Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОКАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ»

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ВОКАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ»

1 – Загальна інформація
Повна назва закладу фахової передвищої освіти Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського.
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освіта; організатор культурно-дозвіллєвої діяльності; керівник аматорського вокального колективу
Офіційна назва освітньо-професійної програми Організація діяльності  вокального колективу
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки.
Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України, до 01 липня 2028 року
Передумови Наявність базової або повної загальної середньої освіти
Мова викладання Державна
Термін дії освітньо-професійної програми 5 років
2 – Мета освітньо-професійної програми
Формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності, розвитку культурного простору, керівництва аматорським вокальним колективом.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Культурно-дозвіллєва діяльність, спрямована на створення, популяризацію, збереження і використання культурних цінностей для задоволення духовних потреб громадян.
Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма базується на збереження народних звичаїв  та традицій з урахуванням сучасного стану соціокультурної сфери з метою забезпечення реалізації культурних прав людини.
Основний фокус освітньо-професійної програми Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері соціокультурної діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, керівника аматорського вокального колективу (організація дозвілля з різними категоріями населення з метою задоволення духовних потреб).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Вид економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010: секція Р (освіта у сфері культури), секція R (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок), розділи: 90 – діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; 91-функціонування бібліотек,архівів,музеїв та інших закладів культури; 93 – діяльність у сфері спорту, організація відпочинку та розваг.
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами,  близькими до спеціальності у галузях 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно та практико орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання.
Оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, презентації, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, виконання практичних завдань, публічні покази (концертні виступи), захист матеріалів виробничої практики, атестація випускників.
6 – Програмові компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері соціокультурної діяльності або у  процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).

ЗК4. Володіння знаннями основ психології та педагогіки (уміння використовувати їх в професійній і соціальній діяльності) .

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї (приймати креативні, творчі рішення в нестандартних ситуаціях).

ЗК6.  Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, в тому числі інформаційними, комунікаційними технологіями,   здатність до аналізу та синтезу).

ЗК7. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт).

ЗК8. Здатність працювати в команді.

ЗК9. Здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК10. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Фахові компетентності (ФК) ФК1. Здатність до здійснення соціокультурної діяльності (володіння технологіями організації культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації).

ФК2. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.

ФК3. Навички роботи з художнім репертуаром, зразками народної пісенної творчості.

ФК4. Навички організаційної та навчальної роботи з вокальним  колективом.

ФК5. Навички здійснення репетиційного процесу .

ФК6. Навички сценічного виступу.

ФК7. Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

ФК8. Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.

7- Програмні результати навчання

 

ПРН1. Здатність продемонструвати знання та розуміння зразків народної творчості, історії культури, народних звичаїв, свят і обрядів.

ПРН2. Здатність характеризувати основні художні стилі, види та жанри мистецтва, аналізувати загальновідомі твори мистецтва.

ПРН3. Здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад галузі культури і мистецтва.

ПРН4. Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів та завдань соціокультурної сфери.

ПРН5. Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та проведення різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних категорій  населення.

ПРН6. Здатність продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів у сфері соціокультурної діяльності.

ПРН7. Здатність застосувати базові знання з дисциплін, що є основою підготовки до роботи з вокальним колективом.

ПРН8. Здатність використати вивчений матеріал у виробничих ситуаціях, застосувати творчі ідеї для розв’язання конкретних практичних завдань.

ПРН9. Здатність продемонструвати володіння методикою роботи з аматорським вокальним колективом.

ПРН10. Здатність продемонструвати володіння технологією   репетиційної роботи.

ПРН11. Здатність здійснювати професійну діяльність дотримуючись вимог професійної та педагогічної етики.

ПРН12. Здатність продемонструвати володіння основами сценічної  культури.

ПРН13. Здатність продемонструвати володіння елементами технічного та художнього оформлення культурно-дозвіллєвих заходів.

ПРН14. Здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.

ПРН15. Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності та прагнення здорового способу життя.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Сценічне обладнання, звуко- і відео- записуюча, акустична, освітлювальна апаратура, комп’ютерні лабораторії, зона WI-FI, бібліотека, костюмерна,  програма тестового контролю знань студентів.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, репертуарні збірки, підручники, посібники, фахові періодичні видання, аудіозаписи та відеоматеріали виступів провідних аматорських, професійних вокально-хорових колективів  та окремих виконавців.