ДИРИГУВАННЯ ТА ЧИТАННЯ ПАРТИТУР (НПМ)

Зміст роботи та семестрові вимоги для студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на основі базової загальної середньої освіти)

Укладачі: Свирид О.П., Харковина Г.Г.

Вивчивши курс «Диригування та читання партитур» майбутній керівник аматорського вокально-хорового колективу повинен: знати: –    кращі зразки пісенно-хорової творчості; –    хорову термінологію, умовні музичні позначення, їх вимову та значення; вміти: –    володіти основним прийомами диригентської техніки, вміти тактувати будь-які прості, складні та мішані розміри; –    самостійно вивчити хоровий твір. –    використовувати теоретичні знання в процесі роботи над хоровою партитурою; –    вміти застосовувати з хором будь-який з прийомів диригентської техніки.

Успішне оволодіння теоретичними знаннями  та вироблення практичних навичок майбутнього фахівця досягається на основі ґрунтовних знань та вмінь цілого комплексу дисциплін:хоровий клас, хорознавство, розшифровка народних пісень, хорове аранжування, навчальна практика, предмети музично-теоретичного циклу, баян, фортепіано, вивчення яких спрямоване на забезпечення необхідних теоретичних знань  та практичних навичок.

Самостійна робота студента, як важлива складова навчальної діяльності, сприяє поглибленню теоретичних знань та практичних вмінь з дисципліни.

Змістом самостійної роботи є: –    опрацювання навчально-методичної літератури; –    закріплення прийомів та диригентських жестів, що вивчаються на уроках; –    гра хорових партитур, вивчення хорових партій; –    написання аналізів-анотацій на хорові твори, що вивчаються в курсі дисципліни; –    підготовка до практичних занять з хоровим колективом, ансамблем.

III КУРС V СЕМЕСТР (54 год. – 1 кредит)

Навчальний  модуль № 4 –  34 індивід., 20 самост.

Диригентські розміри  9/8, 12/8, (12/4), 3/2, 2/2.  Способи тактування.  Робота над вдосконаленням основних елементів диригентської техніки. Вироблення чіткості і ясності показу характеру звуковедення, фразування, логічних наголосів. Вивчення 4-х хорових партитур. Самостійне вивчення 2-х хорових партитур. Музично-теоретичний аналіз хорового твору.

Студент повинен знати: способи тактування розмірів 9/8, 12/8, (12/4), 3/2, 2/2; послідовність  виконання музично-теоретичного аналізу

Студент повинен вміти: тактувати  розміри  9/8, 12/8, (12/4), 3/2, 2/2 в швидких та повільних темпах; диригувати хорові твори з програми семестру;  грати хорові партитури та виконувати хорові партії; виконати  музично-теоретичний аналіз.

Контрольний  урок № 7 (6 тиждень) 1. Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (1-2 твір). 2. Сольфеджування та підтекстовка хорових партій  (1-2 твір). 3. Співбесіда:  музично-теоретичний аналіз (1-2 твір).

Контрольний урок № 8 (11 тиждень) 1. Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (3-4 твір). 2. Сольфеджування та підтекстовка хорових партій (3-4 твір).. 3. Співбесіда: музично-теоретичний аналіз  (3-4 твір).. Складові модульного оцінювання: – контрольні уроки № 7, 8; поточне оцінювання

Модульна контрольна робота № 4 (16 тиждень) 1. Диригування  2-х хорових творів з програми семестру за вибором комісії 2. Самостійна робота: гра 2-х хорових  партитур, спів хорових партій, історико-стилістичний,  музично-теоретичний аналіз.

IIIКУРС VI СЕМЕСТР (54 год. – 1 кредит)

Навчальний  модуль № 5 – 40 індивід., 14 самост.

Диригентські розміри 5\4, 5/8, 7/4, 7/8. Способи тактування. Робота над вдосконаленням диригентської техніки. Робота над характером звуковедення, графічною ясністю і чіткістю диригентських рухів, пластичністю, свободою, економністю диригентського жесту. Вивчення 4-х хорових партитур. (1-й твір з програми державного екзамену). Самостійне вивчення 2-х хорових партитур. Вокально-хоровий аналіз хорового твору.

Студент повинен знати: способи тактування розмірів 5/4, 5/8, 7/4, 7/8.

