Хоровий клас та практика роботи з хором

Зміст роботи та семестрові вимоги для студентів спеціалізації «Народне пісенне мистецтво» (на базі 9 класів)

Укладач – Н.І. Горбачик, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

IIIкурс V семестр (1 кредит)

Зміст роботи: робота над набуттям студентами знань та практичних навиків:

 • поглиблене вивчення методики правильного дихання та звукоутворення;
 • розвиток слухових навиків диригента – аналіз хорової звучності;
 • особливості роботи над строєм у творах, що вивчаються;
 • емоційне виконання хорових творів.

Навчальний модуль № 6
Протягом  навчального модуля  вивчається 3 різнохарактерних твори
Навчальний модуль № 7
Протягом  навчального модуля  вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 6

Студент повинен знати:

 • Основні елементи хорової звучності.
 • Особливості роботи над горизонтальним строєм (своєї хорової партії).
 • Прийомизвуковедення (legato, non legato, staccato, marcato).
 • Види атак, відповідно до прийомів звуковедення.

Студент повинен вміти

 • виконати свою хорову партію інтонаційно чисто, дотримуючись:
 • правильної атаки звука;
 • відповідного звуковедення;
 • співу округленим звуком у високій позиції;
 • динамічних відтінків, фразування;
 • вимог художнього виконання, з відповідними тембральними якостями голосу.

Етапи самостійної роботи:

 • вдосконалення навиків сольмізації, сольфеджування та підтекстовки;
 • використання елементів хорової звучності у роботі над хоровою партією.

III курс VI семестр (2 кредити)

Зміст роботи
Вироблення рівного звучання на опорі в хорових партіях. Розвиток їх діапазонів. Робота над чотириголосними творами гармонічної та поліфонічної фактури.Робота над творами більш складних форм.  Продовження роботи над диханням (у повільних та швидких темпах). Оволодіння навиками ланцюгового дихання. Закріплення навиків виконавської культури (рухливі нюанси, агогіка, комбіновані фермати, виконання subitoforte та subitopiano). Продовження роботи над звукоутворенням, робота над резонуванням, виробленням єдності тембру на основі звуковидобування, використання грудного, головного та мікстового звучання.Вироблення навиків чистого інтонування в творах з розвинутим тональним планом. Продовження роботи над мелодичним та гармонічним строєм. Інтонування кадансів, гармонічних послідовностей, поліфонічних вправ (розвиток внутрішнього слуху). Навики задавання тону по камертону.Удосконалення навиків роботи над ансамблем в хорі (ансамбль соліста з хором, солюючої партії з хором).Продовження роботи над дикцією. Вимова приголосних в складних співвідношеннях. Дикція в творах швидкого темпу.

Навчальний модуль № 8
Протягом  навчального модуля  вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 7
Навчальний модуль № 9
Протягом  навчального модуля  вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 8
Навчальний модуль № 10
Протягом навчального модуля вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 9
Навчальний модуль № 11
Протягом  навчального модуля  вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 10

Студент повинен знати:

 • Що таке агогіка?
 • Що таке ансамбль?
 • Що таке стрій?
 • Що таке камертон?
 • Основні правила правильної вимови приголосних в складних співвідношеннях.

Студент повинен вміти:

 • володіти навиками ланцюгового дихання;
 • володіти навиками виконання рухливих нюансів, агогіки, комбінованих фермат, виконання subitoforte та subitopiano;
 • володіти навиками чистого інтонування у творах з розвинутим тональним планом;
 • володіти навиками художнього виконання з відповідними тембральними якостями голосу;

Зміст самостійної роботи:
самостійне вивчення хорових партитур та хорових партій творів з репертуару хорового класу з метою художнього виконання з хором.

IVкурс VII семестр (2 кредити)

Зміст роботи
Продовження роботи над подальшим розвитком діапазону голосу. Продовження роботи над звуковеденням. Робота над тембровими якостями звука залежно від характеру та стилю твору. Вироблення стійких свідомих навиків співу acappella. Мелодичний стрій (інтонування при відхиленнях та модуляціях, хроматизми). Гармонічний стрій (інтонування гармонічних послідовностей з елементами модуляцій). Робота над поліфонічними творами, використовуючи правила поліфонічного ансамблювання.Продовження роботи над динамікою (постійні та змінні нюанси, використання крайніх нюансів – рр – ff), використання синкоп, пунктирного ритму, зміна темпів та розмірів

Навчальний модуль № 12
Протягом навчального модуля  вивчається 2 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 11
Навчальний модуль № 13
Протягом  навчального модуля  вивчається 2 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 12
Навчальний модуль № 14
Протягом навчального модуля вивчається 2 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 13
Навчальний модуль № 15
Протягом навчального модуля вивчається 2 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 14

Студент повинен вміти:

 • володіти навиками ланцюгового дихання;
 • володіти навиками виконання рухливих нюансів, агогіки, комбінованих фермат, виконання subitoforte та subitopiano;
 • володіти навиками чистого інтонування у творах з розвинутим тональним планом;
 • володіти навиками художнього виконання з відповідними тембральними якостями голосу;
 • володіти навиками настроювання від камертону;
 • вміти продиригувати твори,винесені на державний екзамен, дотримуючись використання диригентських навичок (позиція рук, діапазон жестів, глибина плану, диригентська сітка, звуковедення, фразування, динаміка, агогіка, фермати, вступи, зняття, витримані звуки з чітким виконанням ауфтактів).

Зміст самостійної роботи:

 • підготувати і провести розспівки та цілеспрямовані вокальні вправи для роботи з хором;
 • самостійне вивчення хорових партитур та хорових партій творів з репертуару  хорового класу з метою художнього виконання з хором.

IVкурс VIII семестр (3 кредити)

Зміст роботи
Заключний етап навчання передбачає оволодіння студентом усим комплексом теоретичних знань і практичних навичок вокально-хорової роботи:

 • студент повинен свідомо використовувати набуті знання та навички з дисциплін хорового циклу;
 • вільно спілкуватися з хором за допомогою диригентських жестів, міміки, роботи корпуса;
 • аналізувати хорові партитури, виконувати їх в характері та потрібному темпі на фортепіано;
 • сольфеджувати та правильно підтекстовувати всі хорові партії.

Зміст самостійної роботи. На даному етапі самостійна робота студентів спрямована на вивчення двох різнопланових творів, що виносяться на державний екзамен.

 • Навчальний модуль № 16

Протягом навчального модуля вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 15
Навчальний модуль № 17
Протягом навчального модуля вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 16
Навчальний модуль № 18
Протягом навчального модуля вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 17
Навчальний модуль № 19
Протягом навчального модуля вивчається 3 різнохарактерних твори та вдосконалюється 2 твори з репертуару, вивченого у НМ № 18

Параметри та критерії оцінювання вмінь та навичок студентів модульної контрольної роботи з дисципліни «Хоровий клас»

I. Чистота інтонування:

4 бали – студент чисто інтонує свою хорову партію;
3 бали – студент допускає деякі неточності в інтонуванні партії (збільшені та зменшені інтервали, великі стрибки вгору і вниз);
2 бали – студент допускає незначні помилки при інтонуванні партії (великі та малі інтервали, хроматичні та діатонічні півтони);
1 бал – студент виконує свою партію фальшиво.

II. Вокальна культура:

4 бали – студент правильно обирає та застосовує тип дихання, види атак звука, відповідно прийомам звуковедення; виконує хорову партію у високій позиці, округленим звуком, вміло згладжуючи регістри;
3 бали – студент допускає деякі недоліки при виконанні хорової партії (невідповідність атаки звука);
2 бали – студент допускає деякі помилки (не завжди відповідна атака звука, «плоский» звук);
1 бал – студент невміло володіє навичками вокальної культури.

III. Культура мови й дикція:

4 бали – студент вміло застосовує правила дикції при виконанні хорової партії;
3 бали – студент допускає деякі неточності при подвоєнні приголосних, не завжди чітко виконує закінчення слів;
2 бали – студент допускає помилки у вимові закритих складів;
1 бал – студент не знає напам’ять літературного тексту; вимовляє його мляво; артикуляція нечітка.

IV. Ансамблювання:

4 бали – студент вміло ансамблює з іншими виконавцями ;
3 бали – студент допускає деякі неточності при ансамблюванні з іншими виконавцями в силу суб’єктивних причин;
2 бали – студент не завжди ансамблює з іншими виконавцями ансамблевої партії;
1 бал – студент володіє навичками ансамблювання на початковому рівні.

V. Художнє виконання:

4 бали – студент чітко дотримується усіх вимог художнього виконання з відповідними тембральними якостями голосу;
3 бали – студент дотримується усіх вимог художнього виконання, але без дотримання  тембральних якостей голосу;
2 бали – студент допускає деякі помилки у художньому виконанні (не чітке фразування, невідповідність кульмінацій);
1 бал – студент виконує хорову партію інертно, не дотримуючись вимог художнього виконання.

Максимальна кількість балів, які може набрати студент, виконавши модульні контрольні роботи № 12, 13, 14, 15 (на базі 9 класів) – 40 балів.

Максимальна кількість балів, які може набрати студент, виконавши модульні контрольні роботи № 6-11, 16-19 (на базі 9 класів) – 60 балів.