КУЛЬТУРОЛОГІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спецільностей 5.02020201 “Хореографія”, 5.02020801 “Декоративно-прикладне мистецтво2, 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”
Розробник – викладач-методист, спеціаліст вищої категорії Г.Г. Сидоренко

Мета дисципліни: сформувати систему знань проособливості розвитку світової і української культури на кожному з історичних етапів для їх застосування в практичній діяльності фахівця галузі культури.

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

ІІІ курс V семестр

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Розділ І. Вступ до культурології

Тема 1. Культурологія як наука

План

 1. Поняття і сутність культурології як  науки.
 2. Виникнення культурології , її розвиток.
 3. Визначення поняття  «культура»,  його сутність.
 4. Структура культури та її функції.
 5. Людина – продукт культурної еволюції.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.4-12
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.5-14
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури:Навч.посібник. – К.: Либідь, 1994. – с.5-30
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Либідь, 1994. – С.5-22

Питання до самоконтролю

 1. В чому сутність культурології як науки?
 2. Як розвивалася культурологія як наука?
 3. Що є предметом дисципліни «Культурологія»?
 4. В чому полягає інтегрований характер  науки «Культурологія»?
 5. Як  і чому змінювалися підходи до визначення поняття «культура»?
 6. Що таке культура в широкому розумінні?
 7. Що таке матеріальна і духовна культура?
 8. В чому полягає сутність основних функцій культури?
 9. Що таке світова і національна культура, контркультура і антикультура, елітарна і масова культура?

 Розділ ІІ. Людина і світ у процесі формування та розвитку світової  культури.

 Тема 2. Культурний світ людини Стародавнього Сходу

План

 1. Загальна храктеристика ранніх форм культури.
 2. Месопотамія – одна з найдавніших цивілізацій Стародавнього Сходу, культурні надбання.
 3. Періодизація культури Стародавнього Єгипту. Характеристика періодів.
 4. Писемність та релігійно-філософські пам’ятки літератури Єгипту. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №1).
 5. Загальна характеристика  культури Стародавньої Індії.
 6. Самобутність індійського мистецтва архітектури й скульптури. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №2).
 7. Культура Стародавнього Китаю і її особливості.

 Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред.В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.102-108
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.50-53
 3. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.38-47, 54-57
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.110-123
 5. Левчук Л.Т. Історія світової культури:Навч.посібник. – К.: Либідь, 1994. – с.57-83
 6. Історія світової культури. Культурні регіони:Навч.посібник / кер.авт.колективу Л.Т.Левчук., 3 вид., перероб. і доповн. – К.:Либідь, 2000. – С.139-181

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості ранніх форм культури?
 2. В чому полягають особливості первісного мистецтва?
 3. В чому полягають найголовніші особливості культури Месопотамії?
 4. Які  періоди прийнято виділяти  в культурі Стародавнього Єгипту?
 5. Що являла собою релігія єгиптян?
 6.  В чому головне призначення давньоєгипетського мистецтва?
 7. Які із семи чудес світу належать до цивілізації Стародавнього Сходу?
 8. В чому полягають особливості культури Стародавньої Індії?
 9. В чому полягають особливості формування давньокитайської культури?
 10. Які релігійно-філософське вчення  найбільше вплинули  на формування культури  Ст. Китаю?
 11. Яким  був ідеал людини у культурі Стародавнього Сходу?

 Тема 3. Антична культура

План

 1. Античність та її місце в історії світової культури.
 2. Періодизація культури Ст.Греції. Характеристика періодів.
 3. Мистецтво класичного періоду Давньої Греції. – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №3).
 4. Періодизація культури Ст.Риму.
 5. Виникнення християнства в Стародавньому Римі -– На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №4.
 6. Значення та вплив античної  культури на подальший розвиток світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.55-56
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.60-90
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.125-152
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.97-120, 122-166

Питання до самоконтролю

 1. Що означають поняття «антична культура» і «елліністична культура»?
 2. Які основні  періоди розвитку культури Стародавньої Греції, їх особливості?
 3. В чому проявляється прагматизм, утилітарність культури Стародавнього Риму?
 4. На який період припадає найвищий розквіт культури Стародавнього Риму? Які культурні здобутки цього періоду?
 5. Чи можна говорити про самобутність римської культури? Якщо так, то чим це можна підтвердити?

