КОМПОЗИЦІЯ ТА ПОСТАНОВКА ТАНЦЮ

Методичний пакет дисципліни
для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізація «Народна хореографія» (на основі базової загальної середньої  освіти)

Розробник – Заслужений працівник культури України, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист М.Є.Гузій

Мета дисципліни: формування системи фахових знань та практичних умінь і навичок створення хореографічного твору, постановки та репетиційної роботи у хореографічному колективі.

Зміст навчальних модулів

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1
Тема: Мета і завдання курсу та його місце в системі фахових дисциплін. Балетмейстер і сфера його творчої діяльності.
План
1.Мет а і завдання курсу
2.Завдання теоретичної і практичної частини курсу.
3.Балетмейстер – фахівець – хореограф.

Література:

О. Голдрич. Хореографія. Л.,2005 – стор.99-112
А.Кривохижа. Гармонія танцю. К.,2008 – стор.14-18

Питання для самоконтролю
1.Які є види діяльності балетмейстера?
2.Дайте визначення композициії танцю.
3.Імена відомих балетмейстерів України.
Тема 2. Танець – найдавніший та популярніший вид мистецтва.

План
Визначення терміну «танець».
Місце та значення танцю в житті народа.
Література
Енциклопедія «Балет». – Советская энциклопедия. М.,1981.-стор.623
И.Смирно. Искусство балетмейстера.М.,1966.-стр.190
А.Кривохижа.Гармонія танцю. К.,2008 – стор.56
Питання для самоконтролю
1. Які є види мистецтва?
2.  Що таке хореографія?
Тема 3. Система фіксації хореографії. Методика запису танцю.
План
Виникнення системи фіксації танцю
Способи запису танцю.
Методика запису танцю.
Умовні позначення, направленість руху.
Література до вивчення.
А.Гуменюк. Райдуга №18. К.,-1982.- стор. 35
О.Голдрич.Хореографія. Л.,2005 – стор.103-115
А.Кривохижа.Гармонія танцю.К.,2008 – стор.52-53
Питання для самоконтролю.
1.Яке значення має розбір танцю по запису в роботі керівника танцювального колективу?
2.Що входить в опис композиції танцю?
3.Як описуються танцювальні рухи?
4.Які є типи сцен?
5.Який є одяг сцени?
Студент повинен знати:
визначення поняття «Балетмейстер»;
–  види діяльності балетмейстера;
– будову сцени та ії складові, умовні позначення,  направленість руху;
–  основні способи фіксації танцю;
Студент повинен вміти:
– володіти методикою розбору композиції танцю в запису;
– практично розібрати танцювальні рухи .
 Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №1, індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №1: –  відповіді на питання теоретичної частини.
 
 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2
Тема. Види хореографічного мистецтва.

План
1.Класичний танець
2.Характерний танець.
3.Історично – Побутовий танець.
4.Народно – сценічний танець.
6.Бальний танець.
7. Танець – модерн.
Література

А. Григорович. Балетная Советская Энциклопедия. М.,1981.-стор. 253,363,558.
О. Голдрич. Хореографія. Л., 2006.-стор. 8-42.
3.В. Уральская. Природа танца. М.,1981.-стор.19-40.
Питання до самоконтролю
1.Яке визначення класичному танцю дала А. Ваганова?
2.Коли зародився характерний танець?
3.Що є характерною рисою народно – сценічного танцю?
4.У якому столітті бальний танець начав входити у побут Росії?
5.Які є стилі сучасного хореографічного мистецтва?

Тема. Класифікація та форми танцю.
План
1. Ознаки класифікації танцю.
2. Малі та масові форми хореографічного мистецтва.
Література
1 .Энциклопедия. Балет.М.,1981.-стор.502.
2.В. Уральская. Поиски и решения.М.,1973.-стор.23-30
Питання до самоконтролю
1.За якими ознаками класифікуються танці?
2.Які танці відносяться до малих форм хореографічного мистецтва?
3.В чому відмінність між хороводом та кадрилі?

Тема. Танцювальні жанри.
План
1.Визначення поняття «жанр».
2.Ліричний, лірико – драматичний жанри.
3.Героїчний жанр.
4.Комедійний жанр.
Література
А. Григорович. Балетная Советская Энциклопедия. М.,1981.-стор.203
Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения. М.,1978.-стор.32
Питання до самоконтролю
Що визначає жанр?
Які є ліричні та героїчні танці в репертуарі ансамблю народного танцю П.Вірського.

Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №2
Модульна контрольна робота №2: –  відповіді на питання теоретичної частини;
 

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Тема. Практична робота над відтворенням образного, сюжетного танцю в запису.

План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний матеріал танцю.
3.Постановочна робота з виконавцями.
4.Зовнішня техніка танцю.
Література
О.Голдрич.Хореографія. Л.,2005 – стор.115-125
В.Верховинець.Теорія українського танцю.К.,1990.-стор.15-100.
Питання до самоконтролю
1. Який вклад В.Верховинця в українську хореографію?
2. З чого починає роботу керівник колективу при постановці танцю в запису?
Студент повинен знати:
методику розучування танцю з виконавцями
– складові елементи запису танцю.
Студент повинен вміти:
–  володіти методикою розбору танцю запису;
– практично розбирати рухи, робочу схему танцю;
–  записати музичний матеріал.
Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №3,індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №3:   практичний показ.

  НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема: Музика і танець.

План
Значення музики в створенні танцю.
Музика та ії компоненти.
Музична структура.
Література
И.Смирнов.Искусство балетмейстера.М.,1966.-стор.190
А.Кривохижа.Гармонія танцю.К.,2006.-стор.19-21
О.Голдрич.Хореографія.Л.,2003.-стор.
Питання до самоконтролю
Що таке ритм, темп, мелодія?
В чому сутність музики і танцю як синтез мистецтв?

Тема. Хореографічний текст – складова частина композиції танцю.

План
1. Поняття терміну «текст».
2. Хореографічний текст.
3. Види танцювальних рухів.
Література
Р.Захаров.Сочинение танца. М.,1983.-стор.223
И.Смирнов.Искусство балетмейстера.М.,1966.-стор.190
А.Кривохижа.Гармонія танцю.К.,2006.-стор.41
Питання для самоконтролю.
Що таке танцювальний рух?
Що таке ракурс, жест, поза?
Що таке пантомімо і міміка?

Тема. Рисунок танцю. Виконавська майстерність. Костюм.

План
Рисунок танцю – складова частина композиції танцю.
Виконавська майстерність як один із виразних засобів танцю.
Значення костюма в танці.
Література
Р.Захаров.Сочинение танца. М.,1983.-стор.223
А.Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2006.-стор.36,74.
О.Голдрич. Хореографія. Л.,2003.-стор.
Питання для самоконтролю
Що таке багатоплановий рисунок танцю?
Які є сценічні ракурси?
З яких елементів складається виконавська майстерність?
В чому особливість сценічного костюма?
Студент повинен знати:
– виразні засоби танцю;
– значення музики в створенні танцю;
– принципи роботи балетмейстера над музичним матеріалом.
– специфіка побудови  хореографічного тексту;
– рисунок танцю;
– складові виконавської майстерності;
Студент повинен вміти:
–         визначити музичний розмір, темп;
–         характер музики;
 Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №   ,індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №4:
–  відповіді на питання теоретичної частини.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДЕЛЬ №5

Тема. Практична робота студентів на над створенням етюдів, фрагментів танцю на основі хореографічної лексики.

План
1.Робота над  музичним матеріалом.
2.Складання хореографічного тексту.
3.Запис робочої схеми танцю.
4.Постановочна робота.
Література
1. О.Голдрич.Хореографія.Л.,2006.-стор.123-130
2. Б.Колногузенко.Основы руководства и постановочной роботы в самодеяльном ансамбле народного танца.Х.,1990.-стор.22-30.
Питання для самоконтролю
1.Що таке хореографічний етюд?
2. Що є для розкриття ідейно-художнього задуму танцю?

Методичні рекомендації: (вимоги)

–         танцювальні етюди (окремі комбінації, фрагменти) повинні  відповідати стилю і характеру музики;
–         розвиток хореографічного тексту необхідно логічно поєднувати з розвитком рисунка танцю;
–         етюд повинен бути побудований по законам драматургії.

Студент повинен знати:
–  місце хореографічної лексики в композиції танцю;
– постановочну роботу з виконавцями;
Студент повинен вміти:
– поставити етюд, фрагмент танцю на основі лексики;
– практично виконати танцювальні комбінації;
– записати музичний матеріал.
Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №   , індивідуальні заняття
 Модульна контрольна робота №5:
–  практичний показ.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Тема. Рисунок танцю – як один з виразних засобів композиції хореографічного твору.

План
1.Відображення національних особливостей в рисунку танцю.
2.Види рисунків.
3.Рисунок танцю і музика.
4.Рисунок танцю і хореографічний текст.
Література
1.Р. Захаров. Сочинение танца. М.,1989.-стор.85.
2.А.Кривохижа. Гармонія танцю. К.,2006.-стор.36
3.О. Голдрич. Хореографія. Л.,2006.-стор.108

Питання до самоконтролю.
1.Які є найбільш поширені геометричні фігури в хореографічному творі?
2.Від чого залежить рисунок танцю?
3. Що балетмейстер повинен враховувати при побудові рисунка?

Тема. Хороводи  – форма хореографічного мистецтва.

План
1.Хоровод – один з найдавніших жанрів танцювального мистецтва.
2.Тематика у хороводах.
3.Види хороводів.
4.Музика, лексика та композиція хороводів.
Література
1.А. Гуменюк. Українські народні танці. К.,1969.-стор. 9-16
2.К. Василенко. Український танець. К.,1997.-стор.9- 34.
Питання до самоконтролю.
1.Що є первісною формою народного танцювального мистецтва?
2.Які хороводи відображають пори року?
3.Яке свято в Україні є для молоді найпоетичнішим?
4.Який є професійний хореографічний колектив, що має назву хоровод?

Тема. Постановка студентами хороводу на основі рисунка танцю.

План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний матеріал танцю.
3.Постановочна робота з виконавцями.
4.Зовнішня техніка танцю.
Література
О.Голдрич.Хореографія. Л.,2005 – стор.115-125
В.Верховинець.Теорія українського танцю.К.,1990.-стор.15-100.
Питання до самоконтролю.
1. Який вклад В.Верховинця в українську хореографію?
2. З чого починає роботу керівник колективу при постановці танцю в запису?
Студент повинен знати:
–    види рисунків;
–    теми та види хороводів
–    специфічні особливості побудови композиції хороводу.
Студент повинен вміти:
– здійснити постановку хороводу на виконавців.
 Складові модульного оцінювання: поточне, самостійна робота №      ,   індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №6:
– відповіді на питання теоретичної частини;
–  практичний показ.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Тема: Естетичне виховання дітей засобами хореографії.

