Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 024 Хореографія “НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ”

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ “НАРОДНА ХОРЕОГРАФІЯ”

1 – Загальна інформація
Повна назва закладу фахової передвищої освіти Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освіта, керівник аматорського хореографічного колективу, викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, артист ансамблю народного танцю
Офіційна назва освітньо-професійної програми Народна хореографія
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України  до 01 липня 2028 року
Передумови Наявність базової або повної загальної середньої освіти
Мова викладання Державна
Термін дії освітньо-професійної програми 5  років
2 – Мета освітньо-професійної програми
Формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з керівництва аматорським хореографічним колективом, постановки хореографічних номерів, викладання фахових дисциплін,
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Діяльність в області хореографічного мистецтва,  спрямована на створення, популяризацію і використання хореографічних композицій з метою задоволення культурних та естетичних потреб громадян.
Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма базується на збереженні народних  танцювальних традицій з урахуванням сучасного стану хореографічного мистецтва з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків  громадян.
Основний фокус освітньо-професійної програми Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері мистецької діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка  керівника аматорського хореографічного колективу, викладача початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, артиста ансамблю народного танцю
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Вид економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010: секція Р (освіта у сфері культури), секція R (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок), розділи: 90 – діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, 93діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами, близькими до спеціальності у галузях знань 01«Освіта», 02«Культура і мистецтво».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно та практико орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання
Оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, презентації, поточний та модульний контроль, виконання практичних завдань, сценічні виступи, захист матеріалів виробничої практики, атестація випускників
6 – Програмові компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері хореографічної та викладацької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1.Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.

ЗК2.Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК3.Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).

ЗК4.Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК5.Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність).

ЗК6.Здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК7.Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК8.Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1.Здатність генерувати нові ідеї (креативність).

ФК2.Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.

ФК3.Навики організаційної та освітньої роботи з аматорськимореографічним колективом.

ФК4.Здатність працювати в команді.

ФК5.Здатність створювати хореографічний твір та художній сценічний образ засобами хореографії.

ФК6.Навики здійснення репетиційного процесу.

ФК7.Навики сценічного виступу.

ФК8.Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

ФК9.Здатність застосовувати сучасні методи та інноваційні форми роботи з об’єктами професійної діяльності.

ФК10.Демонструвати навики володіння танцювальною технікою та вміти застосовувати її як виражальний засіб.

7- Програмні результати навчання
 

ПРН1.Здатність продемонструвати знання та розуміння народних традицій, звичаїв, свят і обрядів.

ПРН2.Здатність продемонструвати знання та розуміння народної хореографії, сучасного стану хореографічного мистецтва.

ПРН3.Здатність характеризувати основні хореографічні стилі, види та жанри хореографічного мистецтва.

ПРН4.Навики підбору репертуару, обладнання та матеріалів у галузі професійної діяльності.

ПРН5.Навики здійснення постановочної роботи.

ПРН6.Навики здійснення репетиційної роботи.

ПРН7.Здатність продемонструвати навички втілення сценічного образу засобами хореографії в процесі виконавської діяльності.

ПРН8.Навики здійснення педагогічної діяльності.

ПРН9.Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.

ПРН10.Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.

ПРН11.Здатність продемонструвати навички самостійного застосування знань та вмінь під час здійснення професійної діяльності.

ПРН12.Здатність демонструвати володіння методикою викладання фахових дисциплін.

ПРН13.Здатність використовувати знання вікових психологічних особливостей у майбутній професійній діяльності.

ПРН14.Здатність володіти методикою проведення уроків хореографії з різними віковими групами.

ПРН15.Здатність володіти професійною термінологією, прийомами самоаналізу, критеріями оцінювання роботи учнів на уроці.

ПРН16. Здатність застосовувати різноманітні танцювальні техніки в процесі виконавської діяльності.

ПРН17.  Здатність використовувати виконавські навички в процесі підготовки та участі у різноманітних концертах, фестивалях, конкурсах.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Сценічне обладнання, звуко- і відео- записуюча, акустична, освітлювальна апаратура, хореографічні класи, комп’ютерні лабораторії, зона WI-FI, бібліотека, костюмерна, кабінет гриму, програма тестового контролю знань студентів.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, підручники, посібники, фахові періодичні видання.