Галузь знань 02 Культура і мистецтво спеціальність 023 Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація «ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»

ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ

«ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНЕ МИСТЕЦТВО»

1 – Загальна інформація
Повна назва вищого навчального закладу та структурного підрозділу Гадяцький коледж культури і мистецтв ім. І.П. Котляревського
Ступінь освіти та назва кваліфікації Фахова передвища освіта, викладач мистецької школи (за видами навчальних дисциплін), художник виконавець, керівник аматорського дитячого колективу (гуртка, студії)
Офіційна назва освітньої програми Декоративно-прикладне мистецтво
Тип диплому та обсяг освітньої програми Диплом фахового молодшого бакалавра, одиничний, 180 кредитів ЄКТС, термін навчання 3 роки
Наявність акредитації Міністерство освіти і науки України до 01 липня 2028 року
Передумови Наявність базової або повної загальної середньої освіти
Мова викладання Державна
Термін дії освітньої програми 5  років
1- Мета освітньої програми
Формування системи теоретичних знань, практичних умінь і навичок, достатніх для успішного втілення власного художнього задуму у творах декоративного мистецтва та викладання фахових дисциплін.
3 – Характеристика освітньої програми
Предметна область (галузь знань, спеціальність) Просвітницька й освітня діяльність задля культурного та духовного розвитку особистості.
Орієнтація освітньої програми Освітньо-професійна програма базується на вивченні й збереженні традицій народного мистецтва з урахуванням сучасного стану художньо-мистецької сфери з метою задоволення та розвитку естетичних потреб і смаків  громадян.
Основний фокус освітньої програми Спеціальна освіта та професійна підготовка у сфері художньо-мистецької діяльності.
Особливості програми Професійна підготовка викладача фахових дисциплін на основі формування системи художньо-виконавських  та психолого-педагогічних знань і вмінь.
4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання
Придатність до працевлаштування Секція P Освіта; розділ 85 Освіта; група 85.5 Інші види освіти; клас 85.52  Освіта у сфері культури КВЕД ДК 009:2010; Секція R Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок; розділ 90 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; група 90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг; клас 90.03 Індивідуальна мистецька діяльність КВЕД ДК 009:2010
Подальше навчання Навчання на наступному бакалаврському рівні за програмами, близькими до спеціальності у галузях знань 01«Освіта», 02«Культура і мистецтво», 03«Гуманітарні науки».
5 – Викладання та оцінювання
Викладання та навчання Системність, науковість, діагностичність, диференційованість викладання; проблемно та практико орієнтоване навчання, умотивованість  та індивідуалізація навчання, самонавчання.
Оцінювання Письмові  та усні екзамени, заліки, презентації, поточний та модульний контроль, захист курсової роботи, виконання практичних завдань, захист матеріалів виробничої практики, атестація випускників.
6 – Програмові компетентності
Інтегральна компетентність Здатність розв’язувати типові спеціалізовані завдання та практичні проблеми в галузі декоративно-прикладного мистецтва або у процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів відповідної науки та характеризується певною невизначеністю умов.
Загальні компетентності (ЗК)

ЗК1. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях (уміння аналізувати ситуацію, знаходити шляхи розв’язання проблем, навики вирішення реальних завдань).ЗК2. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово (уміння формулювати питання, аргументувати відповідь, навики ділового спілкування).

ЗК3. Здатність діяти на основі розуміння та усвідомлення норм суспільної поведінки, моралі.

ЗК4. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел (уміння користуватися різними джерелами інформації, в тому числі інформаційними комунікаційними технологіями, здатність до аналізу та синтезу).

ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих обов’язків.

ЗК6. Здатність мотивувати людей до спільної діяльності (навики відбору та застосування аргументів, підстав, уміння активізувати колективну діяльність).

ЗК7. Здатність організувати роботу відповідно до вимог безпеки життєдіяльності й охорони праці.

ЗК8. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями.

Фахові компетентності (ФК)

ФК1. Здатність створювати твір декоративного мистецтва    з дотриманням етапів виконання від художнього задуму до втілення в матеріалі.ФК2. Здатність до аналізу, ідентифікації, класифікації творів декоративного мистецтва.

ФК3. Здатність генерувати нові ідеї.

ФК4. Здатність до здійснення педагогічної діяльності.

ФК5. Здатність до використання комп’ютерних технологій в галузі професійної діяльності.

ФК6. Здатність аналізувати результати професійної діяльності.

ФК7. Здатність до ділових комунікацій у професійній діяльності.

ФК8. Здатність організовувати виставкову діяльність.

7- Програмні результати навчання
 

ПРН1. Здатність визначати та характеризувати основні мистецькі стилі та видатні твори образотворчого і декоративного мистецтва.

ПРН2. Володіння технологією роботи з різними матеріалами та  інструментами.

ПРН3. Навички створення творів декоративного мистецтва із застосуванням різних художніх технік.

ПРН4. Здатність створювати ескізи та ескізно-художні проекти на основі власного художнього задуму.

ПРН5. Володіння методикою викладання фахових дисциплін.

ПРН6. Розуміння вимог професійної та педагогічної етики.

ПРН7. Володіння основами комп’ютерної графіки в галузі професійної діяльності.

ПРН8. Здатність продемонструвати розуміння основ безпечного здійснення професійної діяльності.

ПРН9. Здатність продемонструвати уміння та навички професійного спілкування, застосування фахової термінології.

ПРН10. Здатність до самостійного застосування професійних знань та вмінь у педагогічній діяльності.

ПРН11. Здатність застосовувати базові знання дисциплін, що є основою підготовки до професійної діяльності.

ПРН12. Здатність продемонструвати розуміння функцій, основних напрямів та завдань декоративно-прикладного мистецтва.

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми
Кадрове забезпечення Наявність фахової або педагогічної вищої освіти.
Матеріально-технічне забезпечення Кабінети рисунку, живопису, композиції, лабораторія декоративно-прикладної творчості, комп’ютерні лабораторії, зона WI-FI, бібліотека, програма тестового контролю знань студентів, прикладні графічні програми.
Інформаційне та навчально-методичне забезпечення Освітньо-професійна програма, навчальний план, навчальні програми, робочі навчальні програми та навчально-методичні матеріали, підручники, посібники, фахові періодичні видання.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу