Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності «ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ВИДОВИЩНО-ТЕАТРАЛІЗОВАНІ ЗАХОДИ»

1 – Загальна інформація
Повна назва  закладу фахової передвищої освіти Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освіта; організатор культурно-дозвіллєвої діяльності;  організатор видовищно-театралізованих заходів; керівник аматорського театрального колективу
Офіційна назва освітньо-професійної програми Видовищно-театралізовані заходи
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації Міністерство освіти і науки Українидо 01 липня 2028 року
Передумови Наявність базової або повної загальної середньої освіти
Мова викладання Державна
Термін дії освітньої програми 5 років
2 – Мета освітньо-професійної програми
Формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності, розвитку культурного простору, організації видовищно-театралізованих заходів, керівництва театральним  колективом.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Культурно-дозвіллєва діяльність, спрямована на створення, популяризацію, збереження і використання культурних цінностей для задоволення духовних потреб громадян.
Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма базується на збереженні народних звичаїв та традицій з урахуванням сучасного стану соціокультурної сфери з метою забезпечення реалізації культурних прав людини.
Основний фокус освітньо-професійної програми Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері соціокультурної діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, керівника аматорського театрального колективу (організація дозвілля з різними категоріями населення з метою задоволення духовних потреб та розвитку естетичних смаків).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Вид економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010: секція Р (освіта у сфері культури), секція R (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок), розділи: 90 – діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, 93 – діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами, близькими до спеціальності у галузях знань 01«Освіта», 02«Культура і мистецтво», 03«Гуманітарні науки».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно та практико орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання.
Оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, презентації, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, виконання практичних завдань, публічні покази (сценічні виступи), захист матеріалів виробничої практики, атестація випускників.
6 – Програмові компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері соціокультурної діяльності або у  процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).

ЗК4. Володіння знаннями основ психології та педагогіки, уміння використовувати їх в професійній і соціальній діяльності.

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї, здійснювати творчий пошук, досягати визначеної мети.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел, здатність до аналізу та синтезу.

ЗК7. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт).

ЗК8. Здатність працювати в команді.

ЗК9.Здатність виявляти  ініціативу і підприємливість.

ЗК10. Здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК11. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність до здійснення соціокультурної діяльності (володіння технологіями організації культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації).

ФК2. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.

ФК3. Навички роботи з художнім та документальним  матеріалом, зразками народної творчості.

ФК4. Навички здійснення організаційної та навчальної роботи з театральним колективом.

ФК5. Навички здійснення репетиційного процесу.

ФК6. Навики сценічного виступу.

ФК7. Здатність аналізувати результати професійної діяльності (здатність до критики і самокритики).

ФК8. Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.

7- Програмні результати навчання

ПРН1. Здатність продемонструвати знання та розуміння історії культури, зразків народної творчості, народних звичаїв, свят і обрядів.

ПРН2. Здатність характеризувати основні художні стилі, види та жанри мистецтва, найвідоміші твори мистецтва.

ПРН3. Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів та завдань соціокультурної сфери.

ПРН4. Здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад функціонування культурно-дозвіллєвої сфери.

ПРН5. Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та проведення  різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних категорій  населення.

ПРН6. Здатність продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проєктів у сфері соціокультурної діяльності.

ПРН7. Здатність застосувати систему фахових знань та навичок у роботі з аматорським театральним колективом.

ПРН8. Здатність продемонструвати володіння технологією постановочної та репетиційної роботи.

ПРН9. Здатність продемонструвати володіння засобами театралізації видовищних заходів.

ПРН10.Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.

ПРН11.Здатність продемонструвати володіння основами сценічної та пластичної культури.

ПРН12.Здатність продемонструвати володіння елементами технічного та художнього оформлення культурно-дозвіллєвих та театралізованих заходів.

ПРН13. Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь при вирішенні практичних завдань.

ПРН14. Здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.

ПРН15.Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності та прагнення здорового способу життя.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Сценічне обладнання, звуко- і відео- записуюча, акустична, освітлювальна апаратура, комп’ютерні лабораторії, зона WI-FI, бібліотека, костюмерна, кабінет гриму, програма тестового контролю знань студентів.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення  Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, підручники, посібники, фахові періодичні видання.