Тема 4. Культурний світ людини Стародавнього світу

План семінарського заняття

1. Культурологія – наука про культуру.
2. Загальна характеристика особливостей розвитку культури країн Ст. Сходу:
–         найважливіші досягнення культури Месопотамії ;
–         загальна характеристика  культури Стародавнього Єгипту  за періодами. Місце людини в культурі Стародавнього Єгипту;
–         особливості культури  Стародавньої Індії. Самобутність індійського мистецтва;
–         особливості культури Стародавнього Китаю.
3. Античність – один з визначних періодів світової культури.
–         культура Стародавньої Греції;
–         найголовніші досягнення культури Ст.Риму. Своєрідність мистецтва римлян.
4. Значення античності для подальшого розвитку світової культури.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.5-33, 82-94
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с.4-58
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.14-45, 125-152
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.57-168

Студент повинен знати:

–   визначення культурології як науки;
–   предмет  навчальної дисципліни «Культурологія»;
–   сутність поняття „культура”;
–   структуру культури, її функції, форми культурної діяльності;
–  місце і роль людини в культурі
–  загальну характеристику ранніх форм культури;
–   загальну характеристику культури  країн Стародавнього Сходу та античності.

Студент повинен вміти:

–         характеризувати функції культури, пояснити структуру культури;
–         пояснити місце і роль людини: в ранніх формах культури; в культурі країн Стародавнього Сходу; в культурі Стародавньої Греції і Стародавнього Риму.

Складові модульного оцінювання: семінар №1, самостійна робота № 1,2,3,4.

Модульна контрольна робота №1 (тестові завдання).

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 5. Культура європейського Середньовіччя

План

 1. Християнство – духовний стрижень середньовічної культури.
 2. Сутність драми розриву світу в епоху Середньовіччя.
 3. Культура  Візантійської імперії: особливості світоглядної системи Візантії; освіта, наука, література, особливості    мистецтва.
 4. Культура західноєвропейського Середньовіччя: культурне значення християнських монастирів; освіта і наука; лицарство як моральний і естетичний ідеал епохи; особливості міської культури; особливості західноєвропейської архітектури епохи Середньовіччя.

Література

 1. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.91-147
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.153-177
 3. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.168-223

Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні рамки в історії світової культури  займає  Середньовіччя?
 2. Які цінності та ідеали сформував християнський світогляд?
 3. Які риси притаманні візантійській культурі?
 4. Який характер мала освіта і наука у Візантії?
 5. Які досягнення характеризують  мистецтво Візантії?
 6. В чому полягають відмінності культури середньовічної Західної Європи?
 7. Що таке лицарська культура?
 8. Які стильові особливості романського і готичного храму?

 Тема 6. Культура епохи Відродження та Реформації.

План

 1. Історико-культурний зміст епохи Відродження. Етапи Відродження.
 2. Гуманізм – світогляд  епохи Відродження.
 3. Відродження як художньо-естетичний феномен – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №5).
 4. Реформаторський рух у Європі. Ідейний зміст Реформації .
 5. Контрреформація та її наслідки для європейської культури.

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред..В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.123-136
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.123-147, 172-181
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.164-177, 212-216
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.239-258

 Питання до самоконтролю

 1. Які хронологічні межі епохи Відродження? В чому суть поняття «Відродження»?
 2. В чому полягає сутність ренесансного гуманізму? Чим він відрізняється від гуманізму античності?
 3. В чому відмінність середньовічного і ренесансного світосприйняття?
 4. Які характерні риси ренесансної культури?
 5. Яким є ідеал людини епохи Відродження?
 6. Які хронологічні межі суспільно-релігійних рухів Реформації та Контрреформації?
 7. В чому полягає ідейний зміст Реформації як суспільно-релігійного руху?
 8. Які наслідки Контрреформації для європейської культури?
 9. В чому полягають особливості мистецтва Реформації?

Тема 7. Європейська культура Нового і Новітнього часу.

