ХОРОВА ЛІТЕРАТУРА

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне пісенне мистецтво»

Розробник – О.М.Березенко, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист,

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Хорова література

Тема 1. Основні жанри хорової музики. Зародження професійної хорової музики Київської Русі. Знаменне багатоголосся, кантова та партесна музика. М.Дилецький «Граматика мусикійська»
1.Поняття музичного жанру, типи жанрової класифікації.
2.Основні хорові жанри:
а)хорова пісня;
б)хорова мініатюра;
в)хори крупної форми;
г)хорова обробка (народної пісні або оригінальних творів);
д)хоровий переклад.
3.Музична культура Київської Русі.
4.Розвиток знаменного багатоголосся.
5.Кантова та партесна музика.
6.Микола Павлович Дилецький. «Грамматика пения мусикийского» («Граматика музикальна»).
Література
1.Філіппов В.Л., Скляр П.П., Колесников В.В., Цой І.М., Стецюк Н.А. Методичний збірник (випуск другий). м.Луганськ, січ, 1999.-С.53-68.
2.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С. 98-120.
3.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С. 44, 50, 82-85, 121.
4.Юцевич Ю. Є. Музика. Словник –довідник.- Тернопіль: Навч. книга.- Богдан, 2003.-С.87.
5.Кияновська Л. О. Українська музична культура.- К., 2002.-С.4-9.
6.Дзюпина Є.А., Дувірак Д.А., Кияновська Л.О., Яросевич Л.В.Українська музична література.Ч.1.,СМП «АСТОН» Тернопіль, 2000.-С.1-53.
7.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003. -С.112-133.
8.Шреєр-Ткаченко О.Я.Історія української музики.Ч.1.-К.:Муз. Україна.,1980. -С.6- 7; 63-87.
Питання до самоконтролю
1.Що таке жанр? Які існують типи жанрової класифікації?
2.Назвіть основні хорові жанри.
3.Звідки походить термін «знаменний розспів»? У який період виник і що він означає?
4.Яким був первісний зміст кантів і як він змінювався протягом XVII – XVIII ст.?
5.Чому багатоголосний спів XVII ст. називався партесним? Звідки він прийшов в Україну?.
6.Що таке партесний концерт?
7.Назвіть видатного теоретика партесного співу, автора багатьох партесних творів другої половини XVIIст.

Тема 2. Хоровий концерт XVIIIст. М.Березовський, Д.Бортнянський, А.Ведель – майстри хорового концерту
1.Зародження українського хорового концерту.
2.Хоровий концерт «Не отвержи мене во время старости» М.Березовського –один з довершених зразків українського барокко.
3.Музична характеристика духовного концерту №15 «Придіте, воспоєм» Д.Бортнянського.
4.Особливості побудови концерту «Доколе, Господи» А.Веделя.
Література
1.Кияновська Л. О. Українська музична культура.- К., 2002.-С.9-21.
2.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.14, 17, 19.
3.Дзюпина Є.А., Дувірак Д.А., Кияновська Л.О., Яросевич Л.В.Українська музична
література.Ч.1.,СМП «АСТОН» Тернопіль, 2000.-С.126-162.
4.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С. 215-230.
5.Шреєр-Ткаченко О.Я. Історія української музики.Ч.1.-К.: Муз. Україна., 1980.-С.147-163.
6.Іванов В.Ф.Дмитро Бортнянський.-К.: Муз. Україна, 1980.-143с.
7.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983, С.107-109.
Питання до самоконтролю
1.Що відрізняє духовний концерт «Не отвержи мене во время старости» М.Березовського від партесних композицій попередників М.Березовського ?
2.На які частини поділяється духовний концерт «Не отвержи мене во время старости» М.Березовського?
3.На чому ґрунтуються музичні теми духовного концерту «Не отвержи мене во время старости» М.Березовського?
4.Який музичний жанр Д.Бортнянський вводить уперше в українську професійну музику?
5.Які українські фольклорні та європейські професійні джерела використовує Д.Бортнянський у своєму духовному концерті №15 «Придіте, воспоєм»?
6.Чому в своїй творчості А.Ведель звернувся виключно до духовних музичних жанрів?
7.Яка особливість побудови концерту «Доколе, Господи» А.Веделя?

Тема 3. Розвиток української оперно-хорової музики в XIXст. C.С. Гулак-Артемовський. Опера «Запорожець за Дунаєм»
1.Зародження української оперно-хорової музики XIXст.
2.Опера «Запорожець за Дунаєм» С.C. Гулака-Артемовського – нова сторінка в історії українського національного оперного мистецтва.
3.Роль музики в опері «Запорожець за Дунаєм».
4.Музична характеристика персонажів С.С. Гулака-Артемовського в опері «Запорожець за Дунаєм».
5.Коротка музична характеристика хорів в опері «Запорожець за Дунаєм».
6.Значення засобів музичної виразності в опері «Запорожець за Дунаєм».
Література
1.Кияновська Л.О.Українська музична культура.- К., 2002.-С.21-26.
2.Кауфман Л.С.Семен Гулак-Артемовський. -К.: Муз. Україна, 1968.-119с.
3.Архимович Л.Б.Українська класична опера. –К.: 1957.-С.121-143.
4.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С. 250-266.
5.Лобас О.М.Чи знаєте ви музику? –К., Муз. Україна, 1968.-С.68.
Питання до самоконтролю
1.Яка особливість побудови оперного твору?
2.Назвіть головного героя опери «Запорожець за Дунаєм» С.C. Гулака-Артемовського.
3.Які риси опери «Запорожець за Дунаєм» є визначальними для розвитку національного оперного мистецтва?
4.Якими сольними та ансамблевими номерами характеризуються головні герої Карась, Одарка, Оксана та Андрій в опері «Запорожець за Дунаєм»?
5.Назвіть основні засоби музичної виразності в опері «Запорожець за Дунаєм».

Тема4. М.Аркас. Опера «Катерина» – самостійна робота №1 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 5. Хорова творчість М.Вербицького, І.Воробкевича, О.Нижанківського, Д.Січинського – галицький ренесанс
1.М.Вербицький – перший найвидатніший представник західноукраїнської професійної музики, автор пісні-гімну «Ще не вмерла Україна».
2.Загальна музична характеристика кантати-поеми «Заповіт» М.Вербицького.
3.Хорова спадщина українського композитора І.Воробкевича.
4.Музичні особливості хорових творів «Огні горять» та «Ой чого ти почорніло, зеленеє поле».
5.Місце О.Нижанківського в українській хоровій культурі.
6.Мистецька спадщина Д.Січинського.
Література
1.Кияновська Л.О.Українська музична культура.- К., 2002.-С.27-30; 50-58.
2.Білинська В. Ісидор Воробкевич. -К.: 1958.
3.Булка Ю. Остап Нижанківський.- Львів, Сполом, 1998.
4.Загайкевич М. Михайло Вербицький. Сторінки життя та творчості.-Л.:1998.
5.Архимович Л.Б. Українська класична опера.- К.: 1957.- С.275-286.
6.Павлишин С.С. Денис Січинський.- К.: Муз. Україна, 1980.-256с.
Питання до самоконтролю
1.Які духовні й світські жанри були провідними в творчості М.Вербицького?
2.Чому «Заповіт» М.Вербицького називають кантатою-поемою?
3.У яких жанрах працював І.Воробкевич?
4.Яке місце в творчості І.Воробкевича посідає поезія Т.Шевченка?
5.Які твори складають композиторську спадщину О.Нижанківського?
6.З яких епізодів складається хор «Гуляли» О.Нижанківського?
7.Яке місце в творчості Д.Січинського займає хоровий жанр?
8.Яка особливість побудови кантати «Дніпро реве» Д.Січинського?

Тема6. П.І.Ніщинський «Вечорниці» – самостійна робота №2 (див. комплекс сам. роботи)

Студент повинен знати:
–  основні жанри і стилі української хорової музики;
–  основні джерела української духовної музики;
–  характерні ознаки канта;
–  роль хорового концерту в розвитку хорової музики;
–  роль і значення хорових сцен в опері «Катерина» М.Аркаса ;
–  хто із західноукраїнських композиторів першим звернувся до поезій Великого Кобзаря.
Студент повинен вміти:
– дати характеристику основних жанрів і стилів хорової музики;
– проаналізувати хорові твори М.Вербицького, І.Воробкевича;
– назвати музичні жанри, в яких працювали українські композитори;
– визначати на слух музичні твори за їх фрагментами.
Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №1, №2.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 7. М.В.Лисенко. «Музика до Кобзаря» Т.Г.Шевченка. Оперно-хорова творчість. Кантати. Духовна музика
1.М.Лисенко – визначний громадський діяч, невтомний пропагандист української музики.
2.Обробки народних пісень для хору.
3.«Музика до «Кобзаря» Т.Г.Шевченка.
4.Музична характеристика кантати «Радуйся, ниво неполитая».
5.Опера «Тарас Бульба» – етапний твір в історії української музики.
6.Роль духовних композицій в творчості М.Лисенка.
Література
1.Кияновська Л.О.Українська музична культура.- К., 2000.-С.36-45.
2.Дяченко В.А. Микола Віталійович Лисенко.- К.: Муз. Україна, 1968.-119с.
3.Булат Т.П. Николай Лысенко.- К.: Муз. Украина, 1981.-118с.
4.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.64.
5.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.289-334.
6.Ревуцький Д.М. Микола Лисенко. Повернення першоджерел / Вступ.ст., упоряд. текстів, іл..матеріалу, імен.покажч. В.В.Кузик.- К.: Муз. Україна, 2003.-С.35-42;. 82-100;.110-176.
7.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983, С.104.
Питання до самоконтролю
1.Яка роль М.Лисенка у жанрі української класичної опери? Скільки опер він написав?
2.До яких образів, сюжетів і тем найчастіше звертається М.Лисенко в своїх операх?
3.Що стало основою стилю творчості М.Лисенка?
4.У якому жанрі М.Лисенко став першим не лише в національній, але й у світовій музиці?
5.Як втілюється тема боротьби козацтва в опері «Тарас Бульба»: хори та сольні номери, позначені героїчним настроєм?
6.Які традиції української музики розвиває кантата «Радуйся, ниво неполитая»?
7.Які духовні твори написав М.Лисенко?

Тема 8. Хорова творчість М.Д.Леонтовича. Обробки народних пісень. Оригінальні хорові твори. Хори з незакінченої опери «На русалчин Великдень». Духовна музика (семінарське заняття №1.)
1.М.Леонтович – основоположник українського пісенного фольклору, композитор-класик.
2.Творча спадщина композитора:
а) особливості хорових обробок українських народних пісень;
б) характеристика оригінальних хорових творів;
в) хори з незакінченої опери «На русалчин Великдень».
3.Значення хорової творчості М.Д.Леонтовича для української класичної музики.
Література
1.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.63-66.
2.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С. 5-28.
3.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.61-62.
4.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.385-393.
5.Шреер-Ткаченко А.Я.История украинской музыки: Учеб.пособие.- М.: Музыка, 1981.- С.100-102.
6.Кузик В.В. Микола Дмитрович Леонтович. Хорові твори.-К.: Муз. Україна, 2005.
7.Лісецький С.Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ: Навч. посібник для дит.муз.шк.-К.: Муз. Україна, 1991.-С. 33-51.

Тема 9. Хорова творчість К.Г.Стеценка. Обробки народних пісень. Оригінальні хорові твори. Кантата «Шевченкові». Духовна музика
1.Роль хорової музики у спадщині митця.
2.Обробки народних пісень – цінний вклад композитора в українську музику.
3.Оригінальні хорові твори.
4.Кантата «Шевченкові».
5.Духовна музика.
Література
1.Шреєр-Ткаченко А.Я.История украинской музыки: Учеб.пособие.- М.: Музика. 1981.- С.95-97.
2.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С.29-60.
3.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.373-382.
4.Архимович Л.Б. Українська класична опера. –К.: 1957.-С. 286-294.
5.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.59-62.
6.Лісецький С.Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ Навч.посібник для дит. муз. шк.-К.: Муз.Україна, 1991.-С. 3-19.
7.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983, С.113.
Питання до самоконтролю
1.Які традиції М.Лисенка продовжив К.Стеценко у хоровій музиці?
2.У якому жанрі української музики К.Стеценко став першим?
3. Назвіть джерело тематизму в хорах К.Стеценка?
4.Як втілюється образ античного героя Прометея в хорі «Прометей» К.Стеценка?
5.Як трактує К.Стеценко в своїй кантаті «Шевченкові» образ Кобзаря?

Тема 10. Хорова творчість Я.С.Степового. Характеристика хорової творчості О.А.Кошиця, П.Д.Демуцького
1.Оригінальні хорові твори Я.Степового.
2.Обробки народних пісень.
3.Внесок Я.Степового в українську хорову класику.
4.О.Кошиць – український хоровий диригент, композитор, етнограф та музично-громадський діяч.
5.Стильові особливості хорового письма в обробках народних пісень для хору О.Кошиця.
6.Хорова спадщина П.Демуцького.
Література
1.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С.61-80; 81-108.
2.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.368-373; 394-395.
3.Маценко П.Засади творчості О.Кошиця. Вінніпег, 1950.-С.11.
4.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.67-68; 120-121.
5.Лісецький С.Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ Навч.посібник для дит. муз. шк.-К.: Муз. Україна, 1991.-С.20-32.
6.Кошиць О.А. Спогади.-К.: Рада. 1995.- С.387.
7.Романовський М.В.Хоровой словарь // Музика.- 1980.-С.57.
8.Андрійчук П. Хто співає – той щасливий.// П. Андрійчук // Українська музична газета.-2007.№4.- С.3.
Питання до самоконтролю
1. Чому для Я.Степового обробка української народної пісні стала головним жанром у його творчості? У чому новаторство Я.Степового?
2. Які оригінальні твори написав композитор?
3. Який внесок зробив Я.Степовий в українську хорову класику?
4.Розкажіть про О.Кошиця як яскравого представника композиторської школи діаспори.
5.Який жанр є основним у хоровій творчості О.Кошиця?
6.Чому в своїй творчості П.Демуцький звертався виключно до української народної пісні?

Тема 11. Хорова творчість С.П.Людкевича. Обробки народних пісень
1.Основні дати життя і творчості композитора.
2.Обробки народних пісень С.Людкевича.
3.Хоровий аналіз кантати-симфонії «Кавказ».
4.Новаторство С.Людкевича в українській музиці.
Література
1.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С.109-130.
2.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.437-439.
3.Шреєр-Ткаченко А.Я.История украинской музыки: Учеб. пособие.- М.: Музыка, 1981.- С.250-253.
4.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.70-75.
5.Лісецький С.Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ Навч.посібник для дит. муз шк.-К.: Муз. Україна, 1991.-С.92-103.
6.Романовский М.В.Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.65.
Питання до самоконтролю
1.Які найважливіші жанри у творчості С.Людкевича? Чим зумовлене звертання автора до них ?
2.Які строфи з тексту Т.Шевченка використовує композитор у кантаті-симфонії «Кавказ»?
3.Чим зумовлений вибір основних народнопісенних джерел кантати-симфонії «Кавказ»?
Тема 12. Хорова творчість Л.М.Ревуцького.Обробки народних пісень. Кантата-поема «Хустина»
1.Творчість Л.Ревуцького – значний внесок у скарбницю національної культури.
2.Обробки народних пісень як джерело творчого натхнення.
3.Характеристика оригінальних хорових композицій.
4.Зв’язок кантати-поеми «Хустина» з українським фольклором.
Література
1.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С.195-226.
2.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.432-434.
3.Шреєр-Ткаченко А.Я.История украинской музыки: Учеб. пособие.- М.: Музыка, 1981.- С.241-243.
4.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.81-86.
5.Лісецький С.Й. Українська музична література для 6 класу ДМШ Навч. посібник для дит. муз.шк.-К.: Муз. Україна, 1991.-С.54-76.
6.Романовский М.В.Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.93.
7.Терещенко А.К. Українська радянська кантата і ораторія (1917-1945).-К., Наук. думка, 1980, 215с.
Питання до самоконтролю
1.Звідки Л.Ревуцький перейняв особливу любов до рідної пісні?
2.Який з найвідоміших творів української класичної музики редагував Л.Ревуцький?
3.У яких творах Л.Ревуцького відобразився вільнолюбивий дух українського народу?
4.Які оригінальні твори написав композитор?
5.Як позначився вплив народнопісенних засад на кантаті-поемі «Хустина» Л.Ревуцького?

 Тема 13. Хорова творчість Б. М. Лятошинського. Обробки народних пісень. Оригінальні хорові твори
1.Основні риси стилю композитора.
2.Хори Б.Лятошинського на вірші Т.Шевченка.
3.Обробки народних пісень.
4.Хорова спадщина митця.
Література
1.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз.Україна, 1994.- С.227-264.
2.Ольховський Ю.А.Нарис історії української музики.-К.: Муз. Україна, 2003.-С.434-435.
3.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.-1980.С.65.
4.Кияновська Л. О. Українська музична культура. К., 2000. С.87-91.
5.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983, С.107-109.
Питання до самоконтролю
1.До яких музичних жанрів найчастіше звертався Б.Лятошинський ? Поясніть чому.
2.Які виразові особливості відзначають хори Б.Лятошинського на вірші Т.Шевченка?
3.Вірші яких поетів використовував Б.Лятошинський у своїй вокальній та хоровій музиці?
Тема 14. Хорова творчість М. Ф.Колесси, Е.Т.Козака
1.Микола Колесса – видатний український композитор, патріарх західноукраїнської диригентської школи, педагог.
2.Коротка характеристика оркестрово-хорового циклу «Лемківське весілля».
3.Євген Козак – визначний український композитор, майстер хорової обробки.
Література
1.Кияновська Л.О. Українська музична культура.-К., 2002.-С.97-101.
2.Гоян Я.П.Маестро: Есе. -К., Веселка, 2005.-207с.
3.Бенч О.Г. Павло Муравський. Феномен одного життя.-К.: Дніпро, 2002.-С.134.
4.Черпухова К.М. Твій друг-музика. Календар для юнацтва.-К., Муз. Україна.1981.-С.37-38.
Питання до самоконтролю
1. Які жанри є основними в творчості М.Колесси? Поясніть чому?
2.Які твори належать до післявоєнного періоду творчості композитора? Чим вони відзначаються?
3.Які регіональні фольклорні тенденції використовує в своїх піснях Євген Козак?

Тема15. Хорова творчість Г.І.Майбороди – самостійна робота №3 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 16. Хорова творчість Г.Г.Верьовки, А.Я.Штогаренка (семінарське заняття №2).
1.Основні дати життя і творчості Г.Г.Верьовки.
2.Обробки народних пісень.
3.Оригінальні хорові твори.
4.Хорові твори Г.Верьовки великої форми.
5.Роль і місце Г.Верьовки в еволюції хорової української музики.
6.Творча спадщина А.Я.Штогаренка:
а) вокально-симфонічна композиція «Україно моя»;
б) воєнна тематика у вокальному циклі.
Література
1.Козак С.Д.Григорій Верьовка.-К., 1981.
2.Андрос Н.,Дженков В. Українська хорова література.-К., 1986.-Ч.2.-С.47-76.
3.Гуменюк А. Народжений для музики // Музика.-1970.-№6.-С.18.
4. Г.Верьовки Дженков В. Видання творів Г.Верьовки // Народна творчість та етнографія.- К., 1971.-№1.-С.81-83.
5.ПерепелюкВ. Повість про народний хор.-К., 1970, 260с.
6.Шурова Н. Академік в области народного хора // Советская музика.- 1981.-№9.-С.142-143.
7.Лісецький С.Й. Українська музична література.-К.: Муз. Україна, 1993.- С.34-39.
8.Романовский М. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.20, 136.
9.Королюк Н.І.Корифеї української культури XX століття.- К.: Муз. Україна, 1994.- С.173-194; 265-286.

Тема 17. Хорова творчість сучасних українських композиторів І.Шамо, Л.Дичко, Е.Станковича – самостійна робота №4 (див. комплекс сам. роботи)

Студент повинен знати:
– роль М.В.Лисенка в українській класичній музиці;
– головні особливості творчості західноукраїнських композиторів;
– роль М.Леонтовича, К.Стеценка в розвитку української народної пісні;
– які українські композитори створювали хорову музику на поезію Т.Г.Шевченка.
Студент повинен вміти:
– ілюструвати голосом основні теми хорових творів за нотними зразками або програти їх на інструменті;
– визначати на слух музичні твори за їх фрагментами.
Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №3, №4, семінарське заняття №1, №2.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Світова хорова література

Тема 18. Російська народна пісня в хоровій обробці російських композиторів. Оперно-хорова творчість О.Даргомижського
1.Народна пісня – джерело творчості російських композиторів XVIII ст.
2.Хорові обробки перших збирачів та укладачів народних пісень.
3.Типи хорових обробок народних пісень в творчості російських композиторів.
4.Хорові обробки народних пісень в творчості радянських композиторів.
5.О.Даргомижський – представник критичного реалізму в російській музиці.
6.«Русалка» Даргомижського – перша лірико-драматична побутова опера Росії.
7.Музична характеристика хорів з I дії опери «Русалка» :
а)перший хор «Ах ты, сердце»;
б) другий хор «Заплетися, плетень»;
в) третій хор «Как на горе мы пиво варили».
8.Хорові сцени з II дії опери «Русалка».
9.Основні риси драматургії та значення опери.
Література
1.И.М.Усова. Хоровая литература.- Учеб.пособие.-2-изд., доп.-М.: Музыка, 1988.- С.5-15; 25-30.
2.Э.С.Смирнова. Русская музыкальная литература. -М.: Музыка, 1969.-С.3-4; 32-46.
3.Левашева О.Е. История русской музыки. Т.1. От древнейших времен до середины XIX в.: Учебник для муз.вузов/ О.Левашева, Ю.Келдыш, А.Кандинский.- 3-е изд., доп.- М.: Музыка, 1980.- С. 129-143, 229, 268-270.
4.Романовский М.В. Хоровой словарь //Музыка.- 1980.-С.32; 85.
5.Малишев Ю.В. Бесіди про музику.-К., Радянська школа.- 1968.- С. 157-161.
6.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12.1983.- С.111-112.
7.Покровский Б.А. Беседы об опере: Кн. Для учащихся.-М.: Просвещение, 1981.-С.92-93.
8.Майбурова Е.В. Русская музыкальная литература. –К., Муз. Україна.-1971.-С.153-179.
9.Фрид Э.С. Русская музыкальная литература. Вып.1.Л., Музыка.- 1979.-С.220-284.
Питання до самоконтролю
1.Коли вперше почали записувати російську народну пісню?
2.Назвіть перших укладачів народних пісень в Росії?
3.Які типи хорових обробок народних російських пісень ви знаєте?
4.Яку роль відіграли російські народні пісні в творчості російських композиторів-класиків?
5.Хто з радянських композиторів у своїй творчості звертався до російської народної пісні?
6.Які основні творчі принципи Даргомижського?
7.Яка ідея опери «Русалка» Даргомижського?
8.Як хори розкривають побутовий аспект опери «Русалка» Даргомижського?

Тема 19. Оперно-хорова творчість М.І.Глінки – самостійна робота №5 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 20.Оперно-хорова творчість О.П.Бородіна, М.П.Мусоргського
1.Музична спадщина Бородіна – найяскравіша сторінка історії російської музики.
2.Опера «Князь Игорь» Бородіна.- одна з найкращих творів оперної класики.
3.Роль хорових сцен в опері «Князь Игорь» О.Бородіна.
4.Значення опери «Князь Игорь».
5.М.Мусоргський – творець народної музичної драми.
6.Музична характеристика хорових номерів в операх «Борис Годунов» та «Хованщина» М.Мусоргського.
Література
1.Усова. И.М. Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.31-44.
2.Покровский Б.А. Беседы об опере: Кн. Для учащихся.-М.: Просвещение, 1981.-С.101-104.
3.Фрид Э.Л. Русская музыкальная література.Вып.2.-3-изд., Л.: Музыка, 1972.-С.104-216.
4.Стасов В.В. Избр. соч .в 3-х., т., Т.2.М., 1952, С.560.
5.Майбурова К.В.Російська музична література.Ч.1.К., Муз. Україна.1971.-С.241-327.
6.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.16, 73.
7.Малишев Ю.В. Бесіди про музику.-К., Радянська школа.- 1968.-С.53-58; 67-73.
8.Смирнова Є. С. Російська музична література. -М.: Музика, 1969.-С.51-69.
Питання до самоконтролю
1.Як поєднував Бородін класичні традиції світового мистецтва з традиціями народної музики?
2.Який жанр опери «Князь Игорь» Бородіна?
3.Яке місце в опері «Князь Игорь» Бородіна займають хори?
4.Чиї традиції розвинув Мусоргський?
5.Які історичні події покладено в основу сюжету опери «Борис Годунов» Мусоргського?
6.Дайте музичну характеристику хору «Батя, батя, выйди к нам» з опери «Хованщина» Мусоргського.

Тема 21. Хори а cappella і хори з супроводом в творчості російських композиторів:М.І.Глінки,О.С.Даргомижського, Ц.А.Кюї, С.І.Танєєва, В.С.Каліннікова –самостійна робота №6 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 22. Оперно-хорова творчість М.А.Римського-Корсакова, П.І Чайковського
1.М.А.Римський-Корсаков – корифей російської оперної музики.
2.Характеристика хорових номерів в операх М.А.Римського-Корсакова.
3.Творчість Чайковського – вершина світової музичної культури XIX ст.
4.Значення оперних хорів в творчості Чайковського.
Література
1.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.44-67.
2.Смирнова Є. С. Російська музична література.-М.: Музика, 1969.-С.85-126.
3.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.96-97, 130-131.
4.Малишев Ю.В. Бесіди про музику.-К., Радянська школа.- 1968.-С.83-90; 103-111.
Питання до самоконтролю
1.Які опери написав М.А.Римський-Корсаков? Назвіть їх.
2.Яка роль природи в операх Римського-Корсакова?
3.Яке місце займає народна пісня в творчості Римського-Корсакова?
4.Дайте характеристику хорових номерів в операх М.А.Римського-Корсакова.
5.Які опери написав Чайковський? Назвіть їх.
6.Яке значення оперних хорів Чайковського?

Тема 23. Кантатно-ораторіальний жанр в творчості російських   композиторів П.І.Чайковського, С.В.Рахманінова, С.С.Прокоф’єва, Г.В.Свиридова – самостійна робота №7(див. комплекс сам. роботи)

Тема 24. Хорові твори Д.Д.Шостаковича, В.Я. Шебаліна, Г.В. Свиридова (семінарське заняття №3).
1.Коротка загальна характеристика хорової російської музики XX ст.
2.Музичні особливості хорового романсу «Зимняя дорога» В.Шебаліна.
3.Своєрідність хорової сюїти «Десять поем» Д.Шостаковича.
4.Аналіз хору «Повстречался сын с отцом» Г.Свиридова.
5.Значення хорових творів російських композиторів В.Шебаліна, Д.Шостаковича, Г.Свиридова.
Література
1.Усова. И. М Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.113-135.
2.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.103, 134-135.
3.Советская музыкальная литература.- М.: Музыка, 1981.-С.300-369, 516-541.
4.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983.- С.102.

Тема 25. Оперно-хорова творчість І.І.Дзержинського, Д.Б.Кабалевського, С.С.Прокоф’єва – самостійна робота №8 (див. комплекс сам. роботи)

Студент повинен знати:
– російських композиторів, які займалися обробкою російської народної пісні;
– роль М.Глінки в російській класичній музиці;
– роль і значення народної пісні у творчості російських композиторів М.Мусоргського, М.Римського-Корсакова;
– найвідоміші опери та оперні хори російських композиторів.
Студент повинен вміти:
– назвати музичні жанри, в яких працювали російські композитори;
– дати характеристику хоровим сценам опер.
Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №5, №6,№7,№8, семінарське заняття №3.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема 26. Розвиток хорової музики в Західній Європі. Хорове мистецтво раннього середньовіччя (К.Жанекен, Ж.Депре). Хорове мистецтво епохи Відродження, Нідерландська поліфонічна школа. Італійська хорова культура (О. Лассо, Дж. Палестрина)
1.Місце протестантського хоралу в епоху Реформації.
2.Клеман Жанекен – яскравий представник французького Ренесансу chanson.
3.Розквіт нідерландської поліфонічної школи в другій половині XV ст.
4.Місце хорової поліфонії в музиці Італії епохи Відродження.
Література
1.Усова. И. М. Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.160-163.
2.Розеншильд К.К. История зарубежной музыки. М.: Музика, 1978.-С.112-115; 125-128; 150-161.
3.Грубер Р.И. Всеобщая история музики.Ч.1.-М., 1965.-С.280.
4.Кагарлицький М. Коли мовчать слова.-К., Муз. Україна.1968.-С.12.
5.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983.- С.105.
Питання до самоконтролю
1. У чому полягають особливості протестантського хоралу та жанру «шансон»?
2. Що нового вніс Клеман Манекен у розвиток французького музичного Ренесансу?
3. Поясніть, в чому полягають особливості музики Жоскена Депре?
4. Охарактеризуйте музику мадригалів Джовані Палєстріни.

Тема 27. Хорова п’єса в творчості віденських класиків В.Моцарта, Л.В.Бетховена
1.Музичні особливості хорових мініатюр «Летний вечер» та «Aveverumcorpus» В.Моцарта.
2.Короткий аналіз хорових мініатюр «Весенний призыв» та «Восхваление пророды человеком» Л.Бетховена.
Література
1.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С. 163-167.
2.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.15, 72.
3.Лащенко А.П. Репертуарний збірник. Райдуга №12. 1983.- С.104-105.
Питання до самоконтролю
1.У чому полягають музичні особливості хорових мініатюр «Летний вечер» та «Aveverumcorpus» В.Моцарта?
2.Які засоби виразності використовує Моцарт у хоровій мініатюрі «Летний вечер»?
3.Що спільного у хорах малих форм   Л.Бетховена з творами інших композиторів?

Тема 28. Хорова п’єса в творчості композиторів-романтиків: Ф.Шуберта, Р.Шумана, Ф.Мендельсона
1.Загальна характеристика творів раннього періоду Ф.Шуберта.
2.Музична характеристика хорових мініатюр «Доброй ночи» та «На Боденском озере» Р.Шумана.
3.Вплив німецької народної пісенності на мелодику хорів Мендельсона.
Література
1.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.163-166.
2.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.68-69; 136.
Питання до самоконтролю
1.Вкажіть на особливості творів раннього періоду Ф.Шуберта.
2.Які засоби виразності використовує Р.Шуман у хорових мініатюрах «Доброй ночи» та «На Боденском озере»?
3.У чому полягають музичні особливості хору «Лес» Мендельсона?

Тема 29. Хорові твори крупної форми в творчості Й.Баха, Г.Генделя, Й .Гайдна
1.Музична характеристика хорових творів крупної форми Баха.
2.Особливості ораторії Генделя «Самсон».
3.Коротка загальна характеристика ораторій Гайдна.
4.Місце Генделя та Гайдна в кантатно-ораторіальному жанрі.
Література
1.Іванова І, Мізітова А, Некрасова. Класична музична література XVII –першої половини XIX ст.- Київ, 2003.- С.6-11; 126-128.
2.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.176-182.
3.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.13, 23, 24.
4.Кагарлицький М. Коли мовчать слова.-К., Муз. Україна.1968.-С.15-17.
Питання до самоконтролю
1.Дайте музичну характеристику хорових творів великої форми Баха.
2.Які особливості ораторії Генделя «Самсон»?
3. Дайте загальну характеристику ораторій Гайдна.
4.Яке місце Генделя та Гайдна в кантатно-ораторіальному жанрі?

Тема 30. «Реквієм» в творчості В.Моцарта, Дж.Верді (семінарське заняття №4).
1.Поняття реквієма в кантатно-ораторіальному жанрі.
2.Характеристика «Реквієма» В.Моцарта:
а) історія написання, зміст «Реквієма»;
б)побудова «Реквієма» В.Моцарта;
в)музичний аналіз першої частини «Даруй їм вічний спокій» (Reguiemaeternam);
г)музичні засоби, за допомогою яких пов’язані між собою частини «Реквієма» В.Моцарта.
3.Коротка характеристика «Реквієма» Д.Верді.
4.Значення «Реквієма» В.Моцарта та Д. Верді для розвитку кантатно-ораторіального жанру в світовій музиці.
Література
1.Іванова І, Мізітова А, Некрасова. Класична музична література XVII –першої половини XIX ст..- Київ, 2003.- С.132-136.
2.Григорович В. Великие музыканты Западной Европы.-М.: Просвещение, 1982.- С.158-160.
3.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.2.- М.: Москва, 1975.-С.276-290.
4.Друскин М. История зарубежной музыки.- М.: Москва, 1976.-С.287-288.
5.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.72.

Студент повинен знати:
– особливості хорової музики в Західній Європі доби Середньовіччя;
– яке місце посідала хорова п’єса в творчості композиторів-романтиків та віденських класиків;
– знати відомі хорові твори крупної форми: Й.Баха, Г.Генделя, Й.Гайдна;
– особливості розвитку кантатно-ораторіального жанру в західно-європейській музиці.
Студент повинен вміти:
– визначати ідейно-художню цінність хорового твору;
–  визначати на слух музичні твори за їх фрагментами;
–   здійснювати музично-теоретичний та вокально-хоровий аналіз хорових творів.
Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, семінарське заняття №4.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Тема 31.Оперно-хорова творчість німецького композитора Х.Глюка – самостійна робота №9 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 32. Оперно-хорова творчість австрійського композитора В.Моцарта
1. Роль і місце В.Моцарта в оперно-хоровому мистецтві Австрії.
2.Загальна характеристика опери «Идоменей».
3.Короткий аналіз хору «Спит безмятежно море» з другої дії опери «Идоменей».
4.Музичні особливості хору «Тобою, несчастный, обет дан напрасно» з третьої дії з опери «Идоменей».
Література
1.Усова. И. М. .Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.184-187.
2.Романовский М.В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.72.
Питання до самоконтролю
1.Чим характеризується хорова творчість В.Моцарта?
2.У чому полягає основна ідея опери «Идоменей»?
3.Як побудований хор «Спит безмятежно море» з другої дії опери «Идоменей»?
4.У чому полягають музичні особливості хору «Тобою, несчастный, обет дан напрасно» з третьої дії опери «Идоменей»?

Тема 33.Оперно-хорова творчість німецького композитора К.М.Вебера – самостійна робота№10 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 34.Оперно-хорова творчість італійського композитора Дж.Верді
1.Особливості оперно-хорової творчості Дж.Верді.
2.Загальна характеристика опери «Риголетто».
3.Музичні особливості хору придворних «Тише, тише» з опери «Риголетто».
Література
1.Усова. И. М. Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.189-191.
2.Романовский М. В.Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.20.
Питання до самоконтролю
1.У чому полягають особливості оперно-хорової творчості Дж.Верді?
2.Які опери написав Дж.Верді?
3.Як побудований хор придворних «Тише, тише» з опери «Риголетто»?
Тема 35. Оперно-хорова творчість польського композитора С.Монюшко – самостійна робота№11 (див. комплекс сам. роботи)

Тема 36. Оперно-хорова творчість чеського композитора Б.Сметани (семінарське заняття №5).
1.Коротка історична характеристика розвитку чеської музичної культури, її зв’язок з європейською та російською культурами.
2.Б.Сметана – композитор-класик, засновник національної музики.
3.Опера «Проданная невеста»- яскравий приклад комічної опери світової музики:
а)стислий сюжет опери;
б)значення хорових сцен в опері;
в)аналіз хору «Как же нам не веселиться».
4.Значення оперної творчості Б.Сметани.
Література
1.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.195-196.
2.Левик Б. Музыкальная литература зарубежных стран. Вып.2.- М.: Москва, 1980.-С.160-181.
3.Друскин М. История зарубежной музыки.- М.: Москва, 1976.-С.402; 403-428.
4.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.105.
Тема 37. Оперно-хорова творчість французького композитора Ж.Бізе
1.Опера «Кармен» Ж.Бізе – одна з найкращих опер в світовій музичній літературі.
2.Музичні особливості хору солдат з першої дії опери «Кармен».
3.Хоровий аналіз хору працівниць «Гляди, как струей дымок улетает».
4.Значення оперної творчості Ж.Бізе.
Література
1.Усова. И. М. Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.191-193.
2.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.16.
Питання до самоконтролю
1.У чому полягають особливості опери «Кармен» Ж.Бізе?
2.Як побудований хор працівниць «Гляди, как струей дымок улетает» з опери «Кармен» Ж.Бізе?
3.Поясніть, з якою метою в опері «Кармен» Ж.Бізе широко використано національний іспанський колорит?

Тема38. Огляд хорової творчості західно-європейських композиторів XX ст.
1.Характерні виявлення імпресіонізму в творчості французьких композиторів К.Дебюсі та М.Равеля.
2.Особливості хорової творчості композиторів «Шестерки».
3.Коротка загальна характеристика музики П.Хіндеміта.
4.Роль хорів в кантатах композитора К.Орфа.
5.Заслуга Д.Гершвіна в створенні американської опери.
6.Творча спадщина Б.Бріттена.
Література
1.Усова. И. М.Хоровая литература.-Учеб.пособие.-2изд.,доп.-М.: Музыка, 1988.-С.197-206.
2.Романовский М. В. Хоровой словарь // Музыка.- 1980.-С.18, 34, 79, 81, 91, 123.
Питання до самоконтролю
1.У чому виявився імпресіонізм у творчості французьких композиторів К.Дебюсі та М.Равеля?
2.Який вплив музики Баха та Генделя на кантатно-ораторіальну творчість А.Онегера?
3.У чому народність музики П.Хіндеміта?
4.Яка роль хорів в кантатах композитора К.Орфа?
5.У чому «секрет успіху» американського композитора Д.Гершвіна?
6.Яке значення мала класична спадщина англійських композиторів XVII ст. для творчості Б.Бріттена?

Студент повинен знати:
– найвідоміші опери та оперні хори західноєвропейських композиторів К.Вебера, Ж.Бізе;
– основні положення оперної реформи Х.Глюка;
– кращі зразки західноєвропейської хорової музики;
– музичні особливості оперних хорів композиторів С.Монюшко, Б.Сметани.
Студент повинен вміти:
– дати характеристику хорової творчості західноєвропейських композиторів;
– здійснювати музично-теоретичний та вокально-хоровий аналіз оперних хорів.
Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, семінарське заняття №5, самостійна робота №9, №10, №11.