ДІЛОВА УКРАЇНСЬКА МОВА

Методичний пакет дисципліни

Розробник: О.В.Базавлук

Навчальний модуль № 1

Тема.Державна мова – мова професійного спілкування

 1. Вступ. Мета і завдання курсу ділова українська мова.
 2. Мова як засіб спілкування.
 3. Функції мови.
 4. Основні вимоги до мовлення.

Література
1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К. , 2006. – С.13 -19 .
2. Козачук, Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник .- К. : Вища шк., 2003.- С. 19 -20.
3. Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М.Голіченко. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.11 -26.

Питання до самоконтролю
1. Що таке літературна мова, які її основні ознаки?
2. Що ви знаєте про діалектну основу української літературної мови?
3. Що таке мовна норма? На яких рівнях мови вона проявляється?
4. Що регулюють орфоепічні норми? Наведіть приклади.
5. Що ви розумієте під лексичними нормами? Наведіть приклади.
6. Назвіть словники, які фіксують лексичні норми?
7. З’ясуйте, про які норми йде мова: а) охоплюють правила написання слів та їх частин; б) регулюють правильну постановку розділових знаків.
8. За якими принципами пишуться слова в українській мові? Наведіть приклади.
9. Які функції мови ви знаєте?
10. Назвіть основні вимоги до мовлення.

Тема. Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

 1. Стилістика як розділ мовознавчої науки.
 2. Стилі сучасної української літературної мови. Поняття «мовний стиль».
 3. Офіційно – діловий стиль – мова ділових паперів. Поняття «документ».
 4. Найважливіші риси, які визначають діловий стиль.

Література
1. Волкотруб, Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К. : МАУП, 2002. – С. 22-29.
2. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К. , 2006.- С.19 -30.
3. Козачук, Г.О. Українська мова для абітурієнтів : навч. посібник. – К. : Вища шк.,     2003. – С. 277 – 279 .
4.Пономарів, О.Д. Стилістика сучасної української мови. – К. , 1993.- С. 3 -19.
5. Потелло, Н.Я. Українська мова і ділове мовлення : навч. посібник. – К. : МАУП, 2002. –   С. 138 – 150 .
6. Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М.Голіченко. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.84 -86.

Питання до самоконтролю
1. Що вивчає стилістика?
2. Назвіть функціональні стилі української літературної мови.
3. Розкрийте поняття «мовний стиль».
4. Дайте визначення офіційно – ділового стилю.
5. Які підстилі має офіційно – діловий стиль?
6. Які найважливіші риси визначають діловий стиль?

Самостійна робота № 1. Тема . Захист повідомлень на одну із тем.(див. комплекс сам. роботи).

Методичні рекомендації
1. Вдумайтеся в тему, визначте основну думку майбутньої доповіді.
2. Опрацюйте літературу з даної теми, глибоко осмисліть її.
3. Доберіть матеріал, звернувши увагу на факти, які будуть цікаві аудиторії, перед якою буде виголошена доповідь, зробіть певні виписки.
4. Складіть робочий план і відповідно до нього систематизуйте відібраний матеріал.
5. Основні положення кількох джерел узагальніть, і тоді думки, викладені в кількох працях, звучатимуть повніше, переконливіше.
6. Опрацюйте тексти так, щоб його зміст легко зрозуміли не тільки читачі, а й слухачі.
7. У різних працях окремі положення можуть тлумачитися по – різному. Порівнявши погляди різних авторів, намагайтеся висловити і власну думку, аргументувати її.
8. Запишіть текст доповіді повністю або частково (початок, кінцівку).
9. Виділіть терміни, незнайомі слова, уточніть вимову важких слів, розстановку наголосів (за словником).
10. Подбайте про мовленнєве оформлення: вживайте звертання до слухачів; для встановлення контакту з ними користуйтеся висловами: зверніть, будь ласка, увагу; як ви вже знаєте; на цьому вже наголошувалось тощо.
11. Говоріть помірно, нешвидко, робіть паузи, володійте відповідною інформацією.
12. Перекажіть усно текст доповіді вдома.

ПАМЯТАЙТЕ! Існують чотири варіанти підготовки доповіді та її виконання: а) написати весь текст доповіді; а потім прочитати його слухачам; б) написати текст, кілька разів прочитати, а потім виголосити по пам’яті, інколи заглядаючи в записи; в) підготувати лише коротенькі записи, тези; г) виступити без будь – яких записів. Доповідь, зроблена на основі критичного огляду, вивчення декількох джерел називається рефератом.

