Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Профіль програми

Молодший спеціаліст з менеджменту соціокультурної діяльності

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 180 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського.
Акредитуюча інституція ———————————
Період акредитації ———————————
Рівень програми НРК України – 5 рівень.
 
А Ціль програми
  Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності, розвитку культурного простору, керівництва аматорськими творчими колективами.
 
Б Характеристика програми
Предметна область, напрям Культурно-дозвіллєва діяльність, спрямована на створення, популяризацію, збереження і використання культурних цінностей та культурних благ для задоволення культурних потреб громадян.

Фокус програми:

загальна/спеціальна

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері соціокультурної діяльності.
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. Базується на збереженні народних знань та традицій з урахуванням сучасного стану культурно-мистецької сфери з метою забезпечення реалізації культурних прав людини.
Особливості програми Професійна підготовкакерівникааматорського колективу (за видами мистецтва) згідно спеціалізації.
 
С Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Робочі місця у державних та приватних установах, організаціях, підприємствах: організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, організатор концертів і лекцій, організатор театралізованих народних свят та обрядів, керівник аматорського колективу (за видами мистецтва), керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.), артист (оркестру, хору, ансамблю, естради та ін.), культорганізатор дитячих позашкільних закладів, ведучий дискотеки, фахівець з фольклористики, інструктор культурно-просвітнього закладу тощо.
Продовження освіти Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами,  близькими до спеціальності, у галузях «Освіта», «Культура і мистецтво», «Гуманітарні науки».
 
D Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, індивідуальні заняття, консультації із викладачами, підготовка курсової роботи, самостійна робота на основі підручників, посібників, конспектів та методичних порад.
Система оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, усні презентації, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, практичні покази, захист звіту з практики, комплексний державний екзамен.
 
Е Програмні компетентності
Інтегральна
 • Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері соціокультурної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, здатність до аналізу та синтезу).
 • Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень.
 • Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність).
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (здатність висувати нові ідеї, пропозиції, уміння самостійно розпочинати яку-небудь справу, заповзятість).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі).
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (здатність до завзяття, прояву особистих вольових якостей)
Фахові
 • Здатність до здійснення соціокультурної діяльності (володіння технологіями створення культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації).
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.
 • Здатність працювати в команді.
 • Навички здійснення репетиційного процесу.
 • Навички організаційної та навчальної роботи з аматорським творчим колективом.
 • Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Навики сценічного виступу.
 • Здатність аналізувати результати професійної діяльності.
 • Навички роботи з художнім репертуаром, зразками народної творчості.
 
F Програмні результати навчання
 
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння зразків народної творчості, історії культури, народних звичаїв, свят і обрядів.
 • Здатність характеризувати основні художні стилі, види та жанри мистецтва, аналізувати найвідоміші матеріальні зразки мистецтва.
 • Здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад галузі культури і мистецтва.
 • Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів та завдань соціокультурної й культурно-дозвіллєвої діяльності.
 • Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та організації різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних вікових та соціальних категорій  населення.
 • Здатність продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів у сфері соціокультурної діяльності.
 • Здатність застосувати базові знання з дисциплін, що є основою підготовки до роботи з аматорським колективом.
 • Здатність продемонструвати володіння технологіями роботи з аматорським колективом.
 • Здатність продемонструвати навички  ведення репетиційної роботи.
 • Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.
 •  Здатність продемонструвати володіння основами сценічної та пластичної поведінки,
 • Здатність продемонструвати володіння елементами технічного та художнього оформлення культурно-дозвіллєвих заходів.
 • Здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.
 • Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.
 • Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

028 Менеджмент соціокультурної діяльності

(спеціалізація Народне пісенне мистецтво)

 

