурсної пропозиції, форма здобуття освіти.

Прізвища вступників, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення (які не зареєстровані як внутрішньо переміщені особи) або переселилися з неї після 01 січня 2022 року, підлягають шифруванню у всіх інформаційних системах.

9.4. Рейтингові списки формуються приймальною комісією з ЄДЕБО та оприлюднюються у повному обсязі на офіційному веб-сайті коледжу.

9.5 Списки вступників, рекомендованих до зарахування за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією, формуються приймальною комісією за даними ЄДЕБО та затверджуються рішенням приймальної комісії, оприлюднюються шляхом розміщення на інформаційному стенді приймальної комісії та офіційному веб-сайті коледжу відповідно до строків, визначених у розділі ІV цих Правил.

У списку вступників, рекомендованих до зарахування, зазначаються такі

самі дані, що і в рейтинговому списку вступників відповідно до пункту 3 цього

розділу.

          Списки рекомендованих до зарахування оновлюються після виконання /невиконання вступниками вимог ло зарахування з урахуванням їх черговості в рейтинговому списку вступників.

9.6 Рішення приймальної комісії про рекомендування до зарахування також розміщується на офіційному веб-сайті коледжу, а також відображається у кабінеті вступника в Єдиній базі (за наявності).

Рекомендованим до зарахування вступникам надсилаються повідомлення засобами електронного та мобільного зв’язку відповідно до Правил прийому.

X. Реалізація права вступників на обрання місця навчання

10.1 Особи, які подали заяви в паперовій або в електронній формі та беруть участь у конкурсному відборі на місця регіонального замовлення, після прийняття приймальною комісією рішення про рекомендування до зарахування відповідно до строку, визначеного в розділі V цих Правил або відповідно до нього, зобов’язані виконати вимоги для зарахування на місця регіонального замовлення: подати особисто оригінали документів, передбачені Правилами прийому (про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень та додатка до нього, сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання та/або інших документів, передбачених Умовами прийому та Правилами прийому), до приймальної комісії коледжу. Подані оригінали документів зберігаються у коледжі протягом усього періоду навчання.

Особи, які в установлені строки, визначені у розділі V цих Правил або відповідно до нього, не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, втрачають право в поточному році на зарахування (переведення) на навчання за регіональним замовленням, крім випадків, визначених у розділах ХІІ та ХІІІ Правил прийому.

 Підставою для зарахування на навчання є виконання вимог Правил прийому та укладання договору про надання освітніх послуг між навчальним закладом та вступником (за участю батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників).

10.2 Подання оригіналів необхідних документів для зарахування на місця регіонального замовлення може здійснюватися, крім особистого подання, шляхом:

Надсилання їх засобами поштового зв’язку з обов’язковим описом вкладень на адресу Приймальної комісії закладу, зазначеному в Реєстрі суб’єктів освітньої діяльності ЄДЕБО в терміни, визначені в розділі V цього порідку або відповідно до нього. Дату подання документів визначають за відтиском штемпеля відправлення на поштовому конверті;

Надсилання їх сканованих копій, з накладанням на відповідні файли кваліфікованого електронного підпису вступника, через електронний кабінет вступника.

Договір про навчання (незалежно від джерел фінансування) між закладом освіти та вступником (за участі батьків або законних представників – для неповнолітніх вступників) є підставою для видання наказу про зарахування. Якщо вступник здійснив виконання вимог до зарахування без особистого подання документів, то наказ про зарахування може бути виданий без укладання договору. Якщо договір про навчання не буде укладено впродовж десяти календарних днів після початку навчання, то цей наказ скасовується в частині зарахування такої особи.

Особи, які подали заяви в електронній формі без накладання кваліфікованого електронного підпису, крім того, зобов’язані підписати власну заяву, роздруковану приймальною комісією.

10.3 У разі зарахування на навчання за кошти фізичних або юридичних осіб додатково укладається договір (контракт) між закладом освіти та фізичною або юридичною особою, яка замовляє платну освітню послугу для себе або для іншої особи, беручи на себе фінансові зобов’язання щодо її оплати.