Тема. Основи культури української мови

 1. Роль мови в підготовці майбутнього фахівця.
 2. Основні правила етики спілкування .
 3. Культура професійного мовлення.

Література
1. Волощак, М. Неправильно – правильно. Довідник з українського слововживання: За матеріалами засобів масової інформації. – К.: Вид. центр «Просвіта», 2000. – С. 3 -128.
2. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. – К. : А.С.К., 2006.- С.200 – 224 .
3. Козачук, Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навч. посібник. – К. : Вища шк., 2003.- С.15 -19 .
4. Культура мови на щодень/ Н.Я.Дзюбишина – Мельник, Н.С.Дужик, С.Я.Єрмоленко – К. : Довіра , 2000. – С.3 – 99 .
5. Паламар, Л.М. Мова ділових паперів: практик . посіб. – К.: Либідь, 1998.- С.95 -96.
6.Л.Г.Погиба, Т.О. Грибіниченко, Л.М.Голіченко. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.119 -123.

Питання до самоконтролю
1.Які слова називаються професіоналізмами? Наведіть приклади.
2. Які слова називаються термінами? Наведіть приклади.
3. Дайте порівняльну характеристику професіоналізмом і термінам.
4. Які існують вимоги до ділового мовлення?
5. Які є форми усного спілкування ділових людей?
6. Від чого залежить успіх наради?
7. В чому полягає майстерність секретаря як службовця при веденні телефонної розмови.

Самостійна робота № 2. Тема. Підготовка до виступу. Монологи та діалоги(див. комплекс сам. роботи).

Тема.Спілкування як інструмент професійної діяльності

1.Форми реалізації мови.
2.Види мовленнєвої діяльності.
3.Норми літературної мови.
4.Особливості писемного мовлення.
5.Ділове спілкування. Структура ділового спілкування.
6. Поведінка мовця під час спілкування (мовленнєвий етикет).

Література
1.Волкотруб, Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 29 -36.
2.Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.62 – 65, 71 – 74.
3. Гуць, М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. – С.20 -22.
4. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.119 -123.

Питання до самоконтролю
1.Що таке спілкування?
2.Що треба розуміти під «технікою спілкування?»
3.Що таке мовний етикет?
4.Які типові етикетні ситуації ви знаєте?
5.Як можна познайомитися із особою, яка Вас зацікавила?
6.Як можна висловити згоду, відмову?
7.За допомогою яких словесних формул можна втішити, заспокоїти людину?
8.Як можна висловити співчуття?

Самостійна робота № 3. Тема.Професійна лексика. Власне українська та іншомовна лексика (див. комплекс сам. роботи )

 Тема.Риторика і мистецтво презентації

 1. Види усного спілкування.
 2. Особливості риторики.
 3. Види презентацій.

Література
1. Волкотруб, Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 152 -153.
2. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.201- -202.
3. Гуць, М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. – С.96 -100, 113.
4. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.304 -310.
5. ПогибаЛ.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С. 136 -140.

Питання до самоконтролю
1. Які ви знаєте якісні характеристики усного публічного мовлення?
2. На які жанри поділяється публічний виступ?
3. Які існують види доповідей?
4. Що таке лекція?
5. Що таке виступ?
6. Як правильно підготувати виступ?

Самостійна робота № 4. Тема.Професіоналізми, неологізми, багатозначні слова, синоніми, омоніми, пароніми у мовленні (див. комплекс сам. роботи )

Тема. Культура усного фахового спілкування

1. Характеристика монологу і діалогу. Сприймання чужого мовлення.
2. Службова бесіда.
3. Компоненти телефонної розмови. Характерні особливості телефонної розмови.

 Література
1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.208 -224.
2. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.311 -312, 316 -319.
3. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.186 -194.

Питання до самоконтролю
1. Охарактеризуйте монолог і діалог? Назвіть відмінні риси?
2. Що таке службова бесіда? Характеристика її.
3. Назвіть основні компоненти телефонної розмови.
4. Які характерні особливості телефонної розмови?

Самостійна робота № 5. Тема. Правила спілкування фахівця при проведенні зустрічей, переговорів, нарад, телефонних розмов (див. комплекс сам. роботи )

Тема: Форми колективного обговорення професійних проблем

 1. Мистецтво ведення переговорів.
 2. «Мозковий штурм» та технології його проведення.

 Література
1. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.208 -224.
2. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.311 -312, 316 -319.
3. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.186 -194.

Питання до самоконтролю
1. Охарактеризуйте монолог і діалог? Назвіть відмінні риси?
2. Що таке службова бесіда? Характеристика її.
3. Назвіть основні компоненти телефонної розмови.
4. Які характерні особливості телефонної розмови?

Самостійна робота № 6. Тема.Особливості використання дієслівних форм у професійному мовленні: труднощі перекладу (див. комплекс сам. роботи )

Тема. Українська термінологія у професійному спілкуванні

1. Характерні ознаки термінів.
2. Поділ термінів на загальновживані та вузькоспеціальні.
3. Особливості фахової термінології (відповідно до напряму підготовки).

 Література
1. Зубков М.Г. Мова ділових паперів: Комплексний довідник/Худож. – оформлювач В.А.Носань. –Харків: Фоліо; Майдан, 2002. – С. 17 -18.
2. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С. 63 -64.
3. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.261 -270.

Питання до самоконтролю
1. Що називається терміном?
2. На які групи поділяються терміни?
3. Які терміни називаються загальновживаними?
4. Які терміни називаються вузькоспеціальними?
5. В чому полягає різниця між термінами і професіоналізмами?

Самостійна робота № 7. Тема .Особливості використання граматичних форм іменників, прикметників та займенників(див. комплекс сам. роботи)

Студент повинен знати:
–   головні ознаки офіційно-ділового стилю;
–   особливості професійного спілкування;
–   правила спілкування;
–   правила етикету.
Студент повинен вміти:
–   аналізувати і коригувати тексти фахової інформації відповідно до норм української літературної мови;
–   володіти культурою мовлення;
–   вживати термінологічну лексику, відповідно до обраної професії,
–   самостійно здобувати знання, здійснювати пошук нової текстової інформації .

Навчальний модуль № 2

Розділ. Сучасні ділові папери професійної сфери: вимоги до оформлення

 Тема. Ділові документи як засіб писемної професійної комунікації

1.Документ – основний вид ОДС. Типи документів.
2.Критерії класифікації ділових паперів.
3. Реквізити – елемент документа.
4.Вимоги до оформлення документів.

Література
1. Волкотруб, Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 148 -152.
2.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.17 -43.
3. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.32 -41 .
4. Глущик, С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.26 -65.
5.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3 – тє вид. – К.: Арій., 2008. – С. 17 -37.
6. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.212 -215.

Питання до самоконтролю

 1. Що називається документом?
 2. Що називається діловодством?
 3. З якою метою використовується документація?
 4. Що є найважливішою класифікаційною ознакою документа?
 5. За якими ознаками поділяються різні види документів на групи?
 6. Що таке текст?
 7. Як правильно оформляти сторінку?
 8. Які вимоги використовують до мови ділових паперів?
 9. З яких елементів складається документ? Як ці елементи називаються?
 10. Що таке формуляр?
 11. Як треба оформляти реквізит «адресат»?
 12. З яких елементів складається резолюція?
 13. Дайте визначення бланка документа.
 14. Якого розміру папір використовують для оформлювання документів?
 15. Як нумерують сторінки документів?

Самостійна робота № 8. Тема . Класифікація документів(див. комплекс сам. роботи)

Тема. Документи щодо особового складу

 1. Укладання документації щодо особового складу: заяви, автобіографії, характеристики, резюме.
 2. Реквізити документів.

Література
1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 152 -157.
2.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.43 -65.
3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.118 -126 .
4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.65 -78.
5. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. –С.24, 34, 44.
6.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3 – тє вид. – К.: Арій., 2008. – С. 81 -91.
7. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.232 -233.

Питання до самоконтролю

 1. Які ділові папери належать до документів щодо особового складу?
 2. Що таке заява?
 3. Які реквізити характерні для заяви?
 4. Які бувають заяви за походженням?
 5. Що таке характеристика?
 6. Назвіть реквізити характеристики.
 7. Які бувають характеристики за напрямом?
 8. Хто підписує характеристику?
 9. Від якої особи викладається текст характеристики?
 10. Що таке резюме?
 11. Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме?
 12. Що називається автобіографією?
 13. Які відомості вказуються в автобіографії?
 14. Які дві форми автобіографії розрізняють?

