БІБЛІОТЕЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання з дисципліни «Бібліотечне обслуговування»

Відповідно до навчального плану студенти спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» виконують дві контрольні роботи.

Контрольна робота з дисципліни є самостійною творчою роботою студена. Зміст завдань зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ. Загальні вимоги до контрольної роботи: чіткість і логічна послідовність викладення матеріалу; стислість, конкретність і точність формулювань. У процесі виконання завдань контрольної роботи студент повинен показати здатність осмислено користуватися літературою, розуміти методологію викладення матеріалу, уміти обробити фактичний матеріал, зробити правильні висновки і узагальнення, пов’язати теорію з практикою роботи сучасної бібліотеки.

Контрольну роботу студент за допомогою ПК. При виконанні контрольної роботи необхідно дотримуватися таких вимог: шрифт гарнітури Times New Roman розміром 14 пт; поля – ліве 3 см, верхнє і нижнє 2 см, праве – 1см.

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 1

Студент виконує чотири практичних завдання на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу. Контрольна робота повинна містити короткі відомості про бібліотеку на матеріалах якої вона виконується (штат, кількість фонду, кількість користувачів). Варіант контрольної роботи студент обирає за допомогою викладача.

ВАРІАНТ 1

Завдання № 1. Розкрити організаційні форми обслуговування користувачів бібліотеки.

Завдання № 2. Розкрити досвід бібліотеки з вивчення інтересів окремих читачів.

Завдання № 3.Уточнити читацьке призначення книг і визначити можливі варіанти їх рекомендації.

Завдання № 4. Скласти план підготовки і проведення читацької конференції.

Методичні поради

Перш ніж приступити до виконання першого завдання, необхідно звернутися до VI та VII розділів закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» та «Типових правил користування бібліотеками», в яких розкриваються права і обов’язки читачів, функції бібліотек з обслуговування читачів, порядок користування бібліотеками. Важливо засвоїти техніку та облік роботи абонементу і читального залу; особливості обслуговування користувачів за МБА. Організаційні форми обслуговування користувачів необхідно розкрити на прикладі конкретної бібліотеки, представити копії заповнених облікових документів (формуляр читача, бланк-замовлення  по МБА, сторінку щоденника бібліотеки, заповнену за місяць, 1 і 2 частини).

Література:

Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс]  : [зі змін., станом на 28.01.2016 р. ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр.

Наказ про внесення змін і доповнень до Типових правил користування бібліотеками в Україні  від 25.05.2001 № 319 [Оригінал]  / М-во культури і мистецтв України ; зареєстр. в М-ві юстиції України 22 черв. 2001 р. за № 538/ 5729. – Режим доступу в електрон. формі: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0538-01.

Виконати друге завдання можна після засвоєння методики вивчення  інтересів окремого читача. Приступаючи до опису досвіду бібліотеки з вивчення інтересів окремих читачів необхідно познайомитися з зафіксованими результатами вивчення інтересів трьох, різних за професіями, читачів. На основі вивчених матеріалів представити характеристику кожного читача. Характеристику скласти за даною схемою:

 1. Загальні відомості про читача (вікові, професійні та інші особливості, загально пізнавальні та естетичні інтереси тощо).
 2. Мета читання та переважні мотиви запитів.
 3. Зміст і характер читання за певний період.
 4. Оцінка, яку дає читач різним книгам, – художнім, науково-популярним, виробничим тощо.
 5. Вплив книг на читача.

Література:

 

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. С. С. 24-31.
 2. Вивчення читачів у бібліотеці. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/page,17,21840-Izuchenie-chitateleiy-v-biblioteke.htm
 3. Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів. – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/bilka.pdf
 4. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177

При виконанні практичного завдання № 3 необхідно виконати наступні технологічні операції:

 1. Дати короткий бібліографічний опис книги.
 2. Визначити до якого типу літератури за цільовим призначенням належить книга, дати характеристику її довідковому апарату, відмітити особливості художнього і поліграфічного оформлення.
 3. Визначити: тему книги, її актуальність, форму і доступність викладу.
 4. Визначити вік, рівень і профіль освіти, вид діяльності, професію, зміст і характер читання тих читачів, яким буде цікава і доступна книга
 5. З якою метою може бути рекомендована книга?
 6. Чи можна дану книгу рекомендувати першою з конкретної теми або галузі  знання в цілому?
 7. Визначити, які особливості книги можна використати при її рекомендації.
 8. Визначити варіанти (прийоми) рекомендації книги.

