СОЛЬНИЙ СПІВ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки  молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Розробники: Г.Г.Харковина, О.П.Свирид, О.М.Костогриз

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Сольний спів» є удосконалення навичок вокально-виконавської культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – удосконалення вокальних та сценічно-виражальних навичок; – накопичення вокального репертуару для майбутньої  фахової діяльності; – робота над створенням власного концертного іміджу виконавця.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: прийоми роботи над удосконаленням власних вокальних навичок; етапи роботи над вокальним твором (від розучування до сценічного втілення)

вміти: розучити вокальний твір; розкрити характер, жанрові та стильові особливості вокального твору; аналізувати якість власного виконання вокального твору.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1.

Робота над розвитком вокальних навичок та подоланням наявних недоліків: дотримання єдиної манери звукоутворення голосних, атак звука, співу у високій позиції з правильним використанням співацького дихання, резонаторів та чіткої дикції.

Вивчення 3-х різнохарактерних вокальних творів відповідно обраної студентом манери співу.

Самостійна робота: Аналіз вокального твору: зміст, тема, ідея, вокальні труднощі, засоби музичної виразності (темп, ритм, агогіка, динаміка, фразування, визначення кульмінації). Художньо-виразне читання літературного тексту вокальних творів.

Навчальний модуль2.

Робота над удосконаленням навичок музичної виразності та вокально-виконавської культури. Особливості роботи з мікрофоном.

Вивчення 3-х різнохарактерних вокальних творів. Самоаналіз якості роботи на кожному етапі роботи над творами, визначення недоліків виконання та шляхів їх подолання.

Самостійна робота: Розбір вокальних творів. Підбір засобів музичної виразності, пошук власної інтерпретації вокального твору. Робота над усуненням вокальних недоліків виконуваних творів.

3. Рекомендована література

Базова

  1. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість. Психолого-педагогічний та   мистецтвознавчий аспекти [Текст]: монографія /  Н. Гребенюк. – Київ, 1999.
  2. Кушка Я. С. Методика навчання співу [Текст]: посібник з основ вокальної майстерності / Я. Кушка. – Тернопіль.: Богдан, 2010.
  3. Харковина Г.Г., Горбачик Н.І. Найбільш доступні тлумачення часто вживаних термінів та понять [Текст]: метод. рекомендації для вищих  навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівнів акредитації / Г.Г.Харковина, Н.І Горбачик. – Київ: Державний   методичний  центр навчальних закладів культури і мистецтв України, 2012.

Допоміжна

  1. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посібник / Володимир Откидач. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с.

Інформаційні ресурси

  1. Вокальне мистецтво. Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/Pr_cult/content/roz14.html
  2. Специфіка підготовки співака у класі естрадного вокалу. Режим доступу: http://vocalart.narod.ru/article3.html
  3. Основні принципи народної манери співу. Режим доступу: http://makivka.at.ua/publ/vokal/osnovni_principi_narodnoji_maneri_spivu/6-1-0-
  4. Сольний спів. Секрети вокальної майстерності. Режим доступу: http://novileya.at.ua/load/bibilioteka_vokalista/solnij_spiv/2-1-0-4

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, виконання самостійних завдань, модульний контроль.

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу