ІНФОРМАЦІЙНО-ПОШУКОВІ СИСТЕМИ

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Розробник – Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищоїкатегорії, викладач -методист,

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

V семестр

Навчальний модуль № 1

Вступ. Тема1. Інформаційно-пошукові системи, їхпризначення, види

 1. Завдання та зміст дисципліни, її структура. Зв’язок з іншими дисциплінами циклу.
 2. Огляд основної навча­льної літератури. Інтернет-ресурси.
 3. Форми навчальної та самостійної роботи.
 4. Поняття «інформаційно-пошукові системи» (ІПС), «бібліотечна інформаційно-пошукова система».
 5. Складові ІПС.
 6. Склад традиційних ІПС.
 7. Класифікація ІПС за різними ознаками.

Самостійна робота: Документальний та фактографічний інформаційний пошук (див. комплекс самостійної роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Iнформацiя та документацiя. Комплектування фонду, бiблiографiчний опис, аналiз документів : ДСТУ 2394-94. – Чинний вiд 01.01.1995. – Київ, 1994. – 88 с.
 2. Информатика : учебник / под ред. Н. В. Тараканова. – Москва : Книга, 1986. – 304с.
 3. Інформаційно-пошукові системи. Класифікаціяінформаційних систем і місце серед них інформаційно-пошукових систем[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://stud.com.ua/53307/informatika/informatsiyno_poshukovi_sistemi
 4. Інформаційно-пошукові системи[Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://sotsialinformslava2.blogspot.com

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке «iнформацiйно-пошукова система»?
 2. Що собою являють «бiблiотечнi IПС»? Якi їх види?
 3. З яких частин складається будь-яка IПС i як вони представленi в бiблiотечних каталогах?
 4. Чому бiблiотечний каталог вважається IПС?

Семінар № 1. Тема: Бібліотечні каталоги: поняття, функції, вимоги, види

 1. Розкрити сутність бібліотечних каталогів, їх функції.
 2. Охарактеризувати вимоги до бібліотечних каталогів.
 3. Назвати види каталогів за різними знаками та дати їх характеристику: за способами групування бі­бліографічних записів, за обсягом відображеного фонду, за видами ві­дображених видань, залежно від призначення. Регіональні каталоги, їх різновиди (каталог місцевих видань, краєзнавчий каталог).
 4. Назвати форми бібліотечних каталогів та дати їх характеристику.
 5. Охарактеризувати систему каталогів бібліотек різних типів та принципи побудови системи каталогів ЦБС.

Самостійна робота:Значення централізованої каталогізації для каталогів. Каталожні картки. Обладнання для карткових каталогів (див. комплекс самостійної роботи).

Література:

 1. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т.Карачинська, В.К.Удалова. – Харків, 1992. – С.4 -14 ; С.143 – 148.
 2. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.
 3. Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посiб. для студ. вищих навч. заклад. культури / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. –Харків, 2003. – (Культура та освіта). – Ксерокопія.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке «бібліотечний каталог»?
 2. Які функції виконує каталог при обслуговуванні користувачів?
 3. З якою метою використовуються каталоги у внутрішній роботі бібліотеки?
 4. Які вимоги ставляться до побудови системи бібліотечних каталогів?
 5. Як ви розумієте сутність пізнавальної функції каталогів?
 6. Поясніть, чому бібліотека не може обійтись одним каталогом?
 7. Які є каталоги за структурою, за призначенням, за обсягом відображеного фонду?
 8. В чому різниця між центральними каталогами ЦБС і зведеними каталогами?
 9. Які переваги й недоліки мають карткові каталоги і каталоги у вигляді книжкового видання?
 10. Що таке «електронний каталог»?
 11. Що таке «стандартна каталожна картка»?

Тема 2. Організація абеткового каталогу

1. Поняття «абетковий каталог», значення та функції.
2. Організація абеткового каталогу.
3. Склад бібліографічних описів, що включають в абетковий каталог.
4. Основні правила розстановки карток.
5. Відображення в каталозі літератури, виданої різними мовами.
6. Оформлення абеткового каталогу.
7. Паспорт каталогу.

