ІСТОРІЯ УКРАЇНИ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Історія України”

Розробник –  Коростіль Олена Анатоліївна,викладач вищої категорії

Мета вивчення дисципліни “Історія України”: Забезпечити відповідно сучасним вимогам знання студентів про події і явища вітчизняної історії ХХ- початку ХХІ століття; сприяти розвитку  в них  критичного мислення, навичок самостійної роботи, вміння сформувати і обґрунтувати власну точку зору, виховувати патріотичні та державницькі почуття молоді, їх інтерес до історичної інформації,  вивчення історії рідного краю.

Головними завданнями  дисципліни Історія України є: формування історичного мислення, наукового світогляду;        набуття навичок історичного аналізу подій; виявлення логіки та об’єктивних закономірностей історичного процесу; вивчення місцевого історичного матеріалу; виховання високого рівня культури, громадянської відповідальності, національної гордості, патріотичного виховання.

Зміст навчальних модулів

 Навчальний модуль № 1 

Розділ 1. Україна на початку ХХ ст.

Тема 1. Україна на початку ХХ ст. Економічний і політичний розвиток Наддніпрянської України на початку ХХ ст. (лекційне заняття):

 1. Вступ. Мета і завдання вивчення дисципліни.
 2. Економічний розвиток українських земель на початку ХХ ст.
 3. Політизація національно-визвольного руху. Виникнення політичних партій.

Навчальна література:

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 10—31
 2. Литвин В. Історія України: Підручник. – К., Наукова думка, 2009

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть хронологічні межі, на які поділяється курс новітньої історії України.
 2. Назвіть особливості, характерні для розвитку промисловості України кінця ХІХ поч. ХХ ст.
 3. Назвіть основні причини економічної кризи 1900-1903 рр. та її наслідки.
 4. Поясніть чому населення українських етнічних земель, які входили до складу Австро -Угорської імперії, займалися переважно сільським господарством.

Тема: Україна в роки буржуазно-демократичної революції 1905-1907 рр.( практичне заняття)

 1. Російська революція 1905 – 1907 рр. та її вплив на Україну ( робота з документами підручника ст..47).
 2. Українська громада в Державній думі ( робота з документами підручника ст..56-57).
 3. Робота з підручником: земельна реформа П.Столипіна та її вплив на українські землі.
 4. Розвиток культури України початку ХХ ст. ( самостійна робота з підручником –ст.77-100)

Навчальна література:

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 38—100
 2. Литвин В. Історія України: Підручник. – К., Наукова думка, 2009
 3. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.. 188-189.

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть причини революції 1905-1907 рр.
 2. Назвіть основні центри революційних виступів в Україні в 1905-1907 рр.
 3. Коли і чому Микола ІІ  змінив умови обрання депутатів до Державної думи?
 4. Чому П.Столипін почав реформувати Росію саме з аграрного сектора? Чи могла аграрна реформа мати повну підтримку в суспільстві?
 5. Які зміни сталися в культурному житті українського суспільства на поч. ХХ ст.?

Тема 2. Україна в роки  Першої світової війни. Воєнні дії в 1914 році (лекційне заняття).

 1. Причини і початок Першої світової війни.
 2.  Україна в геополітичних планах країн Антанти і Троїстого союзу.
 3. Воєнні дії на території України в 1914 р.
 4. Становище на західноукраїнських землях.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 104 – 112
 2. Литвин В. Історія України: Підручник. – К., Наукова думка, 2009
 3. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.. 189-190.

Питання до самоконтролю

 1. Яка подія стала приводом до початку Першої світової війни? Чи можна вважати цей привід формальним?
 2. Проаналізуйте плани воюючих держав щодо України, зробіть висновки.
 3. Поясніть причини розколу, який мав місце в українському національно-визвольному русі на початку війни. До яких наслідків це призвело?
 4. Коли відбувалася Галицька битва, її результати.
 5. Як ви розумієте поняття «окупаційний режим»?

 

 

Тема: Вплив Першої світової війни на формування українського національно-визвольного руху  в Галичині та Наддніпрянській Україні. Українські землі в 1915-1917 роках (лекційне заняття)

 1. Активізація національно-визвольного руху в Галичині
 2. Українські політичні партії та організації в Наддніпрянській Україні та їх ставлення до війни.
 3. Українські землі в 1915-1917 роках.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 113- 129.
 2. Литвин В. Історія України: Підручник. – К., Наукова думка, 2009
 3. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 189-190.

Тема 3. Українська державність в 1917-1921 роках. Початок української революції (практичне заняття)

 1. Передумови і початок Української революції.
 2. Утворення Української Центральної Ради.
 3. Робота з історичними документами:І та ІІ Універсали Центральної Ради (ст. 144, 146, 148 підр.).
 4. Загострення конфлікту Центральної Ради з Тимчасовим урядом.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 132- 151
 2. .Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 193-197.

Питання до самоконтролю:

 1. Яким органом влади в масштабі України була Центральна Рада?
 2. Поясніть, яку форму державного устрою проголошував І Універсал?
 3. Чи можлива була, на вашу думку, реалізація основних ідей І Універсалу в тогочасному суспільстві?
 4. Поміркуйте, чим відрізнявся зміст І і ІІ Універсалів.
 5. Чому Центральна Рада після переговорів з Тимчасовим урядом відкинула спроби «самовільного здійснення автономії України»?
 6. Подумайте, який резонанс в українському суспільстві мав ІІ Універсал.

Тема: Проголошення Української Народної Республіки. Війна Радянської Росії з УНР. ІV Універсал Центральної Ради (лекційне заняття).

 1.  Проголошення Української Народної Республіки. ІІІ Універсал ЦР, його історичне значення.
 2. Ультиматум Раднаркому Росії і початок війни з Центральною Радою.
 3. Робота з історичними документами підручника- ст.159, 163, 165; 171- 172; 175-176.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 156- 177
 2. .Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 197-198.

Питання до самоконтролю:

 1. Коли було прийнято ІІІ Універсал Центральної Ради?
 2. Яке значення для подальшого розвитку української державності  мало прийняття ІІІ Універсалу?
 3. Що спонукала Центральну Раду проголосити незалежність УНР?

Тема: Українська держава гетьмана Павла Скоропадського (практичне заняття)

 1. Падіння радянської влади в Україні.
 2. Причини гетьманського перевороту 29 квітня 1918 р.
 3. Робота з підручником: основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики гетьманату.
 4. Причини падіння гетьманської влади.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С.  177- 188
 2. .Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 199- 201.

Питання до самоконтролю:

 1. Визначте основи внутрішньої політики гетьмана П.Скоропадського.
 2. В яких галузях уряд П.Скоропадського досяг найбільший успіхів?
 3. Чи змогла зовнішньополітична діяльність гетьманату привести до незалежності України?
 4. Поясніть, чому зовнішня політика  П.Скоропадського зазнала краху.

Тема: Внутрішня та зовнішня політика Директорії УНР. Західноукраїнська Народна Республіка (лекційне заняття).