План
1.Зміст хореографічної роботи з дітьми.
2.Організаційна та навчально – виховна спрямованість роботи в колективі.
3.Зміст  постановочної роботи в дитячих хореографічних колективах.
Література
1.Л. Бондаренко. Методика хоерографической роботы в школе и вне школьных заведениях – К.,1985.с3-18.
2.А. Кривохижа. Гармонія танцю. К.,2006.,с.80-83
Питання до самоконтролю
1.Що є основою для навчально- виховної  роботи  колектива?
2.Що може бути використано для сюжетних танцювальних  постановок дитячого колективу?
3.Які  є критерії в підборі репертуару?

Тема. Постановка студентами дитячого танцювального номера.

План
1.Короткий зміст танцю.
2.Музичний матеріал.
3.Робоча схема танцю.
4.Постановочна робота.
Література
1.Л. Бондаренко. Методика хоерографичной роботы в школе и вне школьных заведениях – К.,1985.с14-17
2.Ю.Ястребов. От замысла  до художественного воплощения М.1978.-с.47
3.В.Верховинець. Весняночка. К.,1989.-
Питання до самоконтролю.
1.Що повинен враховувати керівник при постановці дитячого номера.
2.Які є найвідоміші дитячі хореографічні колективи України.

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Розділ Х. Хореографічний образ. Сюжетний танець.
Тема. Образна мова хореографічного мистецтва.Різноманітність образів.

План
1.Образ в хореографічному творі.
2.Технологія створення образу.
3.Різноманітність хореографічних образів.
Література
1.А.Григорович. Балет.М.,1981.-с.
2.Р.Захаров. Сочинение танца.М.,1989.-с.32-52.
3.Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.47
Питання до самоконтролю
1.З чого балетмейстер починає створення образу?
2.Які танці є образні?
3.Які є хореографічні образи людини?

Тема. Хореографічний образ і хореографічна лексика.

План
1.Хореографічна лексика, текст.
2.Взаємозвязок хореографічної лексики з хореографічним образом.
3.Характерні особливості створення образу через форму, малюнок, текст.
4.Переглад відеозапису хореографічної мініатюри «Чумацькі радощі»
Література
1.А.Григорович. Балет.М.,1981.-с.
2.Р.Захаров. Сочинение танца.М.,1989.-с.32-52.
3.Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.47
Питання до самоконтролю.
1.Якими виразними засобами користується балетмейстер при створенні хореографічного образу.
2.Що таке режисура в балеті?

Тема. Хореографічний образ і музика.

План
1.Музика – основа танцю.
2.Взаємозвязок хореографічного образу і музики.
Література
1.О.Голдрич. Хореография.Л.,2006-стор.135
1.А.Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2006.стор.50
3.Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.10
Питання до самоконтролю.
1.Що народжує музики в уяві?
2.Що розкриває хореографічна мова?

Тема. Сюжетний танець.

План
1.Сюжетні конфлікти
2.Види сюжетних постновок
3.Види конфліктів
4.Перегляд у відеозапису хореографічной композиції «Ми памятаємо», «Юрочка», «Хміль».
Література
1.Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.5-10
2. А.Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2006.с.68
3. .О.Голдрич. Хореография.Л.,2006-с.135-138.
Питання до самоконтролю
1.Які теми можуть бути для сюжету?
2.Що є в основі вибору прийому під час побудови хореографічного твору?
3.Які бувають конфлікти?
4.Через що реалізується сюжет в хореографічному творі?
Студент повинен знати:
– що таке хореографічний образ
– різноманітність образів
– логічну основу поєднання музики, драматургії, хореографвї для синтетичності художнього бразу;
– поняття, що таке «сюжет», види;
– що таке конфлікт, види.
Студент повинен вміти:
– вибирати виконавців, враховуючи психологічні, фізичні, акторські якості, для втілення хореографічних образів на сцені.
Складові модульного оцінювання: поточне, індивідуальні заняття, самостійна робота.
Модульна контрольна робота №8:
– відповіді на питання теоретичної частини.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №9

Тема. Драма –  Станіславський – балет.

План
1.Система К.С Станіславського.
2.Драма, драматургія.
Література
1.Р.Захаров. Сочинение танца.М.,1989.-с.73-79
2.И.Смирнов. Искусство балетмейстера.М.,1966.-с.190
3.Ж.Новер. Письма о танцах и балеиах.Л,м.,1965.-с.374.
Питання до самоконтролю
1.Чому вчив К.С. Станіславський?
2.Що є драма?Драматургія?
3.Що є балет?

Тема. Драматургічна побудова танцю.

План
1.Танець як вид мистецтва у часі.
2.Основні закони драматургії та їх застосування в хореографії.
3.Театр – синтез драматургії.
Література
1.Р.Захаров. Сочинение танца.М.,1989.-с.79-82.
2.А.Кривохижа.Гармонія танцю.К.,2006.-с.23-27.
3.О.Голдрич. Хореографія.Л.,2006.-с.132
Питання до самоконтролю
1.Які жанри включає драматургія?
2.Чим повязана драматургія музики і танцю?
3.Що включає в себе розвиток дії,кульмінації?
Студент повинен знати:
–         особливості побудови дитячого танцю;
–         особливості підбору тем дитячого репертуару.
Студент повинен вміти:
–         підібрати музичний матеріал;
–         використовувати атрибутику, бутафорію.
 Складові модульного оцінювання: поточне, індивідуальні заняття, самостійна робота.
Модульна контрольна робота №9:
–         відповіді на питання теоретичної частини.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №10

Розділ. Форми хореографічного мистецтва.
Тема. Танці малих форм.

План
1.Характерні особливості танців малої форми.
2.Постановка танцю малої форми
3.Практична робота(1.Перегляд відеозапису танців малої форми з репертуару професійних та аматорських   хореографічних колективів.
Література
1.А.Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2006.с.45-47
2. И.Смирнов. Искусство балетмейстера.М.,1966.-с.190
3.В.Уральська.Поиск и решения.М.,1973-с.42-62
Питання до самоконтролю.
1.Які є танці малої форми виходячи з народно – сценічного  та класичного танців?
2.Які є види хореографічних мініатюр?

Тема.Масові форми.

План
1.Характерні особливості  танців масової форми?
2.Практична робота:
–         Переглад  відеозапису танців масової форми з репертуару професійних та аматорських хореографічних колективів
–         Постановка танцю масової форми.)
Література
1.А.Григорович. Балет.М.,1981.-с.

Тема. Організаційна та творча діяльність балетмейстера.

План
1.Балетмейстр і сфера його творчої діяльності.
2.Організаційна робота балетмейстера в колективі.
3.Творча діяльність балетмейстера в колективі.
Література
1..А.Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2006.с.14-18
2.І.Антонова. Танцювальний гурток в К.,1972.с.5-15
3.А.Пшеничний. Основы балетмейстерського искусстваО.,2006.с.48-62
Питання до самоконтролю
1.Якими якостями повинен володіти балетмейстер?
2.Що є головним в організаційній роботі балетмейстера?
3.З яких складових складається творча діяльність балетмейстера?
 Студент повинен знати:
–         Види балетмейстерської діяльності.
–         Особливості малих форм хореографії.
–         Загальну характеристику масових форм хореографічного мистецтва.
–         Принципи побудови сюїтної форми.
Студент повинен вміти:
–         Здійснити постановку танцю малої форми.
Складові модульного оцінювання: поточне, індевідуальні заняття, самостійна робота.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №11

Тема. Постановка сюжетного танцю.

План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний супровід.
3.Постановочна робота.
4.Зовнішня техніка виконання танцю.
Література
1. Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.5-10.
2. .О.Голдрич. Хореография.Л.,2006-с.138.
Питання до самоконтролю
1.Що є визначальним початком в роботі балетмейстера над постановкою?
2.Чого повинен дотримуватися балетмейстер при постановкі танцю?
3.Що балетмейстер повинен шукати при створенні образу, характеру?
 Студент повинен знати:
–         Тематику сюжетних танців;
–         Шляхи втілення ідейно-тематичного задуму;
–         Методи роботи над сюжетним танцем.
Студент повинен вміти:
–         Написати сюжет танцю;
–         Зробити короткий аналіз музичного супроводу танцю;
–         Здійснити постановку сюжетного танцю;
–         Користуватися комплексом виразних засобів для створення хореографічного образу.
Складові модульного оцінювання: поточне, індивідуальні заняття, самостійна робота.
 Модульна контрольна робота №11:  практичний показ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №12

Тема.Вивчення танцювального фольклора.

План
1.Поняття «фольклору», «фольклоризму» у хореографічному мистецтві.
2.Способи збору фольклорного танцювального матеріалу.
3.Принципи обробки фольклорного танцювального матеріалу.
Література
1.К.Василенко.Український танець.К.,1997.-с.98-126.
2.А.Гуменюк.Як записувати народні танці./Методичний посібник/К.,1982-с.22
Питання до самоконтролю
1.За якими напрямками має проходити робота над фольклорним танцем?
2.Що таке поняття «колорит»?

Тема.Постановка фольклорного танцю.

План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний супровід.
3.Постановочна робота.
4.Зовнішня техніка виконання танцю.
Література
1. Ю.Ястребов. От замысла до художественного воплощения.М,1978.-с.5-10.
2. .О.Голдрич. Хореография.Л.,2006-с.138.
Питання до самоконтролю
1.З чого повинен починати свою роботу балетмейстер в колективі?
2.Які є основні закономірності у збереженні при постановці фольклорного танцю?
Студент повинен знати:
–         значення вивчення танцювального фольклору;
–         способи збору фольклорного матеріалу;
–         принципи обробки танцювального фольклору;
–         фольклорний матеріал Полтавщини.
Студент повинен вміти:
–         вирізняти характерні риси народності в танці;
–         здійснити постановку фольклорного танцю.
Складові модульного оцінювання: поточне,семінар,індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №12:
–         відповіді на теоретичні питання;
–         написання програми танцю.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №13

Тема. Основні етапи створення танцювального номера(випускної роботи).

План
1.Задум –  перша ланка творчості балетмейстера.
2.Вивчення життєвого матеріалу.
3.Програма танцю.
4.Робота над музичним матеріалом.
Література
1.Г.Настюков. Танец на самодеятельной сцене.М.,1976.-с.18-25
2.Ю. Ясребов. От замысла до художественного воплощения.М.,1978.-с.18
3.А. Кривохижжа. Гармонія танцю.К.,2008.-с.66
Питання до самоконтролю
1.Що може спонукати постановника до задуму танцю?
2.Яка роль музики в хореографічному творі?

Методичні рекомендації.

Створення і постановка випускної роботи відбувається на студентському колективі училища. Створюючи хореографічний твір, постановник повинен враховувати творчі можливості колективу. В танцювальному номері мають бути яскраво виражені ідея, тема; він має бути побудований відповідно до законів драматургії, з розгорнутим малюнком танцю, виразним лексичним матеріалом, яскравими музично-хореографічними образами. Створення художнього образу відповідно до ідеї танцю. Для здійснення випускної роботи студент, за згодою викладача, може використати один з вдалих номерів, підготовлених на протязі навчання. Важливою складовою випускної роботи є літературно-графічний опис поставленої хореографічної композиції, яка передбачає план її написання і в певній послідовності.
План
1.Обгрунтування вибору теми.
2.Ідейно тематичний аналіз: тема, ідея, конфлікт, жанр, вид, форма.
3.Програма танцю.
4.Опис танцю.
5.Хореографічна лексика.
6.Музичне оформлення.
7.Костюми.
8.Реквізит.
9.Література.
10.Відеозапис хореографічного твору.
Студент повинен знати:
–         зміст роботи балетмейстера над створенням хореографічного номера;
–         значення задуму в творчості балетмейстера;
–         особливості підбору матеріалу;
–         особливості роботи балетмейстера над музичним матеріалом танцю.
Студент повинен вміти:
–         визначити ідею, тему танцювального номера;
–         написати програму танцю;
–         зробити аналіз музики до хореографічного твору.
Складові модульного оцінювання: поточне,індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №13: практичний показ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №14

Тема. Створення та складання хореографічного тексту в частинах танцю.

План
1.Хореографічний текст – один із виразних засобів композиції танцю.
2.Залежність хореографічного тексту від ідеї,музики, образу.
3.Особливості створення композиції на основі хореографічної лексики.
4.Практична робота та складання хореографічного тексту до танцю.
Література
1.А. Кривохижа. Гармонія танцю.К.,2008.-с.40-47
2.И.Смирнов.Искусство балетмейстера.М.,1966.-с.190
3.Р.Захаров.Сочинение танца.М.,1983.-с.223
Питання до самоконтролю.
1.Які є складові хореографічного тексту?
2.Що таке поняття «комбінація»?
Студент повинен знати:
–         особливості створення комбінацій на основі хореографічної лексики.
Студент повинен вміти:
–         поєднувати логічну основу хореографічної лексики, музики,акторської виразності для розкриття ідейно-художнього задуму;
–         володіти елементами майстерності балетмейстера-творця.
Складові модульного оцінювання:поточне,індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №14:практичний показ

 Навчальний модуль №16,17

Тема. Постановка випускної роботи в частинах танцю.
План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний супровід.
3.Постановочна робота.
Література
1.ЮЯстребов.От замысла до художественного воплощения.М.,1978.-с.45-46
Питання до самоконтролю
1.Що є визначальним початком в роботі балетмейстера над постановкою?
2.Чого повинен дотримуватися балетмейстер при постановці танцю?
Студент повинен знати:
–  методику постановочної роботи в колективі;
–  закони драматургії;
– методику роботи з концертмейстером;
–  елементи музичної форми.
Студент повинен віти:
– володіти основними елементами майстерності балетмейстара –  постановника;
– продемонструвати виконавцям хореографічний текст в частинах танцю.
Складові модульного оцінювання: поточне,самостійна робота, індивідуальні заняття.
Модульна контрольна робота №17Практичний показ

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №18,19

Тема. Репетеційна робота випускної роботи в частинах танцю.

План
1.Робоча схема танцю.
2.Музичний супровід.
3.Зовнішня техніка виконання.
4.Робота з реквізитом, світловим оформленням.
Література
1.О.Голдрич.Хореографія.Л.,2006.-с.143
Питання до самоконтролю
1.Які є етапи репетицій на сцені?
2.Що потрібно балетмейстеру враховувати на репетиціях танцювального номера?
Студент повинен знати:
–         методику репетиційної роботи;
–         види репетицій.
Студент повинен вміти:
–         володіти основними елементами майстерності балетмейстера-репетитора.
Складові модульного оцінювання:поточне,індивідуальні заняття,самостійна робота.
Модульна контрольна робота №19:
–         практичний показ
–         літературний запис хореографічного твору.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №20

Тема. Робота  над хореографічним образом випускної роботи.

План
1.Образ в хореографічному творі.
2.Технологія створення образу.
3.Виконавська майстерність.
Література
1.А.Кривохижа.Гармонія танцю.К.,2006.-с.48-52
2.Ю.Ястребов.От замысла до художественного воплощения.М.,1978.-с.47-50
Питання до самоконтролю
1.За якими законами будується хореографічний образ.
2.Що для створення хореографічного образу є найголовнішим?
3.Що балетмейстер повинен добиватися від виконавців при створенні хореографічного образу?
Студент повинен знати:
–         методи К.Станіславського в роботі над роллю;
–         методику роботи над створенням хореографічного образу;
Студент повинен вміти:
–         здійснити постановки випускної роботи.
Складові модульного оцінювання:поточне,самостійна робота.
Модульна контрольна робота №20:
–         практичний показ
–         оформлення випускної роботи.

 Індивідуальні заняття основуються на програмі практичних завдань певного семестру. Викладач спрямовує студентів до практичної постановки авторської композиції або танцю за записом. За допомогою викладача студент вибирає тему, музичний твір,  пише зміст танцю(програму), композиційний план згідно музично-хореографічної драматургії,створює лексику для хореографічних образів,рисунок танцю,підбирає ескізи костюмів, художнє та світлове оформлення. Готується до постановочної роботи з виконавцями.

 3 семестр. Постановка танцю за записом.

Постановка танцю за записом з використанням літературних джерел(або відеоматеріалів).Набуття навичок розшифрування танцю за записом.
Вид,форма,жанр танцю за вибором студента.
Консультація з викладачем для остаточного вирішення питань постановки: вибір композиції,добір лексики,музики тощо.
Відповідність національного колориту,виду,форми і жанру танцю.
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт.

 4 семестр. Постановка хореографічного етюду.

Постановка хореографічного етюду з чітко визначеноютемою,ідеєю,формою,різновидом і жанровою ознакою.
Створення художнього образу – розкриття ідеї і темизадуму. Практичнийпоказ,обговорення та аналіз робіт.

5 семестр. Постановка хореографічного твору на дитячу  тематику.

Постановка хореографічного твору на дитячу тематику з чітко визначеною темою,ідеєю,формою,різновидом і жанровою ознакою.
Вибір виконавців на головні партії в танці.
Робота над акторською майстерністю в танцях із сюжетною основою.
Вивчення лексичного матеріалу.
Робота над створенням художнього образу.Робота з концертмейстером над музичним матеріалом хореографічного твору.
Постановочна робота з виконавцями.
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт.

Постановка хороводу.
Постановка хороводу з вирішенням художнього образу.
Вибір теми. Добір виконавців. Відповідність виду,жанру.
Підготовка програми(або короткого змісту) з використанням ілюстративності. Музичний аналіз хореографічного твору.
Художнеє оформлення танцю відповідно до задуму.
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт.

6 семестр. Постановка сюжетного танцю.
Визначення теми,ідеї та сюжету хореографічного твору.
Ретельний добір характерних образів, персонажів,типажів.
Створення художнього образу в танці.
Піготовка та опрацювання змісту сценарно-композиційного плану.
Постановка хореографічної композиції.
Робота над технікою та культурою виконання рухів.
Робота над акторською майстерністю.
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт.

7 семестр. Постановка фольклорного танцю.

Перегляд готового відео запису фольклорного матеріалу,відповідно до вибраного ступеня стилізації(як приклад обробки).Постановка  танцю
на основі фольклорного матеріалу Полтавщини та інших регіонів України
(вивчення лексичного матеріалу,робота з концертмейстером над музичним матеріалом,створення художнього образу, збереження національного та локального колориту,постановочна робота з виконавцями).
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт. 

8 семестр. Постановка випускної роботи.

Постановка хореографічного твору, в основі якого студент самостійно визначає хореографічний матеріал широкого спекту і діапазону,побудованого на сюжетній основі.
Створення художнього образу відповідно до теми, та ідеї танцю.
Підготовка програми та сценарно-композиційного плану хореографічного твору.
Опрацювання драматургії хореографічного твору.
Опрацювання музичного матеріалу хореографічного твору.
Опрацювання хореографічної лексики і просторового рисунка.
Постановка композиції.
Робота над художнім оформленням хореограіфічної постановки.
Режисерсько-хореографічний аналіз твору.
Практичний показ,обговорення та аналіз робіт.

 Самостійна робота дуже важливий етап навчання де студент, отримавши завдання викладача, згідно свого задуму, вивчає матеріали для постановки майбутньої хореографічної композиції.

 Тема: Пошукова робота студентів з хореографічним матеріалом

Література
Настюков Г. Танець на самодіяльній сцені. – М., 1978
Боримська Г. Самоцвіти українського танцю. – К., 1971
Криво хижа А.Гармонія танцю. – Кіровоград, 2006
Василенко К. Український танець. – К., 1997
Ткаченко Т. Народний танець. Ч.І. – М., 1954
Ткаченко Т. Народний танець. Ч.ІІ. – М., 1955
Ястребов Ю. От замысла до художественного воплощения. – М., 1978
Устинова Т. Беречь красоту руського танца. – М., 1959
Наочність: відеоматеріали творчості П.Вірського, А.Кривохижі, І.Моєсєєва, Я.Чуперчука,В.Петрика,Т.Устінової, Н.Надеждіної,К.Балог,В.Михайлова,В.Клокова,Д.Ластівки,М.Вантуха,М.Гузуна.
План
Збір  і перегляд відеоматеріалів з метою підкріплення вибраної теми для постановки.
Опрацювання літератури з хореографії.
Вивчення життєвого матеріалу обраної теми.
Підбір музичного супроводу до танцю.

 Методичні вказівки

Переглядаючи відео матеріал потрібно звернути увагу на форми побудови танцю, жанр, хореографічний образ, характер та техніку виконання в музичному і світловому оформленні одночасно, костюм.
Вивчаючи життєвий матеріал, студент повинен ознайомитися з іконографічною, етнографічною літературою. Це допоможе йому пізнати звичаї народу, його національний характер, етику взаємовідносин між людьми та форми її виявлення, що склалися віддавна. Велику користь принесе також вивчення пісенної культури народу, декоративно-ужиткове мистецтво, народний одяг.
Детально зробити аналіз музики (метр, ритм, темп, характер музики, динамізм).
Форма опитування – усна відповідь

Основні вимоги та послідовність засвоєння тем, необхідних майбутньому балетмейстерові-постановники.

1.Теоретична основа, на якій базується робота балетмейстера-постановника:
     а)музика ії компоненти, структура, форма та жанри.Танець мусить знайти ідейну та емоційну опору в музиці,тому зміст та музична форма повинні відповідати змісту та формі хореографічного твору;
     б)закон простору – це тримірність сценічного виміру через площину, ритм та пропозиції. Закони побудови твору в часі – драматургія(три положення розвитку дії з вікового досвіду спілкування з глядачем);
в)текст,образ, форма, як засоби виразності під час побудови хореографічного твору. Танець тим переконливіший, чим більше засоби виразності відповідають характеру образу.Немає танцю без образу.
2.Послідовність у постановочній роботі.
Щоб виконавці танцю не були ізольованими фігурами поза часом і простором, постановник повинен вивчати культуру конкретного народу через музику,літературу,живопис та народно-прикладне мистецтво.
      а)визначитися в жанрі майбутнього твору,орієнтуючись на історичну та регіональну достовірність.Обирається форма, яка б мала найкращі можливості вираження ідеї твору;
б)на вивчений та розроблений матеріал майбутнього твору балетмейстер складає композиційний план,в якому визначає драматургічний розвиток,вказує композиторові на ритм,розмір,характер та тривалість музики кожної частини,кожного епізоду або ж монтується фонограмма на цей план;
в)в разі використання готової музики,яка підказала тему твору,треба проаналізувати її через складові драматургії,визначивши окремі частини та творення образу через емоційність та конкретнімть хореографічного тексту;
г) – за написанною музмкою або змонтованою фонограммою вибудовється композиція в просторі – рисунок танцю.В експозиції за її тривалістю намічаємо вихід виконавців,їх ритмічну та логічну послідовність далі будуємо другу мосову сцену,це може бути динамічне коло або рух вперед фронтальними лініями(як кульмінація).
Кода – унісонний багатоплановий рисунок який закінчується раптовою розвязкою на сцені або виходом із сцени.
– паралельно з будовою рисунка підбирається хореографічний текст:
а)вихід на сцену  та вихід із сцени – основний хід(враховуються розміри сцени,музичну тривалість та темп)
б)текст для першої масової сцени як початок загальної дії,який може бути унісонним або поліфонічним;
в)текст для кожної варіації в мініатюрах або в епізодах масових композиціях;
г)текст для динамічного руху по колу тобто другої массовки-кульмінації,або як варіант(кульмінації)рух лініями вперед як динамічний унісон.Згідно з викладеною схемою підбираються виразні рухи.
 3.Оформлення готового твору.
Інформаційність реалістичного мистецтва справляє і психологічний вплив.Спектакль – це картина,в якій колір,ритм,рух і навіть мовчання обєднані цілим:
а)декорації,як організуючий момент простору,мають бути лаконічними,не яскравими,інформативно нести психологічний вплив,але не заважати сприйняттю виконавців.Треба памятати,що декорації є лише фоном, на якому мають виділятися фігури танцюючих;
б)костюм виконавця,погоджений з художником ще до початку постановочної роботи,повинен відповідати національним та віковим вимогам,він мусить доповнювати образ та динаміку.
в)сценічне світло своїми засобами доповнює загальну драматргію. Реалістичне мистецтво базується на законах світла і тіні.Закони сприйняття кольору обумовлені людським сприйняттям.Тому колір в реалістичному мистецтві має психологічний вплив (через світлі – теплі та темні-холодні тони).
Балетмейстер – людина,яка збагнувши всі види сценічної хореографії,створює режисерську концепцію сценічної дії.Він має глибоко пізнати вищезгадане і лише тоді через терпіння,художній смак та творче чуття відтворити подібність,характер людини,її внутрішній світ мислення.

 Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів з дисципліни «Композиція та постановка танцю»

 • Рівень навчальних досягнень Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів
  Високий
  • «12»
  • Студент має системні знання з дисципліни, вміє визначати цілі та завдання організаційної, навчально-виховної та творчої роботи в хореографічному колективі. На основі глибоких теоретичних знань класичного, народного, українського, сучасного та бального танців володіє практичними виконавськими навичками, вміннями сприймати і аналізувати танцювальну музику, самостійно створювати і виконувати хореографічні етюди, фрагменти  танців. Здатний творчо використовувати набуті професійні знання і навички у практичній діяльності. Досконально володіє основами майстерності постановника, репетитора.

   

   

   

  «11»

  «10» Студент виявляє ґрунтовні знання з теоретичного матеріалу і успішно використовує їх у постановочній роботі. Має хороші організаційні здібності, творчо працює під час практичної роботи: сприймає танцювальну музику і успішно накладає на неї танцювальні рухи, створює етюди, але не завжди може довести свою думку до завершення.
  Достатній «9» Знання студента є достатньо повними, володіє теорією мистецтва балетмейстера та практикою керівництва аматорським хореографічним колективом. Логічно відтворює програмовий матеріал.  Уміє працювати з джерелами постановки. Уміє розкрити і донести до глядача зміст хореографічного твору музично-танцювальними засобами,  але при цьому допускає несуттєві неточності.
  «8» Студент виявляє хороші знання теоретичного матеріалу, творчо працює під час постановочної роботи. Сприймає і відчуває музику, але допускає неточності при аналізі  твору, складанні композиційної побудови танцю.
  «7» Студент впевнено орієнтується в більшості питань теоретичного циклу, але ці знання не достатньо стійкі. Є задатки організаційної роботи. Не може самостійно творчо працювати при постановочній роботі, але конкретні завдання може вирішити  за допомогою викладача.  Музику сприймає,  проте проаналізувати до кінця не може.
  Середній «6» Студент розуміє завдання, які стоять перед керівником колективу. Недостатньо володіє основами майстерності постановника, репетитора, організаційної роботи. Допускає помилки при визначенні основних етапів драматургічної побудови номера та самостійному створенні композиції танцю.
  «5» Студент володіє знаннями, які дають можливість відтворити  специфічність окремих запитань теоретичного циклу. Під  час постановочної роботи відтворює танцювальні рухи, комбінації на середньому рівні. Проявляє здібності творчої роботи. Музичний супровід сприймає, але не може зробити аналіз. Не достатньо володіє професійною термінологією.
  «4» Студент не на  достатньому рівні засвоює теоретичний матеріал, допускає помилки при визначенні основних виразних засобів та побудови композиції танцю. Музику сприймає за допомогою методичних пояснень викладача та концертмейстера. Слабо володіє термінологією. Проявляє слабі здібності в організаційній та творчій роботі.
  Початковий «3» Студент відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про цілі, завдання, специфіку роботи з аматорським хореографічним колективом. Здатний з помилками й неточностями дати визначення хореографічних термінів, понять. Слабо володіє основами мистецтва балетмейстера. Нездатний самостійно втілити задум і виконати етюд, фрагменти танцю.
  «2» Студент здатний  репродукувати теоретичні знання на початковому рівні, давати небагатослівну відповідь та демонструвати слабо сформоване мислення. В музиці може сприймати тільки ритмічну основу. Під час постановочної роботи може відтворювати і показувати танцювальні рухи, комбінації тільки за допомогою викладача.
  «1»

 ЛІТЕРАТУРА

 1.Базанов В. Техника и технология сцены.-Л.,1976.
2.Балет.Энциклопедия.М.,1981.
3.Балог К. Танці Закартпаття. – Ужгород,1998.
4.Богомольская М. Учебно-воспитательная работа в детских хореографических колективах.М.,1982.
5.Боримська Г. Самоцвіти українського танцю.-К.:Мистецтво,1974.
6.Василенко К. Лексика українського народно сценічного  танцю.-К.:Мистецтво,1988.
7. Василенко К. Лексика українського народно сценічного  танцю.-К.:Мистецтво,1996.
8.Василенко К.Украинские народне танцы.М.:Искусство,1981.
9.Василенко К. Українські народні танці для дітей.-К.,1985.
10.Верховинець В. Весняночка.-К.,1979.
11.Верховинець В. Теорія українського народного танцю.-К.,1974.
12.Вірський П. У вихорі танцю.Вип. I-VI, – К.:Мистецтво(1977-1982).
13.Гордовський В. Танці Полісся. – Рівне,2002.
14.Голдрич О. Барви Карпат.Львів,1999.
21.Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. – К.:Наук.Думка,1968.
22.Гуменюк А. Українські народні танці. – К.:Наукова думка,1969.
23.Захаров Р. Записки балетмейстера. – М.:Искусство,1976.
24.Захаров Р. Искусство балетмейстера с исполнителем. – М.:Искусство,1954.
25.Захаров Р. Работа балетмейстера с исполнителем. – М.:Искусство,12961.
26.Захаров Р. Слово о танце. – М.: Молодая гвардия.,1977.
27.Захаров Р. Сочинение танца. – М.: Искусство,1983.
28.Колядки і щедрівки. – К.:Наук. Думка,1991.
29.Королева Э .Хореографическое искусство Молдавии. – Кишинев,1970.
30.Новерр Ж.-Ж.Письма о таце и балетах.-Л.-М.:Искусство,1965.
31.Настюков Г. Народный танец на мамодеятельной сцене. – М.:Профиздат,1978.
32.Смирнов И. Искусство балетмейстера. – М.,1986.
33.Сто балетних либретто. – .:Музыка,1971.
34.Суриц Е. все о балете. – М. – Л..:Музыка,1966.
35.Танці Волині.(Упор.Антипова І.).-К.:Мистецтво,1973.
36.Танці Поділля.-Хмельницький,2000
37.Танцювальні пісні.-К.:Наук.Думка,1970.
38.Ральская В.Рождение танца.-М.:Сов.Россия,1982.
39.Фокин М.Против течения.Л.-М.:Искусство,1981.
40.Чефронова Н. О внутренней технике артиста балета. – М.:Искусство,1967.
41.Чудновский М. Ансамбль Игоря Моисеева.-М.:Искусство,1952.
42.Чуперчук Я.,Сидоренко П. Голубка – К.:Наук.Думка,1972.
43.Чурко Ю. Белорусский хореографический фольклор. – Минск: Вшышэйская школа,1990.
44.Шереметьевская. Танец на эстраде.-М.:Искусство,1985.