Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

 

Профіль програми

Молодший спеціаліст з інформаційної, бібліотечної та архівної справи

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 120 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського.
Акредитуюча інституція ———————————
Період акредитації ———————————
Рівень програми НРК України – 5 рівень.
 
А Ціль програми
  Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з інформаційного забезпечення різних сфер людської діяльності та бібліотечно-бібліографічного обслуговування користувачів бібліотек різних типів.
 
Б Характеристика програми
Предметна область, напрям Інформаційне забезпечення різних сфер людської діяльності, популяризація, збереження і використання культурних цінностей для задоволення культурних потреб громадян.

Фокус програми:

загальна/спеціальна

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері інформаційної, бібліотечної та архівної діяльності.
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. Базується на забезпеченні права громадян на вільний доступ до інформації, знань, залучення до цінностей культури, науки та освіти, що зберігаються в бібліотеках, функціонування стандартизованого технологічного процесу документування управлінської діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка  фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 
С Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Робочі місця у державних та приватних установах, організаціях, підприємствах: організатор діловодства, організатор персоналу, референт, адміністративний помічник, інспектор з контролю за виконанням доручень, секретар ради, оргсекретар, фахівець з бібліотечної справи.
Продовження освіти Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмою «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».
 
D Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, індивідуальні заняття, консультації із викладачами, самостійна робота на основі підручників, посібників, конспектів, методичних порад, автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем.
Система оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, усні презентації, поточний та модульний контроль, захист звіту з практики, комплексний державний екзамен.
 
Е Програмні компетентності
Інтегральна
 • Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі в інформаційно-бібліотечній діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, здатність до аналізу та синтезу).
 • Здатність розвивати свій загальнокультурний та професійний рівень. Здатність бути критичним і самокритичним (навики аналізу та самоаналізу).
 • Здатність виявляти ініціативу та підприємливість (здатність висувати нові ідеї, пропозиції).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі).
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.
Фахові
 • Здатність до виконання спеціальних функцій, пов’язаних з впровадженням технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією.
 • Здатність до практичної діяльності в інформаційній, бібліотечній та архівній сферах.
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній сфері.
 • Здатність працювати в команді.
 • Навики аналітико-синтетичного перероблення інформації, технічної та наукової обробки документів.
 • Навики формування фондів та  інформаційно-пошукових систем різних інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
 • Навики  здійснення довідково-бібліографічного, інформаційного обслуговування користувачів бібліотек, популяризації різних видів документів.
 • Навики застосування принципів професійної етики, усвідомлення соціальних наслідків своєї професійної діяльності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність аналізувати результати професійної діяльності.
 
F Програмні результати навчання
 
 • Здатність продемонструвати знання та розуміння технологічних процесів документування, роботи з документами та інформацією.
 • Здатність продемонструвати знання основних нормативно-правових засад функціонування інформаційної, бібліотечної та архівної справи.
 • Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів діяльності та завдань інформаційних, бібліотечних та архівних установ.
 • Здатність продемонструвати володіння навичками аналітико-синтетичного перероблення інформації, технічної та наукової обробки документів.
 • Здатність продемонструвати володіння навичками формування фондів та  інформаційно-пошукових систем різних довідково-інформаційних структур.
 • Здатність продемонструвати володіння методикою довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів бібліотек.
 • Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та організації різноманітних форм популяризації документів, організації дозвілля представників різних вікових та соціальних категорій  населення.
 • Здатність використовувати  мультимедійні технології.
 • Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.
 •  Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.
 • Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

029Інформаційна, бібліотечна та архівна справа

№ з/п НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів
І семестр – 30 кредитів
  Обов’язкові дисципліни  
1 Основи психології і педагогіки 4
2 Соціальні комунікації 2
3 Основи документознавства 4
4 Основи аналітико-синтетичної обробки документів 4
5 Організація потоків і масивів документів 2
6 Діловодство 2
7 Основи архівознавства 2
8 Безпека життєдіяльності 2
9 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
1 Дитяча література 2
2 Мультимедійні технології 2
3 Українська література 2
4 Зарубіжна література 2
ІІ семестр – 30 кредитів
1 Соціологія культури 2
2 Людина у соціокультурному середовищі 1
3 Організація потоків і масивів документів 2
4 Діловодство 2
5 Основи архівознавства 2
6 Основи аналітико-синтетичної обробки документів 3,5
7 Бібліографічна діяльність 3,5
8 Навчальна практика 3
6 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
1 Дитяча література 2
2 Історія книги 2
3 Бібліотечне обслуговування 2
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 3
ІІІ семестр – 30 кредитів
1 Основи хорони праці 2
2 Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи 2
3 Інформаційно-пошукові системи 2
4 Бібліографічна діяльність 2
5 Навчальна практика 6
6 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
1 Етика ділового спілкування 2
2 Бібліотечне обслуговування 2
3 Управління бібліотекою 2
4 Українська література 2
5 Зарубіжна література 2
  Дисципліни самостійного вибору студента 6
ІV семестр – 30 кредитів
1 Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи 3
2 Інформаційно-пошукові системи 2
3 Бібліографічна діяльність 1,5
4 Основи підприємництва і менеджменту 2
5 Навчальна практика 5
6 Виробнича практика 4
7 Фізкультура (секційні заняття)
  Дисципліни за вибором навчального закладу  
1 Бібліографічна діяльність дитячої бібліотеки 1,5
2 Бібліотечне обслуговування 2
3 Українська література 3
  Дисципліни самостійного вибору студента 6
     
  Перелік дисциплін самостійного вибору студента  
1 Основи комунікативного менеджменту 2
2 Іноземна мова 6
3 Ділова українська мова 2
4 Історія України ХХ-ХХІ ст. 2
5 Основи маркетингу 2
6 Фольклорний ансамбль (пісенний, інструментальний) 4
7 Технічні засоби, основи комп’ютерних технологій 4
8 Організація дозвілля 2
9 Театр естрадних мініатюр 2
10 Ведення урочистих подій 2
11 Українська література 4
12 Сучасний та бальний танець 8