КОМПОЗИЦІЯ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

Розробники:  І.Г.Середа, спеціаліст вищої категорії,   О.Г.Кисіль, спеціаліст вищої категорії

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Розділ І. Основи композиції.

Навчальний модуль №1

Тема 1. Вступ. Що таке композиція. Види композицій.

Загальні поняття про композицію. Види композицій. Композиційний центр. Основні закони композиції. Основні елементи композиції. Виражальні засоби композиції.

Література:

 1. С.А.Антонович та інші. Декоративно прикладне мистецтво. – Л., 1992.
 2. Быков В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. – М., 1982.
 3. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання. – К.,1978.
 4. Кулебякин Г.И. Рисунок и основы композиции. – М., 1988.
 5. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки. – К., 1997.
 6. Сензюп П.К. Композиция в декоративном искусстве. – М., 1992.
 7. Сенчук Т. Основикомпозиції. Методичнийпосібник. – К., 2004.
 8. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. –Л., 1996.

Практична робота№1. Проілюструвати види композицій: фронтальна (лінійна і площинна), об’ємна та просторова (глибинна).

Питання до самоконтролю

 1. Що таке композиція.
 2. Які є види композицій.
 3. Які є основні закони композиції.
 4. Які є основні елементи композиції.
 5. Які є виражальні засоби композиції.

Тема 2. Організація робочої площини.

 1. Визначення організації площини.
 2. Робоче поле та поля навколо.
 3. Розміщення зображальних елементів на площині.
 4. Геометричний та зоровий центр.

Література

 1. Сенчук Т. Основи композиції (методичний посібник). – С.10
 2. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. – К., 2002. – С.148
 3. Быков В.В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. – М., 1982. – С.5
 4. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С.37

Питання до самоконтролю

 1. Що таке організація робочої площини?
 2. Де розміщують зображальні елементи більші за розміром та важчі по кольору на площині?
 3. Де розміщують легші, дрібніші зображальні елементи на площині?
 4. Яка відстань між зображальними елементами?
 5. Що ми називаєм робочим полем і полями?
 6. Який розмір бічних, верхнього і нижнього полів?
 7. Як розміщують на площині зображальні елементи, що стоять, лежать, висять, рухаються?
 8. Що таке зоровий та геометричний центр?
 9. Як і чим можна об’єднати зображальні елементи на площині?

Практична робота №2. Виконати вправи №1-4 на організацію робочої площини.

Тема №3. Елементи композиції. Ритм. Види ритму.

 1. Що ми називаємо ритмом?
 2. Коли виникає ритм?
 3. Акцент та інтервал.
 4. Ритмічний (метричний) ряд.
 5. Характер ритму.
 6. Види ритму.
 7. Роль ритму у ДПМ.

Література

 1. Быков В.В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искусстве. – М., 1982. – С.5
 2. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С.37
 3. Волкотруб І.Т. Бесіди про художнє конструювання. – К., 1978. – С.15
 4. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С.249
 5. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – М., 1996. – С. 44

Питання для самоконтролю

 1. Що ми називаємо ритмом?
 2. Дайте приклади в русі, музиці, декоративному мистецтві.
 3. Коли виникає ритм?
 4. Дайте визначення акценту.
 5. Дайте визначення інтервалу.
 6. Що таке «ритмічний ряд»?
 7. Від чого залежить характер ритму?
 8. Яким буває ритм?
 9. Яка роль ритму у ДПМ?

Практична робота №3. Виконати вправи №1-3 які ілюструють види ритму.

Тема 4. Симетрія і асиметрія

 1. Визначення симетрії.
 2. Типи симетрії.
 3. Дзеркальна симетрія.
 4. Вісьова (розеткова) симетрія.
 5. Гвинтова симетрія.
 6. Асиметрія.

Література

 1. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С.40-41
 2. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С.250-251
 3. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – М., 1996. – С. 40
 4. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. – К., 2002. – С.155

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення симетрії.
 2. Наведіть приклади симетрії у природних формах.
 3. Яка роль симетрії у ДПМ?
 4. Назвіть основні типи симетрій.
 5. Що характерно для дзеркальної симетрії? Наведіть приклади з об’єктів рослинного і тваринного світу.
 6. Що характерно для вістової симетрії? Наведіть приклади.
 7. Що характерно для гвинтової симетрії? Наведіть приклади.

