АВТОМАТИЗОВАНІ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Розробник: Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

V семестр

Навчальний модуль № 1

Вступ. Тема 1. Основні тенденції розвитку автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій

 1. Предмет, завдання, мета, зміст, структура навчальної дисципліни «АБІС», її значення в підготовці фахівця бібліотечної справи.
 2. Базові поняття навчальної дисципліни.
 3. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні технології: багатозначність поняття, переваги, види.
 4. Глобалізація автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.
 5. Інтеграція та модернізація автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия] / Л.И.Алешин. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А. Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.57 – 62.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення має вивчення навчальної дисципліни «АБІС» для майбутнього фахівця інформаційної, бібліотечної та архівної справи?
 2. Дайте визначення поняттям «технологія», «інформаційна технологія», «бібліотечна технологія», «бібліотечно-інформа­ційна технологія», «автоматизована технологія», «автоматизована бібліотечно-інформаційна технологія».
 3. Які є види автоматизованих бібліотечно-інформаційних технологій за призначенням?

Тема 2. Автоматизація бібліотек в Україні: історія, сучасний стан і перспективи розвитку АБІС

 1. Державна політика у сфері інформатизації України.
 2. Розвиток, досягнення та перспективи автоматизації бібліотек України.
 3. Роль бібліотекаря в процесах інформатизації обслуговування користувачів.

Самостійна робота №1: порівняльна характеристика зарубіжних та вітчизняних АБІС (див. комплекс самостійної роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Закон України «Про інформацію» // Відомості Верховної Ради. – 1992. – № 4. – С.650.
 2. Інформація та документація. Базові поняття. Терміни та визначення : ДСТУ 2392 – 94. – Київ : Держстандарт, 1994. – 53 с.
 3. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учебн. пособия] / Л.И.Алешин. – Москва, 2001.
 4. Віртуальні бібліотеки: матеріали конференції… – Київ, 2001.
 5. Красножон В.М. Комп’ютерні технології в інформаційно – бібліографічній роботі дитячої бібліотеки / В.М. Красножон, І.Г. Торлін // Основні аспекти та прогресивні технології діяльності дитячих бібліотек : зб. наук. праць. – Київ, 1998. – С.46-51.
 6. Програмна система УФД/Бібліотека : лекція / уклад. Титова Л.І. – Київ : ДАКККіМ, 2004.
 7. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.
 8. Створення та використання електронних видань у бібліотеках : матеріали конференції… – Київ, 2002.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризувати державну політику у сфері інформатизації суспільства.
 2. Розкрити проблеми інформатизації бібліотек України.
 3. Розкрити вплив сучасних технологій на діяльність бібліотек.
 4. Розкрити основні завдання автоматизації в бібліотеці.
 5. Охарактеризувати напрями та можливості використання комп’ютерів у бібліотеці.

Семінар № 1. Тема 3. Автоматизовані бібліотечно-інформаційні системи (АБІС)

 1. Дати визначення понять «автоматизована система», «автоматизована інформаційна система» (АІС), «ав­томатизована бібліотечно-інформаційна система» (АБІС).
 2. Назвати основні типи АБІС і дати їх характеристику.
 3. Розкрити основні функції АБІС.
 4. Охарактеризувати складові АБІС: інформаційно-лінгвістичне, програмне, технічне, організаційно-методичне та правове забезпечення.
 5. Розкрити сутність поняття «автоматизоване робоче місце (АРМ)», повноваження та функціональні обов’язки працівників.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Автоматизовані бібліотечні інформаційні системи (АБІС) [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Автоматизована_бібліотечна_інформаційна_система
 3. Автоматизована бібліотечна інформаційна система [Електронний ресурс] // Українська бібліотечна асоціація. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/article/Автоматизована%20бібліотечна%20інформаційна%20система
 4. Українська бібліотечна енциклопедія [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://ube.nplu.org

Питання до самоконтролю:

 1. Що розуміємо під поняттями «автоматизована система», «автоматизована інформаційна система» (АІС), «ав­томатизована бібліотечно-інформаційна система» (АБІС)?
 2. Які є основні типи АБІС? Дайте їх характеристику.
 3. Які основні функції АБІС?
 4. Назвіть складові АБІС, розкрийте їх зміст і призначення.
 5. Що розуміємо під поняттям «автоматизоване робоче місце (АРМ)»?

Практична робота1: Порівняльний аналіз сучасного програмного забезпечення автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.

Тема 4. Нові автоматизовані інформаційні технології в бібліотеці

 1. Типологізація бібліотек як об’єктів автоматизації.
 2. Автоматизація підрозділів бібліотеки, бібліотеки в цілому, бібліотечної системи або мережі бібліотек. Загальна характеристика різних типів бібліотек як об’єктів автоматизації.
 3. Сучасні методи замовлення і обробки документів в бібліотеці: довідково-бібліографічна служба, віртуальна довідка.
 4. Служба електронної доставки документів.

Самостійна робота № 3:Автоматизація бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами (див. комплекс самостійної роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.

Питання для самоконтролю:

 1. Охарактеризувати нові інформаційні технології в бібліотеці. Бібліобуси.
 2. Розкрити сучасні методи замовлення і обробки документів в бібліотеці.
 3. Розкрити сутність електронної доставки документів.
 4. В чому сутність автоматизації бібліотечно-інформаційного обслуговування людей з особливими потребами?

Практична робота № 2: Створення та виконання віртуальних довідок.
Індивідуальне заняття № 1: Підготувати презентацію сучасних методів замовлення і обробки документів в бібліотеці.

Семінар № 2. Тема 5: Електронні і віртуальні бібліотеки

 1. Розкрити сутність понять «віртуальна бібліотека», «цифрова бібліотека», «електронна бібліотека».
 2. Охарактеризувати мету створення електронної бібліотеки.
 3. Розкрити зміст завдань електронної бібліотеки.
 4. Охарактеризувати особливості і функціональні можливості електронної бібліотеки.
 5. Розкрити сутність та зміст поняття «оцифрування фондів».
 6. Розкрити значення електронної бібліотеки як бібліотеки майбутнього.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.156 – 157 ; С.382.
 3. Електронні ресурси бібліотеки у сучасній системі обслуговування [Електронний ресурс] / Бова І.В.,МарцунТ.В. – Режим доступу: http://dspace.nlu.edu.ua/bitstream/123456789/5522/1/Bova.pdf
 4. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Питання для самоконтролю:

 1. Дайте визначення поняттям «віртуальна бібліотека», «цифрова бібліотека», «електронна бібліотека».
 2. Які завдання виконує електронна бібліотека?
 3. В чому особливості електронної бібліотеки і які її функціональні можливості?
 4. Що розуміється під поняттям «оцифруванняфондів»?

Практична робота № 3: Електронні бібліотеки.
Індивідуальне заняття № 2: Підготувати презентацію однієї з електронних бібліотек.

Студент повинен знати:
– основні завдання автоматизації в бібліотеці;
– класифікацію технічних засобів автоматизації в бібліотеці;
– види та структуру автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем;
– нові інформаційні технології в бібліотеці;
– електронні і віртуальні бібліотеки.
Студент повинен уміти:
– розрізняти основні процеси автоматизації в бібліотеці;
– дати характеристику АСУ, АІБС;
– розрізняти переваги програмних систем АІБС.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота, семінарські заняття №1, №2, практичні роботи №1-3, індивідуальні заняття №1-2.
Модульна контрольна робота № 1 – виконання тестових завдань, письмова робота на тему «Автоматизація бібліотечно-бібліографічної діяльності».

Навчальний модуль № 2

Розділ II. Автоматизовані бібліотечні технології спеціального призначення

 • Практична робота № 4: Система автоматизації бібліотек ІРБІС, її структура та функціональні можливості.

Практична робота № 5: АРМ «Каталогізатор»: призначення та основні характеристики.
Практичні роботи №№ 6 – 17: Робота в середовищі АРМ «Каталогізатор». Створення баз даних.

Література до вивчення теми:

 1. Система автоматизации библиотек. ИРБИС : общие описания. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 36 с.
 2. Описание АБИС ИРБИС [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.eruditcity.ru/5041. – Загл. с экрана.
 3. Основные характеристики САБ ИРБИС64[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.elnit.org/index.php?option=com_content&view=article&id=65&Itemid=451. – Загл. с экрана.

Питання до самоконтролю:

 1. Які бібліотечні процеси виконує автоматизовано програма ІРБІС?
 2. З яких АРМів складається програмна система?
 3. Яке призначення АРМ «Комплектатор»?
 4. Які функції АРМ «Читач»; «Книговидача»?
 5. Хто повинен працювати з АРМ «Адміністратор» і чому?

Студент повинен знати:
– призначення та структуру ПС ІРБІС;
– основні властивості програми ІРБІС;
– інтерфейс АРМ «Каталогізатор», його призначення та функції.
Студент повинен уміти:
– використовувати АРМ «Каталогізатор»:
– реєструвати нові надходження літератури;
– виконувати роботу по обробці будь-яких видів видань, включаючи електронні;
– ресурси,   картографічні матеріали, ноти тощо;
– вибирати схеми бібліографічного запису для різних видів документів;
– здійснювати опис періодичних видань на зведеному рівні, на рівні окремих номерів;
– вводити анотації;
– здійснювати систематизацію документів;
– визначати авторський знак для видання.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, практичні роботи № 4, № 5, №№ 6 – 17.
Модульна контрольна робота № 2 – практична робота – обробка різних видів документів, робота з технологіями індексації видань (систематизація, предметизація) та визначення авторського знаку.

Навчальний модуль № 3

Тема 6. Автоматизація процесів обслуговування

 1. Інноваційні процеси в бібліотечно-бібліографічному обслуговуванні.
 2. Запис читачів до бібліотеки. Електронний формуляр.
 3. АРМ «Книговидача» – призначення, побудова.
 4. Довідково-бібліографічна служба. Віртуальна довідка.
 5. Служба електронної доставки документів.

Тема 7: Технологія автоматизованого пошуку. Пошукові засоби

 1. Переваги автоматизованого пошуку. Пошукова ситуація. Стратегія автоматизованого пошуку. Пошукові засоби.
 2. АРМ «Читач». Пошукова система користувацького інтерфейсу.
 3. Технологія тематичного і адресного пошуку документів в ЕК.
 4. Технологія комплексного і послідовного пошуку документів в ЕК.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Система автоматизации библиотек. ИРБИС : общие описания. – Москва : ГПНТБ России, 2007. – 36 с.
 3. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Питання для самоконтролю:

 1. Розкрийте зміст автоматизованого пошуку, пошукової ситуації, стратегії автоматизованого пошуку.
 2. Яке призначення і функціональні можливості АРМ «Читач»?
 3. Розкрийте технологію тематичного ы адресного пошуку документів в ЕК.
 4. Що розуміється під поняттям «комплексний і послідовний пошук документів в ЕК»?

Практичніроботи №№ 18 – 19:Порівняльний аналіз традиційного та автоматизованого пошуку. Встановленняперевагавтоматизованогопошуку.
Самостійна робота № 5: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 20: АРМ «Адміністратор»: призначення та основні характеристики.
Практична робота № 21: АРМ «Книговидача». Загальна характеристика користувацького інтерфейсу. Режим «Читачі».
Самостійна робота № 6: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).
Практична робота № 22: АРМ «Читач». Призначення та головні характеристики.
Самостійна робота № 5: звіт про результати виконання практичних робіт за визначеною структурою (див. комплекс самостійної роботи).

Семінар № 3. Тема 8:Організація електронного каталогу бібліотеки

1. Охарактеризувати етапи історії автоматизації бібліотечно-бібліографічних процесів.
2. Дати визначення поняття «електронний каталог (ЕК), його значення.
3. Охарактеризувати принципи створення електронного каталогу бібліотеки.
4. Розкрити структуру інформаційно-пошукової системи.
5. Розкрити значення електронної бібліотеки як бібліотеки майбутнього.

Література до вивчення теми:

 1. Організація електронного каталогу бібліотеки [Електронний ресурс] Методичний посібник / Дніпропетровська обл. наук.-мед. бібліотека. – Режим доступу: http://195.64.191.102/Метод.посібник%20з%20організ.%20ЕК.pdf
 2. Ніколаєв І. В. Використання сучасних інформаційних технологій у роботі бібліотек [Електронний ресурс] / І.В. Ніколаєв, Н.В. Криворучко. – Режим доступу:http://dspace.kntu.kr.ua/jspui/bitstream/123456789/797/1/36.pdf

Практична робота № 23: АРМ «Комплектатор». Загальна характеристика користувацького інтерфейсу. Режим обробки.
Індивідуальне заняття № 3: Технологія тематичного і адресного пошуку документів в ЕК.
Індивідуальне заняття № 4: Технологія комплексного і послідовного пошуку документів в ЕК.

