ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІСТІ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Укладач: Мосякіна С.П.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ораторської майстерності» є формування навичок підготовки і проведення публічного виступу

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ораторської майстерності» є:

 • опанування основ мовної культури та елементів художнього мовлення;
 • опанування навичок публічної мови у професійній діяльності

3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні

знати:

 • визначення понять: «риторика», «ораторське мистецтво», «красномовство», «комунікація»;
 • короткі дані з історії риторики, імена великих ораторів минулого і сучасності;
 • основні правила техніки мови;
 • методику  підготовки та проведення публічного виступу.

вміти:

 • підібрати матеріал для публічного виступу відповідно до його теми;
 • упорядкувати підібраний для публічного виступу матеріал, з урахуванням вікових, соціальних, професійних особливостей аудиторії;
 • провести публічний виступ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  60 години/2 кредити ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1.

Тема: Вступ. Основні поняття риторики.

Мета і завдання дисципліни, її зв’язок з іншими на­вчальними дисциплінами.Риторика. Значення понять «риторика», «красномовство», «ораторське мистецтво». Основні поняття риторики. Розділи риторики.

Тема: Основні історичні етапи розвитку риторики. Жанри публічного виступу.

Виникнення та розвиток риторики у стародавній Греції та старо­давньому Римі, Київській Русі. Сучасна українська риторика, її представники. Жанри публічного виступу: доповідь, промова, лекція.  Самостійна робота: Скласти список Інтернет-джерел за темою: «Основні історичні етапи розвитку риторики». Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни.

Тема: Норми літературної вимови. Наголос. Техніка мови.

Правила української літературної вимови. Складні орфоепічні правила. Недоліки вимови та способи їх усунення. Головні правила літературної вимови. Наголос. Правильний наголос у слові. Складні випадки наголосу. Загальна характеристика органів мовлення (дихальні, голосові та артикуляційні органи), природні особливості дихання. Типи дихання, умови правильного дихання. Звучання голосу і дихання.  Методика тренування голосу. Дикція. Мовні дефекти. Самостійна робота: Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни. Працювати над скоромовками.

Практичні роботи:

 • Тренувальні вправи на запам’ятовування складних випадків наголосу.
 • Виконання вправ на різні типи видихання, артикуляцію, розвиток голосу.
 • Виконання вправ на чіткість дикції.

Тема: Закони логіки і правила доведення в публічному виступі.

Закони логіки й правила доведення у публічному виступі. Уміння оратора логічно впорядкувати думки за допомогою методів дедукції, індукції, аналогії, контрасту, хронології, проблемного викладу матері­алу тощо. Уміння переконувати. Правильне аргументування, докази як важ­ливі чинники успішного виступу. Самостійна робота: Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни.

Навчальний модуль № 2.

Тема: Методика підготовки і проведення публічного виступу.

Методика підготовки публічного виступу. Вибір теми, мети  і форми виступу з урахуванням складу слухачів (вік, освіта, інтереси тощо).Бібліографічні пошуки матеріалу, накопичення потрібної інформації. Впорядкування матеріалу за складеним планом. Робота над зачином (цікавий початок, уникнення шаблону) і робота над викладом (розкриття теми за допомогою методів дедукції, індукції, аналогії, контрасту, проблемного викладання матеріалу). Кінцівка ви­ступу (узагальнення головних думок, підведення підсумків, наголошення на поставлених цілях, заклик до виконання певних дій).   Складання тез, конспекту, повного письмового тексту. Редагування чорнового варіанта виступу.    Репетиція виступу. Вибір місця й часу, своєчасно вивішене оголо­шення як чинник успішного виступу.

            Самостійна робота: Написати невеликий твір за темою (на вибір): 1) «Хата моя, біла хата…» (Д.Луценко). 2) «Забудеш рідний край – тоді твій корінь всохне» (П.Тичина). 3) «Нема того краму, щоб купити маму» (прислів’я).

Методика проведення публічного виступу.  Прийоми встановлення контакту оратора зі слухачами (поведінка, зміст виступу). Поведінка промовця: зоровий контакт, початкова пауза, жес­тикуляція, міміка, темп мови, сила голосу, інтонація, чітка дикція, тон. Наочність, технічні засоби, захоплюючі факти, риторичні за­питання, гумор як засоби пожвавлення уваги слухачів. За­вершення роботи згідно регламенту. Відповіді на запитання слухачів. Ставлення слухачів до лектора і виступу: добро­зичливе, нейтральне, недоброзичливе та шляхи подолання несприят­ливих ситуацій. Недоліки публічного виступу. Зовнішній вигляд оратора (вбрання, зачіска, макіяж, прикраси тощо). Оцінювання виступу.

Практичні роботи:

 • Вибір теми, мети  і форми публічного виступу з урахуванням складу слухачів.
 • Підготовка до публічного виступу.
 • Проведення публічного виступу.

3. Рекомендована література

Базова:

 1. Мацько Л.І. Риторика : навч. посібник / Л.І.Мацько, О.М. Мацько. – Київ, 2006. – 311 с.
 2. Капська А.Й. Виразне читання : практ. і лаб. заняття / А. Й. Капська . – Київ, 1990. – 175 с.
 3. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії : посіб. для вчителів / Г.А.Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 224 с.
 4. Чибісова Н.Г. Риторика : навч. посібник / Н.Г.Чибісова, О.І.Тарасова. – Київ, 2003. – 228 с.

Допоміжна:

 1.  Абрамович С. Риторика : навч. посібник / С.Абрамович, М.Ю.Чікарькова. – Львів : Світ, 1995. – 240 с.
 2. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М.Вандишев. – Київ : Кондор. – 2003. – 264 с.
 3. Єрмоленко С.Л. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови / С.Л.Єрмоленко. – Київ : Довіра, 1999. – 431 с.
 4. Колотілова Н.А. Риторика : навч. посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 146 с.
 5. Кошачевський С.С. Техніка мови / С.С.Кошачевський. – Київ, 1993.
 6. Одарченко П. Про культуру української мови : збірник статей / П.Одарченко. – Київ, 1997.
 7. Сковорода Г. Розмова П’яти Подорожніх про істинне щастя у житті / Григорій Сковорода. – Київ, 2002.

Інформаційні ресурси:

 1. Історія ораторського мистецтва / Ораторське мистецтво / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/3687/34/. – Назва з екрану.
 2. Історія ораторського мистецтва : вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_ораторського_мистецтва.
 3. Основиораторської майстерності . – Режим доступу : http://debate.org.ua/file_download/83/a03ua.doc
 4. Основи риторики. – Режим доступу : http:/shkola.ostriv.in.ua/…/list-BD57D40B26
 5. Ораторське мистецтво / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін. – Режим доступу :            http://textbooks.net.ua/content/view/3687/34/
 6. Сухомлинський В. О. Слово рідної мови / В.О. Сухомлинський ; ДНПБУ ім. В.О.Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/990/?PHPSESSID=2244044fe4a560bb952ea17792ffb065
 7. Техніка формування мовленнєвої культури вчителя : укр. підручники он-лайн. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/10611207/pedagogika/tehnika_formuvannya_movlennyevoyi_kulturi_vchitelya

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік (екзамен – заочна форма навчання).

5. Засоби діагностики: поточне оцінювання, модульний контроль, самоконтроль, практичний показ.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу