ОХОРОНА ПРАЦІ (методичний пакет)

Методичний пакет для студентів з дисципліни “Охорона праці”

Укладач – спеціаліст вищої категорії, старший викладач  Харлан Н.П.

Метою вивчення дисципліни є  формування системи знань про правові засади організації безпечних умов праці на виробництві.

Завдання вивчення дисципліни полягає у набутті студентами знань, умінь  ефективно вирішувати завдання професійної діяльності з обов’язковим урахуванням вимог охорони праці та гарантуванням збереження життя, здоров’я та працездатності працівників у професійної діяльності.

 Зміст  навчальних  модулів

Навчальний модуль  № 1

         Розділ  I. Правові та організаційні Запитання охорони праці. Закон України  «Про охорону праці»

Тема заняття 1. Вступ. Загальні Запитання охорони праці.

1.Сучасний стан охорони праці в Україні.
2.Основні розділи дисципліни.
3.Основні терміни та визначення в галузі охорони праці.
4.Класифікація шкідливих та небезпечних виробничих чинників.

Література
1.Конституція України від 28.06.1996.-К.,1996.
2.Грищук М.В. Основи охорони праці. – К.,2007.- С.29-32.
3. Людина і праця: Довідник з правових питань.-К.,1997.-336 с.

Запитання до самоконтролю

 1. Розкрийте соціальне та економічне значення охорони праці в Україні.
 2. Назвіть основні етапи розвитку охорони праці.
 3. Назвіть основні статистичні дані з питань охорони праці у світі, Україні, області.
 4. Назвіть основні завдання курсу «Основи охорони праці».

Самостійна робота №1 Тема. Правові та організаційні Запитання охорони праці. (див. комплекс  самостійної  роботи).

Тема  заняття 2.  Правові та організаційні основи охорони праці

 1. Конституційні засади охорони праці в Україні.
 2. Закон України «Про охорону праці.»
 3. Основні принципи державної політики України в галузі охорони праці.
 4. Обов’язки працівників щодо додержання вимог нормативно – правових з охорони праці.
 5. Відповідальність посадових осіб і працівників за порушення законодавства про охорону праці.

Література

 1. Конституція України від 28.06.1996. – К., 1996.
 2. Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про охорону праці» від 21 листопада 2002 р. № 229 – IV.
 3. Грищук  М.В. Основи охорони праці. – К., 2007. – 240с.-С. 33 – 44.

Запитання   для самоконтролю

 1. Назвіть статті Конституції України, що стосуються питань охорони праці.
 2.  Які закони України регламентують Запитання з охорони праці?
 3. До яких видів відповідальності притягують винних у порушенні законодавства про охорону праці?

Тема заняття 3.  Правові основи охорони праці. Нормативно-правові акти з охорони праці.  Державне управління  охороною   праці, державний нагляд і громадський контроль за охороною праці.

1. Нормативно-правові акти з охорони праці (НПАОП).
2. Стандарти в галузі охорони праці. Система стандартів безпеки (ССБП).
3. Система державного управління охороною праці в Україні. Компетенція та повноваження органів державного управління охороною  праці.
4. Органи державного нагляду з охороною праці, їх основні повноваження і права.
5. Громадський контроль за дотриманням законодавства про охорону праці.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 38-57.
2. Закон  України «Про охорону праці».

Запитання  до самоконтролю
1. Які органи мають право здійснювати державний нагляд за охороною    праці, які їх основні повноваження та права?
2. Хто здійснює громадський контроль  за додержанням законодавства з охорони праці? Які їх основні обов’язки та права?

Тема заняття 4. Організація охорони праці на підприємстві

1. Структура, основні функції і завдання управління охороною праці в організації.
2. Служба організації праці підприємства, основні завдання, функції. Права і обов’язки працівників служби організації підприємства.
3. Комісія з питань організації підприємства. Основні завдання та права комісії. Регулювання питань організації праці  у колективному договорі.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 33-44.
2. Закон  України «Про охорону праці».

Запитання  до самоконтролю
1.  Які основні функції та завдання управління охороною праці та яким чином вони реалізуються?
2. Сформулюйте основні положення щодо служби охорони праці.
3. Сформулюйте основні положення щодо комісії з питань охорони праці підприємства.

Тема заняття 5. Практична робота № 1«Паспортизація санітарно- технічного стану умов і охорони  праці.»

Завдання до виконання
1.Ознайомитися з основними завданнями, метою та змістом   атестації робочих місць (законспектувати теоретичний матеріал).
2. З’ясувати кольори, знаки безпеки та сигнальні розмітки.
3.Провести  атестацію робочого місця за умовами праці.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 33-44.
2. Закон  України «Про охорону праці».