 1. Загальна характеристика культури епохи Просвітництва. Освіта та мистецтво Просвітництва.
 2. Пошуки нової гармонії в культурі ХІХ століття: технократична і гуманітарна лінії.
 3. Особливості розвитку та напрямки художньої культури ХІХ ст.
 4. Утвердження реалізму в різних видах європейського мистецтва ХІХ ст. (На сам.вивч.)
 5. Глобальні проблеми сучасності як прояв кризи в світовій культурі. Пошуки їх вирішення.
 6. Модернізм – культурне явище ХХ ст. Виникнення «рок-культури» та розквіт масової культури  в культурі ХХ ст. (На сам.вивч.)

Література

 1. Герчанівська П.Є. Культурологія: Навч.посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред..В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004. – С.137-145
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.182-254
 3. Культурологія: теорія та історія культури. Навч.посібник / За ред..І.І.Тюрменко, О.Д.Горбула. – К.:Центр нав. літератури, 2004. – С.254-266
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994. – С.283-310

Питання до самоконтролю

 1. Які найголовніші ідеї Просвітництва визначили зміст Нового часу?
 2.  В чому сутність  світобачення  діячів Просвітництва?
 3. У чому полягає феномен енциклопедизму та історичне значення «Енциклопедії»?
 4. Які  найголовніші особливості  мистецтва Просвітництва?
 5. Під впливом яких соціально-економічних перетворень розвивалися духовні процеси в європейській культурі ХІХ ст.?
 6. Які технічні винаходи свідчать про розвиток та домінування технократичної культури в ХІХ ст.?
 7. В чому проявилися основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст.?
 8. Які художні напрямки розвивалися в європейському мистецтві ХІХ ст?
 9. Як вплинули суспільні події початку ХХ ст. на розвиток європейської культури?
 10. Які існують шляхи пошуків виходу з кризи та вирішення глобальних проблем сучасності?
 11. На яких філософських та естетичних засадах базується світогляд модернізму?
 12. Які основні риси та головні течії художньої культури модернізму?

 Тема 8. Людина в культурі від Середньовіччя до Новітнього часу.

План семінарського заняття

 1. Сутність драми розриву світу в епоху Середньовіччя: візантійський християнський ідеал – людина-аскет; лицарство  як моральний  і естетичний ідеал в західноєвропейській культурі.
 1. Відродження як художньо-естетичний феномен та його ідеал людини.
 2. Реформація та контрреформація, їх вплив на становлення культури Нового часу.
 3. Абсолютизація людського розуму в ХVІІ ст. та його криза.
 4. Пошуки нової гармонії світу в культурі ХІХ ст.: технократична і гуманітарна лінії.
 5. Глобальні проблеми сучасності як загроза існуванню людини. Пошуки шляхів їх вирішення.
 6. Сучасне мистецтво як відображення процесу формування нового типу людини і культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – с. 57-72
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.91-181
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.153-229
 4. Левчук Л.Т. Історія світової культури: Навч.посібник. – К.:Либідь, 1994.  – С.168-238

 Студент повинен знати:

–         особливості культурного розвитку епох;
–          сутність світогляду людини в тій чи іншій культурно-історичній добі;
–         сутність драми розриву світу в культурі Середньовіччя;
–         найважливіші досягнення культури епох, їх внесок у світову культуру;
–         найвідоміших представників  культури тієї чи іншої доби;
–         провідні  стилі, види мистецтва в тій чи іншій культурно-історичній добі;

Студент повинен вміти:

–         дати культурно-історичну характеристику епох, що вивчаються ;
–         розрізняти та порівнювати світобачення людини в кожній культурно-історичній епосі;
–         пояснити ідеал людини тієї чи іншої епохи.

 Складові модульного оцінювання: семінар №№ 2,3, самостійна робота №№ 5,6,7.

