СОЦІОЛОГІЯ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальностей 5.02020201 «Хореографія», 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво», 5.02010401 «Народна художня творчість» (на основі базової та повної загальної середньої освіти)

Розробник – Боцула Н.П., спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ                                

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  № 1

Тема : СОЦІОЛОГІЯ, ЇЇ РОЛЬ У ПІЗНАННІ СУСПІЛЬСТВА ТА ОСОБИСТОСТІ

 1. Поняття про соціологію, її об’єкт та предмет.
 2. Структура соціології.
 3. Функції соціології.
 4. Значення вивчення соціології для майбутніх фахівців.

  Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 9 – 14, 16 – 19.
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С.10- 25.
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 9 – 13.
 4. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 6 – 14.
 5. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.5 – 10.

 Питання до самоконтролю :

 1. Що таке соціологія ?
 2. Кого вважають засновником соціології ?
 3. Що є об’єктом соціології?
 4. Як можна окреслити предмет соціології?
 5. Яка структура соціології?
 6. Які основні функції соціології?
 7. Навіщо фахівець повинен володіти знаннями з соціології ?

Тема : ОСНОВНІ ЕТАПИ РОЗВИТКУ СВІТОВОЇ ТА ВІТЧИЗНЯНОЇ СОЦІОЛОГІЧНОЇ ДУМКИ

 1. Протосоціологія.
 2. Емпірична соціологія.
 3. Власне соціологія.
 4. Розвиток соціологічних знань в Україні.
 5. Соціологічні погляди українських учених кінця ХІХ – першої половини ХХ ст.. (самостійна робота  №1)

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 137 – 141.
 2. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 33 – 45, 55 – 76.
 3. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 19 – 21.
 4. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.11 – 23.

  Питання до самоконтролю :

 1. З якого часу бере свій початок соціологія ?
 2. Що характерно для соціологічних поглядів античності ?
 3. Який внесок у розвиток соціологічних знань зробив Огюст Конт ?
 4. Які соціологічні напрями та школи виникли в середині ХІХ ст..?
 5. Які основні школи психологічного напряму сформувались у др.пол.ХІХст.?
 6. Яка соціологічна школа стає лідируючою у першій чверті ХХ ст..?
 7. Які концепції  кінці ХХ ст. належать до мікротеоретичних напрямів ?
 8. З якого часу бере свій початок українська соціологія?
 9. Коли почався сучасний етап у розвитку української соціологічної думки ?

 Тема : СОЦІАЛЬНА СТРУКТУРА СУСПІЛЬСТВА І СОЦІАЛЬНА СТРАТИФІКАЦІЯ

 1. Поняття про соціальну структуру.
 2. Основні елементи соціальної структури.
 3. Основні методологічні підходи до соціальної стратифікації.
 4. Різновиди соціальної мобільності.
 5. Проблеми маргіналізації сучасного суспільства.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 221 – 224
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 158 – 169..
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 85 – 95.
 4. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 80 – 96.
 5. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.5 – 10.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціальна структура?
 2. Які основні елементи соціальної структури?
 3. Що таке соціальний інститут?
 4. Яка структура соціального інституту?
 5. Що таке соціальна стратифікація?
 6. Які є основні методологічні підходи до соціальної стратифікації?
 7. Які є різновиди соціальної мобільності ?
 8. Що таке маргіналізація?

 Тема : СОЦІАЛЬНІ ПРОЦЕСИ І ЗМІНИ

 1. Поняття про соціальний процес.
 2. Різновиди соціальних процесів.
 3. Соціальні зміни, їх особливості.

   Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 250 – 253.
 2. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 72 – 73,

  Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціальний процес?
 2. Які особливості соціальних процесів?
 3. Які є різновиди соціальних процесів?
 4. Що таке амальгамізація?
 5. Що таке асиміляція?
 6. Чим кооперація відрізняється від конкуренції?
 7. Які  основні соціальні зміни прийнято виділяти ?

Семінарське заняття  № 1

Тема: ОСНОВИЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНОЇ СОЦІОЛОГІЇ

1. Соціологія як наука
2. Соціальні інститути та соціальні групи як елементи соціальної структури
3. Соціальна стратифікація і соціальна мобільність
4. Різновиди соціальних процесів та змін

Література :

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 221 – 224, 9 – 19.
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 158 – 169, 10 – 25.
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 85 – 95, 9 – 13.
 4. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 80 – 96, 6 – 14.
 5. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.5 – 10, 5 – 10.

Тема : СОЦІОЛОГІЯ МОЛОДІ

 1. Поняття про соціологію молоді.
 2. Молодь як соціально-демографічна категорія
 3. Основні рівні соціології молоді.
 4. Проблеми соціології молоді.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 376 – 390.
 2. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.114 – 123.
 3. Рендюк Н.Г. Соціологія. –П., 2007. –С. 54 – 57.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціологія молоді?
 2. Коли здобула актуальність ця галузь соціологічних знань?
 3. Які є основні рівні соціології молоді?
 4. Які основні проблеми досліджує соціологія молоді?
 5. В яких основних аспектах повинні розглядатися проблеми молоді?
 6. Які суттєві риси молоді?
 7. Чому молодь називають специфічною соціально-демографічною категорією?
 8. Які основні періоди в житті молоді прийнято виділяти ?
 9. Які специфічні функції молоді?

 Тема : СОЦІОЛОГІЯ ОСВІТИ

 1. Поняття про соціологію освіти.
 2. Функції освіти як соціального інституту.
 3. Інституалізація освіти.
 4. Особливості формування нової моделі освіти в Україні.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 541 558,
 2. Герасимчук А.А., Шиян О.М. Соціологія.-К., 2001.-С.55 – 58,
 3. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.109 – 111..

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціологія освіти?
 2. Що є предметом соціології освіти?
 3. Яка роль освіти в житті суспільства?
 4. Які функції виконує освіта як соціальний інститут?
 5. Які ознаки інституалізації освіти?
 6. Хто є суб’єктом і об’єктом освітньої діяльності?
 7. Які особливості формування нової моделі освіти в Україні?

 Тема: СІМ’Я ЯК СОЦІАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ

 1. Поняття про соціологію сім’ї, її об’єкт, предмет та основні категорії.
 2. Основні функції сім’ї у суспільстві.
 3. Стан і тенденції розвитку сучасної сім’ї в Україні.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 450 – 471.
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 221 – 230.
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 187 – 203.
 4. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 111 – 114
 5. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.34 – 38

Питання до самоконтролю:

 1. Як визначаються в соціології поняття «сім’я» і «шлюб»?
 2. Що вивчає соціологія сім’ї?
 3. Які основні функції сім’ї
 4. Які основні етапи життєвого циклу сім’ї?
 5. Яка спрямованість дослідження сім’ї як соціального інституту і малої соціальної групи?
 6. У чому полягає сутність сімейної та демографічної політики і чим вони різняться?

 Тема : СОЦІОЛОГІЯ КУЛЬТУРИ

 1. Поняття про соціологію культури.
 2. Природа, структура і функції культури як соціального явища.
 3. Характерні риси елементів, форм та видів культури.
 4. Основні тенденції розвитку культури.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 490 – 514.
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В.  та ін. Соціологія. – К.,2005. – С.180 – 196.
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 265 – 273.
 4. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 106 –  109.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціологія культури?
 2. Як розуміти поняття «культура» в соціології?
 3. У чому полягає сутність та зміст основних елементів культури як системи?
 4. Які основні форми, рівні та види культури в сучасному суспільстві?
 5. Які функції культури в сучасному суспільстві?
 6. Як здійснюється взаємодія культури з іншими сферами суспільного життя?

 Тема : СОЦІОЛОГІЯ ВІЛЬНОГО ЧАСУ

 1. Поняття соціології вільного часу.
 2. Структура вільного часу.
 3. Рівні використання вільного часу.
 4. Рівні регулювання вільного часу.

Література до вивчення теми:

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –419 – 430,
 2. Піча В.М. Соціологія. –К., 2000. – С. 163 – 170.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке соціологія вільного часу?
 2. Що таке вільний час?
 3. Яка структура вільного часу?
 4. Які основні рівні використання вільного часу?
 5. Які основні рівні регулювання вільного часу?
 6. Які основні проблеми вільного часу?
 7. У чому особливості вільного часу як соціального інституту?

 Семінарське заняття  № 2

Тема: СПЕЦІАЛЬНІ І ГАЛУЗЕВІ СОЦІОЛОГІЧНІ ТЕОРІЇ

1. Соціологія молоді, її проблеми
2. Освіта як соціальний інститут
3. Соціологія сім’ї
4. Особливості культури як соціального явища

Література :

 1. Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –376 – 390, 419 – 430, 450 – 471.
 2. Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 180 – 196, 221 – 230.
 3. Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 187 – 203,265 – 273
 4. Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 163 – 170.
 5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.106 – 109, 111 – 114
 6. Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.34 – 38

 Студент повинен знати:
–         сутність поняття «соціологія»;
–         функції та предмет соціології;
–         структуру соціології;
–         історію розвитку світової та вітчизняної соціології;
–         елементи структури суспільства;
–         основні методологічні підходи до стратифікації суспільства;
–         принципи вертикальної соціальної мобільності;
–         типологію соціальних інститутів;
–         класифікацію соціальних процесів;
–         сутність поняття «девіантна поведінка».
Студент повинен вміти:
–         аналізувати основні структурні елементи соціології;
–         характеризувати функції соціології;
–         визначати особливості розвитку світової та української соціологічної думки;
–         характеризувати особливості соціальних груп;
–         визначати різновиди стратифікації суспільства;
–         характеризувати структурні елементи соціальних інститутів;
–         визначати різновиди соціальних змін.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота   № 1., емінарські заняття  № 1, 2.

  Модульна контрольна робота: тестові завдання, завдання з розгорнутою відповіддю.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ  №  2

 Тема : ТИПИ І ВИДИ СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

 1. Поняття про соціологічне дослідження, його функції.
 2. Специфіка конкретних соціологічних досліджень.
 3. Типи соціологічних досліджень.
 4. Види соціологічних досліджень.

Література до вивчення теми:

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –649 – 657.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 48 – 78.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 98 – 102.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 189 – 192.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.138 – 140.
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

Питання до самоконтролю:

1.Що таке соціологічне дослідження?
2.У чому специфіка конкретних соціологічних досліджень?
3.Які є типи соціологічних досліджень ?
4.За якими основними критеріями розрізняють види досліджень?
5.Які різновиди досліджень найпоширеніші на практиці?

 Тема : ПРОГРАМА СОЦІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

1.Поняття про програму соціологічного дослідження.
2.Теоретико-методологічний розділ програми.
3.Організаційно-методичний розділ програми.

Література до вивчення теми :

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 657 – 669.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 48 – 78.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 103 – 107.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 193 – 198.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.142 – 147.
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

Питання до самоконтролю:

1. Що таке програма соціологічного дослідження?
2. Яка структура програми соціологічного дослідження?
3 .Що входить до методологічного розділу програми?
4. Які основні особливості методичного розділу програми?
5. Що таке робочий план і навіщо його розробляють ?

 Тема: ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ СОЦІОЛОГІЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

1.Поняття про методи соціологічного дослідження.
2.Аналіз документів та спостереження як методи збору первинної інформації.
3.Опитування та його різновиди.  (самостійна робота  № 2)
4. Експеримент, його особливості.

Література до вивчення теми :

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 670 – 674, 677.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 64 – 69.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 107 – 108.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 202 – 205.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.157 – 164.
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

Питання до самоконтролю:

1. Що таке документ?
2. Що таке аналіз документів?
3 .Які є різновиди аналізу документів?
4. Що таке спостереження?
5. Які є різновиди опитування?
6. У чому особливості експерименту?

 Тема : АНКЕТУВАННЯ, ЙОГО РІЗНОВИДИ

1.Поняття про анкетування.
2.Різновиди анкетування.
3.Основні етапи анкетного опитування.
4. Вимоги до побудови анкети в конкретному соціологічному дослідженні.  (самостійна робота  №3)

Література до вивчення теми :

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. – 670 – 674, 677.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 64 – 69.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 107 – 108.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 202 – 205.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.151 – 152, 155 – 157..
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

Питання до самоконтролю:

1. Що таке анкетування?
2. Які є різновиди анкетування?
3.Який різновид анкетування найпоширеніший?
4. Які основні етапи анкетного опитування?
5. Які основні типи питань використовуються в анкеті?
6. Які правила необхідно виконувати при формулюванні питань анкети?

 Тема: АНАЛІЗ ТА ОБРОБКА СОЦІАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

1. Особливості аналізу соціологічної інформації.
2. Обробка соціальної інформації та її різновиди.
3. Соціологічний звіт.

Література до вивчення теми :

1.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С.73 – 76.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 219 – 225.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.164 – 165.
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

Питання до самоконтролю :

1.Що таке аналіз соціологічної інформації?
2.Що належить до елементарних процедур впорядкування даних?
3.Чим відрізняється емпірична типологізація від теоретичної?
4.Які є різновиди обробки інформації?
5. Як складається соціологічний звіт?

 Семінарське заняття  № 2

Тема: СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ

1. Сутність соціологічного дослідження: види та стан проведення
2. Зміст методологічного та методичного розділів
3. Аналіз документів та спостереження як джерело первинної соціологічної інформації
4. Види та особливості опитування

Література  :

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –649 – 657.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 48 – 78.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 98 – 102.
4.Піча В.М. Соціологія .- К, 2000. – С. 189 – 192.
5. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С.138 – 140.
6.Рендюк Н.Г. Соціологія .-П., 2007. – С.23 – 28.

       Студент повинен знати:
–         сутність поняття «соціологічне дослідження»
–         функції соціологічних досліджень;
–         типи та види соціологічних досліджень;
–         основні етапи проведення соціологічних досліджень;
–         сутність понять «спостереження», «аналіз документів», «опитування»;
–         різновиди спостережень;
–         різновиди опитування.
Студент повинен вміти:
–         збирати соціальну інформацію та аналізувати соціальні дані;
–         використовувати соціометричне опитування для визначення структури колективу;
–         розробляти анкети;
–         аналізувати результати досліджень;
–         робити висновки проведеного соціологічного дослідження.

Складові модульного оцінюваннясамостійні роботи   № 2, 3., семінарське заняття  № 3.

Модульна контрольна робота: тестові завдання, завдання з розгорнутою відповіддю.

 Самостійна робота  №  1

Тема: СОЦІОЛОГІЧНІ ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ кінця ХІХ – І пол. ХХ ст.

1.Соцологічні погляди М. Драгоманова.
2. Українська ідея М.Грушевського.
3. Соціологічна проблематика у творчості Б.Кістяківського
4. Концепція С.Подолинського
5. Проблеми держави у творчості І. Франка.
6.Проблеми теоретичної соціології М. Ковалевського.
7.Соціологічні погляди Петерима Сорокіна.
8.Соціологічні погляди Ф. Вовка.
9. Соціологічні погляди С.Дністрянського
10. Соціологічні погляди М.Тугана-Барановського.

             Література до вивчення теми:

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –163 – 176.
2.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 63 – 72
3. Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 57 – 69.

Працюючи над темою, слід звернути увагу на: соціальні умови, які сприятимуть підвищенню середнього рівня розвитку більшості людей за С.Подолинським; ідею прогресу за М. Драгомановим; еволюціонізм Ф. Вовка; два напрями у соціології запропоновані М.Ковалевським; особливості суспільного устрою за І.Франком; історико-соціологічний метод М.Грушевського; звернення до реальності за Б.Кістяківським; теорію зв’язків С.Дністрянського; обґрунтування  М.Туган-Барановським ролі господарства в соціальному житті; теорію соціальної стратифікації та модільності П.Сорокіна.

Питання до самоконтролю:

1.На чому ґрунтуються соціологічні погляди С.Подолинського?
2.У чому вбачав прогрес М.Драгоманов?
3. Який внесок у розвиток соціології зробив М.Грушевським?
4.Яку реальність повинна вивчати соціологія на думку М.Ковалевського?
5. Що покладено в основу соціологічних поглядів Ф.Вовка?
6. Який внесок у розвиток соціології зробив М.Туган-Барановський ?
7. Яку важливу теорію висунув С.Дністрянський?

 Самостійна робота  № 2

Тема: ОПИТУВАННЯ, ЙОГО РІЗНОВИДИ

1.Поняття про опитування.
2.Інтерв’ю, його особливості.
3.Соціометричне опитування.

Література для вивчення :

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –673 – 675.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 65 – 66.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 107 – 108.
4.Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 151 – 155.

Працюючи над темою, слід звернути увагу на: сутність поняття «опитування»; особливості опитування; методику організації і проведення опитування; різновиди опитування; вимоги до проведення інтерв’ю; особливості проведення соціометричного опитування; переваги та недоліки інтерв’ю; призначення соціометричного опитування.

Питання до самоконтролю:

1.Що таке опитування?
2.У чому особливості опитування?
3.Які є різновиди опитування?
4.У чому особливості інтерв’ю?
5.Які є переваги інтерв’ю?
6.у чому недоліки інтерв’ю?
7.Що таке соціометричне опитування?
8.Навіщо проводять соціометричне опитування?

Самостійна робота  № 3

Тема: ВИМОГИ ДО ПОБУДОВИ АНКЕТИ В КОНКРЕТНОМУ                              СОЦІОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ

1. Поняття про анкету та її структуру.
2. Різновиди анкетних питань.
3.Основні правила формулювання  запитань анкет

Література до вивчення теми:

1.Андрущенко В.П. Соціологія. – Х., 1996.- C. –675 – 677.
2.Лукашевич М.П., Туленков М.В та ін. Соціологія. – К.,2005. – С. 71 – 73.
3.Марчук П.П. Соціологія. – Т., 1998. – С. 107 – 108.
4.Пшеничнюк О.В.  Соціологія. –К., 2008. – С. 155 – 157.

Працюючи над темою, слід звернути увагу на: сутність понять «анкетне опитування» та «анкета»; структуру анкети, різновиди анкетних запитань; особливості формулювання питань у анкеті;        різновиди анкетного опитування; основні правила формулювання запитань у анкеті.

Питання до самоконтролю:

1.Що таке анкетування?
2.У чому особливості анкетування?
3.Які є різновиди анкетного опитування?
4.Що потрібно пам’ятати при розробці анкети?
5.Яка структура анкети?
6.Які основні правила формулювання запитань у анкеті?

КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ДОСЯГНЕНЬ

 ВИСОКИЙ
12 балів: Студент виявляє особливі творчі здібності; вміє самостійно здобувати знання, володіє логіко-методологічною структурою кожної теми, уміє пов’язувати теоретичні знання з конкретною соціологічною практикою. Досконало володіє професійною термінологією.
11 балів: Студент вільно висловлює власні думки, робить аналіз соціальних явищ і процесів, самостійно оцінює різноманітні життєві явища і події, висловлюючи при цьому власну думку. Використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях. Досконало володіє термінологією.
10 балів: Студент виявляє початкові творчі здібності, самостійно визначає окремі цілі своєї діяльності, окремі суспільні явища і процеси, орієнтується в новій літературі та самостійно використовує необхідну інформацію. Вільно володіє термінологією.
ДОСТАТНІЙ
9 балів: Студент вільно володіє вивченим матеріалом, вміє самостійно застосовувати свої знання і вміння у новій соціальній ситуації,виправляє допущені помилки, робить власні аргументовані висновки. Доцільно застосовує поняття і соціологічні терміни.
8 балів: Студент вміє порівнювати, узагальнювати та систематизувати соціологічну інформацію під керівництвом викладача, а також самостійно застосовувати її на практиці, може виправляти помилки і аргументувати певні соціологічні ситуації. Володіє поняттями і соціологічними термінами.
7 балів: Студент здатний застосовувати знання з навчальної дисципліни на рівні стандартних
ситуацій, може частково контролювати свої навчальні дії, а на підтвердження соціологічних категорій вміє наводити власні приклади. Здатен дати визначення понять і соціологічних термінів.
СЕРЕДНІЙ
6 балів: Студент відтворює значну частину теоретичного матеріалу, проявляє знання і розуміння основних соціологічних категорій та законів, а тому може під керівництвом викладача аналізувати, порівнювати навчальний матеріал та робити власні висновки. Виявляє розуміння понять і соціологічних термінів.
5 балів: Студент має знання на рівні, вищому за початковий,орієнтується в основних соціальних процесах і явищах, а тому проявляє здатність під керівництвом викладача, логічно відтворювати значну частину матеріалу. Здатен з неточностями дати визначення основних понять і соціологічних термінів.
4 бали: Студент має знання з соціології на початковому рівні,більшість матеріалу відтворює на репродуктивному рівні, не може робити власних висновків
ПОЧАТКОВИЙ
3 бали: Студент володіє навчальним матеріалом на рівні окремих фрагментів, що становить незначну частину необхідного обсягу знань, орієнтується в основних соціологічних термінах
2 бали: Студент має елементарні знання матеріалу, викладає його окремими реченнями без логічної послідовності
1 бал: Студент має елементарні знання матеріалу на рівні розпізнавання і відтворення окремих соціологічних понять, категорій у вигляді окремих фраз чи речень.
.