10.4 Особи, які були рекомендовані до зарахування на місця регіонального замовлення за певною конкурсною пропозицією і не виконали вимог до зарахування у строки, визначені в розділі V цього Порядку, втрачають право в поточному році на зарахування на навчання за регіональним замовленням за цією конкурсною пропозицією, крім випадків, визначених у розділі XIII.

Особи, які отримали рекомендацію до зарахування на місця регіонального замовлення і в установлені строки, визначені у розділі V , виконали вимоги для зарахування на бюджетні місця, підлягають зарахуванню.

10.5 Порядок реалізації права вступників на обрання місця навчання за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

XІ. Коригування списку рекомендованих до зарахування

11.1 Приймальна комісія анулює раніше надані рекомендації вступникам, які не виконали вимог для зарахування на місця регіонального замовлення, передбачених у пункті 1 розділу X цих Правил і надає рекомендації вступникам, наступним за рейтинговим списком.

11.2 Вступники, рекомендовані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб, зобов’язані виконати вимоги для зарахування відповідно до пункту 1 розділу X цих Правил.

Договір про надання освітніх послуг між закладом освіти та фізичною (юридичною) особою укладається після видання наказу про зарахування. У разі, якщо договір не буде укладено протягом десяти днів з дати видання наказу про зарахування, наказ про зарахування цієї особи скасовується. Оплата навчання здійснюється згідно з договором, укладеним сторонами.

Порядок коригування списку рекомендованих до зарахування на місця за кошти фізичних або юридичних осіб визначається Правилами прийому.

11.3 При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, одна з яких за регіональним замовленням, оригінали документа про освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, додатка до нього державного зразка, а також оригінали сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання зберігаються у закладі вищої освіти за місцем навчання за регіональним замовленням протягом усього строку навчання.

При одночасному навчанні за кількома спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами) та формами навчання, крім двох денних, за кошти фізичних та юридичних осіб оригінали вищезазначених документів зберігаються в одному з закладів вищої освіти на вибір студента протягом усього терміну навчання. Довідка про зберігання оригіналів документів видається на вимогу студента закладом вищої освіти, у якому вони зберігаються.

XІІ. Переведення на вакантні місця державного замовлення осіб, які

зараховані на навчання за кошти фізичних, юридичних осіб

12.1 Коледж самостійно надає рекомендації вступникам в межах форми навчання та місць (крім небюджетних конкурсних пропозицій), на які були надані рекомендації до зарахування до коледжу за відповідною спеціальністю, в порядку, визначеному пунктами 5-6 розділу VII цих Правил, та анулює їх в порядку, визначеному пунктом 1 розділу ХІ цих Правил.

12.2 Правом переведення на вакантні місця регіонального замовлення користуються особи, які не отримували рекомендації до зарахування на місця регіонального замовлення;

Особи, які зазначені в пункті 4 розділу VIII, в разі наявності документів, що підтверджують право на спеціальні умови зарахування.

12.3 Переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту, проводиться при відсутності непереведених осіб попередньої категорії або в разі їх письмової відмови від переведення та в послідовності від вищого до нижчого місця в рейтинговому списку в межах кожної із зазначених категорій.

У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзацах другому-третьому цього пункту, заклад освіти використовує для цього вакантні місця регіонального замовлення з інших спеціальностей цієї галузі, а при їх відсутності – інших галузей знань, цієї або іншої форми здобуття освіти, про що негайно ставить до відома відповідного регіонального замовника.

Невикористані після цього місця регіонального замовлення вважаються такими, що не розміщені в коледжі. Коледж повідомляє регіонального замовника про їх кількість у розрізі спеціальностей (спеціалізацій) та форм навчання. У разі відсутності достатньої кількості місць для переведення на вакантні місця регіонального замовлення осіб, зазначених в абзаці другому цього пункту, заклад вищої освіти надсилає регіональному замовнику запит на виділення додаткових місць регіонального замовлення за рахунок повернутих. Рішення щодо використання цих місць приймає конкурсна комісія регіонального замовника.

XIII. Наказ про зарахування, додатковий конкурс, зарахування за

рахунок цільового пільгового державного кредиту

13.1 Накази про зарахування на навчання видаються директором коледжу підставі рішення приймальної комісії. Накази про зарахування на навчання з додатками до них формуються в Єдиній базі та оприлюднюються на інформаційному стенді приймальної комісії та веб-сайті коледжу у вигляді списку зарахованих у строки, визначені розділом IV цих Правил.