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 29-38.
 2. Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»). – Режим доступу:http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Individualne-bibliotechne-obslugovuvannya.pdf

Виконуючи четверте завдання доцільно дотримуватися даного плану

 1. Визначити тему читацької конференції за допомогою періодичних видань, бібліографічних посібників, методичних рекомендацій ОУНБ.
 2. Записати на чернетці окремими колонками:

а) організаційні заходи (створення ініціативної групи, вибір головуючого, складання питань для обговорення, надання консультацій тим, хто бажає прийняти участь у обговоренні питань конференції, тощо);

б) заходи з популяризації літератури на тему конференції (проведення індивідуальних бесід, оглядів літератури, організація книжкових виставок, проведення групових бесід тощо)

в) реклами вечора (виготовлення тексту рекламного оголошення, виступ на радіо, розміщення оголошення в місцевій газеті тощо)

г) декоративно-художнього оформлення заходу (оформлення приміщення, плакатів, виставок тощо)

Заходи записати в порядку їх проведення за даною формою:

№ з/п Назва заходу Місце і дата проведення Відповідальний

Розробити план проведення читацької конференції і записати за даною формою:

№ з/п Назва заходу Відповідальний

Література:

Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 49-66.

ВАРІАНТ 2

Завдання № 1. Розкрити досвід рекламної діяльності бібліотеки та скласти рекламний текст .

Завдання № 2. Розкрити досвід бібліотеки з вивчення інтересів груп читачів.

Завдання № 3. Скласти питання до бесіди про прочитану книгу.

Завдання № 4. Скласти план підготовки і проведення вечора запитань і відповідей.

Методичні поради

Перше завдання передбачає засвоєння теоретичного матеріалу щодо рекламної діяльності і вивчення досвіду конкретної бібліотеки з даного питання. В описі досвіду необхідно представити що є об’єктом реклами в бібліотеці та які форми розповсюдження реклами застосовує бібліотека. Далі необхідно скласти рекламний текст за запропонованою структурою: девіз – надзвичайно коротке висловлювання, в якому відбита основна ідея реклами; звернення до користувачів бібліотеки; назва об’єкту реклами; перелік позитивних якостей об’єкту; заклик до негайної дії; умови, за яких надається послуга; адреса, телефон.

Література:

 1. Організація діяльності бібліотеки : учбово-метод. посібник / В.О. Ільганаєва, В.Я. Онуфрієва, М.С. Слободяник, В.Т. Попроцька . – Харків, 1993.- С.52-66.
 2. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 17-20.
 3. Манжула Т. Реклама бібліотеки – важливий засіб формування позитивного іміджу в громаді / Т. Манжула  : сайт «Кіровоград. обл. б-ка для дітей ім. А.П.Гайдара». – Режим доступу: http://librarychl.kr.ua/pro_bib/nah_vud_reklama_biblioteku.php

Розкрити досвід бібліотеки з вивчення інтересів груп читачів (завдання № 2) допоможе тема «Вивчення читачів і читання в бібліотеці. Опрацювавши дану тему, студенту необхідно ознайомитися з матеріалами вивчення інтересів груп читачів і на їх основі описати досвід бібліотеки. В описі вказати методи вивчення інтересів читачів і до яких висновків прийшла бібліотека на основі вивчення інтересів різних груп (які твори і письменники переважають в читанні художньої літератури, чи користується попитом галузева література, з якою метою до неї звертаються тощо).

