Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Галузь знань 02 Культура і мистецтво

спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація

Профіль програми

Молодший спеціаліст з декоративно-прикладного мистецтва

Тип диплома та обсяг програми Одиничний ступінь, 180 кредитів ЄКТС.
Вищий навчальний заклад Гадяцьке училище культури ім.І.П.Котляревського.
Акредитуюча інституція ———————————
Період акредитації ———————————
Рівень програми НРК України – 5 рівень.
А Ціль програми
  Формування теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного виконання професійних обов’язків з втілення власного художнього задуму в творах декоративного мистецтва та викладання фахових дисциплін.
Б Характеристика програми
Предметна область, напрям Декоративне мистецтво: створення, популяризація, збереження і використання художніх творів для задоволення культурних та естетичних потреб громадян.

Фокус програми:

загальна/спеціальна

Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері мистецької діяльності.
Орієнтація програми Освітньо-професійна програма. Базується на збереженні народних традицій з урахуванням сучасного стану художньо-мистецької сфери з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків  громадян.
Особливості програми Професійна підготовкавикладача,  керівникааматорського колективу (гуртка, студії).
С Працевлаштування та продовження освіти
Працевлаштування Робочі місця у державних та приватних установах, організаціях, підприємствах: виконавець художньо-оформлювальних робіт, колорист (художник), художник-виконавець, художник-оформлювач, викладач початкових спеціалізованих мистецьких  навчальних закладів, педагог професійного навчання, асистент художника-реставратора, керівник аматорського колективу (за видами мистецтва), керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії та ін.).
Продовження освіти Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами,  близькими до спеціальності, у галузях «Освіта», «Культура і мистецтво».
 
D Стиль та методика навчання
Підходи до викладання та навчання Лекції, семінари, практичні заняття в малих групах, індивідуальні заняття, консультації із викладачами, підготовка курсової роботи, самостійна робота на основі підручників, посібників, конспектів та методичних порад.
Система оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, виконання практичних завдань, захист звіту з практики, комплексний державний екзамен.
 
Е Програмні компетентності
Інтегральна
 • Здатність розв’язувати типові спеціалізовані задачі у сфері художньо-творчої та викладацької діяльності або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні
 • Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).
 • Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).
 • Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями (уміння сприймати інформацію, обробляти її та засвоювати на основі аналізу власного рівня знань).
 • Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, здатність до аналізу та синтезу).
 • Здатність діяти на основі етичних міркувань (мотивів) (здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі).
 • Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків (здатність до завзяття, прояву особистих вольових якостей)
Фахові
 • Здатність створювати твори декоративного мистецтва на основі збереження традицій народного художнього мистецтва з дотриманням технологій виконання.
 • Здатність генерувати нові ідеї (креативність).
 • Навики роботи з різними матеріалами декоративного мистецтва із застосуванням відповідних технік та технологій.
 • Здатність працювати автономно.
 • Здатність до аналізу, ідентифікації, класифікації творів декоративного та образотворчого мистецтва.
 • Здатність до здійснення педагогічної діяльності, навики організаційної та навчальної роботи з аматорським колективом.
 • Здатність організовувати виставкову діяльність.
 • Здатність до використання комп’ютерних технологій в галузі професійної діяльності.
 • Навики здійснення безпечної діяльності.
 • Здатність аналізувати результати професійної діяльності.
 • Здатність до розуміння соціальних і екологічних наслідків своєї професійної діяльності.
 • Здатність до ділових комунікацій у професійній діяльності.
F Програмні результати навчання
 • Здатність визначати та характеризувати основні мистецькі стилі та визначні твори образотворчого і декоративного мистецтва.
 • Здатність продемонструвати володіння технологією роботи з різними матеріалами та  інструментами.
 • Здатність продемонструвати навички  створення творів   декоративного мистецтва (за видами).
 • Здатність продемонструвати володіння методикою підготовки та проведення навчальних занять з фахових дисциплін.
 • Здатність застосувати базові знання з дисциплін, що є основою підготовки до роботи з аматорським колективом.
 • Здатність продемонструвати використовування теоретичних знань та практичних навичок   у викладанні фахових дисциплін.
 • Здатність продемонструвати розуміння вимог професійної та педагогічної етики.
 •  Здатність продемонструвати володіння комп’ютерними технологіями в галузі професійної діяльності.
 • Здатність продемонструвати усвідомлення вимог щодо ведення професійного спілкування, застосування фахової термінології.
 • Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.
 • Здатність продемонструвати навички самостійного застосування професійних знань та вмінь у виробничих умовах.