Тема. Документи щодо особового складу

1.Правила оформлення документів.

Література
1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 152 -157.
2.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.43 -65.
3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.118 -126 .
4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.65 -78.
5. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. –С.24, 34, 44.
6.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3 – тє вид. – К.: Арій., 2008. – С. 81 -91.
7. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.232 -233.

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть реквізити характеристики.
 2. Які бувають характеристики за напрямом?
 3. Хто підписує характеристику?
 4. Від якої особи викладається текст характеристики?
 5. Яких правил треба дотримуватися під час складання резюме?
 6. Які відомості вказуються в автобіографії?
 7. Які дві форми автобіографії розрізняють?

Самостійна робота № 9. Тема . Трудова книжка(див. комплекс сам. роботи)

Тема.Правила оформлення довідково-інформаційних документів

 1. Довідково-інформаційні документи.
 2. Правила оформлення довідково-інформаційних документів.

Література
1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 162-200.
2.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.95 -113.
3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.69 -118 .
4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С. 191 -198.
5. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. –С.53.
6.Шевчук С.В. Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник. 3 – тє вид. – К.: Арій., 2008. – С. 140 -236, 105 -116.
7. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.232 -233.

Питання до самоконтролю

 1. Які реквізити містить наказ?
 2. З якого моменту набирає чинності наказ?
 3. Які головні вимоги до наказів?
 4. Що називається розпорядженням?
 5. Які ще розпорядчі документи ви знаєте?
 6. Назвіть реквізити та правила оформлення розпорядження.

Тема. Довідково – інформаційні документи. Реквізити документів. Види їх

1.Укладання довідково-інформаційних документів: службових записок, оформлення запрошення і оголошення, довідок.
2.Реквізити документів.
3.Правила оформлення довідково-інформаційних документів.

 Література
1. Волкотруб Г.Й. Стилістика ділової мови: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002. – С. 162-200.
2. Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.65 -95.
3. Зубков М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.69 -118 .
4. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С.79 -142.
5. Гуць М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. –С. 64, 78, 100,144.

Питання до самоконтролю

 1. Які документи належать до інформаційних?
 2. Що таке довідка?
 3. Які можуть бути довідки?
 4. Назвіть реквізити довідки.
 5. Що таке доповідна записка?
 6. Які типи доповідних записок розрізняють?
 7. Що таке пояснювальна записка?
 8. Які реквізити містять доповідна й пояснювальна записка?
 9. Що таке оголошення?
 10. На що обов’язково вказують в оголошенні?
 11. Які бувають оголошення за формою?
 12. Що таке повідомлення про захід?
 13. Які реквізити запрошення?
 14. Які види запрошень виділяють у діловодстві?

Самостійна робота № 9. Тема. Довідково-інформаційні документи список, телеграма, телефонограма, факс). Реквізити. Правила оформлення (див. комплекс сам. роботи)

Тема. Обліково-фінансові документи. Реквізити документів.

 1. Укладання облікової документації: акту, доручення, розписки.
 2. Реквізити документів.

Література
1.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.128 -140.
2. Зубков, М. Сучасне українське ділове мовлення. – Х. : Торсінг, 2001. – С.118 -124 .
3. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С. 144 -151.
4. Гуць, М.В. Українська мова у професійному спілкуванні. – : Міжнародна агенція «ВееZone», 2004. –С.239, 190, 131.
5. Погиба Л.Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник / Л.Г.Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко . – К.: Кондор, 2011. – С.233 -234.

Питання до самоконтролю

 1. Які документи належать до обліково-фінансових?
 2. Що таке акт?
 3. Хто складає акт?
 4. У яких випадках складають акт?
 5. Які дві частини має акт?
 6. Які реквізити містить акт?
 7. Напишіть акт списання малоцінного інвентарю.
 8. Що таке доручення?
 9. Які ви знаєте види доручень?
 10. Які основні реквізити містить доручення?
 11. Які види офіційних доручень ви знаєте?
 12. Напишіть особисте доручення на отримання поштового переказу.
 13. Що таке розписка?
 14. Які дії підтверджує розписка?
 15. Які основні реквізити містить розписка?

 Самостійна робота № 10. Правила оформлення обліково – фінансових документів (див. комплекс сам. роботи)

 Тема.Організаційно-розпорядча документація

 1. Правила оформлення та реквізити наказу.
 2. Правила оформлення та реквізити розпорядження.
 3. Правила оформлення та реквізити положення.