 1. Утворення Директорії. Відновлення УНР.
 2. Внутрішня та зовнішня політика Директолрії.
 3.  Боротьба УНР з більшовиками. Утворення УСРР.
 4. Західноукраїнська Народна Республіка.
 5. Радянсько-польська війна. Розгром білогвардійських армій П.Врангеля.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 189- 232
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 202-209.
 3. Віктор Ревегук. Полтавщина в українській революції 1917-1920років. –Полтава, 1996. Полтавське крайове об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім..Т.Шевченка

Питання до самоконтролю:

 1. Коли була утворена Директорія УНР?
 2. Коли було проголошено Західноукраїнську Народну Республіку?
 3. Історичне значення Акту Злуки в історії сучасної України .
 4. Складіть хронологічну таблицю основних воєнних подій 1918-1919 р.

Самостійна робота № 1. Тема:  Полтавщина у роки Української революції 1917-1920 років. (див. комплекс самостійної роботи)

Тема: Культурне і духовне життя України (1917-1921 рр.)

 1. Культурні здобутки – робота з підручником.
 2. Стан науки в Україні поч.. ХХ ст.
 3. Робота з підручником: розвиток літератури і мистецтва.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2010. – С. 158- 289
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 209-210.

Питання до самоконтролю:

 1. Поміркуйте, чому представники радянської влади добивалися, щоб люди різного віку вміли читати.
 2.  Чому і для кого радянська держава вводила пільги під час вступу до вищих начальних закладів?
 3. Коли було створено Народний комісаріат освіти (Наркомос) і хто його очолював?
 4. Хто очолив Українську Академію Наук?  Які були труднощі в її діяльності ( 1918-1920 рр.)
 5. Поміркуйте, чому в несприятливих умовах революційного часу держава підтримувала митців і вчених.
 6. Подумайте, чому РКП(б) на перше місце в науці та мистецтві ставила «великі комуністичні ідеї», а не національну складову культури. Висловіть особисту думку з цього приводу.

Модульна контрольна робота № 1 (виконання тестових завдань).

Студент повинен знати:

 • хронологічні межі курсу;
 • хронологічну послідовність явищ економічного, політичного і культурного життя поч..ХХ ст..;
 • хронологічну послідовність подій на Україні періоду 1917-1920 рр.
 • історичні постаті цього періоду;
 • особливості розвитку української культури поч. ХХ ст.

       Студент повинен вміти:

 • проаналізувати та узагальнити основні події Першої світової війни;
 • удосконалювати вміння аналізувати і узагальнювати історичні події періоду української революції, оцінювати і пояснювати історичні факти на основі знань з різних джерел;
 • розвивати вміння давати характеристику історичним особам;
 • визначати причини поразки  української революції 1917-1920 рр., її  історичне значення та уроки.

Складові модульного оцінювання № 1: Тема 3 Українська державність 1917-1921 рр. Самостійне вивчення: Тема: Полтавщина в роки Української революції ( 1917-1920 рр.). Практична робота. Модульна контрольна робота № 1

 Навчальний модуль № 2

Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.). Закріплення радянської влади в Україні (1929-1938 рр.)

 Тема: Українська СРР в  умовах нової економічної політики (1921-1928 рр.) (навчальна лекція)

 1. Зовнішнє і внутрішнє становище УСРР у 1921-1922 рр.
 2. Голод 1921-1923 років та його наслідки.
 3. Запровадження нової економічної політики в Україні.
 4. Утворення СРСР і Україна.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 4- 23
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст. 213-239
 3. О.А.Білоусько, О.П.ЄрмакВ.Я. Ревегук. Новітня історія Полтавщини. 1 пол.ХХ ст. –Полтава, «Оріяна» , 2005. – С. 146-209.

Питання до самоконтролю:

 1. Прочитайте уривок зі статі «Відповідь краю на рішення Антанти», – документ підручника  ст. 6, дати відповідь на запитання до нього.
 2. Познайомитись з документами ст. 9-10 підручника. Висловіть власні судження на питання до них.
 3. Чому саме на початку 20-х років більшовики запровадили нову економічну політику?
 4. Коли було підписано договір про воєнний і господарський союз між Російською. Федерацією і УСРР?
 5. Поясніть як ви розумієте  значення термінів «Договірна федерація», «автономізація».

 

Тема 6. Закріплення Радянської влади в Україні (1929-1938 рр.).  Сталінська індустріалізація України.                            (практична робота)

 1. Україна і зміна політичного курсу ВКП(б).
 2. Перехід до форсованої індустріалізації: труднощі та особливості.
 3. Промисловість України напередодні Другої світової війни..
 4. Наслідки індустріалізації. Робота з підручником та документами.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 24- 34
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.241-246
 3. О.А.Білоусько, О.П.ЄрмакВ.Я. Ревегук. Новітня історія Полтавщини. 1 пол.ХХ ст. –Полтава, «Оріяна» , 2005. – С. 146-209.

Питання до самоконтролю:

 1. Як ви розумієте поняття «соціалістична індустріалізація»?
 2. Поясніть чому в кінці 1920-х років було здійснено відхід від непу і запроваджено директивне планування.
 3. Поміркуйте, чому суспільство погодилося з ідеєю нееквівалентного обміну між містом і селом.

Тема: Колективізація і розселювання України. Голодомор 1932 – 1933 років та його наслідки для України (практична робота)

 1.   Суцільна колективізація: завдання та хід колективізації.
 2. «Розкуркулення» українського населення у 30-х роках.
 3. Робота з документами: Голодомор 1932-1933 рр.    в Україні – геноцид українського народу( ст.41-44). Масштаби та наслідки Голодомору.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 34-45
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.247-256
 3. О.А.Білоусько, О.П.ЄрмакВ.Я. Ревегук. Новітня історія Полтавщини. 1 пол.ХХ ст. –Полтава, «Оріяна» , 2005. – С. 146-209.

Питання до самоконтролю:

 1. Коли і ким було проголошено гасло «суцільна колективізація?
 2. Поясніть, чим відрізняється голод від голодомору.
 3. Поясніть, чому суцільна колективізація привела до деградації сільськогосподарського виробництва.
 4. Проаналізуйте. Чому проводячи суцільну колективізацію , партія вирішила знищити заможніх селян?
 5. Поясніть, чому Й.Сталін називав колективізацію «революцією зверху».

Тема: Сталінський тоталітарний режим і масові репресії в Україні (практична робота)

 1. Утвердження сталінського тоталітарного режиму.
 2.  Масові репресії та терор в Україні.
 3. Стан культури України  1920-1930-х років.
 4. Життєвий рівень населення. Робота з документами ( ст.43- 55 підручника).

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 46-70
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.241-246
 3. О.А.Білоусько, О.П.ЄрмакВ.Я. Ревегук. Новітня історія Полтавщини. 1 пол.ХХ ст. –Полтава, «Оріяна» , 2005. – С. 146-209.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому на вашу думку Й. Сталіну вдалося одержати перемогу в боротьбі за владу в партії та країні?
 2. Поясніть, чому О.Шумський під час «українізації» виступив проти гасла «українізація без українців»
 3. Поясніть, чому Й.Сталіну вдалося порівняно легко подолати опір старих більшовиків.
 4. Чому на вашу думку, партія приділяла таку велику увагу культурному будівництву?
 5. Спираючись на знання з історії та літератури, поясніть, чому 1930-ті роки  увійшли в історію як роки «розстріляного відродження».