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 24-31.
 2. Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів. – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/bilka.pdf
 3. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177
 4. Спостереження як метод вивчення читачів : бібліотечний інформаційний портал. – Режим доступу: http://www.librportal.org.ua/index.php?option=com_content&task=view&id=599&Itemid=168

Складаючи питання до бесіди про прочитану книгу (завдання № 3) необхідно дотримуватися запропонованого плану:

 1. Дати короткий бібліографічний опис книги, охарактеризувати її зміст, тип літератури, форму викладу матеріалу.
 2. Визначити, яким читачам необхідно було рекомендувати книгу (за віком, освітою, інтересами, видом професійної діяльності, об’ємом і характером начитаності взагалі і по темі, якій присвячена книга)
 3. Встановити, з якою метою могла бути рекомендована книга вище вказаним читачам(визвати інтерес до теми, допомогти у вивченні дисципліни за програмою навчального закладу, поглибити або систематизувати самоосвітнє читання тощо).
 4. Встановити, на які моменти в змісті  книги важливо звернути увагу читачів, для того, щоби з’ясувати:   а) чи прочитана книга; б) чи зрозумів читач її проблематику, тему, ідеї; в) чи визвала книга у читача інтерес, достатній для рекомендації книг з такої саме теми.
 5. Вказати на обговоренні яких епізодів з тексту, на яких особливостях книги повинна будуватися бесіда.
 6. Сформулювати (приблизно) запитання, які доречно задати читачу при поверненні книги.

Приклади запитань

 1. Яку роль в творі відіграє такий-то епізод (деталь, пейзаж, герой, побудова твору тощо)?
 2. Чому роман (повість, оповідання) так називається?
 3. Кого з своїх героїв любить, кого зневажає автор?
 4. Чи була книга корисною при виконанні домашнього завдання (певної роботи, організації дозвілля тощо)?
 5. Чи бажаєте ви взяти книгу на таку саме тему? тощо

Запитання повинні бути різноманітними, головне, щоб вони не були формальними

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 38-48.
 2. Індивідуальне бібліотечне обслуговування : інформ. лист / уклад. І. В. Гулик ; відп. за вип. Л. І. Шпукал. – Вінниця, 2011. – 20 с. – (Серія «На допомогу бібліотечному фахівцю»). – Режим доступу:http://library.vnmu.edu.ua/wp-content/uploads/2015/10/Individualne-bibliotechne-obslugovuvannya.pdf

Завдання № 4 (див. варіант № 1)

ВАРІАНТ 3

Завдання № 1. Розкрити досвід діяльності бібліотеки з «publicrelation» .

Завдання № 2. Провести анкетування та представити його результати.

Завдання № 3. Розкрити досвід бібліотеки з індивідуального інформування.

Завдання № 4. Скласти план підготовки і проведення літературної подорожі.

Методичні поради

Виконуючи перше завдання студент повинен охарактеризувати, яким чином бібліотека формує свій позитивний імідж, до чого вона прагне, коли розкриває свою діяльність і який арсенал засобів використовує. Досвід можна описати у вигляді таблиці:

Громадськість бібліотеки Цілі звернення Засоби PR
Структури управління
Читачі бібліотеки
Населення міста, села
Установи культури, науки, освіти
Видавництва, книготоргові організації,
«Впливові» люди: діячі науки, культури; політики; керівники підприємств, бізнесмени
Журналісти

З першої графи «Громадськість бібліотеки» необхідно обрати тих, до кого звертається бібліотека, наприклад:

Громадськість бібліотеки Цілі звернення Засоби PR
Установи культури, науки, освіти Показ плодотворності і взаємовигоди співробітництва. Спільні дослідницькі проекти і культурні акції (конкретно які)

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 11-17.
 2. Справочник библиотекаря / Науч. ред. А.Н.Ванеев, В.А.Минкина. – 3-е изд., перераб. и доп. – Санкт Петербург.: Профессия, 2007. – С. 168-180.
 3. Місія публічних бібліотек / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського ; укладач Л. І. Чорноволенко ; зав. наук-метод. відділом. – Режим доступу: http://www.library.pl.ua/nashi_vidannja/inshi_vidannja/misija_publichnikh_bibliotek/

Виконуючи завдання № 2 студент може використати готову анкету або скласти свою. Мету анкетування і групу обирає самостійно. При складанні власної анкети необхідно дотримуватися певних вимог:

 1. питання в анкеті повинні бути простими, конкретними, чітко сформульованими, не передбачати зміст відповідей і не вимагати великих витрат часу.
 2. чим ширше коло опитуваних осіб, тим доречніше питання закритого типу, які вимагають однозначних відповідей або підкреслювання одного з можливих варіантів.
 3. включити питання про вік, професію, освіту тощо (для того, щоб систематизувати та узагальнювати матеріал за груповими ознаками).
 4. анкета повинна містити основні, додаткові і контрольні запитання.
 5. щоб хибні відповіді не вплинули на об’єктивність висновків, анкетування повинно бути достатньо масовим і охоплювати необхідну кількість людей від кожної групи
 6. Статистичні дані повинні виявити зміст інтересів певної читацької групи. В контрольній роботі повинні бути представлені мета анкетування, питання анкети та висновки анкетування

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 24-31.
 2. Система роботи бібліотеки у формуванні читацьких інтересів. – Режим доступу: http://berezne.libr.rv.ua/berezne/files/bilka.pdf
 3. Методи дослідження користувачів бібліотеки та їх інформаційних потреб. – Режим доступу: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/177

Розкриваючи досвід бібліотеки з індивідуального інформування (завдання №3) необхідно спочатку ознайомитися з його методикою, описати алгоритм даного виду індивідуального обслуговування користувачів. Після вивчення теоретичного матеріалу визначити коло осіб поставлених на індивідуальне інформування, з’ясувати теми і проблеми які цікавлять даних осіб, способи інформування про надходження нової літератури. Поставити одного абонента на індивідуальне інформування

 1. виявити особу, яка зацікавлена в індивідуальній інформації.
 2. визначити її запити і вид інформації, яка необхідна читачеві.
 3. запропонувати читачеві заповнити картку-анкету
 4. сформулювати тему, з якої він прагне постійно отримувати від бібліотеки відомості про нові надходження
 5. вказати хронологічні рамки теми
 6. на основі отриманих даних скласти картотеку індивідуального розподілу інформації.

Картку абонента індивідуального інформування додати до контрольної роботи.

Література:

Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 41.

Завдання № 4 (див. варіант № 1)

Література: 

 1. Інтерактивне обслуговування користувачів публічних бібліотек України – шлях до самообслуговування / Херсон. ОУНБ ; наук.-метод. відділ. – Режим доступу: http://nmo.lib.kherson.ua/interaktivne-obslugovuvannya-korsituvachiv-publichnih-bibliotek-ukraini—shlyah-do-samoobslugovuvannya.htm
 2. В полі зору – користувач : метод. поради / КЗ «ОУНБ ім. Тараса Шевченка» ; уклад. Т. В. Горда. – Черкаси, 2012. – 16 с. – Режим доступу: http://library.ck.ua/files/11.06.2012/4.pdf

ВАРІАНТ 4

Завдання № 1. Розкрити досвід діяльності бібліотеки з нестаціонарного обслуговування користувачів.

Завдання № 2. Зробити аналіз формулярів групи читачів.

Завдання № 3. Скласти питання до бесіди про прочитану книгу.

Завдання № 4.Проаналізувати тематичну книжкову виставку.

Методичні поради

Виконуючи перше завдання студент повинен опрацювати теоретичний матеріал щодо нестаціонарного обслуговування користувачів різних бібліотек. В контрольній роботі описати форми нестаціонарного обслуговування, які використовує бібліотека і техніку їх роботи. На основі вивченого матеріалу та вивченого досвіду конкретної бібліотеки зробити висновок про доцільність застосування обраних бібліотекою форм нестаціонарного обслуговування. До контрольної роботи додати облікові документи.

Література:

 1. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек: підручник [В.О.Ільганаєва, Г.Д.Ковальчук, Т.П.Самійленко та ін.; за ред. М.С.Слободяника, В.О.Ільганаєвої].- Харків, 1993.- С. 132-140.
 2. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 21-24.

Мета другого завдання з’ясувати зміст і характер читання певної читацької групи в цілому і книг певної тематики (групу користувачів бібліотеки і тематику студент обирає самостійно), намітити конкретний план, з популяризації літератури обраної тематики, серед даної групи.

Для виконання практичного завдання необхідно проаналізувати 25 формулярів читачів даної групи за пів року користування бібліотекою. Інформацію отриману в результаті аналізу зафіксувати в таблиці:

Група – (назва групи, наприклад: учні 11 класу)

з/п

№ читацького

формуляра

Тематика читання за (вказати за який період)
Назва теми Література за галузями знання
Назва галузі Назва галузі Назва галузі Назва галузі Висновки

В графі «3» фіксується кількість документів прочитаних читачем з певної теми.

В графах «4-7» – кількість документів прочитаних читачем з певної галузі (орієнтовні галузі знання – література з суспільних наук, природнича, техніка і сільське господарство, гуманітарна).

У висновках відмітити характер читання (різнобічне або однобічне, систематичне або епізодичне, охарактеризувати читання творів певної тематики, відмітити твори даної тематики, які користуються найбільшою популярністю. Внести пропозиції щодо зацікавлення групи обраною тематикою (вказати конкретні заходи)

Література:

Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 24-31.

Завдання № 3 ( див. Варіант № 2)

Аналізуючи книжкову виставку необхідно дати відповідь на наступні запитання:

 1. Чи вважаєте ви актуальною тему, якій присвячена виставка?
 2. На яку групу читачів (за віком, освітою, професією тощо) розрахована виставка, її читацьке призначення?
 3. Чи правильно розроблено план виставки, чи відповідає він характеру теми, чи достатньо чітко, коротко сформульовані заголовок виставки, назви її розділів?
 4. Чи правильно підібрана література за читацьким призначенням, чи достатньо повно і всебічно вона розкриває тему? Чи достатньо використані періодичні видання?
 5. Чи є певна послідовність (вказати яка) в розстановці книг в розділах виставки?
 6. Чи допомагають заголовки, цитати та інший текстовий матеріал більш повному і точному розкриттю теми? Чи є (чи потрібні вони) анотації та аналітичні описи? Їх якість.
 7. Оформлення виставки: чи відповідає ілюстративний матеріал темі виставки, чи правильно він розміщений? Чи допомагає він залученню уваги читачів до виставки та більш повному розкриттю теми?
 8. Чи правильно і за якою ознакою підібрані бібліографічні посібники або література до списку додаткової літератури (література більш складна, для поглибленого вивчення теми тощо)?

Література:

 1. Бібліотечне обслуговування [Електронний ресурс] : конспект лекцій для студ. / упоряд. С.П.Мосякіна. – Гадяч, 2016. – 1 електрон. опт. диск CD-ROM. – С. 49-66.
 2. Книжкова виставка – сучасні тенденції. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/node/620
 3. Організація книжкових виставок – це наука та мистецтво : методична консультація: Бердичев. міська ЦБС : calameo. – Режим доступу: http://ru.calameo.com/books/0008150120ae416b669b8
 4. Від традицій до інновацій: сучасні моделі книжкових виставок : метод. реком. / Хмельниц. ОУНБ ім. М.Островського. – Хмельницький, 2013. – 24 с. – Режим доступу: http://www.ounb.km.ua/vidanya/2013/trad_innov.pdf

КОНТРОЛЬНА РОБОТА № 2

Мета написання контрольної роботи – ознайомлення з досвідом роботи бібліотек свого району (міста), країни; оволодіння навичками самостійного аналізу діяльності бібліотек; навчання добору необхідного матеріалу з планів і звітів роботи ЦБС, конкретних бібліотек, з матеріалів сайтів і блогів бібліотек. Матеріали досвіду бібліотек за попередній рік. Завдання в кожному варіанті ідентичні.

Виконуючи завдання №1, на основі вивчених матеріалів студент розкриває досвід роботи ЦБС свого району з популяризації літератури з певного питання (зазначено у варіанті). Заходи записує в таблицю:

№ з/п Тематика і назва заходу Форма проведення Категорія читачів Термін виконання Місце проведення

За матеріалами місцевих ЗМІ, результатами спілкування з користувачами бібліотек, колегами, методистом робить висновок про ефективність популяризації літератури з даного питання. Об’єм виконаного завдання 1,5 аркуша формату А 4.

