ПСИХОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія» 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво» (на основі базової та повної загальної середньої освіти)

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ :

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  1

        Тема: ПРЕДМЕТ ПСИХОЛОГІЇ, ЇЇ ЗАВДАННЯ І МЕТОДИ

 1. Мозок і, психіка та свідомість
 2. Короткі відомості з історії психології
 3. Методи психології
 4. Значення знань з психології в загальному і професійному розвитку працівника культури

Література до вивчення теми:

 1. М’ясоїд П.А. Загальна  психологія: Навч. посіб. – К.,2000.-С.38-83
 2. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. – К., 2000. –С.4, 14 – 19.
 3. Палеха Ю.І., Герасимчук В.І., Шиян О.М. Основи психології та педагогіки: Навчально-методичний посібник. – К., 1999. – С. 81-83.
 4. Психологія: Підручник / Ю.Л.Трофімов, В.В. Рибалка, П.А.Гончарук та ін..; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К., 1999.- С.50-75.
 5. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки. – К.,2005.- С.11-18, 20=28,

Питання до самоконтролю :

 1. Що вивчає психологія ?
 2.  На які запитання сучасного людського життя допомагає знайти відповідь психологія?
 3. Як пов’язані між собою чотири характеристики свідомості?
 4. Які наукові напрями є провідними в психології ХХ ст..?
 5. На які групи поділяються методи психологічних досліджень?
 6. На які види поділяється спостереження?
 7. У чому переваги і недоліки експерименту як методу психологічного дослідження ?

  Тема: ВІДЧУТТЯ І СПРИЙМАННЯ

 1. Загальне поняття про відчуття
 2. Класифікація  відчуттів
 3. Загальні властивості і закономірності відчуттів (сам. робота  №1)
 4. Сприймання як цілісне пізнання оточуючого світу
 5. Властивості сприймання
 6. Різновиди сприймання

Література до вивчення теми :

 1. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110 – 151.
 2. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 3. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.244-299
 4. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.115 – 155.
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 185 -217.
 6. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.117 – 135.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке відчуття ?
 2. Які ви знаєте різновиди відчуттів?
 3. Які ви знаєте властивості відчуттів ?
 4. Що таке сприймання ?
 5. Які є різновиди сприймання?
 6. Які основні властивості сприймання ?
 7. Який існує взаємозв’язок між відчуттями і сприйманнями ?

Тема : ПАМ’ЯТЬ

 1. Поняття про пам’ять
 2. Основні процеси пам’яті
 3. Різновиди пам’яті
 4. Врахування індивідуальних особливостей пам’яті в педагогічному процесі

Література до вивчення теми:

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 44- 45.
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В. та ін. –К., 2002. –С. 152- 177.
 3. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К., 2000. С.90 – 101.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія:Навч. посіб. – К.,2000. – С.299-338
 5. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С.217 – 245.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке пам’ять ?
 2. Які основні процеси пам’яті ?
 3. Які є різновиди запам’ятовування ?
 4. Які різновиди пам’яті ?
 5. Які ви знаєте індивідуальні особливості пам’яті?

      Тема : МИСЛЕННЯ ЯК ВИЩА ФОРМА ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

 1. Поняття про мислення
 2. Основні операції мислення
 3. Форми мислення ( самостійна робота  № 2)
 4. Індивідуальні особливості мисленнєвої діяльності людини
 5. Мислення і мова

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С. 46- 50.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.178 – 215.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.299-302
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.115 – 155.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270 277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.147- 162.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке мислення ?
 2. Які ви знаєте класифікації видів мислення?
 3. Які основні процеси мислення ?
 4.  Які ви знаєте форми мислення ?
 5. У чому виявляється взаємозв’язок мислення і мовлення ?
 6. У чому сутність індукції та дедукції ?

Тема : УЯВА ТА ЇЇ ВИДИ

 1. Сутність поняття уява.
 2. Види і типи уяви.
 3. Прийоми творчої уяви.
 4. Розвиток уяви.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці.2007. – С.50-51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.216 – 231.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.303-338
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.163 – 171.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке уява ?
 2. Які є види уяви ?
 3. Що таке аглютинація ?
 4. У чому особливості репродуктивної уяви ?
 5. Чим характеризується творча уява ?
 6. Які ви знаєте прийоми творчої уяви ?
 7. Що таке гіперболізація ?

