КУЛЬТУРНО-ДОЗВІЛЛЄВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Методичні поради до контрольної роботи для студентів ІІІ курсу заочної форми навчання спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Розробник – Р.Д. Шестопал, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист 

Загальні методичні поради

Контрольна робота наІІІ курсі передбачає виконання студентом чотирьох завдань на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу (література вказана після методичних вказівок до завдань) та практичного досвіду. Варіант контрольної роботи обирається і виконується студентом самостійно. Зміст має бути викладений логічно, послідовно, грамотно. Робота оформляється за допомогою ПК, з обов’язковим дотриманням  вимог щодо розмітки сторінок: шрифт гарнітури  TimesNewRoman розміром 14 пт з інтервалом 1, поля: верхнє та нижнє – 2 см, ліве – 3см,  праве – 1 см.

Студенти виконують контрольну роботу у міжсесійний період і подають в заочне відділення за 10 днівдо початку заліково-екзаменаційної сесії.

Варіант I

Завдання 1.Розкрити сутність понять «дозвілля» та «культурно-дозвіллєва діяльність».
Завдання 2. Охарактеризувати  конкурсні форми дозвілля.
Завдання 3. Пояснити використання ігор з естради в організації дозвілля.
Завдання 4. Розробити план підготовки тематичного вечора.

Література

 1. Бочелюк В.Й. Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. – К., 2006.- С.5-22.
 2. Обертинська А.П. Масові ігри та свята: Навчальний посібник.- К.: Вища
 3. школа, 1980, –  С.123-142.
 4. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності /  А.П.Обертинська. – Київ: ДАКККМ, 1999.
 5. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кандор, 2005.
 6. 5.Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. –  Фастів: Поліфаст, 2007,- С.412-432.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен опрацювати теоретичний матеріал основної та додаткової літератури. Розкрити сутність поняття «дозвілля», його види та функції; обґрунтувати роль дозвілля у формуванні особистості. Необхідно пояснити сутність поняття «культурно-дозвіллєва діяльність»; назвати функції та напрями культурно-дозвіллєвої діяльності.

Виконуючи завдання №2, розкрийте особливості конкурсних форм дозвілля, їх класифікацію та основні етапи підготовки і проведення. Наведіть приклади їх використання в організації дозвілля (з власного досвіду або дозіллєвої діяльності закладів культури вашого району).

У завданні №3 потрібно пояснити особливості ігор з естради, їх класифікацію; методику підготовки та проведення. Наведіть приклади використання ігор естради в організації дозвілля.

Завдання №4 – це завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно:

 1. Ознайомитися зі сценарієм тематичного вечора (сценарій за вибором студента).
 2. Визначити організаційні заходи з підготовки тематичного вечора.
 3. Продумати послідовність і термін виконання організаційних заходів до тематичного вечора; визначити відповідальних.
 4. Записати план підготовки тематичного вечора за формою:
№ з/п Зміст роботи Термін виконання Відповідальний Примітка

Термін здачі: VІ семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант ІІ

Завдання 1. Дати загальну характеристику сучасній системі закладів культури.
Завдання 2. Пояснити сутність, завдання та функції гри.
Завдання 3. Охарактеризувати  тематичні вечори.                                       
Завдання 4. Скласти конферанс  до рухливої гри (гра за вибором студента).

Література

 1. Бочелюк В.Й. Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. – К., 2006.
 2. Зайцев А.П. Режисура естради і масових видовищ.- К.-2006.- С. 191-209.
 3. Обертинська А.П. Масові ігри та свята: Навчальний посібник. – К.: Вища
 4. школа, 1980, –  С.6 – 26.
 5. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної  майстерності.- К.: ДАКККМ, 1999.- С.104-112
 6. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах: підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кандор, 2005.
 7. 6.Яременко Н.В.Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник. – Фастів: Поліфаст, 2007, – С.82-101, 297-389.

   Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен  назвати ті заклади, які відносяться до сучасної системи закладів культури. Поясніть їх призначення, роль у організації дозвілля та основні форми роботи. Назвіть заклади культури вашого місцевості (ОТГ, міста, району).

Для виконання завдання №2 необхідно пояснити сутність поняття «гра», визначити та охарактеризувати її завдання та функції. Наведіть приклади використання ігор у вашій професійній діяльності.

У завданні №3 розкрийте особливості тематичних вечорів, методику їх підготовки та проведення. Наведіть приклади використання тематичних вечорів у організації дозвілля (з власного досвіду або дозвіллєвої діяльності закладів культури вашого району).

Завдання №4 – це завдання практичного характеру. Для його виконання студент повинен визначити вікову категорію для проведення гри; підібрати рухливу гру; написати до неї оригінальний конферанс, основу якого становить вступне слово, стисле пояснення гри, її змісту, умов гри.

Термін здачі: VІ семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант ІІІ

Завдання 1.Охарактеризувати українські народні ігри.
Завдання 2.Розкрити особливості  вечорів відпочинку.
Завдання 3. Пояснити роль ведучого-масовика у підготовці та проведенні ігор.
Завдання 4.Скласти конферанс  до гри з естради (гра за вибором студента).

Література

 1. Бочелюк В.Й. Бочелюк В.В. Дозвіллєзнавство. – К., 2006.
 2. Обертинська А.П. Масові ігри та свята: Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1980,- С.6 – 26.
 3. Приступа Є.І. Українські народні ігри: монографія.– Л. : ЛДУФК, 2012. – 432 с.
 4. 4.Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник.- Фастів: Поліфаст, 2007, – С.82-101, 297-389.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

Щоб виконати завдання №1 контрольної роботи, студент повинен  обґрунтувати походження українських народних ігор; розкрити їх особливості, класифікацію. Необхідно навести приклади використання українських народних ігор в організації дозвілля.

У завданні №2 розкрийте особливості вечорів відпочинку, методику їх підготовки та проведення. Наведіть приклади використання вечорів відпочинку в організації дозвілля (з власного досвіду або дозвіллєвої діяльності закладів культури вашого району).

Для виконання завдання №3 необхідно пояснити роль ведучого-масовика у проведенні гри;  назвати основні його якості; розкрити принципи підбору ігор та методику їх проведення.

Завдання №4 – це завдання практичного характеру.   Для його виконання студент повинен визначити вікову категорію для проведення гри; підібрати гру з естради, написати до неї оригінальний конферанс, основу якого становить вступне слово, стисле пояснення гри, її змісту, умов гри.

Термін здачі: VІ семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант ІV

Завдання 1.Пояснити методику підготовки та проведення фестивалю як форми дозвілля.
Завдання2.Розкрити особливості сюжетно-ігрової та ігрової програми.
Завдання 3.Пояснити використання інтелектуальних ігор в організації дозвілля
Завдання 4.Розробити програму масового свята.

Література

 1. Зайцев А.П. Режисура естради і масових видовищ. – К.-2006.- С. 176-183.
 2. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної  майстерності.- К.: ДАКККМ, 1999.- С.126-132.
 3. Обертинська А.П. Масові ігри та свята : Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1980,- С. 80-85, 76-80, 123-142.
 4. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник.- Фастів: Поліфаст, 2007.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

У завданні №1 розкрийте особливості фестивалю як форми дозвілля, поясніть методику їх підготовки та проведення. Наведіть приклади проведення фестивалів на Полтавщині.

Для виконання завдання №2 необхідно пояснити методику створення сценарію сюжетно-ігрових та ігрових програм, розкрити принципи підбору ігор, назвати сюжетні ходи, які використовують під час створення сценаріїв програм.

У завданні №3 потрібно пояснити особливості інтелектуальних ігор, їх класифікацію; методику підготовки та проведення. Наведіть приклади використання інтелектуальних ігор в організації дозвілля.

Завдання №4– це завдання практичного характеру. Студент виконує практичне завдання на основі опрацьованого і засвоєного аудиторно матеріалу та  на основі власного досвіду.  Для його виконання необхідно визначити тематичну спрямованість, тему та назву свята, його структурні компоненти, місце і час проведення. Написати програму свята.

Термін здачі: VІ семестр. Форма контролю: співбесіда

Варіант V

 • Завдання 1. Пояснити методику підготовки та проведення концерту як форми дозвілля.
 • Завдання 2.Охарактеризувати рухливі та малорухливі ігри.
 • Завдання 3. Пояснити методику підготовки та проведення ігор.
 • Завдання 4.  Розробити конкурсну програму (тематика за вибором студента).

Література

 1. Зайцев А.П. Режисура естради і масових видовищ.- К.-2006.- С. 191-209.
 2. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності.-К. :
 3. ДАКККМ , 1999.
 4. Обертинська А.П. Масові ігри та свята : Навчальний посібник.- К.: Вища школа, 1980,- С. 80-85, 76-80, 123-142.
 5. Яременко Н.В. Дозвіллєзнавство: Навчальний посібник.- Фастів: Поліфаст, 2007.

Методичні поради до виконання контрольної роботи

У завданні №1 розкрийте особливості концерту як форми дозвілля, поясніть методику їх підготовки та проведення. Наведіть приклади проведення концертів з власного досвіду.

Виконуючи завдання №2, розкрийте особливості рухливих та малорухливих ігор, їх класифікацію; методику підготовки та проведення. Наведіть приклади їх використання в організації дозвілля.

Для виконання завдання №3 необхідно пояснити методику підготовки та проведення ігор для різних категорій населення.

Завдання №4 – завдання практичного характеру. Для його виконання необхідно:

 1. Визначити вид конкурсної програми: командний, чи індивідуальний.
 2. Визначити тему та назву конкурсної програми.
 3. Підібрати конкурсні завдання (5-6). Дати їм назву.
 4. Розробити умови конкурсних завдань.
 5. Підібрати художні номери.
 6. Записати конкурсну програму.

Термін здачі: VІ семестр. Форма контролю: співбесіда