АНАЛІЗ МУЗИЧНИХ ТВОРІВ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності  5.02010401 “Народна художня творчість”

Розробник О.М.Богомол

III курс V семестр

Навчальний модуль № 1

Розділ І. Формотворчі засоби музики

Тема: Виражальне значення мелодії, метроритму. Гармонія і її значення. Фактура

 1. Основна мета та завдання курсу “Аналіз музичних форм”.
 2. Музичний стиль і жанр
 3. Виражальні значення мелодії, метро-ритму.
 4. Гармоніяі її значення. Фактура.

Самостійна робота № 1

Література

 1. Способин И.В. Музыкальная форма. -М., 1962.-С5-28.

Питання для самоконтролю

 1. Що називається музичною формою?
 2. Які є засоби музичної виразності ?
 3. Що називається мелодією, мелодичним малюнкам, кульмінацією ?
 4. Що називається музичним стилем, жанром ?
 5. У чому полягає формотворче значення виражальних засобів музики ?
 6. Що таке «фактура»? Які є типи фактури ?

Розділ II. Період. Функції частин музичній формі.

Тема. Період, як основна форма викладу теми гомофонної музики. Квадратний однотональний період

 1. Період як основна форма викладу теми гомофонної музики.
 2. Складові частани періоду.
 3. Види періоду.
 4. Самостійна робота № 2

Література

 1. Способин И.В. Музыкальная форма. -М., 1962.-С. 56-74.

Питання для самоконтролю

 1. Що називається музичною темою?
 2. Що таке період? Назвати види періоду.
 3. На які частини поділяється період?

 Тема: Різновиди періоду

 1. Періоди єдиної побудови.
 2. Складний період.
 3. Період як самостійна форма
 4. Самостійна робота № З

Література

1 .Способин И.В. Музыкальная форма..-М., 1962.-С.56-60.

Питання для самоконтролю

 1. Який період називається перідом единої побудови?
 2. Що називається складним періодом ?
 3. Що означає поняття «період, як самостійна форма»? Назвати твори, які написані у формі періоду.

Тема: Періоди неквадратної побудови

 1. Періоди неквадратноїпобудови.
 2. Складові частини неквадратного періоду.
 3. Дроблення. Приклади дроблення.
 4. Самостійнаробота№4

Література

 1. Способин И.В. Музыкальная форма.-М., 1962.-С. 74-77.

Питання для самоюнтролю

 1. Які періоди є періодами неквадратної побудови?
 2. На яку кількість тактів можуть поділятися речення, фрази вперіоді?
 3. Що таке дроблення? Приклади застосування.

Тема: Функції частин в музичній формі

 1. Функції частин у музичній формі.
 2. Експозиція, її функція в музичній формі.
 3. Розробка, її функція в музичній формі.
 4. Реприза, її функція в музичній формі.
 5. Вступ. Його функції в музичній формі.
 6. Типи викладу.
 7. Самостійна робота № 5

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962. – С. 29-50.

Питання для самоюнтролю

 1. Що означає поняття«функції частин в музичній формі ?
 2. Що таке експозиція ? Яка її функція.
 3. Що таке розробка? Яка їїфункція.
 4. Що таке реприза?У чому полягає її функція в музичній формі?
 5. Що таке вступ? В чому полягає його функція в музичній формі?
 6. Назвати типи викладу. У чому вони полягають?

Розділ III. Проста дво- і тричастинна форма.

Тема: Проста двочастинна форма

 1. Проста двочастанна форма. Визначення.
 2. Види простої двочастинної форми

Література

1 .Способин И.В. Музыкальная форма.-М., 1962.-С. 104-116.

Питання для самоконтролю

 1. Що називається простою двочастинною формою ?
 2. Назвіть види простої двочастинної форми
 3. Яка форма називається простою двочастинною з репризою?
 4. Яка форма називається простою двочастинною без репризи ?

 Тема: Проста тричастинна форма

 1. Проста тричастинна форма. Визначення.
 2. Загальний аналіз кожної із частин простоїтричастинної форми.

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962. – С. 120-138.

Питання для самоюнтролю

 1. Що називається простою тричастанною формою ?
 2. Проаналізуйте кожну із частин простої тричастинної форми
 3. Яка існує формула запису простої тричастинної форми?

Тема: Область застосування простої дво- і тричастинної форми

 1. Область застосування простої двочастинної форми
 2. Область застосування простої тричастинної форми
 3. Самостійна робота № 6

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.-С. 138-140.

Питання для самоконтролю

 1. Де застосовується проста двочастинна форма?
 2. Назвіть музичні твори, які мають просту двочастинну форму.
 3. Де застосовується проста тричастинна форма ?
 4. Назвіть музичнітвори, які мають просту тричастанну форму.

Студентповинен знати:
–      визначення музичної форми, загальні основи музичної форми;
–      засоби музичної виразності (мелодія, метро-ритм, гармонія, фактура).
–      визначення понять теми, періоду, різновиди періоду;
–      функції частин в музичній формі;
–      визначення простої двочастинної форми та будову її частин;
–      різновиди простої двочастинної форми;
–      визначення простої тричастинної форми
Студент по винен вміти:
–      визначити жанр та сталь;
–      виконати аналіз мелодії (рух мелодії, кульмінація, метро-ритмічна та звуковисотна сторони), фактура, гармонія.
–      визначити вид періоду та його побудови;
–      відокремити речення, фрази, мотиви в періоді;
–      виконати аналіз простої дво- або тричастинної форми в музичних прикладах

Складові модульного оцінювання:поточне опитування;самостійні роботи № 1,2,3,4,5

Навчальний модуль № 2

Розділ IV. Складні форми

Тема: Складна тричастинна форма. Середня частина – тріо

 1. Складна тричастинна форма.
 2. Перша частина складної тричастинної форми
 3. Друга частина складної тричастинної форми -тріо.
 4. Третя частина складноїт ричастинної форми -реприза.