Самостійна робота № 2: методика організації абеткового каталогу (АК) бібліоте­ки-бази навчальної практики (див. комплекс самост. роботи).

Література:

 1. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т.Карачинська, В.К.Удалова. – Харків, 1992. – С.4 -14 ; С.143 – 148.
 2. Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посiб. для студ. вищих навч. заклад. культури / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. –Харків, 2003. – 193 с. – (Культура та освіта). – Ксерокопія.
 3. Справочник библиотекаря / науч. ред. А.Н. Ванеев, В.А.Минкина. – Санкт-Петербург, 2007. – С.143 – 147.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому абетковий каталог є головним довідково – пошуковим апаратом бібліотеки?
 2. Які основні функції виконує абетковий каталог?
 3. Як у структурі абеткового каталогу використовуються елементи систематизації?
 4. Яке оформлення необхідне для абеткового каталогу?
 5. Яка методика відображення в абетковому каталозі відображаються документів, виданих різними мовами?

Практична робота № 1-3. Складання бібліографічних записів документів та розстановка карток в АК.
Практична робота № 4. Оформлення абеткового каталогу.
Індивідуальне завдання № 1. Розставлення карток в АК.

Студент повинен знати:
– поняття «інформаційно-пошукові системи (ІПС)», складові ІПС та її компоненти;
– значення, види, форми каталогів бібліотеки;
– методику організації АК.
Студент повинен уміти :
– характеризувати складові ІПС;
– розрізняти бібліотечні каталоги за їх видами і формами;
– створити макет АК.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання,самостійні роботи №1, № 2, семінарське заняття №1, практичні роботи № 1 – 3, № 4.
Модульна контрольна робота № 1 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 2

Тема 3. Організація систематичного каталогу

 1. Поняття «систематичний каталог», значення, функції.
 2. Вимоги до каталогу.
 3. Структура систематичного каталогу.
 4. Організація систематичного каталогу: a) формування розділів СК; б) розстановка карток; в) розкриття структури каталогу; г) оформлення СК.
 5. Абетково-предметнийпокажчик (АПП) – невід’ємна частина СК.
 6. Взаємозв’язок систематичного каталога з систематичною кар­тотекою статей, іншими розділами ДБА.

Самостійна робота № 3: методика організації СК в бібліотеці-базі навчальної прак­тики (див. комплекс самост. роботи).

Література:

 1. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т.Карачинська, В.К.Удалова. – Харків, 1992. – С.132 – 141.
 2. Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посiб. для студ. вищих навч. заклад. культури / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. –Харків, 2003. – 193 с. – (Культура та освіта). – Ксерокопія.

Питання до самоконтролю:

 1. Чому систематичний каталог є обов’язковим у кожнійбібліотеці?
 2. Які функції виконує систематичний каталог? В чому їх сутність?
 3. Яким вимогам має відповідати побудова систематичного каталогу?
 4. Що розуміють під формуванням розділів систематичного каталогу?
 5. Як розставляють картки у діленнях систематичного каталогу?
 6. Як оформляють систематичний каталог?
 7. Яке головне призначення абетково – предметного покажчика? Що він собою являє?

Практична робота № 5. Формування розділів систематичного каталогу. Складання таблиці підпорядкованості ділень.
Практична робота № 6. Складання бібліографічних описів документів і оформлення карток для СК. Розстановка карток у розділах систематичного каталогу.
Практична робота № 7. Розкриття структури каталогу і його оформлення.
Індивідуальне заняття № 2. Розставлення карток у СК.

Тема 4. Особливості організації каталогів у дитячих і шкільних бібліотеках

 1. Значення каталогів у дитячих і шкільних бібліотеках, склад системи каталогів.
 2. Зміст, форма, методика складання каталогів для дошкільників і учнів першого класу.
 3. Каталоги для дітей різного віку.
 4. Особливості системи каталогів у ЦБС для дітей.