Виконуючи друге завдання студент ознайомлюється за допомогою публікацій на сайтах бібліотек України з досвідом їх роботи щодо популяризації літератури за допомогою інтерактивних форм бібліотечного обслуговування серед певної вікової категорії користувачів (зазначена у варіанті контрольної роботи). Необхідно знайти інформацію про чотири – пʼять   інтерактивних форм популяризації літератури. Результатом вивчення буде запис інформації у вигляді таблиці:

Форма проведення Тематика і назва заходу

Студенту необхідно  записати інформацію про сутність заходу, наприклад:

Літературний каламбур – захід, присвячений письменникам з однаковими прізвищами або різним творам зі схожими сюжетами, значеннями одного і того ж слова (або двох слів, що звучать однаково) з метою справити комічне враження

Стислий опис конкретного заходу, наприклад:

Літературний каламбур, присвячений творчості Льюїса Керрола відбувся в бібліотеці ім. О.Пироговського Соломʼянського району м. Києва. Бібліотекарі розповіли про історію книги

«Аліса в Країні чудес». Діти називали героїв книги. Згадували каламбури, загадки, різні ситуації. Наприкінці переглянули мультфільм «Аліса в Країні Чудес».

Джерело пошуку (бібліографічний опис електронного ресурсу)
Керрол – незвичайний фантазер [Електронний ресурс] // Бібліо Читайлик. new : офіц. блог б-ки ім. О. Пироговського Соломʼянського р-ну м. Києва. – Текст дан. – Київ,  2014 – . – Режим доступу: http://child-lib.blogspot.com (дата звернення 29.08.17)
Висновок
 1. Чи відповідає захід проведений у бібліотеці сутності даного заходу?
 2. Чи проводили або провели б Ви в вашій бібліотеці подібний захід?
 3. Якою, на Вашу думку, буде ефективність такого заходу?

При виконанні першого і другого завдання контрольної роботи за допомогою ПК необхідно дотримуватися таких вимог: шрифт гарнітури Times New Roman розміром 14 пт; поля – ліве 3 см, верхнє і нижнє 2 см, праве – 1см.

Третє завдання – це складання тез тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів конкретної вікової категорії (зазначається у варіанті контрольної роботи) у програмі MicrosoftPowerPoint.

Групова бесіда, як правило, триває не більше 15 хвилин, з дітьми молодшого шкільного віку – 5-10. Враховуючи це і потрібно визначити загальний об’єм тексту.

Кількість слайдів – 4-6, залежить від вікової категорії. Малюнки повинні відповідати темі (краще, якщо це обкладинки видань), для тексту доречно застосовувати малюнкиSmartArt. Об’єм тексту також залежить від вікової категорії. Вимоги до оформлення презентації (за Д. Льюїсом):

 • кожен слайд має відображати одну думку, текст складатися з коротких слів та простих речень;
 • рядок має містити 6-8 слів; всього на слайді має бути 6-8 рядків;
 • загальна кількість слів не повинна перевищувати 50;
 • дієслова мають бути в одній часовій формі;
 • заголовки мають привертати увагу аудиторії та узагальнювати основні засади слайда;
 • у заголовках мають бути і великі, і малі літери (а не тільки великі);
 • слайди мають бути не надто яскравими – зайві прикраси лише створюють бар’єр на шляху ефективної передачі інформації;
 • підпис до ілюстрації розміщується під нею, а не над нею;
 • всі слайди презентації мають бути витримані в одному стилі.

Слайди роздрукувати в паперовому варіанті 2 на одному аркуші.

ВАРІАНТИ КОНТРОЛЬНОЇ РОБОТИ

Варіант 1

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури до Дня рідної мови та до Дня української писемності.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотек України з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування юнацтва.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 4 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 2

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації свят народного календаря.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотек України з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей 6-9 років.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 6 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 3

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації краєзнавчої літератури.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей підлітків.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 8 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 4

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури на допомогу правовому вихованню.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування юнацтва.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 9 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 5

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури на допомогу екологічному вихованню.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей 6-9 років.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 10 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 6

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури на допомогу здоровому способу життя.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей підлітків.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 11 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 7

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури присвяченої письменникам ювілярам.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування юнацтва.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 2 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 8

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури до Дня незалежності України та Дня прапору України.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей 6-9 років.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 7 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.

Варіант 9

Завдання № 1. Розкрити досвід ЦБС з популяризації літератури До Дня Соборності та Свободи України.

Завдання № 2. Розкрити досвід роботи бібліотеки з інтерактивних форм бібліотечного обслуговування дітей підлітків.

Завдання № 3. Скласти тези тексту групової бесіди «Довідкові видання» для користувачів бібліотеки, що навчаються в 3 класі загальноосвітньої школи в програмі MicrosoftPowerPoint.