 

Тема 7. Західноукраїнські  землі ( 1921 -1939 роки) (навчальна лекція)

 1. Правовий статус Східної Галичини та українських північно-західних земель у складі Польщі.
 2. Політичні партії та організації Східної Галичини.
 3. Українські землі у складі Румунії.
 4. Становище Закарпаття у складі Чехословаччини.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 72 – 83
 2. Литвин В. , Історія України. – К.-., 2010. – С. 533
 3. Гунчак Т. Україна ХХ століття. – К., 2005. –С. 203-205.
 4. Історія України/ За ред.. В.Смолія. – К., 2002. – С. 322.

       Питання до самоконтролю:

 1. До складу яких країн входили західноукраїнські землі на початку 1920-х років?
 2. Які основні риси мало господарство  західноукраїнських земель в 1920 –х роках?
 3. Як ви розумієте термін «полонізація», «румунізація»?
 4. Поясніть, чому політика «пацифікації» викликала негативну реакцію міжнародної спільноти.
 5. Поясніть чому Польща і Чехословаччина не були зацікавлені в економічному розвитку українських земель.

Модульна контрольна робота № 2 (виконання тестових завдань.

Студент повинен знати:

 • хронологічні послідовності подій періоду;
 • сутність та наслідки політики непу;
 • передумови та наслідки вступу УСРР в СРСР;
 • сутність та наслідки політики форсованої індустріалізації та колективізації в Україні;
 • причини та наслідки Голодомору 1932-1933 років;
 • особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду;
 • вплив міжнародної ситуації 1930-х років на становище західноукраїнських земель.

Студент повинен вміти:

 • аналізувати факти, причини та наслідки процесу закріплення радянської влади  в Україні та Полтавщині періорду 1921 – 1939 років;
 • визначати зв’язки між радянською модернізацією і зміною соціальної структури українського радянського суспільства, масовими репресіями в Україні; особливості суспільно-політичного та культурного життя періоду;
 • оцінювати суперечливі явища суспільно-політичного життя на західноукраїнських землях у міжвоєнний період.

Складові модульного оцінювання №2: Тема: Українська СРР в умовах нової економічної політики (1921 –1928 рр.). (практична робота). Тема: Закріплення Радянської влади в Україні (1929-1938 рр.). Сталінська індустріалізація України (практична робота). Колективізація і розселювання України. Голодомор 1932 – 1933 років та його наслідки для України (практична робота). Сталінський тоталітарний режим і масові репресії в Україні (навчальна лекція). Тема: Західноукраїнські  землі ( 1921 -1939 роки

 Модульна контрольна робота № 2 (виконання тестових завдань).

Навчальний модуль  № 3

Тема  9: Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 роки)

Тема 9. 1. Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Початок  радянсько-німецької війни (лекційне заняття):

 1. Радянсько-німецькі договори 1939 року і західноукраїнські землі.
 2. Початок радянсько-німецької війни. Робота з картою.
 3. 3. Окупаційний режим і розгортання Руху Опору.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 11 – 50
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.267-285
 3. Віктор Ревегук . Полтавщина в роки Другої світової війни (1939-1945 ) – Полтава, 2004
 4. Ф.Т.Моргун. За довго до салютів: Правда про генерала Кирпоноса. – Полтава: ОДГВ «Полтавський літератор» . 1994. – 90 с.

Питання до самоконтролю       

 1. Коли було підписано договір про ненапад між СРСР і Німеччиною?
 2. Назвіть причини, які змусили Й.Сталіна та А.Гітлера укласти договір.
 3. Чому А.Гітлер прийняв рішення про напад на Радянський Союз саме у червні 1941 року?
 4. Як ви розумієте поняття «блискавична війна2?
 5. Назвіть причини, які призвели до масових втрат на південно-Західному і Південному фронтах у червні-вересні 1941 року.
 6. Як ви розумієте суть поняття «новий порядок».

Самостійна робота № 4 (див. комплекс самостійної роботи)

Тема 9.2. Визволення території України. Завершення війни.

 1. Визволення території України від німецьких окупантів.
 2. Наслідки війни для України.
 3. Культура і духовне життя України в роки війни.
 4. Наш край в роки війни

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 52 – 77
 2. Полтавщина. Історичний нарис.  – Полтава. Дивосвіт. 2005 – ст.287-294
 3. Віктор Ревегук . Полтавщина в роки Другої світової війни (1939-1945 ) – Полтава, 2004

Тема 10. Україна в перші повоєнні роки (1945- початок 50-х років)

Тема 10.1: Повоєнна відбудова  розвиток України ( 1945- початок 50-х рр.) (практичне заняття):

 1. Вихід УРСР на міжнародну арену.
 2. Суспільно-політичне життя в Україні після війни.
 3. Адміністративно-територіальні зміни в Україні в повоєнний період: робота з підручником та картою.
 4. Особливості  відбудови промисловості.
 5. Стан сільського господарства та рівень життя населення.
 6. Голод 1946-1947 років та його наслідки.

Тема 10.2: Радянізація західних областей України.

 1.   Індустріалізація та колективізація західних областей.
 2. Національно-визвольний рух 1944 – 1954 рр.
 3. Доля української греко-католицької церкви.

Питання до самоконтролю

 1. Поясніть, чому, незважаючи на позитивний вплив відбудовчого процесу в галузі економіки і культури, значна частина населення західноукраїнських земель не підтримувала радянську владу.
 2. Проаналізуйте дії радянських органів влади та УПА в західноукраїнських областях України в повоєнний час. Зробіть висновки.

Тема 11. Україна в умовах загострення кризи радянської системи ( середина 60-х – поч .80-х років). Україна на початковому етапі десталінізації ( 1953 – поч. 1956 року).  Зародження дисидентського руху. Культура і духовне життя України (1956 -1964 роки)

Тема11.1: Україна в умовах економічної та політичної лібералізації суспільства (середина 50-х – середина 60-х років) (навчальна лекція)

 1.  Внутрішньополітичне становище України.
 2. Стан промисловості та сільського господарства.
 3. Участь українців у повстаннях у сталінських концтаборах 1953-1954 рр.
 4. ХХ з’їзд КПРС і початок лібералізації.
 5. 5. Реабілітація політичних в’язнів: Л.Лук’яненко, І. Кандиба, А. Горська, В.Чорновіл, І.Дзюба

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 125 – 136
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005 – С.297 – 320.

Питання до самоконтролю

 1. Як ви розумієте термін «тоталітаризм»?
 2. Поясніть, чому саме Л.Берія почав у 1953 р. реабілітацію репресованих громадян.
 3. Подумайте, чому сільське господарство виявилося  найслабшою ланкою радянської економіки.
 4. Поясніть, чому, на ваш погляд, існує неодіозна оцінка результатів освоєння цілинних земель.
 5. Чому партійні органи контролювали творчість письменників України?
 6. Мета і форми діяльності «шістдесятників» і дисидентів. У чому полягають їхні подібності та відмінності?

 Тема 11.2: Зародження  опозиційного руху в Україні

 1. Причини виникнення та особливості опозиційного руху в Україні.»Шістдесятники».
 2. Форми боротьби дисидентів. Дисидентські організації в Україні. Повідомлення студентів.
 3. Антицерковна політика держави.

Самостійна робота № 5. Полтавщина в часи «відлиги» (1953-1964 роки) ( див. комплекс самостійної роботи)

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 147 – 152
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

Питання до самоконтролю

 1. Поясніть, як вирозумієте терміни «шістдесятники» , «дисидентський рух».
 2. Яку подію можна назвати кінцем «відлиги» в інтелектуальному житті країни?
 3. Як ви вважаєте, державна десталінізація була жорстко контрольованим процесом, метою якого було збереження тоталітарного режиму, чи початком процесу демократизації суспільства»?
 4. Поясніть, чи змінила партійна антирелігійна кампанія початку 1960-х років релігійні переконання віруючих?

Тема 11.3: Культура і духовне життя України (1956-1964 рр.) (практичне заняття)

 1. Реформа освіти.
 2. Розгортання науково-технічної революції. Здобутки науки.
 3. Посилення русифікації. «Відлига» в українській літературі і мистецтві.
 4. «Шістидесятництво» в українській культурі. Робота з підручником та документами. Повідомлення студентів.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 153– 163
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

Питання до самоконтролю

 1. Як ви розумієте термін «політехнічна освіта»?
 2. Коли і з яких причин змінилося ставлення держави до наукових досліджень?
 3. Чому українські письменники вважали за неможливе віддавати на розсуд лише батьків питання вивчення української мови школярами ?
 4. Поясніть, чому М.Хрущов наполягав на русифікації освіти.

Самостійна робота № 5: Тема: Полтавщина в часи «відлиги» ( 1953- 1964 роки) ( див. комплекс самостійної роботи)

Форма здачі – тезисна відповідь на питання в зошиті. Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 3

Модульна контрольна робота № 3  (виконання тестових завдань)

Студент повинен знати:

 • наслідки радянсько-німецьких договорів  1939 р.для  українських земель;
 • основні напрями Руху Опору в Україні, мета боротьби;
 • основні результати та наслідки війни для України, внесок українського народу у перемогу над Німеччиною та її союзниками;
 • стан внутрішньополітичного та соціально-економічного становища України 50-х – поч.. 60-х рр..;
 • сутність і значення дисидентського руху в Україні та його прояви з міжнародними нормативно-правовими актами щодо захисту прав людини;
 • здобутки та особливості розвитку культури, політику русифікації в освіті, науці, літературі та мистецтві.

Студент повинен вміти:

 •  характеризувати зміст гітлерівського плану «Ост» , нацистський «новий порядок» в Україні; основні напрямки Руху Опору в Україні в роки війни; перебіг найважливіших військових подій 1941 -1945 років на Україні; труднощі та результати відбудови народного господарства України після війни;
 •  аналізувати явища суспільно-політичного життя, визначати причини та наслідки реформ управління економікою 50-60-х років; прояви політико-ідеологічної кризи радянського ладу в Україні, причини активізації опозиційного руху.

 Складові модульного оцінювання: Підготовка повідомлень. Самостійна робота з підручником. Самостійна робота № 4. Тема: Полтавщина під час Другої світової війни (1939-1945 роки). Самостійна робота № 5. Тема : Полтавщина в часи «відлиги» (1964-1985 роки). Модульна контрольна робота № 3

 Навчальний модуль № 4

  Тема 12  Україна в період загострення кризи радянської системи ( середина 60-х – поч. 80-х років)

Тема 12.1: Політико-ідеологічна та економічна  криза радянського ладу в Україні:      

 1. Кризові процеси в економіці.
 2. Суспільно-політичне життя.
 3. Конституція 1977 і УРСР  1978 року .
 4. Етносоціальні процеси та рівень життя населення.
 5. Міжнародні відносини 1970-х- 1980-х років.

 Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 166– 185; 204-207.
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

Питання до самоконтролю:

 1. Поясніть, що загальмувало розвиток  радянської економіки в 1970-х роках?
 2. Які причини привели до погіршення екологічної обстановки в Україні в 1970-1980 –х роках?
 3. Поясніть, чому в другій пол.. 1960-х рр..  населенню повернули більшу частину відрізаних за часів М.Хрущова присадибних ділянок?
 4. Відомо, що у першій пол..1980-х рр.. в Україні відбулося різке погіршення економічної ситуації. Чим це пояснити?
 5. Вкажіть причини, які спонукали П.Шелеста до запровадження політики українізації?
 6. Коли ф чому керівництво держави ввело поняття «розвинутий соціалізм»?
 7. Як ви розумієте значення терміна «демографія»?
 8. У чому полягала «Програма миру»?

Тема 12.2: Опозиційний рух  другої пол. 60-х – поч. 70-х років. Культура і духовне життя України.                

 1. Активізація опозиційного руху в ІІ пол.. 60-х на поч. 70-х років. Форми діяльності дисидентів.
 2. Діяльність Української Гельсінської Спілки.
 3. Культура і духовне життя  ( середина 60-х  – поч.. 80-х років.) -робота з підручником
 4. Студентські повідомлення з теми.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 188– 195
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

Самостійна робота № 6: Роки «застою» на Полтавщині (1964- 1985 рр.) (Див. комплекс самостійної роботи)

Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 4

 Тема 13   Розпад Радянського Союзу й проголошення незалежності України ( 1985 – 1991 роки)

Тема 13.1: «Перебудова» в Радянському Союзі і Україна:         

 1. Причини та початок «перебудови».
 2. Робота з підручником: Чорнобильська катастрофа та її наслідки для України.
 3. Погіршення економічної ситуації в Україні в ІІ пол. 80-х – поч. 90-х років.
 4. Фінансове становище та рівень життя населення.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 211– 223
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

Питання до самоконтролю:

 1. Поясніть суть поняття «перебудова», «нове мислення» та «гласність».
 2. Коли радянські війська були виведені зі Східної Європи та Афганістану?
 3. Поміркуйте, чому керівництво СРСР і УУРСР намагалися приховати правду про причини аварії на Чорнобильській АЕС від свого народу та світової громадськості?
 4.  Коли і чому в Україні було запроваджено продаж товарів за картками споживача з купонами?

Тема 13.2: Активізація національно- визвольного руху в Україні.             

 1. Загострення національного питання в СРСР та активізація національного руху в Україні.
 2. Спроби політичних реформ і зростання активності українського суспільства.
 3. Початок та проблеми релігійного відродження..
 4. Робота з підручником: формування передумов незалежності України.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 211– 223
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Історія Української РСР. – К., 1983. – т.8

 Питання до самоконтролю:

 1. Поясніть чому закон про мови, був прийнятий саме у 1989 р.
 2. З якою метою відбувалося офіційне закріплення української мови як державної?
 3. Як ви розумієте термін «інтернаціоналізм»?
 4. Коли в Україні почали виникати  «неформальні організації»?

 Тема 13.3: Здобуття Україною незалежності.