Модульна контрольна робота №2 (тестові завдання)

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Розділ ІІІ. Українська культура

Тема 9. Культура княжої Русі

План

 1. Характеристика культур, що розвивалися на території України:

–         трипільської  культури;
–         тишнецько-комарівської;
–         білогрудсько-чорноліської;
–         скіфської;
–         зарубинецької;
–         черняхівської;

 1. Дохристиянський період в культурі Древньої Русі.
 2. Християнізація – рушій нового культурного процесу. Монастирі – осередки культурного і духовного життя.
 3. Художня культура Київської Русі  – На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №8).
 4. Особливості культури Галицько-Волинського князівства.
 5. Значення культури княжої Русі в процесі подальшого формування української та світової  культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.108-116
 2. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.420-457
 3. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін.. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994. – С.22-59
 4. Семчишин М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу. 2 вид., фото тип. – К.,1993
 5. Субтельний О. Україна. Історія. – 2 вид. – К., 1992

Питання до самоконтролю

 1. Які давні культури, що розвивалися на терені теперішньої України, вплинули на генофонд української культури?
 2. Яке походження та особливості трипільської культури?
 3. Які характерні особливості слов’янської культури?
 4. Що складало основу язичницької релігії?
 5. В чому суть першої релігійної реформи Володимира і її значення для подальшого розвитку української культури?
 6. Культура яких розвинутих середньовічних країн мала значний вплив на давньоруську культуру?
 7. Чому християнізація стала рушієм нового культурного процесу?
 8. Які види архітектури були поширеними у Київській Русі? Які архітектурні пам’ятки Київської Русі дійшли до нашого часу?
 9. Хто із руських князів найбільше опікувався розвитком освіти та культури?
 10. Які види образотворчого мистецтва використовувалися для оздоблення храмів?
 11. Які основні осередки культури  були в Галицько-Волинському князівстві?
 12. Яке значення Галицько-Волинського князівства для подальшого розвитку української культури?

 Тема 10. Культура і людина княжої Русі.

План семінару

 1. Особливості культури дохристиянської Русі.
 2. Сутність  впливу  християнства на культуру Київської Русі.
 3. Культурний розквіт Київської Русі в ХІ-ХІІІ ст.:

–         розвиток писемності, літератури;
–         високий рівень науки й освіти;
–         злет мистецтва Київської Русі (архітектура, живопис, музика, театр).

 1. Основні надбання культури Галицько-Волинського князівства. Значення цієї культури для збереження культурних традицій Київської Русі.
 2. Людина в культурі княжої доби.
 3. Місце і роль культури княжої Русі в історії вітчизняної та світової культури.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.101-115
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С.283-309
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.379-419
 4. Субтельний О. Україна. Історія. – 2 вид. – К., 1992. – С.30-61

Тема 11. Культурні процеси в період Литовсько-Польської доби та в добу козаччини.

План

 1. Особливості формування культури України в період Литовсько-Польської доби:

–         розвиток освіти в Польсько-Литовську добу;
–         характерні особливості літературного і видавничого процесів;
–         братства, їх роль у національно-культурному житті українців.

 1. Запорізька Січ – християнська демократична республіка. Риси духовності, ідеали, віра, мораль козацтва.
 2. Школи, «школи вокальної музики і церковного співу». Пісенно-поетична творчість козацької доби. Живопис. Меценацтво.
 3.  Значення політичного і військового таланту П.Сагайдачного для формування  національної самосвідомості козацтва – на сам.вивчення. На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №9).
 4. Козак – ключова постать у процесі формування національної самосвідомості.

Література

 1. Бокань В., Польовий Я. Історія культури України: Навч.посібник. – К.: МАУП, 2002. – С.52-79
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 309-354
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000
 4. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін.. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994
 5. Семчишин М. Тисячв років української культури. – Л.: 1993. – С.112-168
 6. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.97-183
 7. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. З рос. І.І.Сварника; упоряд.О.М.Апанович. – Л.: Світ, 1990

Питання до самоконтролю

 1. Як вплинуло Литовське князівство на формування української культури?
 2. Які наслідки Берестейської унії для розвитку української культури?
 3. Чому академія в Острозі вважається осередком ренесансної культури в Україні?
 4. Коли і з якою метою створювалися братства в Україні, які з них найвідоміші?
 5. Що таке полемічна література і хто її представники?
 6. Де були створені найбільші друкарні цього періоду, які твори вони видавали?
 7. Які особливості козацтва визначили його роль у культурній розбудові України ХVІІ ст.?
 8. Що значить для української ментальності поняття «козак» стосовно оцінки людської особистості?
 9. Якими були культурні надбання Запорізької Січі?
 10. Чим пояснюється високий освітній рівень козацтва?
 11. В чому проявилися культурні зв’язки Запорізької Січі з Києвом?
 12. Яке значення козацтва в розвитку культурного життя України?