Самостійна робота № 4: Складання тематичних каталогів для дітей 6-7 років (див. комплекс самост. роботи).

Література:
1. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К.Удалова. – Харків, 1992. – С.142-143 ; С.147 – 148.

Питання до самоконтролю:

 1. На основі яких принципів будується система каталогів і картотек в бібліотеках для дітей?
 2. Назвіть складові системи каталогів і картотек бібліотек для дітей.
 3. Як ураховуються вікові особливості читачів – дітей при складанні систематичних каталогів у дитячих бібліотеках?
 4. Які каталоги і картотеки ведуться в бібліотеках – філіях і центральних бібліотеках для дітей?

Практична робота № 8. Складання макетусистематичного каталогу для учнів 8–9 років.
Практична робота № 9. Складання макету СК для учнів 10-12 років.      

Студент повинен знати:
– методику організації СК;
– значення, види, форми каталогів у бібліотеках для дітей;
– методику організації каталогів у шкільних та дитячих бібліотеках;
Студент повинен уміти :
– створити макет СК;
– створити макет каталогу для дітей.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання,самостійні роботи №3, № 4, практичні роботи № 5-6, № 7, № 8, № 9.
Модульна контрольна робота № 2 – виконання тестових завдань

VI семестр

Навчальний модуль № 3

Тема 5. Процеси роботи з каталогами

План вивчення теми:

 1. Первинна організація каталогів.
 2. Ведення каталогів.
 3. Редагування каталогів.
 4. Популяризація каталогів.

Самостійна робота № 5: Вивчити процеси роботи з каталогами в бібліотеці-базі навчальної практики (див. комплекс самост. роботи).

Література:

1. Карачинська Е.Т. Бібліотечні каталоги : навч. посібник / Е.Т. Карачинська, В.К.Удалова. – Харків, 1992. – С.148-158.
2. Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посiб. для студ. вищих навч. заклад. культури / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. –Харків, 2003. – 193 с. – (Культура та освіта)

Питання до самоконтролю:

 1. Які документи регламентують організацію та ведення каталогів ЦБС?
 2. Як організовують каталоги в бібліотеці, що відкривається, і в діючій бібліотеці?
 3. Як організовують центральні каталоги?
 4. Розкрийте зміст процесу ведення каталогів.
 5. Які видання потребують оперативного відтворення в каталогах бібліотек?
 6. Як скласти макет плакату з популяризації абеткового і систематичного каталогу?
 7. Як бібліотеки дотримуються спадкоємності у навчанні користувачів – дітей та дорослих в роботі з каталогами?

Практична робота № 10. Розробка бібліотечного уроку «Алгоритм бібліографічного пошуку в АК».
Практична робота № 11. Розробка бібліотечного уроку «Алгоритм бібліографічного пошуку в СК».
Практична робота № 12 – 13. Проведення бібліотечних уроків. Аналіз проведених уроків.
Індивідуальне заняття № 3. Редагування АК.
Індивідуальне заняття № 4. Редагування СК.

Тема 6. Конверсія бібліотечних каталогів. Електронний каталог

 1. Поняття «конверсія бібліотечних каталогів», головні аспекти конверсії.
 2. Призначення і функції електронного каталогу (ЕК), головні принципи його створення та ведення.
 3. Характеристика сімейства форматів MARC.
 4. Кінцеві продукти автоматизованого каталогізаційного процесу, їх види.
 5. Проблема конверсії традиційних каталогів в електронну форму.

Самостійна робота № 6: АРМ «Каталогізатор», його структура та функціональні можливості (див. комплекс самост. роботи).

Література:

 1. Про Національну програму інформатизації : Закон України, 4 лют. 1998р. // Голос України. – 1998. – 7 квіт.
 2. Сєдих В.В. Бібліотечні каталоги як інформаційно-пошукові системи : навч. посiб. для студ. вищих навч. заклад. культури / В.В. Сєдих, Г.П. Терентьєва, В.К. Удалова. –Харків, 2003. – 193 с. – (Культура та освіта). – Ксерокопія.
 3. Антоненко І. Сучасна каталогізація : постановка проблем і шляхи їх розв’язання / І. Антоненко // Проблеми вдосконалення каталогів наукових бібліотек : матеріали міжнар. наук. конф. (Київ, 1997 р.). – Київ : НБУВ, 1997. – С. 6–8.
 4. Багрій І. Робота з персоналіями при тематичному пошуку в електронному каталозі НБУВ / І. Багрій, Л. Головіна, Н. Куценко // Інформаційна діяльність наукової бібліотеки : матеріали доп. між нар. наук. конф. (Київ, 13–16 жовт. 1998 р.) – С. 345–352.
 5. Вилегжаніна Т. І. Лінгвістичне забезпечення для створення уніфікованого пошукового образу та пошукового запиту документа / Т. І. Вилегжаніна, О. М. Збанацька // Електронні ресурси бібліотек : за підсумками Всеукр. наук.-практ. конф. директорів держ. та обл. універсал. б-к (14–17 жовт. 2003 р.) – Кіровоград, 2003. – С. 126–134.

Питання до самоконтролю:

 1. Що означає поняття «конверсія бібліотечних каталогів»?
 2. Які аспекти включає конверсії бібліотечних каталогів? Розкрийте їх зміст.
 3. Що таке «електронний каталог»?
 4. Яке призначення і функції електронного каталогу?
 5. Якi переваги має ЕК над iншими каталоговими формами?
 6. Яка технологія створення електронного каталогу, картотеки?
 7. Який стан комп’ютерної каталогiзацiї в Українi нинi?

Семінар 2. Тема: Організація користуванням каталогами в бібліотеці. Якість каталогів і ефективність їх використання.

 1. Розкрити значення організації обслуговування користувачів за допомогою каталогів.
 2. Охарактеризувати форми, методи популяризації каталогів.
 3. Розкрити сутність понять «якість бібліотечного каталогу», «ефективність використання бібліотечного каталогу» та мету їх вивчення.

Питання до самоконтролю:

 1. Як має бути органiзовано в бiблiотецi користування користувачами її каталогами?
 2. Назвiть форми, методи реклами каталогiв та навчання користувачiв користуванню ними.
 3. Визначте поняття «якiсть бiблiотечного каталогу», «ефективнiсть використання бiблiотечного каталогу».
 4. З якою метою вивчають якiсть та ефективнiсть використання каталогiв?

Практична робота № 14. Уведення та пошук інформації у базах даних.
Практична робота № 15. Уведення та пошук інформації у базах даних.
Практична робота № 16. Уведення та пошук інформації у базах даних.
Індивідуальні заняття № 5-6: АРМ «Каталогізатор». Створення баз даних.

Студент повинен знати:
– процеси роботи з каталогами, їх ведення, редагування;
– поняття «конверсія бібліотечних каталогів», головні аспекти конверсії;
– стан та перспективи впровадження АБІС;
– сутнiсть, функцiї та особливості електронного каталога.
– технологію створення ЕК.
Студент повинен уміти:
– вести та редагувати АК, СК;
– характеризувати аспекти конверсії бібліотечних каталогів;
вводити інформацію про документи в ЕК.

Складові модульного оцінювання: самостійна робота № 10,№ 11, практичні роботи № 10, № 11, № 12 – 13, № 14, №15, № 16, індивідуальні заняття № 3-4, № 5-6.
Модульна контрольна робота № 3 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 4

Тема 7. Система бібліографічних картотек. Загальні питання організації

 1. Поняття «система бібліографічних картотек», її функції, значення.
 2. Вимоги до побудови системи бібліографічних картотек.
 3. Відмінність картотеки від каталогу.
 4. Види картотек за різними ознаками.
 5. Системи бібліографічних картотек у бібліотеках різних типів і видів.
 6. Зв’язок бібліографічних картотек з іншими частинами ДБА.
 7. Використання бібліографічних картотек у роботі з користувачами.

Література:

 1. Библиографическая работа в библиотеке : организация и методика : учебник . – Москва, 1990. – С.87 -89.
 2. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.
 3. Інформація про каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / держ. наук.-педагог. б-ка України імені В. О. Сухомлинського. –Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-21608.html. – Назва з екрану.
 4. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. – Режим доступу:http://odnb.odessa.ua/. – Назва з екрану.
 5. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського. – Режим доступу: http://library.pl.ua/resursi/katalogi_i_kartoteki/. – Назва з екрану.
 6. Система каталогів і картотек [Електроний ресурс]. –Режим доступу:http://allref.com.ua/skachaty/Sistema_katalogiv_i_kartotek/. – Назва з екрану.
 7. Система каталогів і картотек бібліотеки[Електроний ресурс] / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Режим доступу: http://knau.kharkov.ua/biblkatkar.html. – Назва з екрану.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке «картотека», «система бібліографічних картотек», її значення?
 2. Які функції системи бібліографічних картотек, вимоги до її побудови?
 3. Які є зв’язки і лінії розмежування між каталогами і картотеками у відображенні документів?
 4. Яке призначення «Положення про систему каталогів і картотек ЦБС»? Розкрийте зміст окремих його положень
 5. Які є види картотек?

Практичнаробота № 17. Аналіз і характеристика системи картотек бібліотеки-бази навчальної практики.

Тема 8. Організація систематичної картотеки статей

 1. Систематична картотека статей, її призначення, зміст.
 2. Інструкція з відбору матеріалу до СКС.
 3. Структура СКС та зовнішнє її оформлення.
 4. Редагування СКС.
 5. Паспорт картотеки, його зміст.
 6. АПП як засіб поєднання систематичної картотеки статей і систематичного каталогу.

Література:

 1. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.
 2. Інформація про каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / держ. наук.-педагог. б-ка України імені В. О. Сухомлинського. – Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-21608.html. – Назва з екрану.
 3. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. – Режим доступу:http://odnb.odessa.ua/. – Назва з екрану.
 4. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського. – Режим доступу: http://library.pl.ua/resursi/katalogi_i_kartoteki/. – Назва з екрану.
 5. Система каталогів і картотек [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://allref.com.ua/skachaty/Sistema_katalogiv_i_kartotek/. – Назва з екрану.
 6. Система каталогів і картотек бібліотеки [Електроний ресурс] / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Режим доступу: http://knau.kharkov.ua/biblkatkar.html. – Назва з екрану.

Питання до самоконтролю:

 1. Які картотеки загального призначення створюють в публічних бібліотеках?
 2. Які особливості складання СКС?
 3. Назвіть джерела поповнення СКС.
 4. Які є критерії відбору матеріалу для СКС?
 5. Які є способи розстановки каталожних карток?
 6. Яке внутрішнє та зовнішнє оформлення картотек?
 7. Яке значення має СКС в обслуговуванні користувачів бібліотеки?
 8. Які є види редагування СКС?

Практична робота № 18. Визначення рубрик для одного з розділів СКС. Розкриття структури СКС. Складання бібліографічних описів статей та розстановка карток в СКС.
Практична робота № 19. Складання бібліографічних описів статей та розстановка карток в СКС.
Практична робота № 20. Складання макету СКС і її оформлення.
Індивідуальне заняття № 7. Бібліографічний опис статей з періодичних видань, влиття каталожних карток до СКС.

Тема 9. Організація тематичних і спеціальних картотек

 1. Організація тематичних картотек.
 2. Можливості використання тематичних картотек.
 3. Краєзнавча картотека як різновид тематичної картотеки, її призначення в бібліотеках різних типів.

Література:

 1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : учебник. – Москва, 1990. – С.87 -89.
 2. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.
 3. Кушнаренко Н.М.Бібліотечне краєзнавство : підручник / Н.М.Кушнаренко. – Київ, 2007.
 4. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.
 5. Інформація про каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / держ. наук.-педагог. б-ка України імені В. О. Сухомлинського. –Режим доступу: http://do.gendocs.ru/docs/index-21608.html. – Назва з екрану.
 6. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького. – Режим доступу:http://odnb.odessa.ua/. – Назва з екрану.
 7. Каталоги і картотеки [Електроний ресурс] / ПОУНБ ім. І. П. Котляревського. – Режим доступу: http://library.pl.ua/resursi/katalogi_i_kartoteki/. – Назва з екрану.
 8. Система каталогів і картотек [Електроний ресурс]. –Режим доступу:http://allref.com.ua/skachaty/Sistema_katalogiv_i_kartotek/. – Назва з екрану.
 9. Система каталогів і картотек бібліотеки[Електроний ресурс] / ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. – Режим доступу: http://knau.kharkov.ua/biblkatkar.html. – Назва з екрану.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке призначення тематичних картотек?
 2. Які є різновиди тематичних картотек?
 3. В чому особливості організації тематичних картотек?
 4. В чому особливості організації краєзнавчих картотек?

Тема 10. Організація тематичних і спеціальних картотек (закінчення)

1. Спеціальні картотеки, їх характеристика.
а) алфавітна картотека назв художніх творів;
б) картотека рецензій;
в) картотека бібліографічних посібників;
г) картотека новинок художньої літератури;
д) картотека книжкових новинок;
е) картотека персоналій.
2. Спеціальні картотеки, що організуються для професійних бібліотечно – бібліографічних цілей.
3. Предметні картотеки.
4. Фактографічні картотеки.

Література:

 1. Библиографическая работа в библиотеке: организация и методика : учебник. – Москва, 1990. – С.87 -89.
 2. Буран В.Я. Бібліографія. Загальний курс : навч. посібник / Буран В.Я., Довгопола О.П., Пупченко В.В. – Київ : Вища школа, 1984.
 3. Каталоги и картотеки ЦБС : практ. пособие. – Москва, 1985.
 4. Ломачинська І.М. Бібліографознавство : навч. посібник / І. М.Ломачинська. – Київ : Україна, 2004.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке призначення абеткової картотеки назв художніх творів? Розкрийте методику її організації.
 2. З якою метою створюється картотека рецензій?
 3. Яке призначення спеціальних картотек, що організуються для професійних бібліотечно – бібліографічних цілей?
 4. В чому різниця між картотеками новинок художньої літератури та книжкових новинок?
 5. Яке призначення предметних картотек?
 6. Яке значення мають фактографічні картотеки в роботі бібліотек і яка методика їх створення?

Практична робота № 21. Розробка макету картотеки рекомендаційних бібліографічних матеріалів.
Практична робота № 22. Розробка макета бібліографічної картотеки на допомогу професійній орієнтації молоді.
Практична робота № 23. Розробка макета краєзнавчої картотеки.
Практична робота № 24. Бібліографічний опис краєзнавчої літератури та наповнення картотеки.
Індивідуальне заняття № 8. Розробка макету тематичної картотеки з актуальної теми.

Студент повинен знати:
– призначення, види бібліографічних картотек бібліотеки;
– методику організації СКС;
– методику організації тематичних та спеціальних бібліографічних картотек.
Студент повинен уміти:
– відбирати документи для відтворення в різних за призначенням бібліографічних картотеках;
– групувати матеріал в різних за призначенням бібліографічних картотеках;
– оформляти бібліографічні картотеки.

Складові модульного контролю: поточне оцінювання,практичні роботи №17, № 18 – 21, № 22, № 23, 3 24-25, індивідуальне заняття №8.
Модульна контрольна робота № 4 – виконання тестових завдань