Практична робота №4. Виконати вправи №1-2 на симетрію і асиметрію.

Тема 5. Статика і динаміка.

 1. Визначення статики.
 2. Геометричні фігури, які відтворюють статичні форми.
 3. Визначення динаміки.
 4. Геометричні фігури, які відтворюють динамічні форми.
 5. Приклади статики і динаміки з живої природи.
 6. Статика і динаміка у творах ДПМ.

Література

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С. 251
 2. Сенчук Т. Основи композиції. Методичний посібник. – К., 2004. – С.18

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення статики.
 2. Які геометричні фігури відтворюють статичні форми.
 3. Дайте визначення динаміки.
 4. Які геометричні фігури відтворюють динамічні форми?
 5. Дайте приклади статики і динаміки з живої природи.
 6. Як проявляється статика і динаміка у співвідношенні форм і величин?
 7. Як проявляється статика і динаміка в композиції побудови твору ДПМ?
 8. Як проявляється статика і динаміка в ажурності, кольорі, фактурі?

Практична робота №5. Виконати вправи №1-2 на статику і динаміку.

Тема 6. Рівновага

 1. Визначення рівноваги.
 2. Залежність рівноваги від розподілу основних мас композиції відносно її центра або осі.
 3. Рівновага і симетричні форми.

Література

 1. Кириченко М.А., Кириченко І.М. Основи образотворчої грамоти. – К., 2002. – С.155
 2. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С. 41
 3. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – М., 1996. – С. 45

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення рівноваги.
 2. Від чого залежить рівновага?
 3. У яких симетричних формах явно виражена рівновага?

Практична робота №6. Виконати вправи № 1-3 на рівновагу.

Тема 7. Пропорції і масштаб.

 1. Пропорції.
 2. Пропорційність.
 3. Масштаб.

Література

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С. 247-248
 2. Сенчук Т. Основи композиції. Методичний посібник. – К., 2004. – С.17
 3. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Л., 1996. – С.45-46

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення пропорції.
 2. Що таке пропорційність?
 3. Дайте визначення масштабу.
 4. Як позначається масштаб на зменшення та масштаб на збільшення?
 5. Коли використовують масштаб на зменшення і на збільшення?

Практична робота№7. Наочно проілюструвати пропорційність і непропорційність в зображенні предметів побуту. Вправа виконується в техніці аплікації з кольорового паперу..

Тема 8. Контраст, нюанс, акцент.

 1. Визначення контрасту.
 2. Контраст у творах ДПМ: контраст кольору, контраст тону, контраст величин, контраст форм, контраст характеру поверхні.
 3. Нюанс.
 4. Акцент.

Література

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С. 248-249
 2. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С.42-43
 3. Сенчук Т. Основи композиції. Методичний посібник. – К., 2004. – С.19
 4. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Л., 1996. – С.44-45

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення контрасту.
 2. Як виражається колірний контраст? Наведіть приклади.
 3. Як виражається контраст тону? Наведіть приклади.
 4. Як виражається контраст величин? Наведіть приклади.
 5. Як виражається контраст фасом? Наведіть приклади.
 6. Як виражається характер поверхні? Наведіть приклади.
 7. Що таке нюанс?
 8. Як проявляється нюанс у кольорі, формі та величині предметів? Наведіть приклади.
 9. Що таке акцент?
 10. Як можна виділити акцент?
 11. Що таке домінанка?

Практична робота№8. Виконати вправи, які б наочно ілюстрували елементи композиції:контраст, нюанс, акцент. Частково завдання виконується графічно, в кольорі та аплікацією кольоровим папером.

Практична робота№9. Виконати сітчастий орнамент природного або геометричного мотиву в трьох варіантах: в нюанс ній теплій гамі, в контрастній гамі та нюанс ній холодній гамі з використанням акценту. Вправа виконується фарбами (акварель, гуаш).

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №1-8, самостійна практична робота № 1, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №1. Тестові завдання. Практичне завдання.

Студент повинен знати:
–   що таке композиція;
–   як організовується робоча площина;
–    основні види композицій;
–    елементи композиції.
Студент повинен вміти:
–   організовувати робочу площину та грамотно компонувати елементи;
–   застосовувати на практиці основні елементи композиції при виконанні творів ДПМ.

Навчальний модуль №2

Тема 9. Лінія, штрих, цятка, пляма, силует, ажурність.