Література

 1. Способин И.В.Музыкальная форма.-М., 1962.-С.140-147..

Питання для самоконтролю

 1. Що називається складною тричастинною формою?
 2. Проаналізуйте будову кожної частини.
 3. Проаналізувати другу частину складної тричастинної форми -тріо.
 4. Як застосовується вступ і кода в складній тричастинній формі?

Тема: Складна тричастннна форма. Середня частина – епізод

 1. Складна тричастинна форма, де середня частина – епізод.
 2. Тематична, гармонічна та структурна сторони епізоду.
 3. Самостійна робота № 7

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма.-М., 1962.-С.148 .

Питання для самоконтролю

 1. Що називається складною тричастанною формою, в якій середня частина є епізодом ?
 2. У чому відмінність тріо від епізоду у другій частині складної тричастинної форми ?
 3. Проаналізуйте тематичну, гармонічну та структурну сторону епізоду.

Тема: Варіаційна форма

 1. Варіаційна форма. Визначення
 2. Варіації на basso ostinato.
 3. Строгі варіації. Методи варіювання. Порядок розміщення варіації.
 4. Вільні варіації.
 5. Варіації на soprano ostinato.

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 159-175 .

Питання для самоконтролю:

 1. Що називається варіаціями? Назвати різновиди варіацій.
 2. Що називається варіаціями на basso ostinato?
 3. Які варіації називаються строгими? Проаналізуйте методи варіювання, порядок розміщення варіацій.
 4. Які варіації називаються вільними?
 5. Що називається варіаціями на soprano ostinato?

Тема: Форма рондо. Класичне рондо

 1. Форма рондо. Визначення. Походження форми рондо. Назва його частин.
 2. Рондо віденських класиків.
 3. Самостійна робота № 9

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 178-185.

Питання для самоконтролю:

 1. Що називається формою рондо?
 2. Проаналізуйте будову частин рондо.
 3. Назвіть різновиди форми рондо.
 4. Проаналізуйте форму рондо віденських класиків.

Тема: Куплетне рондо

 1. Старовинне куплетне рондо.
 2. Тематика куплетного рондо.
 3. Головна партія – структурна та гармонічна сторони.
 4. Епізоди – структурна та гармонічна сторони.

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 181-183.

Питання для самоконтролю:

 1. Назвіть основні ознаки старовинного куплетного рондо.
 2. Проаналізуйте головну партію з тематичної, гармонічної і структорної сторін.
 3. Проаналізуйте епізоди з тематичної, гармонічної і структорної сторін.
 4. Чи застосовується кода в старовинному куплетному рондо?

Тема: Застосування форми рондо

 1. Область застосування рондо.
 2. Приклади музичних творів, що мають форму рондо.
 3. Самостійна робота № 10

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 187.

Питання для самоконтролю:

 1. Чи являє собою форма рондо самостійний музичний твір?
 2. У яких музичних жанрах застосовується форма рондо?
 3. Які ви знаєте приклади музичних творів, що мають форму рондо?

Тема: Сонатна форма. Застосування сонатної форми

 1. Сонатна форма. Визначення.
 2. Розділ експозиції. Головна, зв′язуюча, побічна та заключна партії.
 3. Розділ розробка.
 4. Розділ реприза.
 5. Область застосування сонатної форми.
 6. Самостійна робота № 11.

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 187.

Питання для самоконтролю:

 1. Що називається сонатною формою? Назвати будову форми та її складові частини.
 2. Що таке експозиція? Назвіть та проаналізуйте складові частини першого розділу.
 3. Що таке розробка. Назвіть складові частини цього розділу
 4. Що таке реприза? Назвіть види реприз сонатної форми.
 5. У чому полягає значення репризи сонатної форми?

Тема: Вокальні форми і жанри

 1. Вокальні форми. Визначення.
 2. Загальні основи вокальних форм.
 3.  Застосування загальних форм у вокальній музиці.
 4. Самостійна робота № 12

Література

 1. Способин И .В. Музыкальная форма. – М., 1962.- С. 262-270.

Питання для самоконтролю:

 1. Що відноситься до області вокальної музики?
 2. У чому полягають загальні основи вокальних форм?
 3. Які форми використовуються у вокальній музиці?
 • Студент повинен знати:
 • – визначення складної тричастинної форми та будову її частин;
 • – різновиди складної тричастинно форми;
 • – визначення варіаційної форми, різновиди варіацій;
 • – визначення форми рондо, будову частин рондо;
 • – різновиди  форми рондо;
 • – область застосування форми родо;
 • – визначення сонатної форми та будову її частин;
 • – визначення вокальних форм, загальні основи вокальних форм
 • Студент повинен вміти:
 • – виконати аналіз складної тричастинної форми, варіаційної форми та форми рондо

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, самостійні роботи № 6-12.