АВТОМАТИЗОВАНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Розробник: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

V семестр

Навчальний модуль № 1

Вступ. Тема 1. Основні тенденції розвитку автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій

 1. Предмет, завдання, мета, зміст, структура навчальної дисципліни «АБІС», її значення в підготовці фахівця бібліотечної справи.
 2. Базові поняття навчальної дисципліни.
 3. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні технології: багатозначність поняття, переваги, види.
 4. Глобалізація автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.
 5. Інтеграція та модернізація автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия] / Л.И.Алешин. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.57 – 62.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення має вивчення навчальної дисципліни «АБІС» для майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи?
 2. Дайте визначення поняттям «технологія», «інформаційна технологія», «бібліотечна технологія», «бібліотечно-інформа­ційна технологія», «автоматизована технологія», «автоматизована бібліотечно-інформаційна технологія».
 3. Які є види автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій за призначенням?

Тема 2. Автоматизація бібліотек в Україні: історія, сучасний стан і перспективи розвитку АБІС

 1. Державна політика у сфері інформатизації України.
 2. Розвиток, досягнення та перспективи автоматизації бібліотек України.
 3. Роль бібліотекаря в процесах інформатизації обслуговування користувачів.

Самостійна робота №1: порівняльна характеристика зарубіжних та вітчизняних АБІС (див. комплекс самостійної роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 4. – С.650.
 2. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392 – 94. – Київ : Держстандарт, 1994. – 53 с.
 3. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учебн. пособия] / Л.И.Алешин. – Москва, 2001.
 4. Віртуальні бібліотеки: матеріали конференції… – Київ, 2001.
 5. Красножон В.М. Комп’ютерні технології в інформаційно – бібліографічній роботі дитячої бібліотеки / В.М. Красножон, І.Г. Торлін // Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек : зб. наук. праць. – Київ, 1998. – С.46-51.
 6. Програмна система УФД/Бібліотека : лекція / уклад. Титова Л.І. – Київ : ДАКККіМ, 2004.
 7. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.
 8. Створення та використання електронних видань у бібліотеках : матеріали конференції… – Київ, 2002.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризувати державну політику у сфері інформатизації суспільства.
 2. Розкрити проблеми інформатизації бібліотек України.
 3. Розкрити вплив сучасних технологій на діяльність бібліотек.
 4. Розкрити основні завдання автоматизації в бібліотеці.
 5. Охарактеризувати напрями та можливості використання комп’ютерів у бібліотеці.

Семінар № 1. Тема 3. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС)

 1. Дати визначення понять «автоматизована система», «автоматизована інформаційна система» (АІС), «ав­томатизована бібліотечно-інформаційна система» (АБІС).
 2. Назвати основні типи АБІС і дати їх характеристику.
 3. Розкрити основні функції АБІС.
 4. Охарактеризувати складові АБІС: інформаційно-лінгвістичне, програмне, технічне, організаційно-методичне та правове забезпечення.
 5. Розкрити сутність поняття «автоматизоване робоче місце (АРМ)», повноваження та функціональні обов’язки працівників.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система
 3. Автоматизована бібліотечна інформаційна система [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Автоматизована%20бібліотечна%20інформаційна%20система
 4. Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ube.nplu.org

Питання до самоконтролю:

 1. Що розуміємо під поняттями «автоматизована система», «автоматизована інформаційна система» (АІС), «ав­томатизована бібліотечно-інформаційна система» (АБІС)?
 2. Які є основні типи АБІС? Дайте їх характеристику.
 3. Які основні функції АБІС?
 4. Назвіть складові АБІС, розкрийте їх зміст і призначення.
 5. Що розуміємо під поняттям «автоматизоване робоче місце (АРМ)»?

Практична робота1: Порівняльний аналіз сучасного програмного забезпечення автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.

Тема 4. Нові автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці

 1. Типологізація бібліотек як об’єктів автоматизації.
 2. Автоматизація підрозділів бібліотеки, бібліотеки в цілому, бібліотечної системи або мережі бібліотек. Загальна характеристика різних типів бібліотек як об’єктів автоматизації.
 3. Сучасні методи замовлення і обробки документів в бібліотеці: довідково-бібліографічна служба, віртуальна довідка.
 4. Служба електронної доставки документів.

Самостійна робота № 3:Автоматизація бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами (див. комплекс самостійної роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризувати нові інформаційні технології в бібліотеці. Бібліобуси.
 2. Розкрити сучасні методи замовлення і обробки документів в бібліотеці.
 3. Розкрити сутність електронної доставки документів.
 4. В чому сутність автоматизації бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами?

Практична робота № 2: Створення та виконання віртуальних довідок.
Індивідуальне заняття № 1: Підготувати презентацію сучасних методів замовлення і обробки документів в бібліотеці.

