Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність»

Контрольна робота з дисципліни «Cоціокультурна діяльність» для студентів IIкурсу заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Варіант I

Завдання 1. Охарактеризуйте основні функції та критерії СКД.
Завдання 2. Вкажіть на принципові засади організації сімейного дозвілля.
Завдання 3. Розкрийте сутність поняття анімації.
Завдання 4. Дайте характеристику сучасній формі дозвілля  – буккроссингу.
Завдання 5.Поясніть особливості організації конференцій.

Література

Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – Київ, 2006.
Кочубей Н.В.Соціокультурна діяльність : навч. посібник / Н.В.Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015
Чернишенко О.І. Соціокультурна анімація: міжнародний досвід, перспективи впровадження в Україні / О.І. Чернишенко // Вісник Черкаського університету. – 2008 -№123. – Педагогічні науки.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

При виконанні першого завдання треба назвати основні функції та критерії СКД та розкрити їх призначення для соціокультурної діяльності.
Виконуючи завдання №2, зверніть увагу на важливість сімейного дозвілля та його організацію в дозвіллєвих закладах.
Щоб виконати  завдання №3, потрібно визначити  значення терміну. Зверніть увагу на принцип прямої участі.
При виконанні завдання №4 слід пояснити походження цього терміну та особливості організації цієї сучасної форми.
Виконуючи завдання №5, зверніть увагу на те, що особливість організації конференції залежить від різниці цієї форми дозвілля з іншими.
Робота виконується в комп’ютерному наборі на папері формату А-4 за такими параметрами:
шрифт  TimesNewRoman 14 з інтервалом 1;
верхнє, нижнє поля – 2см, ліве – 2,5 см, праве – 2см.;
титульна сторінка – за зразком.
Умову кожного завдання контрольної роботи слід переписати.

Варіант II

Завдання 1.Розкрийте сутністьпоняття дозвілля.
Завдання 2. Дайте характеристику основних видів дозвілля різних соціально-демографічних груп.
Завдання 3. Розкрийте феномен субкультурної діяльності молоді.
Завдання 4. Дайте характеристику сучасній формі дозвілля  – флешмобу.
Завдання 5. Вкажітьна особливостіорганізаціїпредставницьких прийомів.
Література 
Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – Київ, 2006.
Кочубей Н.В.Соціокультурна діяльність : навч. посібник / Н.В.Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015
Головатый Н.Ф. Социология молодежи :курс лекций / Н.Ф. Головатый. – Киев : МАУП, 1999.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

При виконанні першого завдання, слід з′ясувати значення понять: «вільний час», «відпочинок», які допоможуть пояснити сутність поняття «дозвілля».
Виконуючи завдання №2, перелічіть соціокультурні групи суспільства та з`ясуйте особливості їх дозвілля.
Виконуючи завдання №3, треба з`ясувати психолого-педагогічні особливості цієї вікової категорії, що допоможе пояснити феномен субкультурної діяльності молоді.
При виконанні завдання №4 пояснити походження цього терміну та особливості організації цієї сучасної форми.
Завдання №5. При розгляді цього питання зверніть увагу на те, що особливість організації представницьких прийомів залежить від різниці цієї форми дозвілля з іншими.
Робота виконується в комп’ютерному наборі на папері формату А-4 за такими параметрами:
шрифт  TimesNewRoman 14 з інтервалом 1;
верхнє, нижнє поля – 2см, ліве – 2,5 см, праве – 2см.;
титульна сторінка – за зразком.
Умову кожного завдання контрольної роботи слід переписати.

Варіант III

Завдання 1.Порівняйте дозвілля народів світу.
Завдання 2.Дайте характеристику зарубіжного досвіду соціокультурної реабілітації інвалідів.
Завдання 3. Назвіть та охарактеризуйте функції анімації.
Завдання 4. Дайте характеристику сучасній формі дозвілля – квесту.
Завдання 5. Вкажітьна особливості організаціїпрезентацій.
Література  
Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – Київ, 2006.
Кочубей Н.В.Соціокультурна діяльність : навч. посібник / Н.В.Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В.Петрова.-Київ : Кандор, 2005
Чернишенко О.І. Соціокультурна анімація: міжнародний досвід, перспективи впровадження в Україні / О.І. Чернишенко //Вісник Черкаського університету. – 2008 -№123. – Педагогічні науки.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

При виконанні першого завдання потрібно вказати на спільне і відмінне у дозвіллі народів світу (4-6 на вибір студента).
Друге завдання передбачає висвітлення зарубіжного досвіду соціокультурної реабілітації інвалідів.
Виконуючи завдання №3, необхідно вказати на призначення анімації в соціокультурній діяльності, внаслідок чого і випливають її функції.
При виконанні завдання №4 слід пояснити походження цього терміну та особливості організації цієї сучасної форми.
Завдання №5. При розгляді цього питання зверніть увагу на те, що особливість організації презентацій залежить від різниці цієї форми дозвілля з іншими.
Робота виконується в комп’ютерному наборі на папері формату А-4 за такими параметрами:
шрифт  TimesNewRoman 14 з інтервалом 1;
верхнє, нижнє поля – 2см, ліве – 2,5 см, праве – 2см.;
титульна сторінка – за зразком.
Умову кожного завдання контрольної роботи слід переписати.