 1. Виражальні засоби композиції.
 2. Лінія – основний засіб композиції. Характер ліній.
 3. Асоціативне сприйняття гномнтричних фігур.
 4. Штрих як засіб графічного мистецтва.
 5. Цятка (крапка).
 6. Пляма як площинний елемент.
 7. Силует.
 8. Ажурність.

Література

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С. 251-258
 2. Сенчук Т. Основи композиції. Методичний посібник. – К., 2004. – С.12

Питання до самоконтролю

 1. Перелічіть основні виражальні засоби композиції.
 2. Що таке лінія?
 3. Якими інструментами наносять лінії?
 4. Які за характером бувають лінії?
 5. Які асоціації викликають лінії – вертикальні, спіральні, товсті, тонкі?
 6. Які асоціації викликають геометричні фігури: коло, овал, квадрат, прямокутник, трикутник?
 7. Що таке штрих?
 8. Що можна передати штрихом?
 9. Як використовується цятка у творах ДПМ?
 10. Що таке пляма? Які бувають плями? Яким способом вони утворюються?
 11. Що таке силует?
 12. Де використовують силует у ДПМ?
 13. Що таке ажурність? В яких творах ДПМ вона використовується?
 14. Які основні варіанти ажурності?

Практична робота№10. Виконати рослинний орнамент лінією, штрихом, цяткою, плямою.

Тема 10. Колір і світло у композиції.

 1. Роль кольору у композиції творів ДПМ.
 2. Спектральні кольори. Кольоровий круг.
 3. Хроматичні та ахроматичні кольори. Таплі та холодні кольори.
 4. Властивості кольору.
 5. Утворення похідних кольорів.
 6. Гармонійні кольорові поєднання.
 7. Психологічний та емоційний вплив кольору.
 8. Символіка кольорів.
 9. Світло – важливий образно-художній засіб композиції.
 10. Освітлення форми під різними кутами.
 11. Види освітлення.
 12. Зміна кольору предметів в залежності від характеру штучного освітлення.

Література

 1. Антонович Є.А. Декоративно-прикладне мистецтво. – Л., 1992. – С. 252-257
 2. Быков В.В. Вопросы композиции в агитационно-оформительском искуммтве. – М., 1982. – С.8,37
 3. Костерин Н.П. Учебное рисование. – М., 1980. – С.50
 4. Сенчук Т. Основи композиції. Методичний посібник. – К., 2004. – С.15-16
 5. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Л., 1996. – С.51

Питання до самоконтролю

 1. Яка роль кольору у композиції творів ДПМ?
 2. Назвіть спектральні кольори.
 3. Назвіть хроматичні та ахроматичні кольори.
 4. Які це теплі та холодні кольори?
 5. Які властивості мають хроматичні кольори?
 6. Як утворюються похідні кольори?
 7. Назвіть основні гармонічні поєднання кольорів.
 8. Як впливає колір на психічний стан людини? Які викликає емоції?
 9. Що символізує той чи інший колір?
 10. Яка роль світла у композиції творів ДПТ?
 11. Як освітлюється і виявляється форма під різними кутами освітлення?
 12. Назвіть основні види освітлення.
 13. К змінюються кольори в залежності від характеру штучного освітлення?

Практична робота№11. Виконати орнамент природного мотиву в теплій, холодній і контрастній кольоровій гамі.

Тема 11. Стилізація. Декоративне рішення рослинних форм.

 1. Джерелом творчості людини є природа.
 2. Стилізація рослинних форм. Поєтапність стилізації.
 3. Декоративне рішення природних форм рослинного світу.

Література

 1. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки. – К., 1997. – С.1993-1995
 2. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – М., 1992
 3. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Л., 1996. – С.51

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке стилізація?
 2. Назвіть послідовності переробки природних форм на декоративні.
 3. Що таке декоративне трактування?

Практична робота№13. Симлоізувати, тобто спростити, узагальнити зображення елементів рослинного та тваринного світу: лист каштана, лист суниці, гілочку горобини, лист клена, гроно винограду, квітку соняха, колосок жита.

Тема 12. Декоративне рішення пластичних форм тваринного світу.

 1. Особливості стилізації пластичних форм тваринного світу.
 2. Декоративне рішення пластичних форм тваринного світу.