 1. Політична ситуація в Україні в першій пол.. 1991 року.
 2. Спроба державного перевороту в СРСР.
 3. Проголошення незалежності України.
 4. Референдум 1 грудня 1991 року та вибори президента України.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 231– 237
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010
 3. Гунчак Т. Україна ХХ століття. – К., 2005. –С. 317
 4. Кучма Л.  Украина – не Росиия. – М., 2003. – С. 434

Питання до самоконтролю:

 1. Чому відбулася спроба перевороту в СРСР ?
 2. Поясніть, чому розпався Радянський Союз.
 3. Поміркуйте, чим відрізняється Декларація про державний суверенітет від Акта проголошення незалежності України.
 4. Чи справедливим є твердження, що результатом перебудови було усвідомлення суспільством неможливості жити в умовах тоталітарного режиму?
 5. Чому спроба демократизувати радянське суспільство закінчилася розвалом СРСР?

Тема 14.  Україна в умовах незалежності.

Тема 14.1: Державотворчі процеси в Україні (1991-2015 роки):         

 1. Основні державотворчі процеси в Україні (1991 – 2001 роки)
 2. Конституція 1996 року – робота з документом.
 3. Політичні партії  України в умовах незалежності.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 242– 252
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010. – С. 712
 3. Бойко О. Історія України у ХХ столітті. –Ніжин, 1994. – С, 272
 4. Конституція України 1996 р

Питання до самоконтролю:

 1. Коли було прийнято Закон  «Про державну владу і місцеве самоврядування»?
 2. Які основні групи партій сформувалися в Україні в 1989-1990 роках?
 3. Коли було прийнято Закон про  державну владу і місцеве самоврядування»?
 4. Поміркуйте чим була обумовлена необхідність прийняття нової Конституції України.
 5.  Коли і з якою метою було утворено Співдружність Незалежних держав (СНД)?

 Тема 14.2: Економічний розвиток незалежної  України:               

 1. Економічне життя України першої пол.. 90-х років.
 2. Проблеми української економіки та пошук шляхів їх розв’язання.
 3. Інтеграція української економіки у європейський та світовий економічний простір.

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 253– 261
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010. – С. 712
 3. Бойко О. Історія України у ХХ столітті. –Ніжин, 1994. – С, 272

Питання до самоконтролю:

 1. Які форми власності є в Україні?
 2. Як ви розумієте термін «інтеграція»?
 3. Чому Україна не досягла «реальної економічної незалежності»?
 4. Поміркуйте, чому українські громадяни мають невисокий ступінь довіри до державних органів, покликаних гарантувати їхні права.

Тема 14.3: Етносоціальні процеси та рівень життя населення України:         

 1. Зміни чисельності і складу населення  України.
 2. Рівень життя населення.
 3. Соціальна диференціація суспільства.
 4. Міжнародні відносини України

Навчальна література

 1. Кульчицький С.В., Лебедєва Ю.Г. Історія України. Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів. –К. Генеза, 2011. – С. 253– 261
 2. Литвин В. Історія України. – К., – 2010. – С. 722
 3. Турченко Ф., Панченко П., Тимченко С.  Новітня історія України (1946-1998 ). – К.-2000. –С. 255
 4. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005.- С. №;   (349 -441)

Питання до самоконтролю

 1. Як ви розумієте термін «державне соціальне страхування»?
 2. Які, на вашу думку, основні причини вплинули на демографвічні показники в Україні?
 3. Як ви вважаєте, чому в Україні, попри гучні заяви політиків, напрацювання у створенні єдиної соціальної політики ринкової економіки  «не стали завданням жодної влади» ?
 4. Чи позначилася економічна криза на соціальній сфері? Підтвердіть свою відповідь конкретними фактами.

Самостійна робота № 7. Полтавщина в роки перебудови та в період незалежності України . Форма здачіконспект відповіді. Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 4

Тема 14.4: Культурні процеси в незалежній Україні.     

 1. Модернізація національної системи освіти.
 2. Основні тенденції розвитку науки.
 3. Нові закономірності культурного розвитку.
 4. Фізична культура і спорт.

Тема 14.5: Полтавщина в роки  незалежності України.

 1.  Стан економіки Полтавщини.
 2. Суспільно-політичне життя.
 3. Становище культури області (1985 -2010 рр.)

Навчальна література

 1. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава: Дивосвіт, 2005.- С. №;   (349 -441)
 2. Сидоренко О.В.  Новітня історія Полтавщини ( 1917- 2010 рр.) – Полтава., 2011, – ст.94-101

Питання до самоконтролю

 1. Знайдіть відмінність в розвитку економіки нашого краю в часи СРСР та в роки незалежності України.
 2. На прикладах доведіть неоднозначність життя в області в роки «перебудови» та незалежності.
 3. Доведіть, що культура Полтавщини попри всі складнощі продовжувала розвиватись

Модульна контрольна робота № 4 (виконання тестових завдань)

Студент повинен знати:

 • хронологічну   послідовність головних  подій періоду «перебудови» в Україні, проголошення незалежності та розбудови незалежної держави;
 • причини розпаду СРСР і утворення незалежної України;
 • державотворчі процеси, соціально-економічні реформи в Україні та її інтеграцію у світове співтовариство;
 • імена історичних діячів цього періоду

Студент повинен вміти

 • характеризувати внутрішньополітичне та соціально-економічне становище України 80- 90-х років ХХ ст.., поч. ХХІ ст..; основні вимоги дисидентського руху середини 60-х – 80-х років, явища у сфері культури, політику русифікації в освіті, науці;
 • визначати причини активізації суспільно-політичного життя населення; здобутки України на шляху інтеграції у  європейський, світовий гуманітарний освітній простір;
 • аналізувати суперечливі явища в Україні в умовах незалежності.

Складові модульного оцінювання: Підготовка повідомлень. Самостійна робота з підручником. Робота з документами.          Самостійна робота № 6. Тема: Роки застою на Полтавщині (1964-1985 роки). Самостійна робота № 7. Тема : Полтавщина в часи  перебудови та в період незалежності України. Модульна контрольна робота № 4

ОПОРНІ КОНСПЕКТИ:

Тема  заняття: Україна в роки Другої світової війни (1939-1945 роки). Україна в міжнародній політиці напередодні Другої світової війни. Початок війни.

 1. Радянсько-німецькі договори 1939 р. і західноукраїнські землі.
 2. Початок радянсько-німецької війни.
 3. Рух Опору.

Навчальна література: С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва: Історія України: 11 кл.: підр. Для загальноосвіт. навч. Закл.: рівень стандарту-  К.: Генеза, 2012.-  п. 1-4.

Ключові поняття

Завдання: Продовжувати роботу над історичними поняттями та термінами –  антифашистська коаліція, голокост, геноцид, депортація, рух Опору, фашизм, колабораціонізм.

23 серпня 1939 р. СРСР підписав з Німеччиною пакт про ненапад та таємний протокол до нього.

Зміст таємного протоколу до пакту Молотова-Ріббентропа:  https://uk.wikipedia.org/wiki/Пакт_Молотова_—_Ріббентропа

 • Передалося розмежування сфер інтересів Німеччини і СРСР.
 • Сфера інтересів Німеччини – Західна Європа.
 • Сфера інтересів СРСР – західна Україна, Західна Білорусія, Бессарабія, Литва, Латвія. Естонія.
 • Німеччина і СРСР зобов’язувались не перешкоджати одне одному в сферах своїх інтересів.
 • СРСР зобов’язувався постачати до Німеччини військово-стратегічні матеріали і продовольство.