Варіант IV

Завдання 1. Охарактеризуйте соціокультурні потреби та інтереси різних  соціально-демографічних груп суспільства.

Завдання 2. Дайте характеристику вітчизняного досвіду соціокультурної реабілітації інвалідів.
Завдання 3. Охарактеризуйте сімейне дозвілля як соціокультурне явище.
Завдання 4.  Дайте характеристику сучасній формі дозвілля  – воркшопу.
Завдання 5. Вкажітьна особливості організаціїшоу-програм.
Література    
Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – Київ, 2006.
Кочубей Н.В.Соціокультурна діяльність : навч. посібник / Н.В.Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015.
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В.Петрова.-Київ : Кандор, 2005.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

При виконанні завдання №1 з′ясуйте соціокультурні потреби та інтереси різних соціально-демографічних груп суспільства ідайте їм коротку характеристику.
Друге завдання передбачає висвітлення вітчизняного досвіду соціокультурної реабілітації інвалідів.
Виконуючи завдання №3, варто звернути увагу на потребу сімей у відпочинку та  з`ясувати інфраструктуру сімейного дозвілля.
При виконанні завдання №4 слід пояснити походження цього терміну та особливості організації цієї сучасної форми.
Завдання №5. При розгляді цього питання зверніть увагу на те, що особливість організації шоу-програм залежить від різниці цієї форми дозвілля з іншими.
Робота виконується в комп’ютерному наборі на папері формату А-4 за такими параметрами:
шрифт  TimesNewRoman 14 з інтервалом 1;
верхнє, нижнє поля – 2см, ліве – 2,5 см, праве – 2см.;
титульна сторінка – за зразком.
Умову кожного завдання контрольної роботи слід переписати.

Варіант V

Завдання 1. Охарактеризуйте головні свята осіннього періоду та звичаї, пов′язані з ними.
Завдання 2. Поясніть витоки та еволюцію писемності та мови.
Завдання 3. Назвіть будівлі господарського двору українців та їх функціональне                      призначення.
Завдання 4. Назвіть традиційні атрибути різдвяного обряду колядування.
Завдання 5. Запишіть легенду, пов′язану з географічною назвою своєї місцевості.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

При виконанні першого завдання, студентам слід охарактеризувати свята осіннього періоду та звичаї, пов′язані з ними. Особливу увагу слід звернути на головне осіннє свято – Покрову.
Виконуючи завдання №2, варто опрацювати тему «Історія писемності. Становлення та розвиток української мови».  Особливу увагу слід звернути на витоки писемності, типи письма,  східно-словянську писемність, періоди її розвитку.
Виконуючи завдання №3, студенти повинні не тільки назвати господарські будівлі двору, а й вказати  на їх функціональне призначення.
Завдання №4. Основною обрядодією різдвяного свята  було колядування –театралізовані обходи і ряження, що супроводжувалися поздоровленнями, побажаннями всій родині щастя, добробуту, прибутку. Групи чоловіків, парубків і дівчат, підлітків ходили від хати до хати, співаючи колядки. Найчастіше на Полтавщині практикувалися змішані колядницькі ватаги. Всі колядники мали свої атрибути. В цьому завданні студенти повинні назвати атрибути колядницької ватаги і кому вони належали.
Приступаючи до виконання завдання №5, студенти повинні пригадати, що лежить в основі географічних назв міста, села, полів, річок. Місцеві географічні назви можуть бути пов′язані з історичними подіями, іменами, прізвищами людей, природними явищами, ознаками, незвичайними ситуаціями.
Контрольна робота оформляється за допомогою ПЕОМ. Обов′язкові вимоги до розмітки сторінки: шрифт гарнітури TimesNewRoman розміром 14, поля: верхнє та нижнє – 2см, ліве – 3,5 см, праве – 1см.

Література                                                                                                                                 

Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство / В.Й.Бочелюк, В.В.Бочелюк. – Київ, 2006.
Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003.
Кочубей Н.В.Соціокультурна діяльність : навч. посібник / Н.В.Кочубей. – Суми: Університетська книга, 2015.
Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності/ А.П. Обертинська. – Київ: ДАКККМ, 1999.
Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В.Петрова.-Київ : Кандор, 2005.