Студент повинен вміти: тактувати  розміри 5/4, 5/8, 7/4, 7/8.  в швидких та повільних темпах; диригувати хорові твори з програми семестру;  грати хорові партитури та виконувати хорові партії; виконати вокально-хоровий аналіз хорового твору

Контрольний  урок  № 9 (6 тиждень) 1. Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (1-2 твір). 2. Сольфеджування та підтекстовка хорових партій (1-2 твір).. 3. Співбесіда: вокально-хоровий аналіз (1-2 твір). .

Контрольний  урок № 10 (12 тиждень) 1.Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (3-4 твір). 2. Сольфеджування та підтекстовка хорових партій (3-4 твір).. 3. Співбесіда: вокально-хоровий аналіз (3-4 твір). . Складові модульного оцінювання: – контрольні уроки № 9, 10; поточне оцінювання

Модульна контрольна робота № 5 (19 тиждень) 1. Диригування 2-х хорових творів з програми семестру (I-й твір з програми державного екзамену, 2-й твір за вибором комісії); 2.Самостійна робота: виконання на фортепіано 2-х хорових партитур,  спів хорових партій; історико-стилістичний, музично-теоретичний, вокально-хоровий аналіз.

IV КУРС VIIСЕМЕСТР  (54 год – 1 кредит)

Навчальний  модуль № 6 – 34 індив., 20 самост.

Робота над вдосконаленням  диригентської техніки. Диригентські розміри 3/8, 11/8, 8/4, 10/4 та способи їх тактування. Робота над удосконаленням   диригентського жесту. Робота над становленням  та реалізацією виконавського задуму диригента. Вивчення 4-х хорових партитур (2-й твір з тпрограми державного екзамену). Самостійне вивчення 2-х хорових партитур. Виконавський аналіз хорової партитури.

Студент повинен знати: способи тактування розмірів 3/8, 8/4, 10/4 11/8; зміст та етапи процесу становлення виконавського задуму диригента та шляхи його реалізації. послідовність виконавського аналізу хорового твору;

Студент повинен вміти: тактувати  розміри  3/8, 8/4, 10/4, 11/8;грати хорові партитури, виконувати хорові партії; диригувати хорові твори з програми семестру;виконувати хорові партії, аналізувати мелодичну лінію в залежності від фактури викладу;  реалізовувати виконавський задум;   виконати  виконавський аналіз хорового  твору.

Контрольний урок № 11 (7 тиждень) 1. Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (1-2 твір), сольфеджування та підтекстовка хорових партій. 2. Співбесіда  (виконавський  аналіз хорового твору).

Контрольний урок № 12 (14 тиждень) 1. Виконання на фортепіано 2-х хорових партитур (3-4 твір), сольфеджування та підтекстовка хорових партій. 2. Співбесіда  (виконавський  аналіз хорового твору). Складові модульного оцінювання: контрольний урок № 11, 12; поточне оцінювання

Модульна контрольна робота № 6 (15 тиждень) 1. Диригування 2-х хорових  творів з програми семестру: 2-й твір з програми державного екзамену; 2-й твір за вибором комісії. 2. Самостійна робота: гра 2-х хорових партитур, спів хорових партій, історико-стилістичний, музично-теоретичний, вокально-хоровий, виконавський аналіз.

IV КУРС VIIIСЕМЕСТР (54 год. – 1 кредит)

Навчальний  модуль № 7 – 30 індивід., 34 самост.

Робота над  удосконалення диригентської техніки, вольовий та емоційний вплив на уявний  та реальний хор. Самоаналіз результатів якості практичної роботи з хоровим колективом.

Робота над двома хоровими творами програми державного екзамену та  двома творами  з програми навчальної практики.

Студент повинен знати: причини можливих недоліків, в ході роботи з хоровим колективом, та шляхи їх усунення;

Студент повинен вміти: аналізувати якість своєї практичної роботи з хоровим колективом; визначати причини недоліків, в диригуванні та способи їх усунення; реалізовувати на практиці свої теоретичні знання, та набуті практичні навички

Контрольний урок № 13 (12 тиждень) 1. Гра хорових партитур з програми  державного екзамену. 2. Співбесіда з питань аналізу хорових партитур Складові модульного оцінювання: контрольний урок № 13 – поточне оцінювання

 Модульна контрольна роботи № 7 (14 тиждень) 1. Виконання комплексної контрольної роботи. (Див. дод. № 4).

Параметри та критерії оцінювання знань та вмінь студентів модульних контрольних робіт з дисципліни «Диригування та читання партитур»

1. Теоретичні знання: 5  балів – Студент володіє високим рівнем теоретичних знань, вміє дати чіткі змістовні відповіді на поставлені питання, повністю розкриваючи їх зміст. 4 бали – Студент володіє достатнім рівнем теоретичних знань, дає відповіді на поставлені питання, розкриваючи їх зміст, але допускає незначні неточності у формулюванні визначень основних теоретичних понять. 3 бали – Студент володіє теоретичними знаннями, відповіді на поставлені питання є неточними, поверхневе розкриття їх змісту, нечіткі і        неповні формулювання визначень основних теоретичних понять. 1-2 бали – Студент володіє слабким рівнем теоретичних знань. Відповіді на поставлені питання, розкриття їх змісту, формулювання визначень основних теоретичних понять є неточними, нечіткими.

II. Практичні навички: 9-10 балів  – Студент засвоїв основні прийоми та елементи диригентської техніки. Володіє практичним навичками їх показу. 7-8 балів –  Студент засвоїв основні прийоми та елементи диригентської техніки. Володіє практичним навичками їх показу, але допускає неточності  при виконанні окремих елементів диригентської техніки. 5-6 балів – Студент засвоїв основні прийоми та елементи диригентської техніки, але не впевнено та невиразно їх демонструє. 4 бали – Студент  недостатньо засвоїв основні прийоми та елементи диригентської  техніки. 1-3 бали – Недостатні або відсутні практичні навички  показу основних елементів диригентської техніки.

III. Читання партитур: 9-10 балів – Партитури виконуються у визначеному темпі з дотриманням фактури викладу, ритму, динаміки, характеру звуковедення, фразування. 7-8 балів – Партитури виконуються у повільному темпі з дотриманням фактури викладу, характеру звуковедення, незначні відхилення від ритму, невиразна динаміка, фразування. 5-6 балів – Партитури виконуються у повільному темпі з недотриманням фактури викладу, повторення окремих акордів, відхилення від визначеного темпу, ритму, невиразність  характеру звуковедення, фразування. 4 бали – Партитури виконуються у повільному темпі, порушення фактури викладу, темпу, ритму, повторення окремих акордів. Відсутність характеру звуковедення, фразування. 1-3бали – Партитури виконуються не повністю, порушення фактури викладу, відсутність визначеного темпу, відповідного ритму, повторення окремих акордів, відсутність характеру звуковедення, фразування.

IV. Сольмізація,  сольфеджування та підтекстовка хорових партій 9-10 балів – Студент виразно, інтонаційно чисто виконує хорові партії. Володіє навичками сольмізації, сольфеджування та підтекстовки хорових партій. 7-8 балів –  Студент виразно виконує хорові партії, але інколи допускає незначні інтонаційні помилки.   Володіє навичками сольмізації, сольфеджування та підтекстовки хорових партій. 6 балів – Студент виконує хорові партії, інколи допускає незначні інтонаційні помилки. Володіє навичками сольмізації, сольфеджування, але допускає помилки в  підтекстовці  хорових партій. 4-5 балів – Студент володіє навичками сольмізації,  сольфеджування хорових партій,  виконує їх невиразно, допускає інтонаційні помилки та в підтекстовці літературного тексту. 1-3 бали – Студент слабо володіє навичками сольмізації,  сольфеджування та підтекстовки хорових партій, виконує їх невиразно, допускаючи значні помилки.

V. Диригування

МКР 4 15 балів – Студент володіє виразним показом диригентської сітки метричних розмірів, характеру звуковедення, витриманих звуків, фермат, динамічного розвитку. 12 балів – Студент володіє виразним показом  диригентської сітки метричних розмірів, показом ауфтактів, вступів і зняття звучання хорових партій але інколи допускає невиразність характеру звуковедення динамічних відтінків. 9 балів – Студент володіє показом  диригентських сіток метричних розмірів, вступів та зняття звучання хорових партій, але не чітко і не виразно показує ауфтакти, характеру звуковедення, динамічних відтінків. 5 балів – Студент володіє показом диригентських сіток метричних розмірів, але не виразно показує ауфтакти, вступи і зняття звучання хорових партій, характеру звуковедення, витриманих звуків.