1 вересня 1939 р. –  розпочалась  Друга світова війна нападом Німеччини на Польщу. В середині вересня 1939 р. німецькі війська окупували значну частину Польщі, підійшли до Західної України, що входила до складу цієї держави.

17 вересня 1939 р.  Червона Армія перейшла польський кордон і зайняла майже всі землі заселені українцями і білорусами.

Процедура приєднання західноукраїнських земель Пвн. Буковини і Бессарабії до СРСР 

 • Жовтень 1939 р. – обрано делегатів Народних зборів Західної України, які проводились під суворим контролем нової влади.
 • Народні збори Західної України звернулись з проханням до Верховної ради СРСР з проханням про включення Західної України до складу СРСР і об’єднання з УРСР. Верховна Рада прийняла щодо цього відповідний закон , який задовольнив прохання Народних зборів.
 • На новій радянській території було утворено шість  областей – Львівську, Станіславську (Івано-Франківську), Волинську, Тернопільську, Рівненську, Дрогобицьку.
 • Червень 1940 р. – радянський уряд звернувся з ультиматумом до румунії, у якому була вимога передати СРСР Пвн. Буковину і Бессарабію. Румунія задовольнила ці вимогу.
 • Серпень 1940 р. Верховна Рада СРСР прийняла закон про включення до складу УРСР Північної Буковини і частини Бесарабії, де проживало переважно українське населення.

Невдовзі ппісля приєднання Західної України, Пвн. Буковини і Бессарабії до СРСР тут почалася радянізація – політика спрямована на встановлення радянської влади і проведення соціалістичних реформ. 

Політика  радянизації нових областей СРСР:

 • Формуються радянські органи влади
 • Забороняються всі партії і громадські організації, крім комуністичної партії
 •  Здійснюється націоналізація промисловості і прискорена індустріалізація
 • Здійснюється колективізація сільського господарства
 • Починаються репресії: арешти, заслання, розстріли, депортації (примусове виселення з рідних осель у віддалені регіони СРСР).
 • Вводиться безкоштовні медична допомога, освіта , соціальне забезпечення; вживаються заходи з ліквідації неписьменності.

22 червня 1941 р. без оголошення війни Німеччина вчинила напад на СРСР. Почалася війна. Почалася війна, що увійшла в історію як Велика Вітчизняна – радянсько-німецька  . В перші дні війни на територію України увірвалися угрупування групи армії Південь.

Робота студентів з картою та  атласамиБойові дії на території України з червня 1941 по  червень 1942 року.

Бойові дії на території України з червня 1941 р. по червень 1942 р.:

 • 23 – 29 червня 1941 р   танкові бої в районі Луцьк- Броди- Рівне- Дубно.
 • На початку липня війська Червоної армії зазнали серйозних втрат як особового складу(солдат, офіцерів), так і техніки (майже всіх танків і літаків). Розпочався неорганізований відступ; німці та їх союзники просунулись вглиб радянської території  на 300-600 км. Частину України було захоплено.
 • В липні 1941 р. вирішальні бої точилися на Житомирському, Уманському, Київському, Одеському, напрямках.
 • 7- 19 вересня 1941 р. – оборона Києва ( 71 день)
 • 5 серпня – 16 жовтня 1941 р. – оборона Одеси – 72 дні
 • 30 жовтня 1941 – 4 липня 1942 р. – оборона Севастополя.
 • 22 липня 1942 р. радянські війська залишили м. Свердловськ Ворошиловградськло області. Територія України залишилась в зоні окупації німецьких військ  та їх союзників.

 

 

Причини поразок Червоної Армії на початку війни:

 1. Керівництво на чолі з Й.Сталіним не вжило необхідних заходів для належної підготовки радянських військ до відсічі ворога;
 2. Генеральний штаб припустився серйозних прорахунків у визначенні напрямку головного удару ворога;
 3. Оборонні споруди на новому кордоні на початку бойових дій не були збудовані, радянські війська взагалі не готувалися до оборонних боїв, планувалося воювати на «чужій території» і «малою кров’ю»;
 4. Масові репресії в армії 1937 -1938 рр. і в подальші роки призвели до винищення кращих кадрів Червоної Армії ( було знищено понад 37 тис. Осіб командного складу всіх рівнів);
 5. Жорстка централізація, атмосфера страху в країні вбивала ініціативу, гальмувала вирішення нагальних проблем.

Евакуаційні заходи

 • На п’ятий день війни було створено  комісію з питань евакуації, яка очолила всю роботу з вивезення матеріальних цінностей, спеціалістів та сімей на Схід.
 • Загалом було евакуйовано 3.5 млн. чол., устаткування 550 великих промислових підприємств, понад 6 млн.голів ВРХ, 30 тис. тракторів. Все хоч скільки цінне майно, що його не можна було вивезти, за директивою Раднаркому СРСР і ЦК ВКП(б)  підлягало безумовному знищенню ( у повітря було висаджено частину Дніпрогесу, ряд інших об’єктів.

Однак внаслідок швидких темпів ворожого наступу чимало запасів сировини, зокрема 1 млн. т марганцевої руди, 490 млн. тонн зерна та іншого продовольства, багато тонн пального потрапило до рук гітлерівців.

Тема: Визволення території України. Україна на завершальному етапі війни.                        

 1. Визволення території України від німецьких окупантів.
 2. Наслідки війни для України.
 3. Культура і духовне життя України в роки війни.

Навчальна література: С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва: Історія України: 11 кл.: підр. Для загальноосвіт. навч. Закл.: рівень стандарту-  К.: Генеза, 2012.-  п. 6-8

Ключові поняття

19 листопада 1942 – 2 листопада 1943 р –  Сталінградська битва, яка поклала початок корінному перелому в ході війни на користь СРСР.

18 грудня 1942 р –  звільнено перший населений пункт України – с. Півнівку Ворошиловградської області.

5 липня  23 серпня 1943 р. – Курська битва,  визволено лівобережну Україну та Донбас.

 23 серпня 1943 р. – звільнено м.Харків.

Вересень – листопад 1943 р. – героїчна битва за Дніпро: за успішне форсування Дніпра 2438 радянським воїнам присвоєно звання Героя радянського Союзу).

6 листопада 1943 р – визволення Києва. Форсування Днвпра розгорнулось на 750 км ділянці у смузі 4-х фронтів: Центрального (Білоруського), Воронезького ( 1Українського), Степового ( 2Українського), – в дужках назва фронтів, які вони отримали з 20 жовтня 1943 р.

Допомога партизан Придніпров’я та Правобережжя України:

 • захоплювали та готували для Червоної Армії переправи через Дніпро, Десну , Припять та добували цінну для командування фронтів інформацію розміщення військ і оборонні споруди противника;
 • відшукували найзручніші й найнебезпечніші місця для переправ;
 • передавали частинам ЧА тонни бензину, зброю і продовольство.

Форсування Дніпра складалося з багатьох, майже одночасно фронтових і армійських операцій на різних напрямках. При форсуванні Дніпра важливу роль відіграли сапери: вдень і вночі вони перевозили війська через річку на допоміжних і місцевих плавних засобах, наводили паромні переправи, будували мости.

Під Київ та ін.. великі міста на Дніпрі стягувалися інженерно-саперні війська, що були в розпорядження командуючих армій і фронтів для будівництва спеціальних і пішохідних мостів, через які можна було б переправити танки, артилерію, автомашини, залізничні ешелони, людей.

Тема: Повоєнна відбудова і розвиток України (1945 – поч. 50-х років)

 1. Суспільно-політичне життя України після війни.
 2. Робота з картою та підручником: адміністративно –територіальні зміни в Україні в повоєнний період.
 3. Особливості відбудови промисловості.

Навчальна література: С.В.Кульчицький, Ю.Г.Лебедєва: Історія України: 11 кл.: підр. Для загальноосвіт. навч. закл.: рівень стандарту-  К.: Генеза, 2012.-  п. 10-12.

Ключові поняття

Перемога у війні, здобута ціною великих жертв і страждань, породжувала в народу надію на кращі зміни в суспільно-політичному житті країни. Всім хотілося вірити, що життя швидко піде на краще, що масові репресії, голодомори, стан загальної підозрілості у суспільстві, терор влади залишиться у минулому.

Люди стали почуватися вільніше, впевненіше, послабився вплив сталінського режиму на населення України. Разом з усім суспільством зазнала змін і Компартія України.

Московський центр прагнув відновити повноцінну діяльність КП(б)У – своєї головної опори в республіці: у 1949 р. кількість комуністів досягла довоєнного рівня – 784 тис., при цьому різко збільшилась кількість українців, переважно фронтовиків. Перемога викликала у їхньому середовищі велике піднесення.

 Переважно це були прості люди, які щиро вірили, що справді воювали за свою національну честь і гідність, рідну мову, культуру, і відстоювали державність.

Поступки радянського керівництва були незначними, але вселяли віру українців:

 • В ході війни було прийнято рішення про  відновлення прав зовнішнього представництва всіх союзних республік;
 • За вказівкою Москви змінено державну символіку республіки: червоний прапор з написом «УРСР» замінено двоколірним: верхня частина на дві третини полоси була червоною, а ни жня світло блакитною ( лазуревий колір).
 • У верхній частині прапора містилося зображення серпа і молота, а над ним – п’ятикутної зірки. Змін зазнав також Герб УРСР. На початку 50-х років було створено державний Гімн УРСР.

 Але всі сподівання на демократизацію суспільно-політичного, культурного й економічного життя виявилися марними:          Україна залишалася складовою частиною унітарної, надцентралізованої держави;

КОМПЛЕКС САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ

Самостійна робота № 1

Тема. Полтавщина у роки української революції 1917-1920 рр.

 1. Полтавщина напередодні революції.
 2. Полтавщина в роки розгортання української революції ( весна 1917 – весна 1919 рр.)
 3. Наш край  в 1918-1920 рр.

Навчальна література

 1.  Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С. 6-161.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 193-211.
 3. Сидоренко О.В. Новітня історія Полтавщини ( 1917 – 2010 рр.) Посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  – Полтава.  2011. –С.3-15.
 4. Ревегук В.Я. Полтавщина в добу української революції 1917-1920 рр. –  Полтава: АСМІ. 2002. – 188с.

При опрацюванні  даної теми звернути увагу на: економічний розвиток регіону, його внесок в економіку Російської імперії, тяжке становище народу, що створило передумови до початку національно-визвольного руху на Полтавщині; внесок полтавців у діяльність першого українського уряду – Генерального Секретаріату; зміни в розвитку політичних подій і зрозуміти чому і як прийшли до влади більшовики; суть політики влади гетьмана П.Скоропадського та Директорії на Полтавщині; махновський рух на Полтавщині.

Питання до самоконтролю

 1. Поясніть що таке громадянська війна і подумайте чи можна було її уникнути і який головний політичний урок дала нам історія громадянської війни.
 2. Яким було становище на Полтавщині напередодні української національної революції?
 3. Навести приклади позитивного відношення українців до Української Центральної Ради.
 4. В чому проявлялось не сприйняття полтавцями гетьманщини, денікінщини та більшовизму? Навести приклади.
 5. Чому шанси більшовиків на перемогу в нашому краї виявились найкращими?

Форма здачі – письмове повідомлення на одне з питань плану (відповідно до номеру в журналі); Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 1

Самостійна робота № 2

Тема. Полтавщина у 1921 -1928 роках. Запровадження НЕПу.

 1. Полтавщина на початку 1920 – х рр. Криза комуністичної політики.
 2. Запровадження нової економічної політики на Полтавщині.
 3. Українізація. Національно-культурне життя.

Навчальна література

 1. Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С. 6-161.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 146- 209.
 3. Віктор Ревегук. У боротьбі за волю України (Визвольні змагання на Полтавщині ( 1920-1925 рр). – Полтава, Редакція газети    «Полтавський вісник», 2000. – 186 с.

При опрацюванні даної теми студент повинен звернути увагу на зміни адміністративно-територіальних реформ 20-х рр. на Полтавщині; яким був повстанських рух в нашому краї в 20-ті рр..; чи є правильним твердження, що голод 1921-22 рр. був «генеральною репетицією» голодомору 1932-1933 рр.; в чому ви бачите позитивне значення введення непу ( наведіть приклади);        особливості національно- культурного життя на Полтавщині.

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином змінилась територія нашого краю внаслідок адміністративно – територіальних реформ 20-х років?
 2. Проаналізуйте повстанський рух на Полтавщині ( в своєму районі)?
 3. Покажіть на прикладах району ( області) позитивне значення ведення непу.
 4. В чому полягає ренесанс української культури 20-х рр.. на Полтавщині?

Форма здачі – письмове повідомлення на одне з питань плану (відповідно до номеру в журналі); Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 2

Самостійна робота №  3

Тема: Полтавщина в роки радянської модернізації (1929-1939 роки)

 1. Колективізація. Голодомор 1932-1933 років.)
 2. Індустріальний розвиток нашого краю.
 3. Сталінські репресії на Полтавщині.
 4. Культура і побут населення Полтавщини в роки модернізації.

Навчальна література

 1.  Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С.210- 303.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 240- 264.
 3. 33- ій: голод. Народна книга. Момеріал. – К., Радянський письменник. 1991 . –584 с.
 4. Національна книга пам’яті жертв голодомору 1932-19333рр. в Україні / Редактор     О.А. Білоусько. – Полтава: Оріяна, 2008.- 1200 с.

При опрацюванні даної теми студент повинен звернути увагу на причини та наслідки голодомору 1932-1933 рр.;          проведення індустріалізації в нашому краї; роблеми культурного життя в 30—ті роки.

Питання до самоконтролю

 1.  Якими методами здійснювалась колективізація на Полтавщині?
 2. З якою метою було депортоване так зване куркульство в роки колективізації?
 3. Поміркуйте, яку практичну користь для тоталітарної системи мав голодомор 1932-1933 рр.?
 4. Чи можна вважати успішною індустріалізацію проведену в нашому краї?
 5. З якими труднощами культурного життя зустрілась Полтавщина в 30-ті роки?