Тема заняття 6.Проведення навчання з питань охорони праці в закладах культури та мистецьких закладах.  Практична робота № 2  «Інструктаж з охорони праці на робочому місці.»

Завдання до виконання
Ознайомитися з «Типовим положенням про навчання, інструктаж і перевірку знань працівників з питань  охорони праці».
З’ясувати види інструктажів та методикою проведення перевірки.
Ознайомитися з формою журналу  реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
Розробити зміст первинного  інструктажу  з питань охорони праці  на робочому місці.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 33-44.
2. Закон  України «Про охорону праці».
3. Наказ Комітету по нагляду за  охороною праці України 17.02.1999р. № 27
4. НПАОП 0.00-4.09-07 «Типове положення про комісію з питань охорони праці підприємства». Наказ Держгірпромнагляду від  21.03.2007 р. № 55.
5. НПАОП 0.00-4.11-07 «Типове положення про діяльність уповноважених найманими працівниками осіб з питань охорони праці». Наказ Держгірпромнагляду від 21.03.2007 р. № 56.
6. НПАОП 0.00-4.12-05 «Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці від  26.01.2005 № 15.
7. НПАОП 0.00-4.15-98 «Положення про розробку інструкцій з охорони праці». Наказ Держнаглядохоронпраці  від 29.01.1998 р. № 9.

Самостійна  робота №2

Тема.  Навчання з питань охорони праці.  (див. комплекс  самостійної  роботи).

Студент повинен знати:
–          основні законодавчі акти про охорону праці;
–          управління охороною праці, громадський контроль з охорони праці.
Студент повинен вміти:
–         оцінити відповідність санітарно-гігієнічних умов праці нормам;
–          провести інструктаж на робочому місці з питань захисту від шкідливих факторів.

Модульна контрольна робота № 1.

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Критерії оцінювання МКР № 1- №3  (див. додаток 1)

Складові модульного оцінювання № 1

 • Практична робота № 1«Паспортизація санітарно-технічного стану умов і охорони  праці»
 • Практична робота № 2 «Інструктаж з охорони праці на робочому місці.»
 • Самостійне  вивчення:

Самостійна робота №1Тема. Правові та організаційні Запитання охорони праці.

Самостійна  робота №2 Тема.  Навчання з питань охорони праці.

Модульна контрольна робота №1.

 Навчальний модуль 2

Розділ II. Основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії 

Тема заняття 7.  Профілактика травматизму та професійних захворювань. Основи фізіології та гігієни праці.

1.  Виробничі травми, професійні захворювання, нещасні випадки виробничого характеру; причини їх виникнення.
2. Основні заходи по запобіганню травматизму та професійним захворюванням.
3. Основи фізіології праці. Гігієна праці, її значення.
4. Чинники, що визначають санітарно-гігієнічні умови праці.
5. Загальні підходи до оцінки умов праці та забезпечення належних, безпечних і здорових умов праці.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 58-74.

 Запитання до самоконтролю
1. Які основні положення законодавства в галузі гігієни праці?
2. Які основні чинники, що впливають на працездатність?

Тема заняття 8.     Повітря робочої зони.

Практична робота № 3«Визначення повітрообміну при загально обмінній вентиляції в закладах культури та мистецьких закладах)

1. Мікроклімат робочої зони. Заходи та засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
2. Склад повітря робочої зони:  джерела забруднення шкідливими речовинами. Гранично допустимі концентрації (ГДК) шкідливих речовин.
3. Вентиляція. Види вентиляції. Природна вентиляція. Системи штучної вентиляції.
4. Практична робота № 3 «Визначення повітрообміну при загально обмінній вентиляції (в закладах культури та мистецьких закладах)».

Література
1. Грищук М.В. Основи охорони праці – К.,2007. – С. 75-79.
2. Інструкція до практичної роботи.

Практична робота № 3 «Визначення повітрообміну при загально обмінній вентиляції (в закладах культури та мистецьких закладах).»

Завдання до виконання

 1. Ознайомитися з теоретичним матеріалом.
 2. Розрахувати  вентиляційний об’єм та інтенсивність вентиляції. (згідно таблиці 1, відповідно до варіанта)
 3. Дати відповіді на запитання.

Тема заняття 9.   Повітря робочої зони. Практична робота №4 «Метеорологічні  умови виробничого  середовища»

1. Вплив параметрів мікроклімату робочої зони на фізіологічний стан працівників.
2.Засоби нормалізації параметрів мікроклімату.
3. Практична робота №4 «Метеорологічні умови виробничого середовища»

Література
1. Грищук М.В. Основи охорони праці – К.,2007. – С. 75-79.
2. Інструкція до практичної роботи.