Література
1.Ділова українська мова: навчальний посіб. /О.Д.Горбула. – К. :Т – во «Знання», 2002. – С.136, 149 -153.
2. Глущик С.В. Сучасні ділові папери: навч. посіб. –К. : А.С.К. , 2006.- С. 155 -179.

Самостійна робота № 11. Правила оформлення організаційно-розпорядчих документів (див. комплекс сам. роботи)

Студент повинен знати:
–  основні вимоги до укладання ділових паперів;
–  призначення, реквізити, класифікацію та правила оформлення різних видів документів.
Студент повинен вміти:
–  складати професійні тексти та документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо;
–  аналізувати і коригувати тексти фахової інформації відповідно до норм української літературної мови;
–  володіти культурою мовлення.

 КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ СТУДЕНТІВ

Оскільки головною метою навчання при вивченні предмета «Українська мова за професійним спрямуванням» є різнобічний мовленнєвий розвиток студентів, то й оцінювання його результатів передбачає високий рівень мовленнєвої культури в професійному спілкуванні.

Предметом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності, досвід емоційно-ціннісного ставлення до навколишньої дійсності, а критеріями – ступінь навчальних досягнень в оволодінні освітнім змістом, що характеризується такими рисами, як рівень самостійності студентів у пізнавальній діяльності, результати творчої діяльності, ступінь естетичного розвитку, дотримання норм сучасної літературної мови.

Критерієм оцінки знань, умінь і навичок студента є не стільки обсяг матеріалу, що залишився у пам’яті, скільки вміння його аналізувати, узагальнювати, активно використовувати в самостійній роботі та на практиці.

Критерії оцінювання письмових висловлювань
За допомогою письмових висловлювань перевіряються:
–  вміння розкрити тему і добирати мовні засоби відповідно до теми   висловлювання;
–  дотримання граматичних норм і правил правопису.
Письмові роботи:
–  складання документів;
–  переклад тексту за фахом.

1 бал – Робота складається з одного-двох про­стих речень.

2 бали – Робота складається з декількох уривчастих речень, що стосуються теми. У роботі багато помилок і недоліків. Кількість помилок перевищує 20: 7/7/7

3 бали – Робота за обсягом не перевищує третини зазначеної мінімальної норми. Зміст і мовне оформлення досить примітивне. Тема викладена не повністю. У роботі багато помилок і недоліків. Кількість помилок становить 18: 6/6/6

4 бали – Робота за обсягом становить половину мінімальної норми, відзначається неповнотою викладу матеріалу, поверховістю, стереотипністю. Містить багато помилок різного типу (понад 10). Допускаються 8-14 помилок: 3/5/0, 0/5/5, 0/2/11,0/0/14.

5 балів – Робота репродуктивного характеру, значно менша від норми, внаслідок чого тема розкрита не повністю, поверхово. Відображено окремі елементи стилю тексту. У роботі допущено багато помилок різного типу (9-10). Допускається 7-12 помилок: 3/4/0, 0/4/5, 3/0/8, 0/0/12.

6 балів – Робота репродуктивного характеру, істот­но менша від норми, внаслідок чого тема розкрита не повністю. Відображено окре­мі елементи стилю тексту. У роботі допущено значну кількість помилок і недо­ліків, що стосуються змісту, мовленнєвої форми, логіки викладу. Допускається 6-9 помилок: 3/3/0, 1/3/3, 0/3/5, 3/2/2, 3/1/4, 3/0/6, 0/0/9.

7 балів – Зміст роботи в основному має репродук­тивний характер, відповідає темі, хоч трапляються і відхилення від неї. Тема розкрита задовільно, не відзначається належною повнотою. Зміст в основному достовірний, але є фактичні неточності. Трапляються порушення послідовності викладу думок. Словниковий запас, синтаксичні конструкції загалом бідні, зу­стрічається неправильне слововживання. Стиль роботи не відзначається єдністю, мовлення не досить виразне. Допускаються 5-7 помилок: 2/3/0, 1/3/2, 2/2/2, 0/2/5, 0/3/3, 1/1/5, 1/0/6, 0/0/7. Допускаються три недоліки в змісті й три мовних недоліки.