МКР № 5, 6 15 балів – Студент володіє виразним показом метричних схем диригентських розмірів, характеру звуковедення, динамічного розвитку, фразування. Чіткість і ясність диригентських рухів, пластичність, свобода і економність диригентського жесту,  виразність міміки обличчя. 12 балів – Студент володіє виразним показом метричних розмірів, характеру звуковедення, динамічного розвитку, фразування, але диригентські рухи дещо сковані, невиразна міміка обличчя. 9 балів – Студент володіє виразним показом метричних схем диригентських розмірів, але показ характеру звуковедення, фразування, динаміки розвитку є не виразним. 5 балів – Студент володіє показом метричних схем диригентських розмірів. Нечіткість і невиразність у показі ауфтактів, вступи і зняття звучання хорових партій, характеру звуковедення, фразування, динамічних відтінків.

Шкала  переведення балів у оцінку згідно параметрів оцінювання  (на основі базової загальної середньої освіти)

Рівень знань  контр. урок № 1  контр. урок № 2 контр. урок № 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,11,12  контр. урок № 13

 МКР № 1

 

 МКР № 2, 3, 4, 5, 6

 

 оцінка
Кількість отриманих балів
Високий

15

14

13

64-65

59-63

53-58

49-50

46-48

41-45

30

28-29

25-27

30

28-29

25-27

59-60

56-58

49-55

12

11

10

Достатній

12

11

10

 51-52

46-50

40-45

 39-40

35-38

31-34

 23-24

21-22

19-20

 23-24

21-22

19-20

 46-48

42-45

37-41

 9

8

7

Середній

9

8

34-39

27-33

26-30

21-25

15-18

11-14

15-18

11-14

35-36

29-34

6

5

Початковий

7

6

5

1-4

24-26

19-23

12-18

1-11

18-20

14-17

9-13

1-8

9-10

7-8

5-6

1-4

9-10

7-8

5-6

1-4

24-28

19-23

14-18

1-13

4

3

2

1

 

Примітка*: В параметрах оцінки знань (додаток № 1)вказано кількість балів, які може набрати студент з розрахунку на один твір  репертуару та виконання самостійної роботи. В заданій  таблиці відображена кількість балів, яку може набрати студент, який виконує в повному об’ємі завдання контрольного уроку та модульної контрольної роботи.

Самостійна робота студента Завдання і зміст

Самостійна робота студента є невід’ємною складовою частиною навчального процесу. Студент повинен навчитися самостійно працювати, розвиваючи здібність до засвоєння різних знань з різних джерел  інформації. Самостійна робота з дисципліни «Диригування та читання партитур» на кожному з етапів навчання передбачає виконання, опрацювання та засвоєння теоретичного матеріалу, вироблення та вдосконалення практичних навичок, передбачених змістом курсу.

Складовими елементами дисципліни «Диригування та читання партитур» є:

– теоретична підготовка; – вироблення практичних навичок; – читання хорових партитур.

1. Теоретична підготовка формує у студента систему знань основних теоретичних положень дисципліни, які відображені в навчальних модулях № 1, № 2. Самостійне опрацювання основної та додаткової методичної літератури сприяє формуванню у студента міцних теоретичних знань, як початкового етапу навчання, так і подальшого оволодіння та розуміння змісту теоретичних понять та визначень.

2. На основі міцних теоретичних знань проходить формування та вироблення практичних навичок. Практичні навички це – виразний та чіткий показ диригентських схем метричних розмірів, ауфтактів, вступів та зняття звучання хорових партій, характер звуковедення, динамічний розвиток, фразування.

3. Читання партитур передбачає втілення навичок, виконання партитур на фортепіано  для різних типів і видів хорів, домагатися звучання «по-хоровому», а також вироблення навичок сольфеджування та підтекстовки хорових партій на основі правильного формування звуків, чіткої артикуляції, дихання.

Володіння основним диригентськими прийомами досягається тільки на основі повсякденної кропіткої роботи студента, над всіма складовими дисципліни, про що відображено у змісті навчальних модулів та завданнях модульних контрольних робіт. Параметри та критерії  оцінювання МКР, шкала коефіцієнтів рейтингу оцінювання знань та вмінь студентів дисципліни «Диригування та читання партитур» дає можливість всебічно мобілізувати студента на виконання поставлених навчальних завдань.

Рекомендації до виконання самостійної роботи

Самостійне вивчення хорової партитур.

Послідовність, якої необхідно дотримуватися при самостійному вивчення хорової партитури: а) програвання партитури на фортепіано; б) сольфеджування окремих хорових партій з тактуванням; в) спів хорових партій з літературним текстом; г) спів хорових партій з одночасною грою на фортепіано

Для кращого прочитання хорової партитури слід попередньо визначити аплікатуру і звернути увагу на голосоведення та ритмічну структуру твору. Грати партитуру потрібно повільніше від вказаного темпу, але рівно, без зупинки, акорд за акордом.