Семінар № 2. Тема 5: Електронні і віртуальні бібліотеки

 1. Розкрити сутність понять «віртуальна бібліотека», «цифрова бібліотека», «електронна бібліотека».
 2. Охарактеризувати мету створення електронної бібліотеки.
 3. Розкрити зміст завдань електронної бібліотеки.
 4. Охарактеризувати особливості і функціональні можливості електронної бібліотеки.
 5. Розкрити сутність та зміст поняття «оцифрування фондів».
 6. Розкрити значення електронної бібліотеки як бібліотеки майбутнього.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.
 3. Електронні ресурси бібліотеки у сучасній системі обслуговування [Електронний ресурс] / Бова І.В.,МарцунТ.В. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5522/1/Bova.pdf
 4. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттям «віртуальна бібліотека», «цифрова бібліотека», «електронна бібліотека».
 2. Які завдання виконує електронна бібліотека?
 3. В чому особливості електронної бібліотеки і які її функціональні можливості?
 4. Що розуміється під поняттям «оцифруванняфондів»?

Практична робота № 3: Електронні бібліотеки.
Індивідуальне заняття № 2: Підготувати презентацію однієї з електронних бібліотек.

Студент повинен знати:
– основні завдання автоматизації в бібліотеці;
– класифікацію технічних засобів автоматизації в бібліотеці;
– види та структуру автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем;
– нові інформаційні технології в бібліотеці;
– електронні і віртуальні бібліотеки.
Студент повинен уміти:
– розрізняти основні процеси автоматизації в бібліотеці;
– дати характеристику АСУ, АІБС;
– розрізняти переваги програмних систем АІБС.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота, семінарські заняття №1, №2, практичні роботи №1-3, індивідуальні заняття №1-2.
Модульна контрольна робота № 1 – виконання тестових завдань, письмова робота на тему «Автоматизація бібліотечно-бібліографічної діяльності».

Навчальний модуль № 2

Розділ II. Автоматизовані бібліотечні технології спеціального призначення

 • Практична робота № 4: Система автоматизації бібліотек ІРБІС, її структура та функціональні можливості.

Практична робота № 5: АРМ «Каталогізатор»: призначення та основні характеристики.
Практичні роботи №№ 6 – 17: Робота в середовищі АРМ «Каталогізатор». Створення баз даних.

Література до вивчення теми:

 1. Система автоматизации библиотек. ИРБИС : общие описания. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 36 с.
 2. Описание АБИС ИРБИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eruditcity.ru/5041. – Загл. с экрана.
 3. Основные характеристики САБ ИРБИС64[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elnit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=451. – Загл. с экрана.

Питання до самоконтролю:

 1. Які бібліотечні процеси виконує автоматизовано програма ІРБІС?
 2. З яких АРМів складається програмна система?
 3. Яке призначення АРМ «Комплектатор»?
 4. Які функції АРМ «Читач»; «Книговидача»?
 5. Хто повинен працювати з АРМ «Адміністратор» і чому?

Студент повинен знати:
– призначення та структуру ПС ІРБІС;
– основні властивості програми ІРБІС;
– інтерфейс АРМ «Каталогізатор», його призначення та функції.
Студент повинен уміти:
– використовувати АРМ «Каталогізатор»:
– реєструвати нові надходження літератури;
– виконувати роботу по обробці будь-яких видів видань, включаючи електронні;
– ресурси,   картографічні матеріали, ноти тощо;
– вибирати схеми бібліографічного запису для різних видів документів;
– здійснювати опис періодичних видань на зведеному рівні, на рівні окремих номерів;
– вводити анотації;
– здійснювати систематизацію документів;
– визначати авторський знак для видання.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, практичні роботи № 4, № 5, №№ 6 – 17.
Модульна контрольна робота № 2 – практична робота – обробка різних видів документів, робота з технологіями індексації видань (систематизація, предметизація) та визначення авторського знаку.

Навчальний модуль № 3

Тема 6. Автоматизація процесів обслуговування

 1. Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні.
 2. Запис читачів до бібліотеки. Електронний формуляр.
 3. АРМ «Книговидача» – призначення, побудова.
 4. Довідково-бібліографічна служба. Віртуальна довідка.
 5. Служба електронної доставки документів.

Тема 7: Технологія автоматизованого пошуку. Пошукові засоби

 1. Переваги автоматизованого пошуку. Пошукова ситуація. Стратегія автоматизованого пошуку. Пошукові засоби.
 2. АРМ «Читач». Пошукова система користувацького інтерфейсу.
 3. Технологія тематичного і адресного пошуку документів в ЕК.
 4. Технологія комплексного і послідовного пошуку документів в ЕК.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Система автоматизации библиотек. ИРБИС : общие описания. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 36 с.
 3. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст автоматизованого пошуку, пошукової ситуації, стратегії автоматизованого пошуку.
 2. Яке призначення і функціональні можливості АРМ «Читач»?
 3. Розкрийте технологію тематичного ы адресного пошуку документів в ЕК.
 4. Що розуміється під поняттям «комплексний і послідовний пошук документів в ЕК»?

Практичніроботи №№ 18 – 19:Порівняльний аналіз традиційного та автоматизованого пошуку. Встановленняперевагавтоматизованогопошуку.
Самостійна робота № 5: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 20: АРМ «Адміністратор»: призначення та основні характеристики.
Практична робота № 21: АРМ «Книговидача». Загальна характеристика користувацького інтерфейсу. Режим «Читачі».
Самостійна робота № 6: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 22: АРМ «Читач». Призначення та головні характеристики.
Самостійна робота № 5: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).

Семінар № 3. Тема 8:Організація електронного каталогу бібліотеки

1. Охарактеризувати етапи історії автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
2. Дати визначення поняття «електронний каталог (ЕК), його значення.
3. Охарактеризувати принципи створення електронного каталогу бібліотеки.
4. Розкрити структуру інформаційно-пошукової системи.
5. Розкрити значення електронної бібліотеки як бібліотеки майбутнього.

Література до вивчення теми:

 1. Організація електронного каталогу бібліотеки [Електронний ресурс] Методичний посібник / Дніпропетровська обл. наук.-мед. бібліотека. – Режим доступу: http://195.64.191.102/Метод.посібник%20з%20організ.%20ЕК.pdf
 2. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Практична робота № 23: АРМ «Комплектатор». Загальна характеристика користувацького інтерфейсу. Режим обробки.
Індивідуальне заняття № 3: Технологія тематичного і адресного пошуку документів в ЕК.
Індивідуальне заняття № 4: Технологія комплексного і послідовного пошуку документів в ЕК.

Студент повинен знати :
– функції   АРМ «Книговидача», АРМ «Читач», АРМ «Комплектатор»;
– призначення і основні функції інформаційно-пошукового тезаурусу.
Студент повинен уміти:
– формувати і вести чергу електронних замовлень на видачу літератури;
– користуватися АРМ «Книговидача», АРМ «Читач», АРМ «Комплектатор».

Складові модульного оцінювання: практичні роботи № 18 – 19, № 21, № 22, № 23.
Модульна контрольна робота № 3 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 4

Тема 9: Бібліотека Koha – автоматизована інтегрована бібліотечна система. Загальні відомості

1. «Бібліотека Koha» – перша інтегрована бібліотечна система з відкритим кодом, її значення для використання в бібліотеках України.
2. Набір функціональних можливостей системи Koha.
3. Модулі АІБС «Бібліотека Koha», їх характеристика.

Література до вивчення теми:

 1. Безкоштовні АБІС – вільне програмне забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1336
 2. Короткий посібник користувача АБІС Koha[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.tntu.edu.ua/Короткий_посібник_користувача_АБІС_Koha

Питання до самоконтролю:

 1. Хто є розробником ПС «Бібліотека Koha»?
 2. З яких модулів складається ПС?
 3. Яке призначення модулю «Каталогізація»? Які його функціональні можливості?
 4. Яке призначення модулю «Комплектування фондів»?
 5. Які функціональні можливості модулю «Читач»?

Практична робота № 25 – 33. Модуль «Каталогізація», створення баз даних.
 Практична робота № 34 – 35. Модуль«Комплектування фондів», створення баз даних.
Практична робота № 36. Модуль «Обслуговування читачів»
Індивідуальне заняття № 5. Сумарний облік документів, що надійшли до ЦБС.
Індивідуальне заняття № 6. Індивідуальний облік документів, що надійшли до ЦБС.

Студент повинен знати :
– інтерфейс програми «Бібліотека Koha»;
– структуру ПС та її функції;
– правила занесення бібліографічної інформації в програмі;
– можливості користувачів у програмі «Бібліотека Koha».
Студент повинен уміти:
– працювати з програмою «Бібліотека Koha»;
– орієнтуватися в інтерфейсі програми;
– вводити нові записи різних видів документів;
– описувати читачів;
– здійснювати пошук інформації.

Складові модульного оцінювання: практичні роботи №№ 25-33, №№ 34-35, № 36.
Модульна контрольна робота № 4 – виконання тестових завдань; практична робота – здійснити реєстрацію надходжень літератури, списання літератури; оформлення замовлень на видачу літератури.