 Тема 12. Культура України часів Гетьманщини

План

 1. Українська гетьманська держава та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури.
 2. Освіта і вища школа в Україні.
 3. Література, мистецтво, громадська і філософська думка.
 4. Українське бароко – яскравий феномен національно-культурної творчості ХVІІ-ХVІІІ ст.
 5. Кінець ХVІІІ ст. – новий етап національного гніту, його негативний вплив на розвиток української культури.
 6. Г.С.Сковорода – творча постать переломної доби, передвісник національно-культурного відродження – на сам.вивчення. На самостійне вивчення. (Див. комплекс самостійної роботи, сам.робота №10).

Література

 1. Білодід О. Загадка Петра Могили / Ж-л «Київська старовина». – №3. – 1993. – С.56-69
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002
 3. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х т. – К.,1992
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 5. МакаровА.М. Світло українського бароко. – К.: Мистецтво, 1994
 6. Семчишин М. Тисячв років української культури. – Л.: 1993. – С.112-168
 7. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.97-183
 8. Чепелик В. П’ять квітучих гілок Полтавщини / Ж-л «Українська культура. – № 4-6. – 1994. – С.32-33

Питання до самоконтролю

 1. Яким чином українська державність впливала на розвиток української культури?
 2. В чому значення культурно-просвітницької діяльності Києво-Могилянської академії?
 3. Яке значення мають козацьки літописи для української культури та історії?
 4. Які характерні ознаки українського барокового стилю?
 5. Які пам’ятки української барокової архітектури збереглися до цього часу на Україні, зокрема на Полтавщині?
 6. Як проявилися риси українського народного мистецтва в живопису бароко?
 7. В чому проявився новий етап національного гніту українців  в кінці ХVІІІ ст.?

Тема 13. Культура і людина часів Литовсько-Польської доби та Гетьманщини

План семінару

 1. Сутність українського національно-культурного розвитку в ХІV-ХVІ ст.
 2. Духовна культура Запорізької Січі: Запорізька Січ – християнсько-демократична республіка; зміст культурних зв’язків Січі з Києвом; школи, кобзарство, живопис як чинники розвитку духовності культури.
 3. Українська культура часів Гетьманщини: рівень розвитку освіти та науки. Значення діяльності Києво-Могилянської академії; література, книгодрукування; особливості українського барочного мистецтва (архітектура, живопис).
 4. Козак – ключова постать у процесі формування української національної самосвідомості.
 5. Григорій Сковорода – видатна постать доби.

Література

 1. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С.127-135
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 309-391
 3. Дорошенко Д.І. Нарис історії України в 2-х т. – К.:Глобус, 1992. – С.102-345
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.439-456
 5. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.116-270
 6. Яворницький Д.І. Історія запорізьких козаків / Пер. з рос. І.І.Сварника; упоряд.О.М.Апанович. – Л.: Світ, 1990

Студент повинен знати:

–         найголовніші осередки праслов’янської культури;
–         значення дохристиянської культури для формування культури Київської Русі;
–         значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
–         найважливіші досягнення культури періоду княжої доби;
–         види мистецтва, які були найбільш розвинуті в Київській Русі, їх пам’ятки;
–         особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
–         значення козацтва в культурному поступі українського народу;
–         найвідоміші пам’ятки мистецтва «українського бароко», зокрема Полтавщини;

Студент повинен вміти:

–         аргументувати  значення християнізації для розвитку культури Київської Русі;
–         розкрити  особливості  розвитку  культури  на українських землях за часів Литовсько-Польської доби;
–         пояснити феномен українського козацтва;
–         пояснити роль  Гетьманщини у формуванні  української  національної культури.

Складові модульного оцінювання: семінар №№4,5, самостійна робота №№8,9,10.

Модульна контрольна робота №3 (тестові завдання)

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема 14. Самоутвердження української культури в ХІХ ст. Українська культура 20-50 рр. ХХ ст.

План

 1. Загальна характеристика періодів культурного розвитку України ХІХ ст
 2. Реалізм в українській художній культурі ІІ пол. ХІХ ст. (На сам.вивч.)
 3. Особливості культури на зламі сторіч (кін.ХІХ – поч.ХХ с).
 4. Роль М.С.Грушевського у національно-культурному розвитку. (На сам.вивч.)
 5. Досягнення культури 20-тих років у різних її сферах.
 6. Посилення імперської політики в СРСР, початок тоталітарного наступу на українську національну культуру.
 7. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні в 40-50-х рр. ХХ ст.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.205-214
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 392-408, 445-451
 3. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.502-516, 583-586
 4. Русанівський В.М., Вервес Г.Д., Гончаренко М.В. та ін. Культура українського народу: Навч.посібник. – К., 1994. – С.147-213
 5. Субтельний О. Україна.Історія. – К., 1992. – С.

Питання до самоконтролю

 1. В чому полягають особливості періодів культурного розвитку України в ХІХ ст.?
 2. Які університети були засновані в Україні на поч. ХІХ ст.? Яка їх роль в культурному житті?
 3. В чому полягало значення Кирило-Мефодіївського братства для культурного і національного розвитку України?
 4. Яка роль Т.Г.Шевченка у становленні української культури?
 5. Яка роль громад у культурному русі 50-70-х рр. ХІХ ст?
 6. Що таке «Руська трійця», значення її діяльності?
 7. Як і в чому проявилася духовно-культурна консолідація роз’єднаних українських земель?
 8. Заснування яких молодіжних організацій сприяли проукраїнському вихованню?
 9. Які основні стилі та напрямки літератури і мистецтва розвивалися на поч. ХХ ст.?
 10. В чому суть політики українізації та які її наслідки?
 11. В чому полягає сутність поняття «розстріляне відродження»?
 12. Які риси були притаманні художній культурі тоталітарного суспільства?
 13. Як розвивалася українська культура в часи Другої світової війни?

 Тема 15. Національно-культурне життя України від 60-х рр. ХХ ст. до сьогодні

План

 1.  Роль «шістдесятників» у національно-культурному житті України. Дисидентський рух на Україні, його значення.
 2. Особливості художньої культури кінця 50-х – 80-х років.
 3. Прояви  духовного та інтелектуального опору тоталітарній системі у сфері культури в часи «горбачовської гласності» як один із чинників майбутньої  демократизації українського суспільства.
 4. Законодавчий процес в Україні щодо відродження української національної культури і мови, культур і мов народів, що проживають в Україні.
 5. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії в умовах незалежної Української держави.

Література

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: Навч.посібник. – К.:МАУП, 2002. – С.206-218
 2. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 451-462
 3. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.431-496
 4. Культурне відродження в Україні. – Львів: Астериск, 1993. – С.202-213

Питання до самоконтролю

 1. Як розвивалася культура і духовне життя  в Україні часів хрущовської «відлиги»?
 2. Яка роль «шістдесятників»  та дисидентів у національно-культурному житті України?
 3. В чому полягають здобутки і втрати української культури в ІІ пол.ХХ ст.?
 4. Які особливості соціально-культурної ситуації в Україні в період так званої перебудови?
 5. Яка роль громадських неформальних організацій в активізації національно-демократичного руху  періоду перебудови?
 6. Які законодавчі документи стали основою для українського національно-культурного та державного відродження?
 7. Які  принципи лягли в основу культурної політики  української держави в роки незалежності?
 8. В чому проявилася складність становлення національної церкви в Україні?
 9. В чому труднощі  розвитку української культури на сучасному етапі ?

 Тема 16. Особливості розвитку української культури в ХІХ ст. та  в ХХ ст.

План семінару

 1. Загальна характеристика культурного розвитку України в кожному з періодів ХІХ ст.
 2. Новий етап українського відродження (кін. ХІХ –поч. ХХ ст.):
 3. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-х роках ХХ ст., його  значення.
 4. Суперечності і трагічний обрив національно-культурного піднесення в 30-50х роках ХХ ст.
 5. Особливості національно-культурних процесів в Україні 60-80 років ХХ ст.
 6. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії в умовах незалежної Української держави.
 7.  Сучасна культурна ситуація в Україні.

Література

 1. Бичко А.К. та ін.. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1992.- С.214-215
 2. Горбач Н.Я. Теорія та історія світової і вітчизняної культури. – Л.:Каменяр, 1992. – С. 135-165
 3. Греченко В.І., Чорний І.В. Історія світової та української культури: Підручник для вищих закладів освіти. – К.:Літера, 2002. – С. 392-462
 4. Закович М.М. Українська та зарубіжна культура. – К.:Знання, 2000. – С.272-295, 583-593
 5. Семчишин М. Тисяча років української культури. – Л.: 1993. – С.361-399
 6. Субтельний О. Україна.Історія. – К.: Либідь, 1992. – С.322-497

Студент повинен знати:

–         загальну характеристику  культурно-історичних періодів України XIX ст.;
–         імена діячів української культури  ХІХ ст.;
–         сутність національно-культурного піднесення 20-х років ХХ ст. ,
–          причини  трагічного обриву національно-культурного піднесення в 30-50х роках ХХ ст;
–         здобуткиі втрати української культури 40-80 рр. ХХ ст.
–         імена українських шістдесятників  та представників дисидентського руху;
–         загальну характеристику сучасного українського державного та національно-культурного відродження.

Студент повинен вміти:

–         аргументувати   процес самоутвердження української культури в ХІХ ст.;
–         пояснити, що сприяло  національно-культурному  піднесенню в 20-ті роки ХХ ст., та що привело до його трагічного обриву;
–         розкрити особливості розвитку культури України на сучасному етапі.

Складові модульного оцінювання: семінар № 6, самостійна робота №№11,12.

Модульна контрольна робота №4 (тестові завдання)

 Список використаної літератури

БАЗОВА

 1. Історія світової культури: навчальний посібник / Л.Т.Левчук, В.І.Панченко, О.В.Шинкаренко та ін. – К.: Либідь, 1994.
 2. Історія світової та української культури: підручник для вищих закладів освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А.Режко. – К.: Літера ЛТД, 2002
 3. Культурологія / Т.Б.Гриценко, С.П.Гриценко, А.Ю. Кондратюк та ін./ за ред.Т.Б.Гриценко. – 2-ге вид. – К.:Центр учбової літератури, 2009
 4. Культурологія: українська та зарубіжна культура: навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О. М. Семашко та ін. – К.: Знання, 2007
 5. Субтельний О. Україна. Історія. – К.: Либідь, 1992.

ДОПОМІЖНА

 1. Бокань В., Польовий Л. Історія культури України: навч. посіб. – К.: МАУП, 2002
 2. Волков В.Ю. Людина і світ. – К.: Феміна, 1995.
 3. Герчанівська П.Є. Культурологія: навчальний посібник для студентів вищого навчального закладу / За ред. В.І.Панченко. – К.:Ун-т «Україна»,2004.
 4. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура: підручник. – 2-ге вид., стереотипне. – К.: Центр учбової літератури, 2007
 5. Культура і побут населення України: навчальний посібник /В.І.Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко та ін. – К.: Либідь, 1993.
 6. Культура українського народу: навчальний посібник/ В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В.Гончаренко та ін. – К.: Либідь, 1994
 7. Семчишин М. Тисяча років української культури: Історичний огляд культурного процесу. – 2-е вид. – К., 1993
 8. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: Курс лекцій /А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар та ін. – К.: Либідь,1992
 9. Теорія та історія світової і вітчизняної культури: підручник/ Н.Я. Горбач, С.Д. Гелей, С.Д.Росінська та ін. – Львів: Каменяр, 1992
 10. Українська культура: історія і сучасність: навчальний посібник / За ред. Черепанової С.О.. – Львів: Світ, 1994.
 11.  Українська культура: лекція / За ред. Л.Антоновича. – К.: Либідь, 1993
 12.  Філософія. Курс лекцій: навч. посіб. для студентів вузів / І.В. Бичко, А.К. Бичко, М.П. Бузський – К., 1994
 13.  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура: навчальний посібник. – К.: Знання-Прес, 2002.