13.2 Рішення приймальної комісії про зарахування вступника скасовується приймальною комісією у разі виявлення порушень з боку вступника, визначених пунктом 5 розділу XV цих Правил.

13.3 Зараховані особи, які відраховуються за власним бажанням, вилучаються з наказу про зарахування до навчального закладу. Документи, подані такими особами, повертаються їм не пізніше наступного дня після подання заяви про відрахування.

13.4 Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з коледжу, про що видається відповідний наказ.

13.5 На звільнене(і) в порядку, передбаченому пунктами 2, 3 цього розділу, місце (місця) може проводитись додатковий конкурсний відбір з числа осіб, які брали участь у конкурсі на цю конкурсну пропозицію. У разі відсутності таких претендентів на звільнені місця дозволяється зараховувати осіб з конкурсних пропозицій коледжу за умови збігу конкурсних предметів шляхом перенесення заяви (за згодою особи) на іншу конкурсну пропозицію.

ХIV. Особливості прийому на навчання осіб без громадянства до закладів фахової передвищої освіти України

14.1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства здійснюється згідно із Законами України «Про освіту», «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства», «Про закордонних українців», «Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту», №684 «Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства», наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року №1541«Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).

14.2 Особи без громадянства можуть здобувати освітньо-професійний ступінь фахового  молодшого бакалавра за кошти фізичних або юридичних осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

14.3 Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до закладів освіти України користуються такими самими правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за співбесідою з предметів, передбачених правилами прийому.

XV. Забезпечення відкритості та прозорості при проведенні прийому до коледжу

15.1 На засіданні приймальної комісії мають право бути присутніми представники засобів масової інформації (не більше двох осіб від одного засобу масової інформації).

Порядок акредитації представників засобів масової інформації у Гадяцькому фаховому коледжі культури і мистецтв ім. І. П. Котляревського:

представники засобів масової інформації надсилають поштою, факсом або подають до коледжу особисто:

заяву про тимчасову (на період проведення вступної кампанії) акредитацію, у якій зазначають прізвище, ім’я та по-батькові, належність до творчих або технічних працівників (журналіст, оператор, фотокореспондент), поштову адресу, номер телефону (факсу), адресу електронної пошти;

копію документа, що підтверджує професійний фах заявника (диплом про спеціальну освіту або документ, що підтверджує членство у відповідному професійному об’єднанні) або копію свідоцтва про державну реєстрацію засобу масової інформації, представник якого акредитується;

адміністрація коледжу розглядає подані документи та приймає рішення про тимчасову акредитацію протягом 5 календарних днів після отримання документів;

допуск на територію коледжу та в приміщення Приймальної комісії здійснюється згідно із списком акредитованих осіб та при пред’явленні документа, що посвідчує особу.

15.2 Громадські організації можуть звернутися до Міністерства освіти і науки України із заявою про надання їм права вести спостереження за роботою приймальної комісії. Громадські організації, яким таке право надано Міністерством освіти і науки України, можуть направляти на засідання приймальної комісії своїх спостерігачів. Приймальна комісія зобов’язана створити належні умови для присутності громадських спостерігачів на своїх засіданнях, а також надати їм можливість ознайомлення з документами, що надаються членам комісії, до засідання.

15.3 Коледж зобов’язаний створити умови для ознайомлення вступників з ліцензією на здійснення освітньої діяльності, сертифікатами про акредитацію відповідної спеціальності (напряму підготовки, освітньої програми). Правила прийому, відомості про ліцензований обсяг та обсяг прийому за регіональним замовленням за кожною конкурсною пропозицією (спеціальністю, освітньою програмою), у тому числі про кількість місць, що виділені для вступу за квотами, оприлюднюються на веб-сайті коледжу не пізніше робочого дня, наступного після затвердження/погодження чи отримання відповідних відомостей.

15.4 Голова приймальної комісії оголошує про засідання комісії не пізніше дня, що передує дню засідання, в особливих випадках – не пізніше ніж за три години до початку засідання. Оголошення разом із проектом порядку денного засідання оприлюднюється на веб-сайті коледжу.