Студент повинен знати :
– функції   АРМ «Книговидача», АРМ «Читач», АРМ «Комплектатор»;
– призначення і основні функції інформаційно-пошукового тезаурусу.
Студент повинен уміти:
– формувати і вести чергу електронних замовлень на видачу літератури;
– користуватися АРМ «Книговидача», АРМ «Читач», АРМ «Комплектатор».

Складові модульного оцінювання: практичні роботи № 18 – 19, № 21, № 22, № 23.
Модульна контрольна робота № 3 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 4

Тема 9: Бібліотека Koha – автоматизована інтегрована бібліотечна система. Загальні відомості

1. «Бібліотека Koha» – перша інтегрована бібліотечна система з відкритим кодом, її значення для використання в бібліотеках України.
2. Набір функціональних можливостей системи Koha.
3. Модулі АІБС «Бібліотека Koha», їх характеристика.

Література до вивчення теми:

 1. Безкоштовні АБІС – вільне програмне забезпечення [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/node/1336
 2. Короткий посібник користувача АБІС Koha[Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://wiki.tntu.edu.ua/Короткий_посібник_користувача_АБІС_Koha

Питання до самоконтролю:

 1. Хто є розробником ПС «Бібліотека Koha»?
 2. З яких модулів складається ПС?
 3. Яке призначення модулю «Каталогізація»? Які його функціональні можливості?
 4. Яке призначення модулю «Комплектування фондів»?
 5. Які функціональні можливості модулю «Читач»?

Практична робота № 25 – 33. Модуль «Каталогізація», створення баз даних.
 Практична робота № 34 – 35. Модуль«Комплектування фондів», створення баз даних.
Практична робота № 36. Модуль «Обслуговування читачів»
Індивідуальне заняття № 5. Сумарний облік документів, що надійшли до ЦБС.
Індивідуальне заняття № 6. Індивідуальний облік документів, що надійшли до ЦБС.

Студент повинен знати :
– інтерфейс програми «Бібліотека Koha»;
– структуру ПС та її функції;
– правила занесення бібліографічної інформації в програмі;
– можливості користувачів у програмі «Бібліотека Koha».
Студент повинен уміти:
– працювати з програмою «Бібліотека Koha»;
– орієнтуватися в інтерфейсі програми;
– вводити нові записи різних видів документів;
– описувати читачів;
– здійснювати пошук інформації.

Складові модульного оцінювання: практичні роботи №№ 25-33, №№ 34-35, № 36.
Модульна контрольна робота № 4 – виконання тестових завдань; практична робота – здійснити реєстрацію надходжень літератури, списання літератури; оформлення замовлень на видачу літератури.

Навчальний модуль №5

Тема 10: Електронні ресурси: визначення, типологія, класифікація, характеристики

 1. Загальна характеристика електронних ресурсів: термінологія, визначення.
 2. Типова і видова класифікація електронних ресурсів за нормативними документами.
 3. Класифікація електронних ресурсів за їх відношенням до друкованих ресурсів.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Що означає поняття «електронна форма представлення інформації»?
 2. Які основні засоби збереження та розповсюдження інформації?
 3. Що означає поняття «електронні ресурси»? Назвіть властивості електронних ресурсів.
 4. Які є типи та види електронних ресурсів за різними ознаками?

Практична робота № 37: Електронні ресурси: бази даних

Тема 11: Інтернет як засіб доступу до світових електронних ресурсів

 1. Доступність електронних ресурсів; засоби передачі даних; коротке ознайомлення з Інтернетом; основні поняття.
 2. Достовірність і довговічність онлайнового електронного ресурсу (web-сайту). Проблема авторського права. Проблеми несанкціонованого доступу до ресурсів і захист від вірусів.
 3. Використання Інтернет у бібліотеках. ПослугиІнтернет.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Які нормативні акти і закони регулюють питання авторського права та інтелектуальної власності.
 2. Які методи боротьби з піратством в області авторських прав та інтелектуальної власності Ви знаєте?
 3. Що є об’єктами охорони авторського права?
 4. Особливості впливу комп’ютерних мереж на умови передачі інформації; створення продуктів і послуг інтелектуальної власності.
 5. Дати характеристику правовому простору комп’ютерних технологій, питанням захисту авторських прав в мережі Інтернет.
 6. Як Інтернет впливає на спосіб проведення вільного часу громадян, особливо дітей і молоді?
 7. Які нові моделі соціальних комунікацій утворюються внаслідок використання Інтернет-технологій?
 8. Який довідково-пошуковий апарат використовується у процесі вибору інформаційних ресурсів?