№ з/п НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів
І семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Основи сценарної майстерності 2
2 Безпека життєдіяльності 2
3 Народознавство 4
4 Історія зарубіжної культури 4
5 Історія мистецтв 2
6 Соціокультурна діяльність 2
7 Основи психології та педагогіки 4
8 Основи сценічного мовлення 2
9 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Сольфеджіо 1,5
2 Постановка голосу 1
3 Спеціальний музичний інструмент 1,5
4 Теорія музики 1,5
5 Додатковий музичний інструмент 0,5
6 Основи диригування та читання партитур 1,5
7 Ансамбль 0,5
ІІ семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Народознавство (курсова робота) 1
2 Методика роботи з аматорським колективом 2
3 Історіязарубіжноїкультури 1,5
4 Соціологія культури 2
5 Основи макіяжу 1
6 Історія мистецтв 2
7 Основи акторської майстерності 2
8 Музичні стилі та жанри 2
9 Соціокультурна діяльність 2
10 Людина в соціокультурному середовищі 1
11 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Спеціальний музичний інструмент 1,5
2 Сольфеджіо 1,5
3 Теорія музики 2
4 Постановка голосу 1
5 Основи диригування та читання партитур 1,5
6 Народна музична творчість 2
7 Хорознавство 2
8 Ансамбль 1
9 Додатковий музичний інструмент 1
ІІІ семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Історія української культури 2
2 Культурно-дозвіллєва діяльність 2
3 Методика роботи з аматорським колективом 2
4 Навчальна практика 2
5 Технологічна практика 2
6 Декоративно-художнє оформлення заходів 2
7 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Спеціальний музичний інструмент 1,5
2 Сольфеджіо 1,5
3 Теорія музики 1,5
4 Постановка голосу 1
5 Основи диригування та читання партитур 1,5
6 Музична література 1,5
7 Хоровий клас та диригентська практика 1,5
8 Ансамбль 1
9 Додатковий музичний інструмент (фортепіано) 1
  Дисципліни самостійного вибору студента 6
ІV семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Історія української культури 2
2 Культурно-дозвіллєва діяльність 2
3 Менеджмент соціокультурної сфери 2
4 Навчальна практика 2,5
5 Технологічна практика 1,5
6 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Спеціальний музичний інструмент 1,5
2 Музична література 1,5
3 Сольфеджіо 1,5
4 Постановка голосу 1
5 Основи диригування та читання партитур 2
6 Хоровий клас та диригентська практика 1,5
7 Основи гармонії та аналізу музичних творів 2
8 Ансамбль 1
9 Хорове аранжування 1
10 Додатковий музичний інструмент (фортепіано) 1
  Дисципліни самостійного вибору студента 6
V семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Основи охорони праці 2
2 Культурно-дозвіллєва діяльність 2
3 Навчальна практика 3
4 Технологічна практика 3
5 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Спеціальний музичний інструмент 1,5
2 Сольфеджіо 2
3 Постановка голосу 1
4 Основи диригування та читання партитур 2
5 Основи гармонії та аналізу музичних творів 2
6 Хоровий клас та диригентська практика 3,5
7 Хорове аранжування 1
8 Хорова література 2
9 Розшифровка народних пісень 1
  Дисципліни самостійного вибору студента 4
VІ семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Виробнича практика 5
2 Основи соціокультурного підприємництва 1,5
3 Культурно-дозвіллєва діяльність 1,5
4 Навчальна практика 1,5
5 Технологічна практика 4
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
  Технології роботи з аматорським вокально-хоровим колективом  
1 Спеціальний музичний інструмент 2
2 Сольфеджіо 1,5
3 Основи диригування та читання партитур 1
4 Основи гармонії та аналізу музичних творів 2
5 Хоровий клас та диригентська практика 4
6 Постановка голосу 1
7 Розшифровка народних пісень 1
8 Хорова література 2
  Дисципліни самостійного вибору студента 2
  Перелік дисциплін самостійного вибору студента  
1 Основи комунікативного менеджменту 2
2 Іноземна мова 6
3 Ділова українська мова 2
4 Історія України ХХ-ХХІ ст. 2
5 Основи маркетингу 2
6 Фольклорний ансамбль (пісенний, інструментальний) 4
7 Технічні засоби, основи комп’ютерних технологій 4
8 Cольний спів 2
9 Основи гриму 2
10 Театр естрадних мініатюр 2
11 Ведення урочистих подій 2
12 Музичний інструмент 4
13 Українська література 4
14 Культура професійної поведінки 2
15 Бальний танець 8
16 Історико-побутовий танець 2
17 Сучасна хореографія та її напрямки 2
18 Основи хореографії 2