 Форма здачі – письмове повідомлення на одне з питань плану (відповідно до номеру в журналі). Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 2

Самостійна робота № 4

Тема. Полтавщина під час Другої світової війни ( 1939-1945 роки)

 1.  Наш край напередодні війни.
 2. Початок війни. Трагедія Південно-Західного фронту.
 3. Німецький «новий порядок».
 4. Антинацистський рух Опору.
 5. Визволення Полтавщини.
 6. Втрати Полтавщини в Другій світовій війні.

Навчальна література

 1. Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С. 6-185.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 266- 295.
 3. Олександр Сидоренко. Без права на забуття. Полтавці в європейському антифашистському русі Опору в роки Другої світової війни (1941-1945 рр.) –Полтава, АСМІ, 2006.
 4. Моргун Ф.Т.  Задовго до салютів. Правда про генерала Кирпоноса.- Полтава: ОДГВ «полтавський літератор». 1994. – 90 с.

При опрацюванні  даної теми звернути увагу на: адміністративні зміни напередодні війни: на карті України в 1937 р. утворилась Полтавська область в сучасному форматі; розвиток економіки, культури області (районів); мобілізаційні заходи в регіоні, евакуація підприємств, навчальних закладів – проблеми та труднощі; розкрити причини трагедії армії Південно-Західного фронту, бої в урочищі Шумейкове ; розкрити суть окупаційного режиму в населених пунктах області та основні напрямки руху Опору; визволення Полтавщини та внесок полтавців у перемогу над ворогом; втрати Полтавщини в роки війни. Пам’ять нащадків.

Питання до самоконтролю

 1. В чому проявились протиріччя соціально-економічного, політичного та культурного розвитку Полтавщини напередодні війни?
 2. Яким чином здійснювались мобілізаційні заходи? В чому ви бачите причини поразки військ Південно-Західного фронту на території області?
 3. Як було організоване адміністративне управління на території області?
 4. Доведіть на прикладах, що німецький «новий порядок» на території області був жорстоким.
 5. Підтвердіть прикладами наявність на Полтавщині двох течій руху Опору?
 6. Яким чином відбувалось визволення області ( району) від німецько-фа-шистських загарбників?
 7. Доведіть, що фашисти здійснювали геноцид на Полтавщині під час окупації.

Форма здачі – письмове повідомлення на одне з питань плану. Термін здачі – до закінчення вивчення теми .

 Самостійна робота № 5

Тема: Полтавщина в часи «відлиги» ( 1953 – 9164 рр.)

 1. Адміністративно-територіальні зміни в області в 1950-1960-х рр.
 2. Суспільно-політичне життя.
 3. Зміни в управлінні економікою. Розвиток сільського господарства Полтавщини.
 4. Суперечливості промислового розвитку.
 5. Зміни в побуті полтавців.
 6. Лібералізація національно-культурного життя. Новий наступ на релігію.

Навчальна література

 1. Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С. 6-161.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 193- 211.
 3. Моргун Ф.Т. Хлеб и люди- Москва. Издательство политической литературы, 1979.
 4. Бенько Н.П. и др.  Полтавская Магнитка: История рождения и развития Полтавского ГОКа/ -Комсомольськ, 2000 – 143 с.

При опрацюванні даної теми звернути увагу: на реформи управління в нашому краї; на прикладі області проаналізувати реформи проведені в промисловості та сільському господарстві в часи хрущовської «відлиги»; чи змінилось життя населення області .

Питання до самоконтролю

 1. Як ви вважаєте, де були проведені реформи М.Хрущова більш ефективно: в промисловості чи сільському господарстві ? (наведіть приклади)
 2. Чи змінилось соціальне життя жителів області?
 3. Як ви оцінюєте здобутки наших земляків у культурно-мистецькій сфері?

Форма здачі – конспект відповіді в зошиті. Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 3

Самостійна робота  № 6

Тема: Полтавщина в роки «застою» ( 1964 – 1985 років)

 1. Господарські реформи ІІ пол.. 60-х рр.. і Полтавщина.
 2. Кризові явища в економіці краю.
 3. Початок падіння життєвого рівня населення.
 4. Особливості культурного життя.

Навчальна література

 1. Білоусько О.А., Єрмак О.П., Ревегук В.Я. Новітня історія Полтавщини  І пол. 20 століття.  Полтава, «Оріяна», 2005, С. 6-161.
 2. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 323- 345.
 3. Моргун Ф.Т. Бессмертная душа Украины.- К.»Сільські вісті», 1994.
 4. Память живе.. Спогади про воїнів- афганців, загиблих в Афганістані. – Полтава. 1999

При опрацюванні даної теми звернути увагу на стиль нового партійного керівництва області; чому нова система господарювання привела до кризових явищ економіки області в 70- на поч.80 -тих років; які позитивні зміни спостерігались в аграрному секторі області; прояви дисидентського руху на Полтавщині – О.Мешко; яким був рівень життя населення; розвиток освіти , культури, кіномистецтва; що  відомо про участь ваших земляків у афганській війні.

                                        Питання до самоконтролю

 1. Підтвердіть фактами , що за Л.Брежнєва партійний апарат взяв реванш за поразки і втрати під час «хрущовської відлиги».
 2. Доведіть на прикладах Полтавської області, що після короткого піднесення в кінці 60-х років господарство почало занепадати.
 3. Чим могли зусилля секретаря обкому партії Ф.Моргуна змінити ситуацію на краще?
 4. Охарактеризувати ситуацію, яка склалась в соціальній сфері області в 70-80-ті роки.
 5. Яким чином доля О.Мешко може бути прикладом відстоювання інтересів свого народу?
 6. Загиблі й живі «афганці» – хто вони: жертви чи герої? На яку пам’ять вони заслуговують?

Форма здачі  – конспект відповіді в зошиті. Термін здачі – до завершення вивчення модуля № 4

Самостійна робота № 7

Тема: Полтавщина в роки «перебудови» та в період незалежності України (1985 – 2015 рр.)

 1. Стан економіки Полтавщини.
 2. Суспільно-політичне життя.
 3. Становище культури області в 1985 – 2015 роках.

Навчальна література

 1. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава. Дивосвіт. 2005. – С. 349- 441.
 2. Сидоренко О.В. Новітня історія Полтавщини ( 1917 – 2010 рр.) Посібник для самостійної роботи студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.  – Полтава.  2011. –С.3-15.

При опрацюванні даної теми звернути увагу на зниження показників у розвитку народного господарства області;      екологічні проблеми викликані аварією на Чорнобильській АЄС та будівництвом Білково-вітамінного комбінату в Кременчуці;        різке падіння рівня життя населення; політичні та економічні зміни в області з проголошенням незалежності України; зміни в політичному житті країни та області; культурне життя Полтавщини в роки незалежності.

Питання до самоконтролю

 1. Знайдіть відмінність в розвитку економіки нашого краю в часи СРСР та в роки незалежності України.
 2. На прикладах доведіть неоднозначність політичного життя в області в роки «горбачовської»  перебудови та в роки незалежності.
 3. Доведіть, що культура Полтавщини попри всі складнощі продовжує розвиватись.

Форма здачі – тезисна відповідь на питання в зошиті. Термін здачі – до завершення модуля № 4