Семінарське  заняття  № 1. Тема : ПІЗНАВАЛЬНІ ПСИХІЧНІ ПРОЦЕСИ

 1. Структура  та методи психології.
 2. Відчуття, і сприймання: спільне і відмінне.
 3. Процеси та види пам’яті.
 4. Операції та види мислення.
 5. Основні різновиди уяви.
 6. Основні різновиди та прийоми творчої уяви.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  44 – 51.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.110 – 151,216 – 231.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.38 – 83, 303 – 338.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.4, 14 – 19,155 – 183.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 50 – 75, 270-277.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.11 18, 20 – 28, 41 – 50,163 – 171.

Студент повинен знати:

 • сутність поняття «психологія»;
 • структуру психології;
 • сутність понять «відчуття», «сприймання», «пам’ять», «мислення», «уява»;
 • класифікацію відчуттів;
 • основні види сприймань;
 • процеси та види пам’яті;
 • мисленнєві операції;
 • форми мислення;
 • різновиди уяви;
 • основні прийоми творчої уяви.

Студент повинен вміти:

 • порівнювати особливості відчуттів та сприймань;
 • характеризувати основні види пам’яті;
 • визначати особливості основних мислиннєвих операцій;
 • характеризувати форми мислення;
 • визначати індивідуально-психологічні характеристики мислення;
 • характеризувати основні види уяви;
 • визначати зв’язок між мисленням і мовою.

 Складові модульного оцінювання:самостійні роботи № 1, 2; семінар № 1

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  2

Тема: ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ЕМОЦІЇ ТА ПОЧУТТЯ

 1. Сутність понять «емоції» та «почуття».
 2. Форми переживання почуттів.
 3. Основні емоційні стани.
 4. Вищі почуття.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  54- 58.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.256 – 284.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.102 – 126.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.357-371
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.197 – 206.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 342 – 360.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.172 – 183.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке емоції ?
 2. Що таке почуття ?
 3. Чим емоції відрізняються від почуттів ?
 4. Які ви знаєте форми переживання почуттів ?
 5. Які є основні емоційні стани ?
 6. У чому особливості стресів ?
 7. Що таке фрустрація ?
 8. Які ви знаєте різновиди вищих почуттів ?

Тема : ВОЛЯ

 1. Поняття про волю.
 2. Вольовий акт, його структура.
 3. Вольові риси людини.
 4. Виховання і самовиховання волі.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  58- 59.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.285 – 312.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.126-146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.372-394
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.207 – 219.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 361 – 364.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.184 – 193.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке воля ?
 2. Чим потяги відрізняються від бажань ?
 3. Яка структура вольового акту ?
 4. Що таке вольовий акт ?
 5. Які ви знаєте вольові риси особистості ?
 6. Які існують прийоми виховання і самовиховання волі ?

Семінарське заняття  № 2. Тема : ЕМОЦІЙНО-ВОЛЬОВА СФЕРА ОСОБИСТОСТІ.

1. Основні форми переживання почуттів.
2. Фундаментальні емоції, їх характеристика.
3. Особливості вольової сфери особистості.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  54- 59.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.256 – 312.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.102 – 146.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К., 2000. – С.357 – 394.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.197 – 219.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 342 – 364.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.172 – 193.

Тема : ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕМПЕРАМЕНТУ

 1. Поняття про темперамент .
 2. Історія розвитку вчення про темперамент
 3. Темперамент і тип вищої нервової діяльності

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413 – 416.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 200.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке темперамент ?
 2. Який існує зв’язок між типом нервом системи і темпераментом ?
 3. Кого вважають родоначальником вчення про темперамент ?
 4. Хто розробив нервово-фізіологічну теорію темпераменту ?
 5. Що є фізіологічною основою темпераменту ?

Тема: ТЕМПЕРАМЕНТ І ОСОБИСТІСТЬ

 1. Психологічна характеристика темпераментів
 2. Темперамент і проблеми виховання
 3. Роль темпераменту в праці та навчанні
 4. Основні якості темпераменту

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.60-64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.417 – 420.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 200.

Питання до самоконтролю :

 1. Які особливості притаманні кожному з типів темпераменту ?
 2. На що потрібно звертати увагу вчителям та вихователям працюючи з дітьми різних психотипів ?
 3. Яке основне завдання вчителів та вихователів щодо того чи  іншого типу темпераменту ?
 4. Чи залежить від темпераменту хід виконання та результат діяльності?
 5. За якими основними якостями можна охарактеризувати усі типи темпераменту ?