Тема заняття 10. Практична робота № 5 «Освітлення виробничих приміщень в закладах культури та мистецьких закладах»

1. Основні світлотехнічні величини.
2. Провести класифікацію виробничого освітлення: природне, штучне, сумісне.
3. Вибравши розряд зорової роботи, провести розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення.

Література
1. Грищук М.В. Основи охорони праці – К., 2007. – С. 79-80.
2. Інструкція до практичної роботи.

 Самостійна робота №3. Тема. Освітлення в закладах культури та мистецьких закладах.   (див. комплекс  самостійної  роботи).

Тема заняття11.   Вібрація.  Шум, ультразвук та інфразвук.

1. Джерела, класифікація і характеристики вібрацій.
2. Типові заходи та засоби колективного та індивідуального захисту від    вібрацій.
3. Параметри звукового поля: звуковий тиск, інтенсивність, частота,  потужність джерела звука .
4. Класифікація шумів за походженням, за характером, спектром.
5. Методи та засоби колективного та індивідуального захисту від шуму.
6. Інфразвук та ультразвук. Основні методи  та засоби захисту від  ультразвуку та інфразвуку.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 80-81.
2. Ткачук К.Н., Халімовський М. О., Зацарний В. В. Основи охорони праці: підручник – 2-е вид. /К. Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. –  448 с.

Самостійна робота №4. Тема. Електромагнітні поля та випромінювання. (див. комплекс  самостійної  роботи).

Тема заняття 12. Електромагнітні поля та випромінювання

1.Електромагнітні поля та випромінювання  радіочастотного діапазону. Захист від них.
2. Випромінювання оптичного діапазону, їх особливості і захист від них.
3.Іонізуюче випромінювання: класифікація і особливості використання.        Методи та засоби захисту у виробничих умовах.

Література
1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 82-85.
2.Ткачук К.Н., Халімовський М.О., Зацарний В.В. Основи охорони праці: підручник – 2-е вид. /К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. –  448с

Запитання до самоконтролю
1. Як класифікують електромагнітні поля і випромінювання?
2.Як впливають на організм людини різні види  електромагнітних випромінювань?
3.Які заходи та засоби безпеки використовуються для захисту від іонізуючого  випромінювання?

Студент повинен знати:
– складові безпечності технологічного процесу;
– методи захисту від шуму, вібрацій, іонізуючих випромінювань.
Студент повинен вміти:
– скласти заходи по нормалізації мікроклімату на виробництві;
–  провести розрахунок штучного освітлення виробничого приміщення в закладах культури та мистецьких закладах.

Модульна контрольна робота № 2

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань із застосування програми  Booleantestingsystems.

Складові модульного оцінювання № 2

Практична робота № 3 «Визначення повітрообміну при загально обмінній вентиляції (в закладах культури та мистецьких закладах
Практична робота № 4 «Метеорологічні  умови виробничого  середовища.»
Практична робота № 5 «Освітлення виробничих приміщень в закладах культури та мистецьких закладах.»

Самостійне  вивчення:
Самостійна робота №3  Тема. Освітлення в закладах культури та мистецьких закладах.
Самостійна робота №4  Тема. Електромагнітні поля та випромінювання.

 Навчальний модуль 3

Розділ III. Електробезпека. Пожежна безпека.

Тема заняття 13. Основи виробничої безпеки. Електробезпека

 1. Дія електричного струму на організм людини.
 2. Чинники, що впливають на наслідки ураження електричним струмом.
 3. Електричні травми. Надання першої допомоги при ураженні електричним струмом.

Література

 1. Грищук М. В. Основи охорони праці . – К., 2007 –  С. 97-99.

Запитання до самоконтролю
1.Які основні причини нещасних випадків від дії електричного струму?
2.Як захиститися від ураження електричним струмом?
3. Як виявити наявність електричного струму в мережі?

 Самостійна робота №5. Тема. Основи виробничої безпеки. Електробезпека. (див. комплекс  самостійної  роботи).

Тема заняття 14. Практична робота № 6 «Правила безпечної роботи з електроприладами  в закладах культури та мистецьких закладах»

1. Ознайомитись з чинниками, від яких залежить ступінь ураження  електричним струмом.
2. З’ясувати технічні засоби електробезпечності.
3. Скласти можливий набір одночасного ввімкнення електроприладів.
4. Практична робота №6.