8 балів – Робота не є оригінальною, проте її зміст в основному відповідає темі, хоч трапля­ються відхилення від неї. Тема розкрита дещо поверхово. Зміст в основному до­стовірний, але є деякі фактичні неточнос­ті. Трапляються порушення послідовнос­ті викладу думок. Лексична і граматична будо-ва мовлення в цілому задовільна, хоч і не відзначається різноманітністю. Трапляються порушення єдності стилю, немає його належної виразності. Допускається 4-6 помилок: 2/2/0, 1/2/2, 0/2/3, 0/1/5, 0/0/6. У цілому  в роботі допускаються два недоліки в змісті й три мовленнєвих недоліки.

9 балів – Робота оригінальністю не відзначаєть­ся, але написана в цілому добре. Зміст роботи відповідає темі (є незначні від­хилення), достовірний, хоч є деякі фак­тичні неточності. Тема загалом розкрита. Можуть траплятися незначні порушення послідовності викладу думок. Лексична і граматична будова мовлення в цілому досить різноманітна. Стиль роботи відзначається єдністю і достатньою вираз­ністю. Допускається 3-4 помилки: 1/1/3, 1/0/3, 0/1/4. У цілому в роботі допускається два недоліки в змісті та два мовленнєвих недоліки.

10 балів – Робота не відзначається оригінальністю. Зміст роботи відповідає темі, яка розкри­та досить аргументовано і повно. Зміст викладається до-сить послідовно (за пла­ном або без нього). Робота загалом відзна­чається багатством словникового запасу, точністю слововживання, достатньою різноманітністю використання мовних засобів. Досягнута стильова єдність і ви­разність тексту. Допускається по одному недоліку в змісті та мовленні. Допускається 2 помилки: 1 граматична, орфографічна чи синтаксична, або орфографічна і пунктуаційна.

11 балів – Робота оригінальна. Зміст роботи пов­ністю відповідає темі, яка розкрита до­сить глибоко. Фактичних помилок не­має. Зміст викладається послідовно (за сформульованим планом чи без нього). Робота відзначається багатством словни­кового запасу, точністю слововживання, різноманітністю використання мовних засобів. Досягнута стильова єдність і ви­разність тексту. Допускається одна помилка: граматична, орфографічна чи синтаксична

12 балів – Робота відзначається яскравою оригі­нальністю, глиби ною і повнотою викла­дення теми, бездоганністю мовленнєвого оформлення, має естетичну вартість. Допускається одна негруба орфографічна, пунктуаційна помилка.

Критерії оцінювання усних відповідей і висловлювань  
При оцінюванні відповіді студента потрібно враховувати:
1) повноту і правильність відповіді;
2) ступінь усвідомленості, розуміння вивченого матеріалу;
3) мовленнєве оформлення відповіді.
Відповідь студента має бути зв’язним, логічно послідовним пові­домленням на певну тему; слід виявляти його вміння застосовувати ви­значення, правила у конкретних випадках.

1 бал – Студент знає навчальний матеріал на рівні елементарного впізнання, але відтворити не може і зазначає окремі його елементи, чи в цілому однослів­ними висловлюваннями. Діалог він підтримувати не спроможний, відпо­відає на питання  «так» чи «ні».

2 бали –  Студент відтворює уривчастими реченнями окремі фрагменти вивчено­го матеріалу чи засвоєного ним жит­тєвого досвіду, що становлять лише незначну частину загального обсягу змісту певної теми. Його участь у діалозі обмежується однією чи дво­ма елементарними репліками, що не враховують ситуацію спілкування, порушують мовленнєві норми.

3 бали – Студент спроможний сприйняти і відтво­рити значну частину (менше половини) почутого, прочитаного чи побаченого матеріалу, допускаючи велику кількість фактичних, граматичних і мовленнєвих помилок. Бере участь в елементарному діалозі, допускаючи певну кількість по­милок різного характеру.

4 бали – Студентові вдається сприйняти й усно передати більшу частину вивченого матеріалу, елементарно висловити свої думки з певної теми, проте його ви­клад відзначається поверховістю, недо­статньою осмисленістю і логічністю, бідністю словникового запасу, значною кількістю фактичних і мовленнєвих по­милок, русизмів. Діалог за обсягом на­ближається до норми, характеризується певною змістовністю, проте трапляється чимало мовленнєвих помилок.