Тема : ЗАГАЛЬНЕ ПОНЯТТЯ ПРО ХАРАКТЕР

 1. Сутність поняття  характер
 2. Структура та риси характеру
 3. Типи акцентуації характеру
 4. Взаємозв’язок темпераменту і характеру
 5. Формування позитивних рис характеру  (самостійна робота  № 3)

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  64 – 66.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.427 – 443.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.58 – 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч.посіб. –К.,2000. – С.397-401.
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.69 – 90.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 108.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.206 – 215.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке характер ?
 2. Коли починає формуватися характер ?
 3. Яка структура характеру ?
 4. Які прийнято виділяти основні групи рис характеру ?
 5. Що таке акцентуація характеру ?
 6. Які існують типи акцентуації характеру ?
 7. У чому взаємозв’язок темпераменту і характеру ?

Тема : ЗДІБНОСТІ

 1. Поняття про здібності
 2. Різновиди здібностей
 3. Рівні розвитку здібностей
 4. Проблема походження здібностей.

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.   60- 65.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.444- 457.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 78.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.397-452
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.219- 249.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 109 – 116.

Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.216 – 230.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке задатки ?
 2. Що таке здібності?
 3. Які є різновиди здібностей ?
 4. Які є рівні розвитку здібностей ?
 5. Чому здібності  можуть вважатися  природженими ?
 6. Чому здібності можуть вважатися набутими ?               

 Семінарське заняття № 3. Тема: ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ  ОСОБИСТОСТІ                   

1. Типи темпераменту
2. Особливості формування характеру
3. Розвиток здібностей

Література до вивчення теми :

 1. Вітенко І.С., Борисюк А.С. Основи психології.Основи педагогіки.-Чернівці..2007. – С.  60 – 64.
 2. Загальна психологія :Навч.посіб./ Скрипченко О.В. та ін..- К.,2002.- С.413 – 420.
 3. Лозниця В.С. Психологія і педагогіка: основні положення. –К.,2000. –С.24 – 57.
 4. М’ясоїд П.А. Загальна психологія: Навч. посіб. –К.,2000. – С.188-207
 5. Максименко С.Д., Соловієнко В.О. Загальна психологія: Навч. посібник. –К.,2000. – С.45 – 59, 219 – 249.
 6. Психологія: Підручник /Ю.Л.Трофімов, В.В.Рибалка, П.А.Гончарук та ін.; за ред.. Ю.Л.Трофімова. – К.,1999. – С. 103 – 116.
 7. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.-К.,2005. –С.194 – 230.

 Студент повинен знати:

 • сутність понять: «емоції», «почуття», «воля»;
 • основні емоційні стани;
 • форми почуттів;
 • структуру вольового акту;
 • основні вольові якості;
 • сутність понять « темперамент», «характер», «здібності»;
 • особливості типів темпераменту;
 • основні групи рис характеру;
 • особливості різних видів здібностей;
 • особливості різних акцентуацій характеру.

Студент повинен вміти:

 • порівнювати сутність понять «емоції» та «почуття»;
 • характеризувати основні емоційні стани;
 • визначати фундаментальні емоції;
 • характеризувати вищі почуття;
 • визначати основні вольові якості;
 • розрізняти типи темпераментів;
 • використовувати знання про характер під час педагогічної практики;
 • визначати основні риси характеру;
 • визначати зв’язок між темпераментом і характером;
 • визначати зв’язок між задатками і здібностями;
 • визначати рівні прояву здібностей.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота № 3; семінари № 2, 3

 Самостійна робота  № 1

Тема : ЗАГАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ І ЗАКОНОМІРНОСТІ ВІДЧУТТІВ

1.Властивості відчуттів, їх характеристика.
2. Закономірності відчуттів, їх особливості.

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 30 – 31
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. –К.,2002.- С.123 – 129.
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 120 – 125.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: різновиди відчуттів, якість, інтенсивність та тривалість відчуттів, просторову локалізацію відчуттів, пороги чутливості, адаптацію відчуттів, взаємодію відчуттів, сенсибілізацію відчуттів, контраст відчуттів, особливості синестезії.

                       Питання до самоконтролю :

 1. Які основні властивості відчуттів ?
 2. Що таке пороги чутливості ?
 3. Що таке адаптація ?
 4. Що таке взаємодія відчуттів ?
 5. Що таке сенсибілізація ?
 6. Що таке контраст відчуттів ?
 7. Що таке синестезія ?