Семінар № 4. Тема: Інтернет–доступ як бібліотечна послуга

1. Охарактеризувати документи, що регламентують діяльність бібліотек з надання доступу до мережевих інформаційних ресурсів.
2. Розкрити досвід роботи публічних бібліотек світу та України з надання доступу користувачам до ресурсів мережі Інтернет.
3. Розкрити особливості організації роботи Інтернет – центру в бібліотеці та обслуговування користувачів.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.
 4. Шевченко І.О. Нова бібліотечна послуга: використання інформаційних технологій та Інтернету в бібліотеці [Електронний ресурс] / Шевченко І.О., Бойцова С.Г. – Режим доступу:http://wishenko.org/2-nova-bibliotechna-posluga-vikoristannya-informacijnih-tehnol.html. – Назва з екрану.

Питання до самоконтролю:

 1. Які документи, що стосуються впровадження Інтернет-доступу як бібліотечної послуги, прийняті ІФЛА?
 2. Які програми та проекти, що були спрямовані на впровадження Інтернет-доступу для користувачів, були реалізовані в Україні?
 3. Що означає поняття «інтернетизовані бібліотеки»? Скільки існує в Україні інтернетизованих бібліотек?
 4. Які обов’язкові умови мають бути відображені у Правилах користування Інтернет-центром публічної бібліотеки?
 5. Яке програмне забезпечення потрібно для роботи за комп’ютером людей з вадами зору?

Практична робота № 38: Пошук в Інтернет інформації про організацію та роботу Інтернет – центрів бібліотек.
Практична робота № 39: Веб-сайти бібліотек.

Тема 12: Інтернет в бібліотеці: технології передачі інформації та автоматизованого інформаційного пошуку.

 1. Структура системи передачі інформації. Типи кана­лів й способи зв’язку. Телефонні канали зв’язку.
 2. Склад технології передачі інформації в Інтернет: елек­тронна пошта, сітьові телеконференції, технологія переда­чі файлів та ін.
 3. Технологія електронної пошти: призначення, сутність, формат адреси. Програмне забезпечення технології електронної пошти.
 4. Призначення, сутність технології FTP.
 5. Призначення, сутність технології телеконференцій. Технології автоматизованої передачі інформації.

Література до вивчення теми:

 1. Алешин Л.И. Автоматизация в библиотеке. Ч.1 : [ксерокопия учеб. пособия]. – Москва, 2001.
 2. Інтернет – центри в публічних бібліотеках : зб. статей. – Київ, 2003.
 3. Основи Інтернет – технологій : підручник / В.М. Бредіхін, В.В. Карасюк, О.В. Карпухін, Ю.В. Міщеряков. – Харків, 2009. – С. 105-163.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення мають Інтернет-ресурси при обслуговуванні користувачів бібліотеки?
 2. Які є нові форми спілкування між бібліотекарів та користувачем та яке їх значення?
 3. Яка методика проведення телеконференцій?

Практична робота № 40 – 41: Пошук публікацій по спеціальності в повнотекстових базах даних.
Практична робота № 42: Електронна пошта. Створення та передача файлів.
Індивідуальне заняття № 7: Сервіси Інтернет в діяльності бібліотекаря.
Індивідуальне заняття № 8: Електронні документи в структурі автоматизованої бібліотеки.

Студент повинен знати :
– класифікацію електронних ресурсів;
– значення використання Інтернету в бібліотеці.
Студент повинен уміти:
– орієнтуватися у засобах та в системі телекомунікацій і зв’язку в бібліотеці;
– здійснювати пошук інформації в Інтернеті.

Складові модульного оцінювання: семінарське заняття № 4, практичні роботи №№ 37, №№ 38-39, № 40-42.
Модульна контрольна робота № 5 – виконання тестових завдань.