Література

 1. Радкевич В.О., Пащенко Г.М. Технологія вишивки. – К., 1997. – С.1993-1995
 2. Сензюк П.К. Композиция в декоративном искусстве. – М., 1992
 3. Тимків Б.М., Кавас К.М. Виготовлення художніх виробів з дерева. – Л., 1996. – С.51

Питання до самоконтролю:

 1. В чому особливості стилізації форм тваринного світу?
 2. Назвіть послідовність переробки природних форм тваринного світу на декоративні.

Практична робота№14. Виконати вправу на декоративне рішення мотиву „листка”: каштана, клена, дуба та побудувати орнаментальну композицію з декоративного листка у заданій геометричній формі.

Практична робота№15. Виконати вправу на декоративне рішення мотиву «метелик».

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №9-13, альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №2. Практичне завдання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №1,2.

І курс ІІ семестр

Розділ ІІ. Композиція в аплікації соломкою.

Навчальний модуль №3.

Тема 1: Вступ. Особливості композиції в аплікації соломкою.

Практична робота№1. Завдання: Виконати композиційну побудову орнаментів із геометричних елементів для роботи в техніці аплікація соломкою.

Тема 2: Композиція розетів геометричного мотиву.

Практична робота№2. Завдання: Виконати ескіз розетової композиції геометричного мотиву.

Тема 3: Декоративно-орнаментальні композиції геометричного мотиву. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№3. Завдання: Виконати ескіз декоративно-орнаментальної композиції геометричного мотиву.

Тема 4: Розетові декоративно-орнаментальні композиції в крузі.

Практична робота№4. Завдання: Виконати ескіз розетової декоративно-орнаментальної композиції в крузі.

Студент повинен знати:
–   особливості побудови композицій геометричного мотиву;
–   принципи побудови розетових композицій;
–   послідовність виконання ескізів для аплікації соломкою.
Студент повинен вміти:
–   будувати орнамент із геометричних елементів;
–   компонувати геометричні елементи у розетових композиціях;
–   виконувати ескізи композицій для аплікації соломкою.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №1-4, самостійна практична робота № 2, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №3. Практичне завдання.

Навчальний модуль №4.

Тема 6: Стилізація рослинних форм для аплікації соломкою. Самостійна робота №3. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№5. Завдання: Виконати стилізацію різних видів квітів для аплікації соломкою.

Практична робота№6. Завдання: Виконати стилізацію різних видів листя для аплікації соломкою.

Практична робота№7. Завдання: Виконати стилізацію різних видів ягід для аплікації соломкою.

Тема 7: Дзеркально-симетричні композиції рослинного мотиву.

Практична робота№8. Завдання: Виконати ескіз дзеркально-симетричної композиції рослинного мотиву.

Тема 8: Урівноважена рослинно-квіткова композиція.

Практична робота№9. Завдання: Виконати ескіз вільної урівноваженої рослинно-квіткової композиції.

Студент повинен знати:
–   особливості та прийоми стилізації рослинних форм для аплікації соломкою;
–   принципи компонування природних елементів;
–   послідовність виконання ескізів для аплікації соломкою.
Студент повинен вміти:
–   стилізувати природні мотиви для аплікації соломкою;
–    розробляти декоративні композиції природних мотивів для аплікації соломкою;
–    виконувати ескізи з використанням природних мотивів для аплікації соломкою.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №5-9, самостійна практична робота № 3, альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №4. Практичне завдання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №3,4, модульні контрольні роботи № 3, 4.

Розділ ІІІ. Композиція у флористиці.

Навчальний модуль №5.

Тема 1: Вступ. Композиція у флористиці.

Тема 2: Компонування рослинних елементів. . Самостійна робота №4. (дивись комплекс самостійної роботи)

Практична робота№1. Завдання: Закомпонувати рослинні елементи симетрично, урівноважено, асиметрично, радіально.

Тема 3: Виконання ескізів для флористичних робіт. Самостійна робота №5. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№2. Завдання: Виконати ескіз урівноваженої та асиметричної квіткової композиції.

Тема 4: Компонування плоских рослинних елементів у декоративній урівноваженій композиції.

Практична робота№3. Завдання: Закомпонувати рослинні елементи у декоративній урівноваженій композиції.

Тема 5: Компонування плоских та об’ємних рослин у вільній композиції.

Практична робота№4. Завдання: Закомпонувати плоскі та об’ємні рослини у вільній композиції.

Тема 6: Виконання ескізу букетно-квіткової композиції.

Практична робота№5. Завдання: Виконати ескіз букетно-квіткової композиції для техніки флористика.

Тема 7: Компонування елементів у букетно-квітковій композиції.

Практична робота№6. Завдання: Підібрати та закомпонувати рослинні елементи у букетно-квіткову композицію.

Студент повинен знати:
–   основні композиційні схеми розміщення рослинних елементів;
–   роль ритму, пропорції, статики, динаміки, рівноваги у флористичних композиціях;
–   роль кольору у флористичних композиціях;
–   особливості виконання ескізів для флористичних композицій.
Студент повинен вміти:
–   розробляти ескізи для флористичних композицій;
–   компонувати природний матеріал у відповідних композиціях;
–   використовувати у флористичних композиціях основні закони композиції;
–   організовувати робочу площину та грамотно компонувати природні елементи.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №1-7, домашніх практичних завдань (№), самостійних практичних робіт № 4,5, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №5. Практичне завдання.

Навчальний модуль №6.

Тема 10: Формування квітів із різноманітного насіння.

Практична робота№8. Завдання: Скомпонувати із насіння різні форми квітів. Самостійна робота №6. (дивись комплекс самостійної роботи).

Тема 11: Виконання ескізу для квіткової композиції з насіння. . Самостійна робота №7. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№9. Завдання: Виконати ескіз для квіткової композиції з насіння.

Тема 12: Компонування із насіння елементів композиції.

Практична робота№10. Завдання: Підібрати насіння та скомпонувати із нього елементи композиції відповідно до ескізу.

Тема 13: Виконання ескізу пейзажної композиції.

Практична робота№11. Завдання: Виконати ескіз пейзажної композиції для техніки флористика.

Тема 14: Виконання ескізу сюжетно-тематичної композиції.

Практична робота№12. Завдання: Виконати ескіз сюжетно-тематичної композиції для техніки флористика.

Тема 15: Компонування природного матеріалу у сюжетно-тематичній композиції.

Практична робота№13. Завдання: Підібрати та закомпонувати природний матеріал для сюжетно-тематичної композиції.

Студент повинен знати:
–   вимоги до виконання ескізу для сюжетних та пейзажних композицій;
–   особливості передачі перспективи у пейзажних композиціях;
–   особливості компонування природного матеріалу у пейзажних композиціях.
Студент повинен вміти:
–  виконувати ескізи пейзажних та сюжетних композицій для даної техніки;
–  переносити зображення малюнка пейзажної композиції із ескізу на основу;
–  правильно компонувати природний матеріал у пейзажній та сюжетній композиціях.

Складові модульного оцінювання: аудиторні практичні роботи №8-13, домашніх практичних завдань (№), самостійних практичних робіт № 6,7, альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №6. Практичне завдання.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №5,6, модульну контрольну роботу №6.

 ІІ курс ІV семестр

Розділ ІV. Композиція у писанкарстві.

Навчальний модуль №7.

Тема 1. Вступ. Композиція в писанкарстві.
Мотиви української народної орнаментики. Композиційні схеми розміщення малюнка на писанці.

Література:

 1. Лекційний материал та методичнірекомендації до практичных занять. Розробник: Г.О.Кисіль

Домашня практична робота №1: Виготовити шаблон писанки з картону.

Питання до самоконтролю:

 1. Які є орнаментальні мотиви та композиційні схеми писанок.

Тема 2.Основні схеми поділу поверхні яйця.

Практична робота№1. Завдання: Навчитися правильно виконувати основні схеми поділу поверхні яйця.

Домашнє практичне завдання №2: Доповнити малюнки схем поділу поверхні яйця, користуючись літературою з писанкарства.

Тема 3. Виконання таблиці-схеми послідовності написання писанки – крапанки.

Практична робота№2. Завдання: Виконати таблицю – схему послідовності написання писанки – крапанки.

Домашнє практичне завдання №3: Оформити таблицю-схему написання писанки-крапанки.

Тема 4. Виконання ескізів писанки – крапанки.

Практична робота№3. Завдання: Виконати ескізи композицій писанки – крапанки організованого мотиву.

Домашнє практичне завдання №4: Виконати ескіз писанки-крапанки організованого мотиву.

Тема 5. Виконання зразків зображень геометричних орнаментальних мотивів та символів. Самостійна робота № 8. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота №4. Завдання. Виконати ескіз писанки з використанням геометричних орнаментальних мотивів та символів.

Тема 6. Виконання таблиці-схеми написання символу „Зоря”.

Практична робота №5. Завдання. Виконати таблицю-схему написання символу „Зоря”.

Домашнє практичне завдання №6: Оформити таблицю-схему написання символу „Зоря”.

Студент повинен знати:
–   основні схеми поділу поверхні яйця;
–   написання геометричних мотивів і символів;
–   значення малюнків-символів та символіку кольорів на писанках;
Студент повинен вміти:
–   правильно виконувати поділ поверхні яйця згідно композиційної схеми;
–   розробляти власні ескізи писанок з різними геометричними мотивами і символами;
–   наносити малюнок на яйце згідно композиційної схеми.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, аудиторні практичні роботи № 1-5, домашніх практичних завдань №1-6, самостійної практичної роботи № 8, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №7. Практична робота.

Навчальний модуль №8.

Тема 7. Схеми писанкових композицій.

Практична робота№6. Завдання. Виконати схеми писанкових композицій.

Домашнє практичне завдання №7. Доповнити та завершити схеми писанкових композицій.

Тема 8. Схеми поділу поверхні яйця, мотиви та символи характерні для писанки Полтавщини. Самостійна робота №9. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№7. Завдання. Проаналізувати та узагальнити зразки зображень мотивів та символів характерних для писанок Полтавщини.

Тема 9. Рослинні орнаментальні мотиви та символи. Самостійна робота №10. (дивись комплекс самостійної роботи).

Практична робота№8. Завдання. Виконати зразки зображень рослинних орнаментальних мотивів.

Тема 10. Композиції писанки з рослинним, рослинно-геометричним мотивом.

Практична робота№9. Завдання. Виконати ескізи писанки з рослинним мотивом.

Домашня практична робота №8. Виконати ескіз писанки з рослинним мотивом.

Практична робота№10. Завдання. Виконати ескізи писанки з рослинно-геометричним мотивом.

Домашня практична робота №9. Виконати ескізи писанки з рослинно-геометричним мотивом.

Тема 11. Зооморфні символи в писанкарстві.

Практична робота№11. Завдання: Виконати ескізи писанки зооморфного мотиву.

Студент повинен знати:
–   схеми писанкових композицій;
–   мотиви та символи характерні для писанок Полтавщини.
–   значення та зображення різних рослинних і зооморфних мотивів і символів;
Студент повинен вміти:
–    аналізувати та узагальнювати зразки писанкових композицій;
–    виконувати зображення рослинних та зооморфних мотиви і символи;
–    розробляти власні ескізи писанок з різними рослинними і зооморфними мотивами;
–    виконувати зображення мотивів та символів характерних для писанок Полтавщини.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, аудиторні практичні роботи № 7-11, домашні практичні роботи №7-9, самостійні практичні роботи № 9,10, альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №8. Практична робота.

Навчальний модуль №9.

Тема 12.Виконання зразків зображень сюжетних мотивів в писанкарстві.

Практична робота№11. Завдання: Виконати ескізи писанки сюжетного мотиву.

Самостійна робота №11. (дивись комплекс самостійної роботи).

Тема 13.Композиції писанки для техніки розпису писачком „цвяшок”.

Практична робота№12. Завдання: Виконати ескізи композицій писанки для техніки розпису писачком „цвяшок”.

Домашня практична робота №10. Виконати ескізи писанки для техніки розпису писачком „цвяшок”.

Тема 14. Ескіз писанки до Великодня.

Практична робота№14. Завдання: Виконати ескіз писанки до Великодня.

Тема 15. Композиція Великодньої листівки із зображенням писанки.

Практична робота№15. Завдання: Виконати ескіз композиції Великодньої листівки із зображенням писанки.

Практична робота№16. Завдання: Виконати Великодню листівку із зображенням писанки за власним ескізом.

Студент повинен знати:
–   особливості орнаментальних мотивів для техніки розпису писачком цвяшок.
Студент повинен вміти:
–   розробляти ескізи листівок з використанням зображень писанок;
–   виконувати орнаментальні мотиви для техніки розпису писачком цвяшок.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, аудиторні практичні роботи №11-16, домашні практичні роботи №10, самостійної практичної роботи № 11, альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №9. Практична робота.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, модульні контрольні роботи №7,8,9.

Розділ V. Композиція розписів.

Навчальний модуль №10.

Тема 1 Вступ. Композиція в художніх розписах.

 1. Мотиви української народної орнаментики.
 2. Композиції художніх розписів.

Література:

 1. Лекційний материал та методичнірекомендації до практичных занять. Розробник: Г.О.Кисіль

Практична робота№1. Завдання Замалювати композиційні схеми, які використовуються в художніх розписах..

Питання до самоконтролю:

 1. Які композиційні схеми використовуються в художніх розписах.
 2. Які мотиви української народної орнаментики поширені у розписах;

Тема 2. Виконання ескізів стилізації листя.

Практична робота№2. Завдання. Виконати ескізи стилізованого листя. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №1»)

Тема 3. Виконання стилізованого зображення листя для розпису.

Практична робота№3. Завдання. Виконати стилізоване зображення квітів різної форми. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №2»)

Тема 4. Виконання стилізованого зображення квітів для розпису.

Практична робота№4. Завдання. Виконати вправи на складання стрічкового орнаменту.

Домашня практична робота №1. Виконати п’ять варіантів стрічкового орнаменту користуючись зразками.

Тема 5. Вправи на складання стрічкового орнаменту.

Практична робота№5. Завдання. Виконати композиції рослинно-квіткових мотивів. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №3»)

Тема 6. Виконання ескізів рослинно-квіткових мотивів.

Практична робота№6. Завдання Виконати варіанти композицій стрічкового орнаменту.

Домашня практична робота №2. Скласти п’ять власних варіантів композицій стрічкового орнаменту.

Тема 7. Виконання варіантів композицій стрічкового орнаменту.

Студент повинен знати:
–   закономірності та правила побудови композицій розпису;
–   як стилізувати рослинні мотиви в декоративному розписі;
Студент повинен вміти:
–   стилізувати природні форми;
–   компонувати орнаментальні мотиви в смужці;

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№4-6, домашніх практичних завдань (№1,2), самостійних практичних робіт( № 1,2,3), бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №10. Практична робота.

Навчальний модуль №11.

Тема 7. Композиції в прямокутнику.

Практична робота№7. Завдання. Виконати ескіз вільної урівноваженої композиції в прямокутнику.

Домашня практична робота №3. Виконати ескіз асиметричної композиції в прямокутнику.

Практична робота№8. Завдання. Виконати ескіз дзеркально-симетричної композиції в прямокутнику.

Тема 8. Композиції для оздоблення ужиткових речей. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №4»)

Тема 9. Композиції в квадраті.

Практична робота№9. Завдання. Виконати ескіз вільної урівноваженої композиції в квадраті.

Домашня практична робота №4. Виконати ескіз дзеркально-симетричної композиції в квадраті.

Тема 10. Композиції в крузі.

Практична робота№10. Завдання. Виконати ескіз вільної урівноваженої композиції в крузі. Домашня практична робота №5. Виконати ескіз композиції в крузі з використанням стрічкового орнаменту.

Практична робота№11. Завдання. Виконати ескіз розеткової композиції в крузі.

Студент повинен знати:
–   основні композиційні схеми компоновки орнаментальних мотивів в різних геометричних формах;
–   послідовність роботи над малюнком-ескізом.
Студент повинен вміти:
–   компонувати орнаментальні мотиви в різних геометричних формах;
–   добиватися відповідності орнаментальної композиції до форми ужиткових речей.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№7-11), домашніх практичних завдань (№3-5), самостійної практичної роботи ( № 4), бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №11. Практична робота.

Навчальний модуль №12.

Тема 11. Композиції для вітальної листівки. На самостійне вивчення (дивись комплекс «Самостійна робота №5»)

Тема 12. Композиції в овалі.

Практична робота№12. Завдання. Виконати ескіз вільної урівноваженої композиції в овалі.Формат А-3

Домашня практична робота №6. Виконати ескіз композиції в овалі. Формат А-4

Тема 13. Композиція змішаного мотиву.

Практична робота№13. Виконати власний ескіз птаха.

Практична робота№14. Завдання. Виконати ескіз вільної урівноваженої композиції змішаного мотиву в прямокутнику. Формат А-3.

Студент повинен знати:
–   як стилізувати зооморфні мотиви в декоративному розписі;
Студент повинен вміти:
–   компонувати орнаментальні мотиви в різних геометричних формах;
–   добиватися рівноваги в асиметричних композиціях.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№12-14), домашніх практичних завдань (№6), самостійної практичної роботи ( № 5), альбом накопиченого ілюстративного матеріалу, бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №12. Практична робота.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, модульні контрольні роботи №10, 11,12.

Розділ VІ. Композиція у ткацтві.

Навчальний модуль №13.

Тема 1: Вступ. Композиція у ткацтві. Виконання ескізу для тканого виробу.

Практична робота№1. Виконати ескіз для ткання вправ.

Тема 2: Виконання технічного малюнка для тканого виробу.

Практична робота№2. Виконатитехнічний малюнок для вправ у рахунковій техніці ткання.

Тема 3: Способи прокладання та переплетення різних технік ткання.

Практична робота№3. Замалювати зразки основних способів прокладання та переплетення ниток піткання у різних техніках ткання.

Тема 4: Розробка ескізу декоративної доріжки.

Практична робота№4. Розробити ескіз декоративної доріжки для рахункової техніки ткання.

Тема 5: Виконання технічного малюнка декоративної доріжки. Самостійна робота №1. (дивись комплекс самостійної роботи).

 Тема 6: Компоновка геометричних елементів у ткацтві.

Практична робота№5. Виконати різні варіанти компонування геометричних елементів для тканих виробів.

Студент повинен знати:
–   що таке колорит текстильного виробу;
–   як розміщується орнамент у тканих виробах:
–   особливість виконання ескізів для рахункової техніки;
–   послідовність виконання технічного малюнка для тканого виробу.
Студент повинен вміти:
–   компонувати геометричні елементи для тканих виробів;
–   розробляти ескізи для тканих виробів;
–   виконувати технічний малюнок для тканого виробу.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№1-5), самостійної практичної роботи (№1), бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №13. Практична робота.

Навчальний модуль №14.

Тема 8: Розробка ескізу міні-гобелену.

Практична робота№6. Розробити ескіз міні-гобелену.

Тема 9: Виконання технічного малюнка міні-гобелену. Самостійна робота №2. (дивись комплекс самостійної роботи).

Тема 10: Розробка ескізу тканого килима.

Практична робота№7. Виконати ескіз килимка.

Тема 11: Розробка ескізу тканого рушника.

Практична робота№8. Виконати ескіз рушника.

Студент повинен знати:
–   послідовність виконання ескізу для тканого виробу;
–   послідовність виконання технічного малюнка для тканого виробу.
Студент повинен вміти:
–   розробляти ескізи для тканих виробів;
–   виконувати технічний малюнок для тканого виробу.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№6-8), самостійної практичної роботи (№2), бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №14. Практична робота.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі, модульні контрольні роботи №13,14.

Розділ VІІ. Композиція у різьбленні.

Навчальний модуль №15.

Тема 1: Вступ. Композиція малюнка в різьбленні по дереву. Виконання ескізу.

Тема 2: Композиція орнаментів для геометричного різьблення.

Тема 3: Ескіз розетів для геометричного різьблення.

Тема 4: Ескіз орнаментальної композиції для геометричного різьблення.

Тема 5: Ескіз малюнка для контурного різьблення.

Студент повинен знати:
–   особливість малюнків для геометричного та контурного різьблення;
–   елементи та засоби композиції;
–   вимоги до виконання малюнків для різних технік різьблення;
–   послідовність виконання ескізів.
Студент повинен вміти:
–   розробляти малюнки для геометричного та контурного різьблення;
–   розробляти ескізи для різних виробів.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт (№6-8), самостійної практичної роботи (№2), бали заохочень та стягнень.

Модульна контрольна робота №15. Практична робота.

Навчальний модуль №16.

Тема 7: Виконання ескізу малюнка для техніки пірографії.

Тема 8: Ескіз малюнка для плоскорельєфного різьблення.

Тема 9: Ескіз малюнка для рельєфного різьблення.

Студент повинен знати:
–   вимоги до виконання малюнків для різних технік різьблення;
–   послідовність виконання ескізів.
Студент повинен вміти:
–   розробляти малюнки для плоскорельєфного та рельєфного різьблення;
–   виконувати ескізи для різних різьблених виробів.