Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 024 Хореографія

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Профіль програми

Молодший спеціаліст з хореографії

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 180 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського.
Акредитуюча інституція ———————————
Період акредитації ———————————
Рівень програми НРК України – 5 рівень.
А Ціль програми
  Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з постановки хореографічних номерів та викладання фахових дисциплін.
Б Характеристика програми
Предметна область, напрям Діяльність в області хореографічного мистецтва,  спрямована на створення, популяризацію і використання хореографічних композицій з метою задоволення культурних та естетичних потреб громадян.

Фокус програми:

загальна/спеціальна

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері мистецької діяльності.
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. Базується на збереженні народних  танцювальних традицій з урахуванням сучасного стану хореографічного мистецтва з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків  громадян.
Особливості програми Професійна підготовкавикладача,  керівникааматорського хореографічного колективу.
С Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Робочі місця у державних та приватних установах, організаціях, підприємствах: викладач початкових спеціалізованих мистецьких навчальних закладів, керівник аматорського хореографічного колективу, керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.), артист балету, розпорядник танцювального вечора.
Продовження освіти Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами,  близькими до спеціальності, у галузях «Освіта», «Культура і мистецтво».
 
D Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, індивідуальні заняття, консультації із викладачами, підготовка курсової роботи, самостійна робота на основі підручників, посібників, конспектів та методичних порад.
Система оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, поточний та модульний контроль, практичні покази, захист звіту з практики, комплексний державний екзамен.
 
Е Програмні компетентності
Інтегральна
 • Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері хореографічної та викладацької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, здатність до аналізу та синтезу).
 • Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі).
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (здатність до завзяття, прояву особистих вольових якостей)
Фахові
 • Здатність створювати художній сценічний образ або твір засобами хореографії.
 •  Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.
 • Здатність працювати в команді.
 • Навички здійснення репетиційного процесу.
 • Здатність до здійснення педагогічної діяльності.
 • Навики організаційної та навчальної роботи з аматорським колективом.
 • Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Навики сценічного виступу.
 • Здатність аналізувати результати професійної діяльності.
F Програмні результати навчання
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння народних традицій, звичаїв, свят і обрядів.
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння народної хореографії, історії хореографічного мистецтва, сучасного стану хореографічного мистецтва.
 • Здатність характеризувати основні хореографічні стилі, види та жанри хореографічного мистецтва.
 • Здатність продемонструвати володіння методикою організації та керівництва роботою аматорського хореографічного колективу.
 • Навики підбору репертуару, обладнання та матеріалів у галузі професійної діяльності.
 • Навики здійснення постановочної роботи.
 • Навики здійснення репетиційної роботи.
 • Здатність продемонструвати навички втілення сценічного образу засобами хореографії, володіння віртуозною технікою, артистизм.
 • Навики здійснення педагогічної діяльності.
 • Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.
 • Здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.
 • Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.
 • Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

024 Хореографія (спеціалізація Народна хореографія)

№ з/п НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів
І семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Безпека життєдіяльності 2
2 Класичний танець 6
3 Народно-сценічний танець 4,5
4 Історія хореографічного мистецтва 2
5 Вікова психологія 2
6 Основи гриму та макіяжу 1,5
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Народознавство 2
2 Український танець 2
3 Історія костюма 4
4 Музична грамота 2
5 Музичний інструмент 2
ІІ семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Соціологія культури 2
2 Людина в соціокультурному середовищі 1
3 Класичний танець 6
4 Народно-сценічний танець 4,5
5 Основи педагогіки 2
6 Історія хореографічного мистецтва 2
7 Композиція та постановка танцю 4
8 Основи гриму та макіяжу 1,5
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Музичний інструмент 1,5
2 Основи акторської майстерності 2
3 Ансамбль 1,5
4 Український танець 2
ІІІ семестр – 30 кредитів
1 Класичний танець 6
2 Народно-сценічний танець 5
3 Методика викладання хореографічних дисциплін 2
4 Композиція та постановка танцю 4
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Ансамбль 1,5
2 Основи виконавської майстерності 1,5
3 Музична література 2
4 Український танець 2
Дисципліни самостійного вибору студента 6  
ІV семестр – 30 кредитів
1 Класичний танець 4
2 Народно-сценічний танець 5
3 Методика викладання хореографічних дисциплін 2
4 Композиція та постановка танцю 4
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Ансамбль 1,5
2 Музична література 2
3 Основи виконавської майстерності 1,5
4 Український танець 2
5 Сценічна практика 2
Дисципліни самостійного вибору студента 6  
V семестр – 30 кредитів
1 Основи охорони праці 2
2 Класичний танець 4
3 Народно-сценічний танець 5
4 Педагогічна практика 2
5 Композиція та постановка танцю 5
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Сценічна практика 2
2 Основи виконавської майстерності 2
3 Методика роботи з аматорським хореографічним колективом 2
4 Український танець 2
Дисципліни самостійного вибору студента 4  
VІ семестр – 30 кредитів
1 Основи підприємництва та менеджменту 2
2 Класичний танець 3
3 Виробнича практика 4
4 Педагогічна практика 2
5 Народно-сценічний танець 5
6 Композиція та постановка танцю 5
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Сценічна практика 2
2 Практика керівництва хореографічним колективом 2
3 Дуетний танець 1,5
4 Сучасна хореографія та її напрямки 1,5
Дисципліни самостійного вибору студента 2  
Перелік дисциплін самостійного вибору студента
1 Основи комунікативного менеджменту 2
2 Іноземна мова 6
3 Ділова українська мова 2
4 Історія України ХХ-ХХІ ст. 2
5 Основи маркетингу 2
6 Технічні засоби, основи комп’ютерних технологій 4
7 Організація дозвілля 2
8 Постановка голосу (сольний спів) 2
9 Музичний інструмент 4
10 Українська література 4
11 Культура професійної поведінки 2
12 Сучасний та бальний танець 8
13 Історико-побутовий танець 2
14 Сучасна хореографія та її напрямки 2