Самостійна робота  № 2.Тема : ФОРМИ МИСЛЕННЯ

 1. Поняття та його різновиди.
 2. Судження, його особливості. Основні групи суджень.
 3. Умовивід, його різновиди.

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 47
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін.–К.,2002.- С.195 – 201
 3. Степанов О.М., Фіцула М.М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 149 – 153.

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: сутність поняття, різновиди понять, зміст поняття, обсяг поняття, конкретні та абстрактні поняття, порівнянні і непорівнянні поняття, сумісні і несумісні поняття, атрибутивні, релятивні та екзистенціальні судження, необхідні та ймовірні умовиводи, дедуктивні, індуктивні умовиводи, аналогію.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке поняття ?
 2. Які особливості понять ?
 3. Які різновиди понять ?
 4. У чому особливості атрибутивних та релятивних суджень ?
 5. Що таке умовивід ?
 6. Які є різновиди умовиводів ?

Самостійна робота  № 3. Тема : ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНИХ РИС ХАРАКТЕРУ

 1. Прояв характеру
 2. Вчинок і формування характеру

Література :

 1. Вітенко І.С.,Борисюк А.С.  Основи психології. Основи педагогіки.-Ч., 2007.-С. 64 – 66
 2. Загальна психологія: Навч. посіб./ Скрипченко О.В., Долинська Л.В. та ін. –К.,2002.- С.436 – 442
 3. Степанов О.М., Фіцула М. М. Основи психології і педагогіки.К.,2005. –С. 206 – 21

Розглядаючи тему, слід звернути увагу на: сутність поняття «характер», особливості формування характеру, чинники, які впливають на формування характеру, групи рис характеру, акцентуації характеру, властивості характеру.

Питання до самоконтролю :

 1. Що таке характер ?
 2. Які структурні властивості характеру ?
 3. Які є основні групи рис характеру ?
 4. Який існує зв’язок між вчинком і характером ?
 5. Які є типи акцентуації характеру ?
 6. Що впливає на формування характеру ?
 7. Який зв’язок існує між темпераментом і характером ?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯНАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

ВИСОКИЙ
12 балів: Студент виявляє особливі творчі здібності; вміє самостійно здобувати знання, розвивати інтереси та нахили.
11 балів: Студент вільно висловлює власні думки, робить критичний аналіз канонізованих теорій, самостійно оцінює різні життєві факти і явища, висловлюючи при цьому власну думку; має індивідуальний стиль навчальної діяльності. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях.
10 балів: Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно вивчає окремі цілі своєї діяльності, оцінює окремі нові факти та ідеї, орієнтується в новій літературі та самостійно використовує необхідну інформацію.
ДОСТАТНІЙ
9 балів: Студент вільно володіє вивченням матеріалу і вміє самостійно застосовувати свої знання на практиці, виправляти допущені помилки, робити власні аргументовані висновки.
8 балів: Студент вміє порівнювати, узагальнювати, абстрагувати та систематизувати інформацію під керівництвом викладача, а також самостійно застосовувати її на практиці, управляти власною діяльністю, може виправляти помилки і аргументувати певні психологічні ситуації
7 балів: Студент здатний застосовувати знання з предмету на рівні стандартних ситуацій, частково контролювати свої навчальні дії, а на підтвердження теоретичних положень вміє наводити власні приклади
СЕРЕДНІЙ
6 балів: Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, проявляє знання і розуміння основної термінології та закономірностей психічного розвитку, а також може під керівництвом викладача аналізувати, синтезувати, порівнювати навчальний матеріал і робити власні висновки
5 балів: Студент має знання на рівні, вищому за початковий, а тому проявляє здатність під керівництвом викладача логічно відтворювати значну частину матеріалу
ПОЧАТКОВИЙ
4 бали: Студент має знання з предмету на початковому рівні, більшість матеріалу відтворює на репродуктивному рівні
3 бали: Студент володіє навчальним матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становить незначну частину необхідного обсягу знань
2 бали: Студент має елементарні знання матеріалу, викладає його окремими реченнями без логічної послідовності
1 бал: Студент має елементарні знання матеріалу на рівні розпізнавання і відтворення окремих психологічних понять, категорій у вигляді окремих фраз чи речень

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу