ЛІПЛЕННЯ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів спеціальності 5.02020801 «Декоративно-прикладне мистецтво»

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

Навчальний модуль №1

Розділ I. Скульптура як вид образотворчого мистецтва.

Тема 1. Вступ. Види і жанри скульптури. Обладнання та матеріали для ліплення.

Види скульптури. Жанри скульптури. Обладнання, інструменти та матеріали для ліплення.

Література

 1. Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 9-13.

Питання до самоконтролю

 1. Які є види скульптури?
 2. Які є жанри скульптури?
 3. Як повинно бути обладнане місце для ліплення?
 4. Які матеріали використовують для ліплення?

Тема 2. Зображальні засоби скульптури

Тривимірність скульптурного зображення. Порівняльна характеристика зображальних засобів скульптури та живопису. Основні терміни та поняття.

Література

Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 155-167

Питання до самоконтролю

 1. Які три виміри має скульптурне зображення?
 2. Яка головна відмінність між скульптурою та живописом?
 3. Дайте визначення понять статуетка, пам’ятник, постамент, статуя, станкова скульптура, стека, фрагмент, ліплення, пластичність, пластика, станок скульптурний.

Тема 3. Композиція в скульптурі та її особливості

Основна точка сприйняття скульптурної композиції. Ритм як композиційний прийом скульптури. Композиційні схеми скульптури.

Практична робота №1: виконати письмовий порівняльний аналіз композиції скульптурних творів за індивідуальними роздатковими картками із зображенням скульптурних творів.

Література

Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 32-49

Питання до самоконтролю

 1. Які є особливості скульптурної композиції?
 2. Як визначити у монументальній скульптурі зони активного і пасивного сприйняття?
 3. Наведіть приклад діагонального вирішення монументальної скульптури та поясніть у чому її особливість.
 4. Що означають терміни       «композиційний центр», «контраст», «зіставлення»?
 5. Які є види скульптурної композиції ?

Розділ II. Рельєф

Тема 4. Орнамент у рельєфі .

На самостійне вивчення: практична робота №1 (дивись комплекс самостійної роботи).

Види рельєфів. Живописний рельєф.

Практична робота №2 : виконати копію класичного рельєфу. Пластилін, формат твердої основи А-4.

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Виконати лінійно-конструктивний малюнок рельєфу у фронтальному положенні.
 2. Покрити тверду основу тонким шаром       (2-3 мм)скульптурного пластиліну.
 3. Перенести лінійний малюнок рельєфу на пластиліновий плінт .
 4. Набрати основні товщини рельєфу, постійно порівнюючи їх між собою по висоті.
 5. Опрацювати деталі рельєфу, загладити .

Письмове опитування з теоретичного матеріалу до модуля №1.

Література

Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 136-144

Питання до самоконтролю

 1. Чим відрізняється кругла скульптура від рельєфу?
 2. Чим відрізняється барельєф від горельєфа?
 3. Які характерні особливості має врізаний рельєф?
 4. Які особливості перспективного або живописного рельєфу?

Студент повинен знати:
–     види і жанри скульптури;
–     різновиди рельєфів;
–     зображальні засоби скульптури;
–     чим відрізняється кругла скульптура від рельєфу;
–     особливості матеріалів для ліплення та вимоги до матеріалів та інструментів;
–     особливості скульптурної композиції.
Студент повинен вміти:
–     працювати над пластичним етюдом «від загального до окремого»;
–     виконувати конструктивний аналіз моделі, знаходити її пропорції;
–     встановлювати основні співвідношення об’ємів класичного рельєфу;
–     робити порівняльний аналіз скульптурних творів;
–     наводити приклади композиційних схем, за яким будуються скульптурні твори;
–     ліпити точну копію класичного рельєфу.

Складові модульного оцінювання: оцінка за письмове опитування; оцінювання аудиторних практичних робіт №1,2; оцінка за самостійну роботу №1

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Тема 5. Зображення простого натюрморту у рельєфі

Практична робота №3 : виконати з натури зображення натюрморту у рельєфі.

Матеріал: пластилін, формат твердої основи А-4.

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Виконати з натури лінійно-конструктивний малюнок натюрморту у найбільш виграшному композиційному положенні.
 2. Виконати ескіз сплющення натюрморту.
 3. Покрити тверду основу тонким шаром       (2-3 мм) скульптурного пластиліну.
 4. Перенести лінійний малюнок рельєфу на пластиліновий плінт .
 5. Набрати основні товщини рельєфу, постійно порівнюючи їх між собою по висоті, спираючись на ескіз сплющення.
 6. Опрацювати деталі рельєфу, загладити .

Література

Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 136-144

Питання до самоконтролю

 1. Поясніть чому в скульптурі не зображуються рослини, машини, побутові предмети?
 2. Яке значення має лінія видимого силуету рельєфного зображення для створення ілюзії об’ємності?
 3. Від чого залежить величина кута між вертикальною та горизонтальною площинами та висотою рельєфного зображення?
 4. Від чого залежить величина кута між вертикальною та горизонтальною площинами та висотою рельєфного зображення?
 5. Яка є залежність між вертикальними і горизонтальними планами натурної постановки та відповідними планами рельєфного зображення?

Тема 6. Натюрморт. Декоративно – стилізоване рішення

На самостійне вивчення: практична робота №2. ( Див. комплекс самостійної роботи)

Практична робота №4 : виконати декоративно-стилізоване зображення натюрморту у рельєфі. Пластилін, формат твердої основи А-4.

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Виконати лінійний малюнок декоративного зображення натюрморту у рельєфі.
 2. Виконати тоновий ескіз декоративного рельєфу натюрморту.
 3. Покрити тверду основу тонким шаром       (2-3 мм)скульптурного пластиліну.
 4. Перенести лінійний малюнок рельєфу на пластиліновий плінт .
 5. Набрати основні товщини рельєфу, постійно порівнюючи їх між собою по висоті.
 6. Опрацювати деталі рельєфу, загладити .

Література

1.Одноралов Н. Скульптурные материалы: глина и пластилин / Н.Одноралов // Юный художник. – 1986. – №3.

Методичні поради до виконання практичного завдання

Пам’ятайте, що саме поняття «декоративний» походить від латинського «прикрашати» , а завдання включає в себе не сліпе копіювання форми, а стилізоване рішення, що об’єднує предмети натюрморту в єдину врівноважену ритмами і масами композицію. Рельєф повинен бути фронтальним, а не перспективним. Ви вже встановили у робочому ескізі олівцем складові натюрморту. Форми і об’єм предметів повинні підлягати одному стилю, ритму, настрою композиції. Виділіть контрастами об’ємів основні предмети натюрморту, які будуть знаходитись на передньому плані, а другорядні, розташовані на другому плані рельєфу, покажіть пом’якшено і більш узагальнено, нижчим рельєфом. Стилізація предметів у рельєфі досягається подібністю форм і об’ємів. Трактовка форми може бути жорсткою, напруженою, де світло і тінь межують одне з одним, виділяючи об’єми рельєфу по принципу контрасту. І навпаки, форми рельєфу можуть бути округлими, плавно переходячи одна в другу, де освітлення буде м’яко виявляти об’єми скульптурного зображення. Предмети композиції можна витягнути або розширити по формі, надаючи їм необхідного виразу і характеру. Стилізація повинна торкнутись не окремих деталей або елементів натюрморту, а й охопити всю композицію в цілому. Трактовка предметів натюрморту в композиції може носити знаковий символічний характер, але при цьому, щоб їх можна було впізнати.

Студент повинен знати:
–     принципи і послідовність побудови рельєфу;
–     способи скорочення об’ємів геометричних тіл у рельєфі;
–     у чому особливість рельєфної площини;
–     від чого залежить величина кута між вертикальною і горизонтальною площинами та висотою рельєфного зображення;
–     як діє «закон сплющення» в процесі рельєфоутворення;
–     способи декоративного узагальнення у скульптурі.
Студент повинен вміти:
–     встановлювати основні співвідношення об’ємів рельєфу;
–     ліпити натюрморт з геометричних тіл у рельєфі.

Складові модульного оцінювання: оцінювання практичних робіт №3,4; оцінка за самостійну роботу №2.
Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №1,2; оцінка за семестровий перегляд; бали заохочень та стягнень.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Розділ III. Кругла скульптура.

Тема 1. Загальні відомості про глину. Вправи

Склад глини.Види глини, способи її добування, обробки і зберігання. Обладнання робочого місця.Способи ліплення з глини.Виготовлення керамічних виробів. Декорування керамічних виробів.

Практична робота №5: виліпити вазон для квітів способом стрічкового ліплення.

Послідовність ліплення вазона для квітів.

 1. За допомогою качалки розкачайте глиняний пласт, товщиною не менше 5мм.
 2. За шаблоном виріжте денце (кругле або квадратне).
 3. З цього ж пласта виріжте глиняну смужку – стінку вазона. Її довжина повинна дорівнювати периметру денця.
 4. Зліпіть «шов» стінок вазона за допомогою шлікеру, приліпіть таким же способом стінки вазона до денця.
 5. Протріть готовий виріб вологою губкою, задекоруйте його рельєфом.

Методичні поради до виконання практичного завдання

Глиняна маса, готова до роботи, схожа на тісто. Вона не повинна липнути до рук, а якщо прикласти до неї палець, мусить залишитись чіткий слід. Перш, ніж приступити до роботи, переконайтесь у тому, що глина не містить повітряних бульбашок. Для цього зліпіть із глини кулю і переріжте її стальним дротом. Якщо ж виявите у глині порожнини, промніть її, щоб порожнини зникли.

Література

 1. Горяинова О.В. Поделочные материалы / О.В. Горяинова. – Ростов-на Дону, 2005. – С.24-68
 2. Омеляненко Л. Опішнянська іграшка / Л.Омеляненко. – Полтава, 2006. – С.21-23

Питання до самоконтролю

 1. Які речовини входять до складу глини?
 2. Які є види глини?
 3. Як і де добувають глину, як зберігають?
 4. Як повинно бути обладнане робоче місце того, хто ліпить із глини?
 5. Які є способи ліплення з глини?
 6. Які є способи декорування керамічних виробів?

Тема 2. Формомодуль «яйце» та його трансформації. Вправи

Поняття про формомодуль.Трансформація кулі у яйце.Трансформації формомодуля «яйце» у зображення птахів, їжака, черепахи тощо.

Практична робота №6 : виліпити кулю і яйце. Пластилін, глина. Розмір 8-9 см

Методичні поради до виконання практичного завдання.

Щоб виліпити кулю, способом скачування пластичного матеріалу (глини, пластиліну) робіть однакової сили натискування на поверхню кулястої заготовки, поступово вирівнюючи її та прагнучи досягти однакової відстані від центру. Коли ви досягнете цієї умови – куля буде виліплена.

Яйце з кулі ліпіть способом розкачування від середньої лінії кулі в один бік, витягуючи з однієї півкулі таке загострення форми, яке можна буде вписати в силует овалу.

Сприймаючи об’ємну форму, аналізуйте її конструктивну основу, шукайте найсуттєвішу деталь, оскільки для того, щоб зрозуміти складну форму, її потрібно умовно спростити. Характер спрощення такий: виявіть у складній формі просте геометричне тіло – кулю чи яйце. Основним формомодулем є яйце, тобто природна універсальна форма, найбільш поширена у живому світі, адже з яйця вилуплюється на світ і пташеня, і тварина, і навіть людина народжується із яйцеподібної утроби матері. Взявши за основу яйцеподібну форму , ви зможете зробити його трансформації у зображення птахів, риби, їжака, черепахи тощо шляхом заміни деталей навколо основної форми.

Практична робота №7: виліпити півника-свищика способом вільного ручного ліплення.

Послідовність ліплення півника-свищика.

 1. Виліпіть з глини кульку, вдавіть вказівним пальцем і сформуйте «чашечку», зліпіть вареничок.
 2. З того боку, де буде голова, глину вдавіть і витягніть швидкими рухами вказівного пальця в шию, на її кінчику сформуйте голівку. Для гребеня додайте кульку глини, і від його розміру та форми залежить хто – півник чи курочка вийде.
 3. Очі виліпіть із дрібних круглих шматочків глини, а з продовгуватих – сережки для півника.
 4. Хвостик виліпіть у мундштук-свисток. Глину на мундштуці здавіть для ущільнення і кращого свистіння іграшки.
 5. Підставку виліпіть майже навпроти голови внизу тулубця. Ніжку свистунця робіть напівкруглою, вигнутою знизу.
 6. Наприкінці роботи проколіть мундштук для свистіння, по боках тулуба також проколіть дірочки для кращого свистіння.

Методичні поради до виконання практичного завдання.

Виготовити фігурку такої іграшки набагато простіше, ніж зробити її дзвінким свистуном. Інструментом для проколювання є дерев’яна паличка – стека. Ззаду крізь мундштук-хвостик зробіть основну дірочку для свистіння , на тулубці – ще дві дірочки, і перевірте чи свистить. Пам’ятайте, що чистота свисту залежить значною мірою від того, як ви ретельно вигладите внутрішню поверхню кульки-тулубця. Чим свистунець менший, тим свист голосніший. Для того, щоб навчитись правильно проколювати, потренуйтесь виліплюючи лише тулубці з хвостиком. На них і робіть проколи у мундштуці та на тулубці. Спробуйте свистіти на сирому виробі.

Література

 1. Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 50-55
 2. Омеляненко Л. Опішнянська іграшка / Л.Омеляненко. – Полтава, 2006. – С.21-23

Питання до самоконтролю

 1. Що таке формомодуль?
 2. Як виліпити яйцеподібну форму? Чим відрізняється яйцевидна форма від кулі?
 3. Як виліпити курча? Як трансформувати форму курчати у форму сороки?
 4. Які зміни мають відбутися з яйцеподібною формою для створення образів птахів, риби, їжака, черепахи жука тощо?

Тема 3. Анімалістична скульптура

На самостійне вивчення: практична робота №3. (Див. комплекс самостійної роботи)

Практична робота№8: виліпити іграшку «козлик» чи «баранчик». Матеріал : глина. Розмір 9-10см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Зкачайте з глини круглу грудочку.
 2. Розплющіть її і скрутіть у трубочку або накрутіть на паличку. Паличка має бути чистою і вологою.
 3. Один край цієї глиняної трубки заліпіть плескатим шматочком глини, витягніть з неї шию, голову і вуха. Вуха виліпіть із маленьких шматочків глини.
 4. Ножиком або стекою розріжте мордочку надвоє (ротик).
 5. Стекою проколіть очі, ніздрі, вуха, промалюйте гриву.
 6. Із окремих шматочків глини зробіть передні і задні ніжки.
 7. Тепер вийміть паличку і закрийте глиною другий край тулубця.

Практична робота№9: виліпити іграшку «зайчик»,«собачка» чи «коник». Матеріал: глина. Розмір 9-10см

Послідовність виконання практичного завдання подібна до практичної роботи №8.

Література

 1. Омеляненко Л. Опішнянська іграшка / Л.Омеляненко. – Полтава, 2006. – С.23-26

Тема 4. Анімалістичні мотиви у рельєфі

Практична робота №10: виліпити стилізоване рельєфне зображення птаха, риби, тварини, жука, метелика тощо.
Матеріал :пластилін. Розмір 15-15см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Виконайте лінійний ескіз майбутнього рельєфу.
 2. Покрийте тверду основу тонким шаром (2-3 мм)скульптурного пластиліну.
 3. Перенесіть лінійний малюнок рельєфу на пластиліновий плінт .
 4. Набреріть основні товщини рельєфу, постійно порівнюючи їх між собою по висоті.
 5. Опрацюйте деталі рельєфу, загладьте .

Література
Красноголовець О.С. Основи скульптури : навч. посібник / О.С. Красноголовець. – Київ : Знання. – 2008. – С. 136-144

Питання до самоконтролю

 1. Що таке плінт та його призначення?
 2. Що таке скульптурний каркас та його призначення?

Студент повинен знати:
–     види глини, способи її обробки, добування і зберігання;
–     прийоми декоративно-стилізованого узагальнення фігури тварини чи птаха;
–     що таке формомодуль;       -що таке плінт та його призначення;
–     що таке скульптурний каркас та його призначення.
Студент повинен вміти:
–     виявляти об’єм та форму фігури тварини чи птаха через трьохвимірну пластичну форму;
–     використовувати прийоми узагальнення у ліпленні анімалістичної скульптури.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт №5-10; оцінка за самостійну роботу №3.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №4

Тема 5. Загальні відомості про гіпс. Відливання найпростішої гіпсової форми

На самостійне вивчення: практична робота №4. (Див. комплекс самостійної роботи.)

Гіпс як матеріал для скульптури. Особливості підготовки гіпсового розчину для відливання. Технологія виготовлення однокускової гіпсової форми. Технологія відливання гіпсової моделі за допомогою гіпсової форми. Способи декорування та реставрації виробів з гіпсу.

Практична робота №11: відлити однокускову форму з анімалістичного рельєфу. Гіпс.

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Підготуйте до відливання анімалістичний рельєф: загладьте, зачистіть; при необхідності, змастіть технічним вазеліном, щоб попередити злипання рельєфу з формою.
 2. Зробіть опалубку (огорожу, бортик) навколо гіпсової форми заввишки 2-3см над самою виступаючою точкою рельєфу. Опалубкою може бути стрічка картону, дерев’яні чи металеві планки. Щоб вона не розсувалася при заливанні гіпсу закріпіть її смужкою гуми чи збийте іззовні, заліпіть усі щілини.
 3. Підготуте до відливання гіпсовий розчин.
 4. Залийте розчин у форму.
 5. Через 30 хв. звільніть форму від опалубки, очистіть, поставте сушити.

Література

 1. Щипанов А.С. Юным любителям кисти и резца / А.С. Щипанов. – Москва : Просвещение, 1981. – С. 68-70.

Питання до самоконтролю

 1. Як підготувати гіпсовий розчин для відливання?
 2. Як виготовити найпростішу однокускову гіпсову форму?
 3. Як відлити рельєф з гіпсу за допомогою гіпсової форми?
 4. Як можна відреставрувати пошкоджені вироби з гіпсу?

Тема 6. Формомодуль «конус». Геометризована стилізація постаті людини

Практична робота №12: виліпити стилізоване зображення жіночої постаті «Господиня» на основі формомодуля «конус». Глина, розмір 18-20 см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Розкачайте з кульки пласт глини товщиною близько 4-5 мм.
 2. Згорніть пустотілий конус (основу, низ жіночої постаті) у вигляді спіднички.
 3. Сформуйте за тим же принципом коротший конус (тулуб) і приліпіть його до спіднички вершиною вниз, закріпіть шлікером на талії.
 4. Сформуйте два конуси меншого розміру – рукава – приліпіть до постаті руки. Долоні виліпіть із розплющеної кульки, за допомогою ножа розріжте пальці.
 5. Залежно від того, що буде в руках, по-різному їх складайте. Курка чи півень, немовля в сповитку, букет квітів, сніп жита, порося чи баранчик, рушник з хлібом-сіллю – основні предмети, які тримає господиня.
 6. Сформуйте з глини кульку – голову, оформіть деталі обличчя, волосся. З маленької грудочки глини виліпіть ніс, натисканням пальця сформуйте надбрівні дуги і місце для очей. Брови можна виліпити з тонких шматочків глини. Очі зробіть з дрібних кульок глини або проколіть гострою стекою. Вуха сформуйте з дугоподібних валиків глини, а волосся з двох плескатих шматочків глини, які покладіть на голівку, як зачіску з проділом.
 7. У дівчат на голові виліпіть вінок з квітів або колосків. З двох або трьох тонесеньких качалочок глини виліпіть коси. До вінка прикріпіть кілька смужок глини, які після розфарбовування стануть стрічками. Молодицям сформуйте зачіску у вигляді викладених на голівці кіс чи пов’яжіть хусткою.
 8. «Одягніть господиню» у жилетку, фартушок тощо. Складки, оборки виріжте із тонко розкачаного пласта глини, закріпіть на постаті в потрібному місці за допомогою стеки і рідкого розчину глини. Візерунки на одязі видавіть за допомогою фактурних інструментів.

Практична робота №13: виліпити стилізоване зображення чоловічої постаті «Господар» на основі формомодуля «конус». Глина, розмір 18-20 см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Сформуйте пустотілий конус (основу, низ чоловічої постаті ) у вигляді широких штанів.
 2. Сформуйте за тим же принципом тулуб, з кульки – голову. Наліпіть вуса, чуб. За головний убір служить смушкова шапка. Прикріплюючи шапку чи кашкет, підкладайте під нього шматочок глини, бо без неї головні убори відпадають в процесі сушіння. Можна зліпити на голові чоловічої фігурки оселедець.
 3. Сформуйте за тим же принципом два конуси меншого розміру – рукава – приліпіть до постаті руки. Долоні виліпіть із розплющеної кульки, за допомогою ножа розріжте пальці. Приступаючи до формування рук, спочатку зробіть той предмет, який триматиме в руках господар. Можливо це гармонь, сопілка, бандура.
 4. Вишита сорочка і шаровари, свитка – у такому одязі зображують чоловічі скульптурки.«Одягніть господаря» у жилетку, підпережіть поясом тощо. Візерунки на одязі видавіть за допомогою фактурних інструментів.

Письмове опитування з теоретичного матеріалу до модуля №2, 3.

Література

 1. Омеляненко Л. Опішнянська іграшка / Л.Омеляненко. – Полтава, 2006. – 27-31

Питання до самоконтролю

 1. Як передати емоції людини засобами скульптури?
 2. Як за допомогою формомодуля «конус» можна виконати стилізоване зображення постаті людини?

Студент повинен знати:
–   особливості гіпсу як матеріалу для скульптури;
–   технологію формовки та відливу з гіпсу;
–   про значення конусної форми у найпростішому способі зображення постаті людини.
Студент повинен вміти:
–   відливати з гіпсу найпростішу одно кускову форму;
–   виконувати стилізоване зображення постаті людини на основі формомодуля «конус».

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт №11-13; оцінка за самостійну роботу №4; оцінка за письмове опитування з теоретичного матеріалу.

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Розділ IV. Ліплення з солоного тіста.

Тема 7. Матеріали, інструменти, підготовка тіста

Матеріали та інструменти для ліплення з солоного тіста.Рецептура та технологія замішування солоного тіста.

Практична робота №14: виліпити способом ручного ліплення курочку, півника і двох курчат для Великодньої композиції.   Солоне тісто, розмір 4-6 см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Для тулуба курочки скачайте кульку потрібного розміру. Витягніть хвостик, злегка притиснувши його руками. За допомогою ножа проріжте на хвостику пір’ячко.
 2. Голівку виліпіть за допомогою кульки потрібного розміру. З’єднайте голову і тулуб курочки за допомогою зубочистки.
 3. Виліпіть гребінець із трьох маленьких кульок, прикріпіть дзьоб, намітьте очі.
 4. Із двох невеликих кульок виліпіть крила, ножем проріжте пір’я, з’єднайте їх із тулубом, попередньо змочивши місця з’єднання водно-клейовим розчином. Притисніть, щоб крила   міцно приклеїлись, інакше вони сповзуть.
 5. Прикрасьте виріб деталями. Півник повинен бути з борідкою, курочка може бути з бантиком чи намистом.
 6. Після висихання виробу (5-6 днів) можете розписати виріб гуашшю чи акрилом.

Література

 1. Шухова С. Поделки из всякой всячины / С.Шухова. – Москва, 2005. – С.17-19
 2. Мордак Е. Стильные украшения. Шаг за шагом / Е.Мордак. – Харьков, 2007. – С.18-19

Питання до самоконтролю

 1. Які інструменти необхідні для ліплення з солоного тіста?
 2. Які є рецепти для замішування солоного тіста для ліплення?
 3. Як сушити та запікати готові вироби з солоного тіста?

Тема 8. Ліплення композицій

На самостійне вивчення: практична робота №5.(Див. комплекс самостійної роботи.)

Практична робота №15: виліпити постаті людей «Адам і Єва». Солоне тісто, 15-18 см

Послідовність виконання практичного завдання.

 1. Виліпіть два тулуби із конусоподібних ковбасок.
 2. Нижню частину тулуба злегка проріжте ножем для імітації ніжок.
 3. Одній із постатей надайте жіночого вигляду, позначивши талію.
 4. Скатайте кульки для голови і з’єднайте з тулубом, змочивши місце з’єднання водно-клейовим розчином. Оформіть обличчя і волосся.
 5. Для виготовлення рук скатайте ковбаску потрібного розміру, розріжте навпіл, щоб вийшло дві руки. Приєднайте руки до тулуба.
 6. Висушіть вироби.

Практична робота №16: виліпити постаті людей та додаткові елементи для створення композиції на вибрану тему. Солоне тісто.

Орієнтовний перелік тем для створення композицій з солоного тіста: за мотивами українських народних пісень, прислівїв та приказок;. за мотивами «Енеїди» І.Котляревського; за мотивами «Лісової пісні» Л.Українки; за мотивами літературних творів сучасних авторів.

Послідовність виконання практичного завдання

 1. Оберіть сюжет.
 2. Виконайте ескіз композиції в кольорі.
 3. Виліпіть постаті людей.
 4. Виліпіть додаткові елементи композиції (постаті тварин, посуд, інструменти тощо).
 5. Розфарбуйте деталі композиції з солоного тіста.
 6. Приклейте елементи композиції на основу.

Тестове опитування з теоретичного матеріалу.

Література

 1. Шухова С. Поделки из всякой всячины / С.Шухова. – Москва, 2005. – С.17-19
 2. Мордак Е. Стильные украшения. Шаг за шагом / Е.Мордак. – Харьков, 2007. – С.18-19

Питання до самоконтролю: .Як можна прикрасити вироби з солоного тіста?

Студент повинен знати:
–     особливості матеріалів для замішування тіста для ліплення та вимоги до них;
–     про інструменти для роботи з солоним тістом;
–     рецептуру підготовки солоного тіста;
–     особливості сушіння та запікання готових виробів.
Студент повинен вміти:
–     замішувати солоне тісто для ліплення;
–     ліпити оригінальні об’ємні композиції;
–     сушити та декорувати готові вироби.

Складові модульного оцінювання: оцінювання аудиторних практичних робіт №14-16; оцінка за самостійну роботу №5; оцінка за тестове опитування з теоретичного матеріалу.

Складові семестрової оцінки: оцінки за навчальні модулі №3-5; оцінка за семестровий перегляд; бали заохочень та стягнень. (Середня оцінка).

Параметри оцінювання практичних робіт студентів

 1. Вміння враховувати технологічні властивості і можливості пластичних матеріалів.
 2. Компонування трьохвимірної об’ємної форми у просторі.
 3. Вміння працювати «від загального до окремого», узагальнювати.