15.5 Подання вступником недостовірних персональних даних, даних про здобуту раніше освіту, недостовірних відомостей про наявність права на зарахування за квотами, за співбесідою, про проходження зовнішнього незалежного оцінювання є підставою для скасування наказу про його зарахування.

15.6 Інформування громадськості про ліцензований обсяг, обсяг місць, шо фінансуються за регіональним замовленням, вартість навчання за спеціальностями (спеціалізаціями, освітніми програмами), перебіг подання заяв щодо вступу, рекомендування до зарахування та зарахування до коледжу здійснюється інформаційними системами, в тому числі системою «Конкурс», на підставі даних Єдиної бази.

ІНФОРМАЦІЙНІ ТАБЛИЦІ

до Правил прийому до Гадяцького фаховогоколеджу культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Інформаційні таблиці містять довідкові данні щодо вступу за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр.

До інформаційних таблиць включені наступні таблиці:

  1. Перелік освітньо-професійних програм та спеціальностей, за якими оголошується прийом на навчання, ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання (таблиця 1).
  2. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти, вступних іспитів, творчих конкурсів (таблиця 2).

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр (таблиця 3)

                                                                                                                                                                                                                               Таблиця 1

Перелік освітньо-професійних програм, за якими оголошується прийом на навчання,

ліцензовані обсяги та нормативні терміни навчання

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знаньСпеціальністьОсвітньо-професійна програмаЛіцензовані обсягиНормативні терміни навчанняВартість одного року навчання, грн.
КодНазваКодНазва Денна форма навчанняЗаочна форма навчанняДенна форма навчанняЗаочна форма навчання
БЗСО  ПЗСО  
«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського 
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтво40    3р. 10 міс    2р. 10міс.2р.10міс.8500.005700.00
02Культура і мистецтво024ХореографіяНародна хореографія603р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.9600.005700.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності вокального колективу1203р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності інструментального колективу3р. 10міс.2р. 10міс.2р.10міс.12300.006500.00
02Культура і мистецтво028Менеджмент соціокультурної діяльностіВидовищно-театралізовані заходи3р. 10міс.  2р. 10міс.2р.10міс.9100.006500..00
02Культура і мистецтво029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа402р. 10міс.1р. 10міс.1р.10міс.6900.005700.00

Таблиця 2

Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти,

вступних іспитів, творчих конкурсів

«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалаврОсвітньо-професійна програмаПерелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
КодНазва
«Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтвоТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140
024ХореографіяНародна хореографія1. Творчий конкурс. Хореографія 2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності вокального колективу1.Творчий конкурс. Фах 2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Організація діяльності інструментального колективу1.  Творчий конкурс. Фах 2. Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіВидовищно-театралізовані заходиТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140  
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Індивідуальна усна співбесіда  2.  Мотиваційний лист100  

Таблиця 2

(продовження)

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальності ОПС фаховий молодший бакалавр  Освітньо-професійна програмаПерелік конкурсних предметів, творчих іспитівМінімальна кількість балів для допуску до участі у конкурсі
КодНазва
«Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського»
023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставраціяДекоративно-прикладне мистецтвоТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140
024ХореографіяНародна хореографіяТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Організація діяльності вокального колективуТворчий конкурс. Фах Мотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльностіОрганізація діяльності інструментального колективуТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140
028Менеджмент соціокультурної діяльності Видовищно-театралізовані заходиТворчий конкурс. ФахМотиваційний лист140
029Інформаційна, бібліотечна та архівна справаІнформаційна та бібліотечна справа1. Українська література: співбесіда або сертифікат національного мультипредметного тесту, ЗНО (сертифікат 2019-2021 рр.) 2. Мотиваційний лист100  

Таблиця 3

Перелік спеціальностей, прийом на навчання за якими здійснюється з урахуванням рівня творчих здібностей вступників для здобуття ОПС фаховий молодший бакалавр  

(З додатку 1 до Умов прийому на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста  2018 році (пункт 2 розділу І)

Шифр галузіГалузь знаньКод спеціальностіСпеціальність
02Культура і мистецтво023Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація
024Хореографія
028Менеджмент соціокультурної діяльності**

**  За умови, що підготовка здобувачів освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста до 2015 року здійснювалася за спеціальністю «Народна творчість».