На початковому етапі читання партитур, можна повторювати окремі фрази або речення, після чого партитура виконується повністю з наближенням виконання до вказаного темпу.

Виконуючи хорову партитуру на фортепіано потрібно пам’ятати декілька правил:

1. Партитуру потрібно грати «по-хоровому», це означає, що потрібно навчитись передавати на фортепіано особливості хорового співу: – цезури, визначені вокально-хоровим диханням і фразою тексту; – вокально-мовне виконання тексту (логічні наголоси в групах слів); – деяка підкресленість басової партії як фундаменту хорової звучності. Все це потрібно навчитись робити на основі загальномузичних вимог, які  передбачають виразність виконання: – фразування; – мелодії та мелодичної лінії; –  характеру звуковедення; – динамічного розвитку.

2. У тому випадку, коли багатоголосна партитура надто складна  для виконання, на фортепіано, можливі спрощення її фактури,  що передбачає: – зняття подвійних голосів; – октавні перенесення голосів, застосування арпеджіо; – частковий пропуск повторюваних звуків; – вилучення витриманих звуків; – перенесення голосів з правої руки  в ліву і навпаки.

Працюючи над хоровим твором із супроводом, необхідно: – вивчити хорову партитуру; – ознайомитися з інструментальним супроводом. Якщо в інструментальній частині партитури викладено основний тематичний матеріал, необхідно вибирати із супроводу і партитур головне, щоб передати  виразність звучання  хорового твору. У випадках, коли інструментальний супровід дублює, або гармонічно підтримує хор, можна виконувати лише хорову партитуру, доповнюючи її в окремих місцях елементами супроводу

 Виконання  хорової партитури однією рукою Диригент повинен розвивати вміння грати хорову  партитуру, однією рукою (лівою та правою), поєднуючи гру з тактуванням. Такі навики необхідно диригентові (особливо вчителю музики і співу) під час розучування пісні з хором за допомогою фортепіано. Однією рукою зручно грати ті партитури, голоси яких розміщені тісно. Читаючи партитури з широким розміщенням голосів, можна переносити крайні голоси вниз або вгору, а ті, що не мають тематичного значення – випускати.

Сольфеджування та підтекстовка хорових партій

Сольфеджування окремих хорових партій, їх підтекстовка та спів з одночасною грою на фортепіано, слід розглядати як удосконалення вмінь та навичок, набутих при вивченні дисципліни «Сольфеджіо». Сольфеджуючи хорові партії, вдосконалюється здатність студента почути проінтонованийінтервал у певних  метро-ритмічних умовах.

Виконання хорової партитури з текстом, вдосконалює вміння студента виконувати хорову партію на «Хоровому класі» або «Постановці голосу». Виконання хорових партій потрібно наближати до рівня і вимог вокальної культури.

Складання короткого письмового аналізу партитури I.Загальна характеристика хорового твору 1. Короткі відомості про авторів музики і літературного тексту. 2. Ознайомлення з текстом. Зміст літературного тексту: тема, образи, ідея. II.Музично-теоретичний аналіз 1.Ладо-тональний план (мажор, мінор, модуляції, відхилення, народна ладовість). 2. Фактура: – гомофонно-гармонічна; – поліфонічна (імітаційна, контрастна, народно-підголоскова); – мішана. 3. Форма хорового твору (куплетна, куплетно-варіаційна, 2-х, 3-х частинна, визначення меж фраз, речень, періодів). 4. Структура твору (кількість тактів інструментального вступу, окремих партій, розшифрувати знаки скорочення нотного письма). 5. Розмір (простий, складний, мішаний, перемінний, наявність поліметрії). 6. Особливості ритмічного малюнку в хоровій партитурі та в інструментальному супроводі (рівномірний, пунктирний, наявність синкоп, дрібних тривалостей та особливих видів ритмічного поділу). 7. Темп і його зміни (розшифрувати італійські позначення темпу). 8. Динаміка (загальний і детальний динамічний план. Зв’язок динаміки з агогікою, кульмінацією). 9. Гармонія (вказати найбільш вживані акорди, їх розташування). 10. Голосоведення (плавне, стрибкоподібне, інтерваліка). III.Вокально-хоровий аналіз 1. Тип і вид хору. 2. Діапазон хорових партій і всього хору. 3. Теситурні умови окремих партій і всього хору. 4. Ансамбль: – в залежності від фактури (роль різних партій); – у творах з солістами та інструментальним супроводом, роль інструментального супроводу; – природний, штучний (вказати приклади застосування штучного ансамблю) 5. Стрій (виконати інтонаційно важкі мелодичні і гармонічні місця, вказати способи їх чистого інтонування). 6. Дикція (визначити властивості дикції в зв’язку з темпом, відмітити складні приголосні та закінчення слів). 7. Дихання (тип дихання, загально-хорове дихання, ланцюгове дихання по партіях). 8. Характер звуковедення. 9. Ступінь складності хорового твору (легкий, середньої складності, складний). IV. Виконавський аналіз. 1. Виконавські засоби для створення художнього образу: – темп; – динамічний розвиток; – агогіка; – характер звуковедення; – фразування; – кульмінація; – артикуляція.

2. Диригентські труднощі, які необхідно виявити: – диригентська схема, показ вступів, зняття звучання; – виконання фермат; – поступове прискорення або уповільнення темпу, різна зміна темпу; – динамічний розвиток, показ контрастної динаміки; – дроблені  вступи, ауфтакти; – синкопований ритм; – акценти; – зміна диригентських схем.

Список хорових творів, рекомендованих для самостійного вивчення

Однорядкова партитура

 1. Човник хитається: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. –К., 1989. – С.19.
 2. Терен цвіте: Українська народна пісня/ В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.22.
 3. Ой, у гаю при Дунаю:Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.74.
 4. Голуб на черешні: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.85.
 5. Такі оченьки: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.86.
 6. Ішов відважний гайовий: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.90.
 7. Посадила огірочки: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.93.
 8. В кінці греблі: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.104.
 9. Карі очі, чорні брови: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.112.
 10. Ой, не світи, місяченьку на той перелаз: Українська народна пісня / В чарах кохання: Збірник. – К., 1989. – С.120.

Дворядкова партитура

Жіночий хор

 1. Пливе човен: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.172.
 2. Тиха вода: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.173.
 3. Ой, розвився: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.108.
 4. Пішов милий: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С. 160.
 5. Закувала зозуленька: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.160.

Чоловічий хор

 1. Приїхали три козаки: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С. 149.
 2. За річкою, за Дунаєм. I ч.: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.145.
 3. Ой, на горі виноград: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.151.
 4. Гей, нам, браття, всі до зброї: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.152.
 5. За нашою слободою: Українська народна пісня в обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори. – К., 1997. – С.147.

Неповний мішаний склад хору

 1. Вишні-черешні розвиваються. – С.83.
 2. Віє вітер: Українська народна пісня / Курс читання партитур. – К., 1977. – С.47.
 3. Вечірня зоря: / Шумак Р. Курс читання партитур. – К., 1977. – С.48.
 4. Ходе орел понад морем: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерел духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.23.
 5. Ой, музики мої: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерел духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.54.

Мішаний склад хору

 1. Дала мені мати корівоньку: Українська народна пісня, обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори: Збірник. – К.,  С.110.
 2. Налетіли журавлі: Українська народна пісня, обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори: Збірник. – К.,  С.110.
 3. Ой, котився кубар: Українська народна пісня, обр. М. Леонтовича / Леонтович М. Хорові твори: Збірник. – К.,  С.114.
 4. Ходила мати терен рвати, муз. В. Міщенка, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.16.
 5. Заплету віночок: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.21.
 6. Ти ж мене підманула: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.27.
 7. Та коло наших ворітець: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.32.
 8. Від Києва до Лубен: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.33.
 9. Ой, лопнув обруч: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С. 38.
 10. Нова рада: Українська народна пісня, обр. О. Свирида / З джерела духовної криниці: Збірник. – Гадяч, 2007. – С.63.
 11. Вей, ветерок: Латиська народна пісня, обр. Г. Харковини.
 12. Прийду до тя в понеділок: Українська народна пісня: записана на Хмельниччині. Записав та переклав Г. Харковина.
 13. Миколай: Українська народна пісня:  записана на Полтавщині. Записав та переклав Г. Харковина.
 14. Понад ставом стежечка: Українська народна пісня, обр. Г. Харковини.
 15. Зеленеє жито, зелене: Українська народна пісня, обр. Г. Харковини.
 16. Летіла зозуля, та й стала кувати: Українська народна пісня, обр. Г.Харковини.
 17. Зелений дубочок: Українська народна пісня:  записана на  Поліссі. Записав та переклав Г. Харковина.