ІСТОРІЯ КНИГИ

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Розробник – Л.Д.Голуб

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 1. Записати в словник визначення базових термінів.
 2. Заповнити таблицю, в якій навести приклади застосування дописемних форм передачі інформації та використання їх у теперішній час.
 3. Рукописна книга в Стародавньому світі
 4. Історичне значення пергаменту
 5. Скласти конспект: Які книги переважали у бібліотеках Київської Русі, бібліотеках монастирів та особистих бібліотеках ?
 6. Записати в словник визначення базових термінів.
 7. З’ясувати значення слів «інкунабули», «палеотипи»
 8. Біографія та діяльність Йоганна Гутенберга. Винахід Гутенберга.
 9. Мандрівні друкарні.
 10. Книжкова справа на Русі XIV –XV ст.
 11. «Острозька Біблія» – шедевр типографського мистецтва. Опрацювати літературу з теми . Скласти конспект
 12. Друкарська діяльність М. Сльозки. Опрацювати літературу з теми . Скласти конспект.
 13. Скласти хронологічну таблицю: «Сумні сторінки українського друкарства. З історії нищення української книги».
 14. Скласти список літератури: «Законодавчі документи України у галузі книговидання».

Методичні поради, основні питання і література до тем, що рекомендуються на самостійне вивчення.

Навчальний модуль №1

Тема 2.Виникнення та розвиток писемності. Самостійна робота №1

Записати в словник визначення базових термінів.
Заповнити таблицю, в якій навести приклади застосування дописемних форм передачі інформації та використання їх у теперішній час.

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник   / Володимир Овчінніков. – Львів: Світ, 2005.- С.11-22.
 2. Давидова Л.Історія книги /Людмила Давидова // Шкільна бібліотека. – 2003.-№10.-С.79-81.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

В кінці зошита, в якому записуються конспекти лекцій з дисципліни «Історія книги» виділити декілька аркушів для ведення словника. В словник записати визначення термінів «вампум», «кіпу», «письмо палицями», «піктографія», «писанці», «пітрогліфи», «ієрогліфи», «руни», «логографічне письмо», тощо.

Процес творення письма для фіксування усного мовлення і передачі інформації у просторі та часі був у житті людини складним і тривалим. Принцип піктографічних засобів спілкування, якими користувалися первісні люди на всіх континентах, успішно застосовується і в житті сучасної цивілізованої людини. Тому, заповнюючи таблицю,необхідно навести приклади застосування дописемних форм передачі інформації, вказуючи де і як вони використовуються.

Питання для самоконтролю

 1. Знати визначення базових термінів.
 2. З’ясувати, де і як застосовуються дописемні форми передачі інформації у теперішній час ?

Тема 3.Рукописна книга в Стародавньому світі. Самостійна робота №2

 1. Передумови виникнення письма у країнах Стародавнього світу
 2. «Кам’яні книги» – епіграфічні пам’ятки писемності
 3. Перші глиняні книги Месопотамії
 4. Єгипет – виробник папірусу, головного матеріалу для письма
 5. Форма стародавньої книги – сувій
 6. Тематика книг

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги : навч. посіб. / В.Овчінніков – Львів : Світ,2005 . – С. 25-49
 2. Давидова Л.Історія книги // Шкільна бібліотека / Л.Давидова. – 2003 . – №10. – С. 79-81.

 

Питання для самоконтролю

 1. Обгрунтуйте передумови виникнення письма у країнах стародавнього світу.
 2. Тлумачення поняття «кам’яні книги».
 3. Визначте особливості книг Месопотамії.
 4. Поясніть, чому Єгипет вважають виробником папірусу ?
 5. Назвіть тематику книг цього періоду.

 Тема 4. Книга в Античному суспільстві. Самостійна робота №3: Історичне значення пергаменту

 1. Матеріал для письма
 2. Винайдення пергаменту
 3. Переваги пергаменту над папірусом
 4. Історичне значення пергаменту

 Література

 1. Овчінніков В. Історія книги : навч. посіб. / В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – С.25-49.
 2. Давидова Л. Історія книги // Шкільна бібліотека / Л.Давидова. – 2003. – № 10. – С. 79-81.

Питання для самоконтролю:

 1. Чому Античність відкрила нову сторінку в історії книги ?
 2. Які особливості грецького алфавітного письма ?
 3. Які матеріали для письма використовували в Античному суспільстві ?
 4. Поясніть, що таке пергамент ?
 5. Обгрунтуйте, які переваги пергаменту над папірусом ?
 6. Доведіть, що книга-кодекс є прототипом сучасної книги.

Тема7. Рукописна книга в Київській Русі. Самостійна робота №4: Скласти конспект: «Книги, які переважали у бібліотеках Київської Русі, бібліотеках монастирів та особистих бібліотеках».

 1. Бібліотека Ярослава Мудрого
 2. Бібліотека Києво-Печерського монастиря
 3. Монастирські, церковні бібліотеки
 4. Особисті бібліотеки князів, духовенства, дружинників, бояр

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник / Володимир Овчінніков.- Львів : Світ, 2005 .- С.107-157.
 2. Давидова Л.Історія книги / Людмила Давидова   // Шкільна бібліотека.- 2003.- №10.- С.79-81.

Питання для самоконтролю

 1. Хто заснував першу бібліотеку на території Київської Русі ?
 2. Чому князя Ярослава називали Мудрим ?
 3. Розкрийте, яка роль книги в житті Ярослава Мудрого ?
 4. Де знаходилися перші бібліотеки і які книги в них переважали ?

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Виконуючи самостійну роботу, звернути увагу на те,що прийняття християнства – основа поширення писемності в Києво- руській державі за часів правління київських князів Володимира Великого та Ярослава Мудрого. Особливу увагу звернути на книги цього періоду: на якому матеріалі писалися, яка тематика книг переважала, формат книг.

Тема 8. Книга епохи Відродження. Самостійна робота №5: Записати в словник визначення базових термінів. З’ясувати значення слів «інкунабули», «палеотипи»

Для виконання самостійної роботи необхідно скористатися довідковими виданнями читального залу коледжу, зокрема використати: 1) Короткий енциклопедичний словник з культури. – Київ, 2003. 2) Словник іншомовних слів. – Київ,2010. 3) Словник книгознавчих термінів. Київ, 2003. 3) Книговедение: Энциклопедический словарь.- Москва,1982. та інші і в словник записати визначення термінів «інкунабули», «палеотипи», з’ясувавши їх значення.

Питання для самоконтролю

 1. Знати визначення та значення базових термінів
 2. Чому епоха Відродження є переломним періодом в історії книги ?
 3. Які історичні передумови винайдення книгодрукування ?
 4. Що таке ксилографія?

Навчальний модуль №2

 Тема 8. Розвиток Європейського книгодрукування в XVI—XVII ст. Самостійна робота №4

 1. Біографія та діяльність Йоганна Гутенберга. Винахід Гутенберга.
 2. Опрацювати літературу з теми . Скласти конспект.

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник / Володимир Овчінніков .- Львів : Світ, 2005.- С. 287 – 343.
 2. Розповідь про книжку // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 10. – С.44-53.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Людина вигадала книгу, створила і матеріал для неї. Ним став папір. Винахідником паперу був китайський ханський чиновник Цай Лунь. Але книги продовжували писати, а це було так не зручно. Чимало було способів друкування книг, зокрема ксилографія. Але тільки Йоганн Гутенберг опанував цю справу у 1445 році. Він винайшов шрифт, за допомогою якого можна надрукувати багато книг. Необхідно скласти хронологічну таблицю біографії та діяльності Йоганна Гутенберга, обґрунтувати його винахід. Скласти список книг, які надрукував Гутенберг

Питання для самоконтролю

 1. Яку винагороду одержав Йоганн Гутенберг за свій винахід ?
 2. Який винахід зробив Гутенберг ?
 3. Які він надрукував книги ?

Тема 9. Початок книгодрукування у слов’ян в XVI—XVII ст. Самостійна робота №5: Мандрівні друкарні.

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник / Володимир Овчінніков .- Львів:Світ,2005.-С.329-343.
 2. Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек .- Харків,1993.-С.60-73.
 3. Початок друкарства // Шкільна бібліотека. – 2004. – № 10. – С.49-51.

На самостійне вивчення із даної теми винесено питання: Мандрівні друкарні. Після опрацювання літератури з теми, необхідно скласти конспект відповіді. При цьому звернути увагу на такі питання

 1. Які це мандрівні друкарні ?
 2. Хто працював у мандрівних друкарнях ?
 3. Яку продукцію видавали у цих друкарнях ?
 4. Які це анонімні типографії ?

Самостійна робота №6: Тема 10. Книжкова справа на Русі XIVXVст. 

 1. Особливостікнижковоїсправи на Русі.
 2. Мануфактурневиробництво книги.
 3. Види письма.
 4. Майстри оформлення книг

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги : навч. посіб. / В. Овчінніков. – Львів : Світ, 2005. – С. 329-343.
 2. Бібліотекознавство : Теорія, історія, організація діяльності бібліотек. – Харків, 1993. – С.60-73.

 Питання до самоконтролю

 1. Обгрунтуйте особливостікнижковоїсправи на Русі.
 2. Назвіть пам’ятки книжкової писемності.
 3. Визначте види письма.
 4. Розкажіть про майстрів оформлення книг.

Тема 11. Іван Федоров і Петро Мстиславець – великі книгодрукарі-просвітителі. Самостійна робота №7

 1. «Острозька Біблія» – шедевр типографського мистецтва.
 2. Опрацювати літературу з теми . Скласти конспект

Література

 1. Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник / Володимир Овчінніков .- Львів : Світ, 2005.-С.344-372.
 2. Початок українського книгодрукування // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 10. – С.83-85.
 3. Ковальчук Г.Острозька Біблія // Шкільна бібліотека. – 2003. – № 1. – С.179.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Самостійно вивчивши літературу, студент повинен довести, що саме «Острозька Біблія» є шедевром типографського мистецтва.

Найвидатнішим острозьким виданням І.Федорова була повна Біблія, перекладена на церковнослов’янську мову. Вихід її у 1581р. став важливою культурною подією не лише для українсько-білоруської православної церкви, а й для всіх народів слов’янського світу. Студентам необхідно вказати : формат та обсяг книги; оздоблення; скільки використано шрифтів ?, що передує основному тексту Біблії ?, чи є перемова ?, верстка і друк Острозької Біблії

Тема 12. Книгодрукування на українських землях XVI-XIX ст. Самостійна робота №8

 1. Друкарська діяльність М. Сльозки.
 2. Опрацювати літературу з теми . Скласти конспект.

Література

Овчінніков В. Історія книги: навч. посібник / Володимир Овчінніков .- Львів: Світ,2005.- С. 372-383.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Удругій половині XVIст. При православних церквах в Україні, Білорусії й інших слов’янських землях створюються громадські національно-релігійні та просвітницькі організації – братства. Ці братства відіграли значну роль у боротьбі проти насильницького ополячування українців та у розвитку самобутньої української культури. Найстаріше братство – Львівське Успенське братство, при якому діяла Львівська братська друкарня. Одним із керівників друкарні – Михайло Сльозка.

План конспекту

 1. Шлях М.Сльозки від підмайстра друкарні Львівського братства до її керівника
 2. Власна приватна друкарня М.Сльозки
 3. Кого із відомих художників запрошував працювати у своїй друкарні ?
 4. Особливості виданих книг М.Сльозки.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрити особливості книгодрукування на українських землях XVI-XIX ст.
 2. Хто продовжив книгодрукарську діяльність після смерті Івана Федорова ?

Тема 13. Розвиток книгодрукування на Україні та Росії у XVII-XIX ст. Самостійна робота №9

 1. Сумні сторінки українського друкарства. З історії нищення української книги.
 2. Опрацювати літературу з теми . Скласти хронологічну таблицю

Література

 1. З історії нищення української книги (Сумні сторінки українського друкарства):З історії книги // Книжковий кур’єр.-1996.-№1.-С.14.
 2. Спалене минуле // Шкільна бібліотека. – 2003.- №4.- С.177-179.
 3. Боротьба з українською книгою у цифрах // Шкільна бібліотека .- 2006.-№1.- С.38.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Скласти хронологічну таблицю, в якій висвітлити період з 1626 року – наказ митрополитові України зібрати з усіх України книги старого українського друку, а замість них впровадити нові московські видання. 1709 р. – Указ Петра І про заборону друку книг українською мовою і так далі до 1983 року.

Питання для самоконтролю

Які особливості переслідування української книги ?

Тема 14. Книга на Україні у XX столітті. Самостійна робота №10: Законодавчі документи України у галузі книговидання. Опрацювати літературу з теми . Скласти список літератури.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Студенту необхідно самостійно розшукати інформацію про законодавчі документи України у галузі книговидання, використовуючи різні джерела знань: документи, періодичні видання, зокрема «Друг читача», «Вісник книжкової палати», «Урядовий кур’єр», «Бібліотечний вісник», «Літопис книг», «Нові видання України», «Друк України», «Бібліотечна справа і бібліотекознавство України». Зробити бібліографічний опис необхідних документів і скласти список літератури. Записи розмістити в хронологічному порядку