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ПРОГРАМИ СПЕЦІАЛЬНОСТІ

023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація (спеціалізація Декоративно-прикладне мистецтво)

№ з/п НАЗВА ДИСЦИПЛІНИ Кількість кредитів
І семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Історія декоративно-прикладного мистецтва 3,5
2 Безпека життєдіяльності 2
3 Основи композиції 3
4 Рисунок 5
5 Вікова психологія 2
6 Декоративно-прикладна творчість 3,5
7 Фізкультура (секційні заняття)
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Орнамент 2
2 Основи кольорознавства 2,5
3 Шрифти і проектна графіка 2,5
4 Ліплення 2
5 Креслення і перспектива 2
ІІ семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Рисунок 3,5
2 Основи живопису 3,5
3 Соціологія культури 2
4 Людина в соціокультурному середовищі 1
5 Основи педагогіки 2
6 Композиція 4,5
7 Декоративно-прикладна творчість 4,5
8 Фізкультура (секційні заняття)
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Шрифти і проектна графіка 2,5
2 Ліплення 2
3 Основи пластичної анатомії 2,5
4 Основи реставрації 2
ІІІ семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Рисунок 3,5
2 Основи живопису 3,5
3 Композиція 3,5
4 Декоративно-прикладна творчість 4,5
5 Методика викладання фахових дисциплін 2
6 Фізкультура (секційні заняття)
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Ліплення 2
2 Основи комп’ютерної графіки 2
3 Практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації 3
Дисципліни самостійного вибору студента 6
ІV семестр – 30 кредитів
Обов’язкові дисципліни
1 Рисунок 3,5
2 Основи живопису 3,5
3 Композиція 2
4 Декоративно-прикладна творчість 3,5
5 Методика викладання фахових дисциплін 2
6 Історія образотворчого мистецтва 4
7 Фізкультура (секційні заняття)
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Основи комп’ютерної графіки 1,5
2 Курсова робота з декоративно-прикладної творчості 1
3 Практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації 3
Дисципліни самостійного вибору студента 6
V семестр – 30 кредитів (16,5+9,5+4)
Обов’язкові дисципліни
1 Основи охорони праці 2
2 Рисунок 3,5
3 Основи живопису 3,5
4 Педагогічна практика 2
5 Композиція 2
6 Декоративно-прикладна творчість 3,5
7 Фізкультура (секційні заняття)
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Виконання випускної роботи 3,5
2 Основи дизайну 2,5
3 Практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації 3,5
Дисципліни самостійного вибору студента 4
VІ семестр – 30 кредитів (14+14+2)
Обов’язкові дисципліни
1 Композиція 2
2 Рисунок 4
3 Основи підприємництва та менеджменту 2
4 Педагогічна практика 2
5 Виробнича практика 4
Дисципліни за вибором навчального закладу
1 Виконання випускної роботи 6
2 Основи дизайну 4
3 Практика з декоративно-прикладної творчості та реставрації 4
Дисципліни самостійного вибору студента 2
Перелік дисциплін самостійного вибору студента
1 Основи комунікативного менеджменту 2
2 Іноземна мова 6
3 Ділова українська мова 2
4 Історія України ХХ-ХХІ ст. 2
5 Основи маркетингу 2
6 Технічні засоби, основи комп’ютерних технологій 4
7 Організація дозвілля 2
8 Українська література 4
9 Культура професійної поведінки 2
10 Основи ораторської майстерності 2
11 Історія культури 2
12 Бальний танець 4
13 Сучасна хореографія та її напрямки 2