Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа “ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА”

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

“ІНФОРМАЦІЙНА ТА БІБЛІОТЕЧНА СПРАВА”

1 – Загальна інформація
Повна назва  закладу фахової передвищої освіти Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім.І.П.Котляревського
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освітафахівець з бібліотечної справи
Офіційна назва освітньо-професійної програми Інформаційна та бібліотечна справа
Тип диплому та обсяг освітньо-професійної програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 120 кредитів ЄКТС, термін навчання – 2 роки.
Наявність акредитації До 01 липня 2023 року
Передумови Базова або повна загальна середня освіта.
Мова викладання Державна
Термін дії освітньо-професійної програми 5 років
2 – Мета освітньо-професійної програми
Підготовка фахівців з інформаційної та бібліотечної справи, які володіють  системою теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек різних типів.
3 – Характеристика освітньо-професійної програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Методи і технології формування й організації використання інформаційних та бібліотечних ресурсів –  створення, розповсюдження, зберігання, забезпечення доступу до інформації та знань в різних документно-інформаційних структурах.
Орієнтація освітньо-професійної програми Освітньо-професійна програма базується на функціонуванні стандартизованого технологічного процесу документування з метою реалізації права громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей культури, науки та освіти
Основний фокус освітньо-професійної програми Спеціальна освіта та професійна підготовка для здійснення діяльності у сфері інформаційної та бібліотечної діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка  фахівців з бібліотечної справи та організації діловодства ( збереження, документообіг, аналітико-синтетична обробка інформації та її використання).
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок, Розділ 91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури. Група 91.0. Клас 91.01 Функціювання бібліотек і архівів; Секція N  Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування. Розділ 82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні комерційні послуги. Група 82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність.  Клас 82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована допоміжна офісна діяльність.
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами, близькими до спеціальності у галузях знань 01 «Освіта», 02 «Культура і мистецтво», 03 «Гуманітарні науки».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно-орієнтоване та практико-орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання.
Оцінювання Усні презентації, тестовий поточний та модульний контроль, виконання практичних завдань, захист курсових робіт, захист матеріалів практики, усні та письмові екзамени, заліки, атестація випускників.
6 – Програмні компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в інформаційно-бібліотечній діяльності або у процесі навчання, що характеризуються комплексністю та невизначеністю умов, що передбачає застосування положень і методів інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.

ЗК3. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями

ЗК4.Здатність володіти інформаційними технологіями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).

ЗК5. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних джерел.

ЗК6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконання поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК7. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.

ЗК8. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності та діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК9. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

Фахові компетентності спеціальності(ФК) 

ФК 1. Здатність застосовувати знання про сучасні досягнення в інформаційній та бібліотечній діяльності.

ФК 2. Здатність до виконання спеціальних функцій, пов’язаних з впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією.

ФК 3. Здатність до практичної діяльності в інформаційній та бібліотечній сферах.

ФК 4. Уміння аналізувати первинні документи та здійснювати їх аналітико-синтетичну обробку.

ФК 5. Здатність формувати документні фонди та  інформаційно-пошукові системи в різних документно-інформаційних структурах.

ФК 6. Здатність використовувати знання й практичні навички з довідково-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів бібліотек, популяризації різних видів документів.

ФК 7. Здатність використовувати навички роботи з комп’ютером та знання й уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для автоматизованого виконання бібліотечно-бібліографічних процесів та популяризації документних фондів.

ФК 8. Здатність підтримувати ділову комунікацію з користувачами, органами влади та управління, засобами масової інформації, партнерами.

ФК 9. Здатність  використовувати знання й практичні навички з професійної етики, дотримуватися норм службового етикету, усвідомлювати соціальні наслідки своєї професійної діяльності.

ФК 10. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

ФК 11. Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

7 – Програмні результати навчання

ПРН 1. Здатність продемонструвати знання та розуміння технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією.ПРН 2. Здатність продемонструвати знання та розуміння основних нормативно-правових засад функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи.

ПРН 3. Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів діяльності та завдань інформаційних, бібліотечних та архівних установ.

ПРН 4. Здатність аналізувати первинні документи та володіти методикою аналітико-синтетичного перероблення інформації.

ПРН 5. Здатність застосувати навички комплектування та організації документних фондів, створення інформаційно-пошукових систем різних довідково-інформаційних структур.

ПРН 6. Здатність організувати довідково-бібліографічне та інформаційне обслуговування користувачів бібліотек.

ПРН 7. Здатність підготувати та провести заходи з популяризації документів; організації дозвілля представників різних вікових та соціальних категорій  населення.

ПРН 8. Здатність застосовувати  мультимедійні технології.

ПРН 9. Здатність продемонструвати самостійність і відповідальність у роботі; професійну повагу до етичних принципів професійної, соціальної та емоційної поведінки.

ПРН 10. Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності та прагнення здорового способу життя.

ПРН 11. Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Кабінети з фахових дисциплін, комп’ютерні лабораторії, системи автоматизації бібліотек, зона WI-FI, бібліотека, програма тестового контролю знань студентів.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, підручники, посібники, фахові періодичні видання.