Навчальний модуль №5

Тема 10: Електронні ресурси: визначення, типологія, класифікація, характеристики

 1. Загальна характеристика електронних ресурсів: термінологія, визначення.
 2. Типова і видова класифікація електронних ресурсів за нормативними документами.
 3. Класифікація електронних ресурсів за їх відношенням до друкованих ресурсів.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Що означає поняття «електронна форма представлення інформації»?
 2. Які основні засоби збереження та розповсюдження інформації?
 3. Що означає поняття «електронні ресурси»? Назвіть властивості електронних ресурсів.
 4. Які є типи та види електронних ресурсів за різними ознаками?

Практична робота № 37: Електронні ресурси: бази даних

Тема 11: Інтернет як засіб доступу до світових електронних ресурсів

 1. Доступність електронних ресурсів; засоби передачі даних; коротке ознайомлення з Інтернетом; основні поняття.
 2. Достовірність і довговічність онлайнового електронного ресурсу (web-сайту). Проблема авторського права. Проблеми несанкціонованого доступу до ресурсів і захист від вірусів.
 3. Використання Інтернет у бібліотеках. ПослугиІнтернет.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Які нормативні акти і закони регулюють питання авторського права та інтелектуальної власності.
 2. Які методи боротьби з піратством в області авторських прав та інтелектуальної власності Ви знаєте?
 3. Що є об’єктами охорони авторського права?
 4. Особливості впливу комп’ютерних мереж на умови передачі інформації; створення продуктів і послуг інтелектуальної власності.
 5. Дати характеристику правовому простору комп’ютерних технологій, питанням захисту авторських прав в мережі Інтернет.
 6. Як Інтернет впливає на спосіб проведення вільного часу громадян, особливо дітей і молоді?
 7. Які нові моделі соціальних комунікацій утворюються внаслідок використання Інтернет-технологій?
 8. Який довідково-пошуковий апарат використовується у процесі вибору інформаційних ресурсів?

Семінар № 4. Тема: Інтернет–доступ як бібліотечна послуга

1. Охарактеризувати документи, що регламентують діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів.
2. Розкрити досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу користувачам до ресурсів мережі Інтернет.
3. Розкрити особливості організації роботи Інтернет – центру в бібліотеці та обслуговування користувачів.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.
 4. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Електронний ресурс] / Шевченко І.О., Бойцова С.Г. – Режим доступу:http://wishenko.org/2-nova-bibliotechna-posluga-vikoristannya-informacijnih-tehnol.html. – Назва з екрану.

Питання до самоконтролю:

 1. Які документи, що стосуються впровадження Інтернет-доступу як бібліотечної послуги, прийняті ІФЛА?
 2. Які програми та проекти, що були спрямовані на впровадження Інтернет-доступу для користувачів, були реалізовані в Україні?
 3. Що означає поняття «інтернетизовані бібліотеки»? Скільки існує в Україні інтернетизованих бібліотек?
 4. Які обов’язкові умови мають бути відображені у Правилах користування Інтернет-центром публічної бібліотеки?
 5. Яке програмне забезпечення потрібно для роботи за комп’ютером людей з вадами зору?

Практична робота № 38: Пошук в Інтернет інформації про організацію та роботу Інтернет – центрів бібліотек.
Практична робота № 39: Веб-сайти бібліотек.

Тема 12: Інтернет в бібліотеці: технології передачі інформації та автоматизованого інформаційного пошуку.

 1. Структура системи передачі інформації. Типи кана­лів й способи зв’язку. Телефонні канали зв’язку.
 2. Склад технології передачі інформації в Інтернет: елек­тронна пошта, сітьові телеконференції, технологія переда­чі файлів та ін.
 3. Технологія електронної пошти: призначення, сутність, формат адреси. Програмне забезпечення технології електронної пошти.
 4. Призначення, сутність технології FTP.
 5. Призначення, сутність технології телеконференцій. Технології автоматизованої передачі інформації.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення мають Інтернет-ресурси при обслуговуванні користувачів бібліотеки?
 2. Які є нові форми спілкування між бібліотекарів та користувачем та яке їх значення?
 3. Яка методика проведення телеконференцій?

Практична робота № 40 – 41: Пошук публікацій по спеціальності в повнотекстових базах даних.
Практична робота № 42: Електронна пошта. Створення та передача файлів.
Індивідуальне заняття № 7: Сервіси Інтернет в діяльності бібліотекаря.
Індивідуальне заняття № 8: Електронні документи в структурі автоматизованої бібліотеки.

Студент повинен знати :
– класифікацію електронних ресурсів;
– значення використання Інтернету в бібліотеці.
Студент повинен уміти:
– орієнтуватися у засобах та в системі телекомунікацій і зв’язку в бібліотеці;
– здійснювати пошук інформації в Інтернеті.

Складові модульного оцінювання: семінарське заняття № 4, практичні роботи №№ 37, №№ 38-39, № 40-42.
Модульна контрольна робота № 5 – виконання тестових завдань.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу