ПОЛОЖЕННЯ ПРО  ОРГАНІЗАЦІЮ  ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ

Відкрите заняття – одна з форм педагогічної діагностики, метою якої є виявлення рівня професійної компетентності та педагогічної майстерності викладача. Разом з тим відкрите заняття – це своєрідна форма звітності викладача про його рівень оволодіння змістом навчальної дисципліни та методикою її викладання.

Відкрите заняття виконує такі функції:

діагностичну: дозволяє виявити рівень володіння викладачем навчальним матеріалом, методикою викладання та наявність у ній індивідуальних методичних надбань, елементів інноваційних освітніх технологій;

контролюючу: дозволяє встановити наявність системності у процесі викладання дисципліни, рівень професійної компетентності викладача;

мотивуючу: стимулює викладача до удосконалення рівня викладання та педагогічної майстерності;

навчально-методичну: надає можливість викладачам на основі аналізу коригувати власну педагогічну, методичну діяльність.

1. Загальні положення

1.1 Заняття вважається таким, що відбулося, якщо на ньому були присутні не менше трьох відвідувачів, включаючи голову циклової комісії. В іншому випадку проведене заняття кваліфікується як взаємовідвідування.

1.2.  Обов’язковим є відвідування відкритого заняття головою та викладачами даної циклової комісії, викладачами суміжних навчальних дисциплін. Мають право відвідати відкрите заняття усі бажаючі педагогічні працівники навчального закладу.

1.3.  Про відкрите навчальне заняття викладач оголошує за тиждень до його проведення на дошці оголошень навчального закладу.

2.  Планування відкритих занять

2.1. Перед початком навчального року циклова комісія на основі аналізу роботи за попередній навчальний рік визначає навчально-методичні проблеми, які потребують вирішення, та виробляє рекомендації щодо напрямів методичної роботи викладачів комісії. Відкриті заняття плануються відповідно до визначених  напрямів методичної роботи.

2.2. Кожен викладач циклової комісії  обов’язково проводить відкрите заняття раз на два роки.

2.3. Голова циклової комісії щороку до 15 вересня складає графік відкритих занять. У графіку зазначається навчально-методична проблема, назва навчальної дисципліни, тема відкритого заняття, прізвище та ініціали викладача, дата проведення заняття..

2.4. Графік подається до методичного кабінету до 20 вересня.

2.5. В окремих випадках допускається внесення змін до графіка: у разі хвороби викладача, термінового відрядження чи інших поважних причин. Відкрите заняття переноситься на іншу дату, але не скасовується. Інформація про зміни у графіку відкритих занять доводиться головою циклової комісії до відома методиста коледжу.

2.6. Відповідальним за виконання графіка відкритих занять викладачами циклової комісії є її голова.

3. Аналіз відкритого заняття

3.1. Обговорення відкритого заняття відбувається на засіданні циклової комісії. Завдання обговорення  – проаналізувати зміст заняття та доцільність обраної  методики відповідно до визначених на комісії методичних проблем та виробити рекомендації щодо їх вирішення. Аналізуються організаційні, дидактичні, методичні переваги й недоліки заняття, доцільність і ефективність використання засобів мультимедіа, роздаткового матеріалу тощо. Заняття аналізують за параметрами, зазначеними у картці відвіданого заняття.

3.2. Першому (для обґрунтування вибору теми заняття, підібраного дидактичного матеріалу та обраної для досягнення триєдиної мети заняття методики його проведення) слово надається викладачеві, що проводив відкрите заняття.

3.3. Підсумки обговорення підводить голова циклової комісії.

3.4. Матеріали проведення та обговорення відкритих занять аналізуються методистом коледжу. На основі аналізу розробляються рекомендації щодо вдосконалення викладання навчальних дисциплін в училищі, які доводяться до відома голів циклових комісій.

3.5. Матеріали проведеного заняття (план-конспект та витяг з протоколу обговорення відкритого заняття, картки відвідування) є обов’язковою складовою атестаційної папки викладача, яка знаходиться у методкабінеті.