5 балів – Студент досить добре, в тому числі й логічно, відтворює прочитане, ви­вчене (третину від загального обсягу), проте обґрунтувати висловлені думки не спроможний. Мовлення характери­зується стереотипністю. Діалог відпо­відає за обсягом нормам, є змістовним, але містить факти невідповідності мовленнєвій ситуації, непоодинокі русизми, мовленнєві недоліки.

6 балів – Студент здатний досить зв’язно висловлюватись, добре (за критерієм повноти) відтворювати навчальний матеріал, наводити вивчені прикла­ди, але не готовий ще виконувати навчальні завдання, що вимагають застосування трансформаційних умінь, внаслідок чого мовлення його ще стилістично недосконале. Діа­логічне мовлення студента, що має репродуктивних характер, цілком задовільне, незважаючи на незначні огріхи.

7 балів – Студент може не лише логічно і повно викладати вивчений матеріал, а й ви­являє елементарні вміння аналізувати, робити узагальнення, переформулю­вати правила, змінювати логіку викла­ду певного повідомлення, оцінювати повідомлення інших студентів і влас­ні висловлювання за визначеними ви­кладачем критеріями. Проте, викону­ючи зазначені дії, потребує постійної допомоги викладача. Мовлення позна­чене елементарним рівнем стилістич­ної культури, хоч і зустрічаються ще помилки різного характеру. Діалогіч­не мовлення долає репродуктивний рівень, у ньому з’являються елементи оцінних характеристик, узагальнень.

8 балів – Студент досить добре володіє навчаль­ним матеріалом, спроможний з незна­чною допомогою викладача аналізува­ти, узагальнювати, переконструйовува­ти його, виправляти помилки в чужому і власному мовленні, обґрунтовувати ви­словлені тези. Рівень мовленнєвої куль­тури задовільний, хоч у висловлюван­нях ще зустрічаються окремі помилки різного характеру. Діалогічне мовлення змістовне, невимушене, відповідає ети­кетним нормам, хоч у зазначених аспек­тах ще зустрічаються певні недоліки.

9 балів – Студент засвідчує високий рівень осмис­лення вивченого матеріалу, будучи спро­можним логічно й докладно, вибірково стисло, близько до тексту чи своїми сло­вами передавати його зміст. Спромож­ний вільно висловлювати власні думки, контролювати й удосконалювати власне мовлення. Діалогічне мовлення змістовне, характеризується невимушеністю, відповідністю етикетним нормам.

10 балів – Студент не лише добре володіє україн­ською літературною мовою, бездоганно опанував теорію і вміє застосовувати її на практиці, а й виявляє елементарні творчі здібності, зокрема, вміння використовува­ти слова в процесі мовлення не тільки в прямому, а й у переносному значенні. В усних висловлюваннях засвідчує ознаки власної життєвої позиції, емоційно-ціннісне ставлення до дійсності, оцінюючи нові факти, явища, ідеї, визначає окремі цілі власної навчальної діяльності тощо. Діалогічне мовлення, крім таких рис, як змістовність, невимушеність, відповід­ність мовним і етичним нормам, має озна­ки неповторного індивідуального стилю.

11 балів – Студент в цілому виявляє достатній рівень володіння мовленням у нестан­дартних ситуаціях, зокрема вміння ви­ступати з доповідями і повідомлення­ми перед численною аудиторією, дис­кутувати, переконливо аргументуючи особисту позицію, узгоджуючи її з загальнолюдськими нормами і власними переконаннями, успішно розв’язувати різноманітні комунікативні завдання в життєвих і професійних ситуаціях, не порушуючи етичних і естетичних норм. Діалогічне мовлення, крім таких рис, як змістовність, невимушеність, відповідність мовним і етикетним нормам, характеризується ознаками неповторного індивідуального стилю.

12 балів – Студент виявляє неординарні творчі здібності, має системні, дієві знання, вміє ставити, розв’язувати проблеми, самостійно здобувати і використову­вати інформацію, виявляє власне став­лення до неї.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Гадяч, пл. Соборна, 9А

Україна, Полтавська область

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Слідкуйте за нами у соцмережах

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

smalllogo

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу

Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв ім. І.П.Котляревського

Єдиний в Полтавській області навчальний заклад, що готує спеціалістів для сфери культури та мистецтва.

Сайт-призер 10-го всеукраїнського конкурсу на кращий WEB-сайт навчального закладу