Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 028 Менеджмент соціокультурної діяльності «ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ»

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ ІНСТРУМЕНТАЛЬНОГО КОЛЕКТИВУ»

1 – Загальна інформація
Повна назва закладу фахової передвищої освіти Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освіта, організатор культурно-дозвіллєвої діяльності, керівник аматорського інструментального колективу.
Офіційна назва освітньо-професійної програми Організація діяльності інструментального колективу
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації  Міністерство освіти і науки України до 01 липня 2028 року
Передумови Базова або повна загальна середня освіта
Мова викладання Державна
Термін дії освітньої програми 5  років
2 – Мета освітньо-пофесійної програми
Формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з організації соціокультурної діяльності, розвитку культурного простору, керівництва інструментальним колективом.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Культурно-дозвіллєва діяльність,  спрямована на створення, популяризацію, збереження і використання культурних цінностей   для задоволення  духовних потреб громадян.
Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма базується на збереженні народних звичаїв  та традицій з урахуванням сучасного стану соціокультурної сфери з метою забезпечення реалізації культурних прав людини.
Основний фокус освітньої програми Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері соціокультурної діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка організатора культурно-дозвіллєвої діяльності, керівника інструментального колективу (організація дозвілля з різними категоріями населення з метою задоволення духовних потреб).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Вид економічної діяльності згідно КВЕД ДК 009:2010: секція Р (освіта у сфері культури), секція R (мистецтво, спорт, розваги та відпочинок), розділи: 90 – діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг, 93 діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за освітніми програмами, близькими до спеціальності, у галузях знань 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно та практико орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання.
Оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, презентації, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, практичні покази, захист матеріалів виробничої практики, атестація випускників.
6 – Програмові компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері соціокультурної діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях

ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

ЗК4. Володіння знаннями основ психології та педагогіки (уміння використовувати їх в професійній і соціальній діяльності).

ЗК5. Здатність генерувати нові ідеї та досягати визначеної мети.

ЗК6. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, в тому числі інформаційними комунікаційними технологіями,   здатність до аналізу та синтезу).

ЗК7. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність, здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт).

ЗК 8. Здатність працювати в команді.

ЗК9. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість

ЗК10. Здатність діяти на основі етичних міркувань, розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК11. Здатність організовувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності та охорони праці.

Фахові компетентності спеціальності (ФК)

ФК1. Здатність до здійснення соціокультурної діяльності (володіння технологіями організації культурно-мистецьких заходів на всіх етапах: від творчого задуму до його реалізації).

ФК2. Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.

ФК3. Навички роботи з художнім репертуаром, зразками народної творчості, музичним матеріалом.

ФК4. Навички організаційної та навчальної роботи з інструментальним колективом.

ФК5. Навики здійснення репетиційного процесу.

ФК6. Навики сценічного виступу.

ФК7. Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

ФК8. Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.

7- Програмні результати навчання

ПРН1. Здатність продемонструвати знання та розуміння зразків народної творчості, історії культури, народних звичаїв, свят і обрядів.

ПРН2. Здатність характеризувати основні художні стилі, види та жанри мистецтва, аналізувати найвідоміші твори мистецтва.

ПРН3. Здатність продемонструвати знання основних законодавчих та нормативно-правових засад галузі культури і мистецтва.

ПРН4. Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів та завдань соціокультурної сфери.

ПРН5. Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та проведення різноманітних форм дозвіллєвої діяльності з представниками різних категорій  населення.

ПРН6. Здатність продемонструвати навички реалізації культурно-мистецьких проектів у сфері соціокультурної діяльності.

ПРН7. Здатність застосувати систему фахових знань та навичок у роботі з аматорським інструментальним колективом.

ПРН8. Здатність застосувати творчі ідеї для розв’язання конкретних практичних завдань.

ПРН9. Здатність продемонструвати володіння технологією роботи з інструментальним колективом.

ПРН10. Здатність продемонструвати навички  ведення репетиційної роботи.

ПРН11.Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.

ПРН12. Здатність продемонструвати володіння основами сценічної культури.

ПРН13. Здатність продемонструвати володіння елементами технічного та художнього оформлення культурно-дозвіллєвих заходів.

ПРН14. Здатність продемонструвати уміння та навички професійного спілкування.

ПРН15. Здатність доцільно застосовувати та вільно володіти фаховою термінологією.

ПРН16.  Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

ПРН17. Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності та прагнення здорового способу життя.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Навчальні аудиторі, комп’ютерні лабораторії, музичні інструменти (в тому числі акустичні, електронні, електричні тощо), звукопідсилювальна та звукозаписувальна апаратура, зона WI-FI, бібліотека.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення  Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, підручники, посібники, нотний матеріал, фахові періодичні видання.