ПРОГРАМА СПІВБЕСІДИ З ІСТОРІЇ УКРАЇНИ

Програма співбесіди з історії України для вступників на основі повної загальної освіти, розроблена згідно навчальних програм для учнів 5-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів, рекомендованих Міністерством освіти і науки України. Зміст програми відповідає чинній програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

Співбесіда має на меті визначити рівень базової підготовки вступників (знання теоретичного матеріалу з історії України, вміння аналізувати вивчений історичний матеріал, знати ключові історичні дати і події);

2. Орієнтовні питання до співбесіди
1. Виникнення на території України грецьких міст-колоній.
2. Скіфсько-сарматська доба на території України.
3. Виникнення на території України слов’янських племен.
4. Формування давньоруської держави Київської Русі.
5. Правління князів Олега і Ігоря.
6. Правління княгині Ольги.
7. Правління Святослава.
8. Князювання Володимира Великого.
9. Князювання Ярослава Мудрого.
10. Правління Данила Галицького.
11. Занепад Київської Русі і підкорення її монгольськими військами.
12. Становище українських земель в складі литовської держави.
13. Створення Речі Посполитої. Українські землі в складі Речі Посполитої. Прийняття Кревської і Люблінської уній.
14. Початок національно-визвольної війни українського народу під проводом Богдана Хмельницького. Битви під Жовтими Водами і Корсунем (1648 р).
15. Битва бід Берестечком і Білоцерківський мирний договір (1651р).
16. Переяславський договір 1654 р. Укладання військової угоди між українською державою і Московським царством. Причини і наслідки цієї угоди.
17. Внутрішня і зовнішня політика І. Мазепи.
18. Особливості перебігу Північної війни на території України (1708 – 1709 рр.). Полтавська битва 1709 року.
19. Посилення тиску на українську мову і культуру в 2-й пол. ХІХ ст. Емський указ і Валуєвський циркуляр.
20. Ліквідація кріпосництва в Наддніпрянській Україні у 1861р.
21. Економічний розвиток Наддніпрянської України на поч. ХХ ст.
22. Революція 1905 р. в Україні.
23. Початок української національно-визвольної революції в 1917-1920 рр. Діяльність Центральної ради.
24. Діяльність гетьманського уряду П. Скоропадського.
25. Діяльність уряду Директорії. Внутрішня і зовнішня політика уряду Директорії.
26. Політика «Воєнного комунізму».
27. Політика НЕПу в Україні (1922-1928 рр).
28. Політика колективізації в Україні (1928-1941 рр). Голодомор 1932-1933 років.
29. Індустріалізація в Україні (1928-1941 рр).
30. Напад Німеччини на СРСР 1941 р.
31. Бойові дії 1941 р. в Україні.
32. Рух опору в 1941-1943 рр. в Україні.
33. Фашистський план «Ост» на території України.
34. Військова операція «Штурм Східного валу».
35. Бойові дії 1944 р. в Україні.
36. Післявоєнна відбудова України.
37. Діяльність ОУН-УПА в Україні.
38. Економічні реформи в роки хрущовської «Відлиги».
39. Соціальні реформи в роки хрущовської «Відлиги».
40. Результати ХХ з’їзду партії в Україні.
41. Економічні реформи в роки брежнєвського «Застою».
42. Зміни в Україні в роки горбачовської «Перебудови».
43. Спроба державного перевороту в СРСР. Проголошення незалежності України.
44. Україна в роки незалежності.
45. Революція гідності.
3. Критерії оцінювання знань вступників
Високий рівень (10-12 балів). Вступник вільно володіє навчальним матеріалом на підставі вивченої основної та додаткової літератури, аргументовано висловлює свої думки, проявляє творчий підхід до виконання індивідуальних завдань при самостійній роботі.
Достатній рівень (7-9 балів). Вступник володіє певним обсягом навчального матеріалу, здатний його аналізувати, але не має достатніх знань та вмінь для формулювання висновків, допускає несуттєві неточності.
Середній рівень (4-6 балів). Вступник володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні або володіє частиною навчального матеріалу, уміє використовувати знання у стандартних ситуаціях.
Початковий рівень (1-3 бали). Вступник володіє навчальним матеріалом поверхово й фрагментарно, на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, або не володіє навчальним матеріалом.

4. Рекомендована література
1. Бойко О. Історія України у ХХ ст. / О.Бойко.- Ніжин: Стиль, 1994.
2. Верастюк В. Україна від найдавніших часів до сьогодення : хронологічний довідник / В.Верастюк, О. Дзюба. – Київ : Наукова думка, 1995.
3. Гісем О. Історія України : універсальний довідник школяра / О.Гісем. – Тернопіль : Навчальна книга Богдан, 2003 р.
4. Крупчан С.  Історія України : новий довідник: /С.Крупчан , Крупчан Т., О. Скопненко .-Київ: Генеза, 2006.
5. Сергієнко Г. Історія України (з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст.) : навч. посіб. для 7-8 кл. сер шк. /  Г.Сергієнко, В.Смолій .- Київ : Освіта, 1995.
6. Україна: утвердження незалежної держави 1991 – 2001 / За ред. В. Смолія. – Київ. Альтернатива, 2001.
7. Хрестоматія з історії України : посібник для 7-11 кл. серед. шк. / Упоряд.: В. Гусєв, Г. Тургай. – Київ: Освіта, 1996.
8. Шевчук В. Історія України : навч. посіб. для 11 кл. / В.Шевчук, М.Тараненко. – Запоріжжя : Прем’єр, 2000.