Завдання до виконання
1. Ознайомтесь з теоретичним матеріалом. Зверніть увагу на перелік чинників, від яких залежить ступінь ураження електричним струмом.
2. З’ясуйте технічні засоби електробезпечності та поділ приміщень за рівнем електронебезпеки (дані занесіть до конспекту).
3. З’ясуйте шляхи захисту електрообладнання.
4. Складіть набір одночасного ввімкнення п’яти електроприладів, перелік яких наведено у таблиці, з максимальним навантаженням у вітку електромережі з напругою 220 В та із запобіжником в 15 A.

Тема заняття 15. Основи пожежної профілактики  на виробничих об’єктах

1. Основні поняття і визначення пожежної безпеки.
2.  Показники вибухопожежонебезпечних властивостей  матеріалів і речовин.
3. Класифікація вибухонебезпечних та  пожежонебезпечних приміщень і зон.
4. Пожежна сигналізація.
5. Забезпечення та контроль стану пожежної безпеки на виробничих об’єктах.

Література
1. Грищук М.В. Основи охорони праці – К.,2007. – С. 97-104.

Запитання до самоконтролю
 1.Який поділ речовин та матеріалів за вибухонебезпечністю?
2.Яка існує класифікація приміщень за вибухонебезпечністю?

Тема заняття 16.Практична робота № 7 «Первинні засоби пожежогасіння  в закладах культури та мистецьких закладах»

1. Вивчення питань пожежної безпеки працівниками.
2. З’ясувати дії персоналу при виникненні пожежі.
3. Провести вибір типу  вогнегасника.
4. Дати відповіді на запитання:
1. Перелічіть основні причини пожеж.
2. Перелічіть небезпечні та шкідливі чинники, пов’язані з пожежами.
3. Назвіть умови необхідні для виникнення пожежі (горіння).
4. Що таке горіння?  Перелічіть різновидності горіння.
5. Вкажіть поділ речовин та матеріалів за горючістю. Наведіть приклади.
6. Що розуміють під пожежною безпекою об’єкта?
7. Які є способи припинення горіння та основні вогнегасні речовини?
8. Перелічіть первинні засоби  пожежогасіння.
9. Які види вогнегасників вам відомі?
10.Вкажіть порядок дій у разі виявлення пожежі.

Студент повинен знати:
–          основні правила безпечної експлуатації електроустановок:електрозахисті засоби і заходи;
–          законодавчу і нормативно-правову базу пожежної безпеки;
–          системи попередження пожеж.
Студент повинен вміти:
–         – оцінити пожежонебезпечність об’єкта ;
–         – визначити необхідні технічні рішення системи попередження пожежі

Модульна контрольна робота № 3.

Модульна контрольна робота проводиться у формі тестових завдань

 Складові модульного оцінювання № 3

Практична робота № 6 «Правила безпечної роботи з електроприладами  в закладах культури та мистецьких закладах».
Практична робота № 7 «Первинні засоби пожежогасіння  в закладах культури та мистецьких закладах»
Самостійне  вивчення:

Самостійна робота №5Тема. Основи виробничої безпеки. Електробезпека.

Модульна контрольна робота № 3.

 Теми для самостійного вивчення

 Самостійна робота №1Тема. Правові та організаційні питання охорони  праці.

Самостійна  робота №2 Тема.  Навчання з питань охорони праці.

Самостійна робота №3  Тема. Освітлення в закладах культури  та мистецьких закладах.

Самостійна робота №4  Тема. Електромагнітні поля та випромінювання.

Самостійна робота №5 Тема. Основи виробничої безпеки. Електробезпека.

Критерії оцінювання дисципліни «Охорона праці»

Рівні навчальних досягнень Бали Загальні критерії оцінювання навчальних досягнень студентів

I.

Початковий

 

1 Студент може розрізняти об’єкт вивчення і відтворити деякі його елементи.
2 Студент фрагментарне відтворює незначну частину навчального матеріалу, має нечіткі уявлення про об’єкт вивчення, виявляє здатність елементарно викласти думку.
3 Студент відтворює менш як половину навчального матеріалу; з допомогою вчи­теля виконує елементарні завдання.

II.

 Середній

 

 

4 Студент з допомогою вчителя відтворює основний навчальний матеріал, може повторити за зразком певну операцію, дію.
5 Студент розуміє основний навчальний матеріал, здатний з помилками й нето­чностями дати визначення понять, сформулювати правило.
6 Студент виявляє знання й розуміння основних положень навчального матеріа­лу. Відповідь його правильна, але недостатньо осмислена. 3 допомогою вчи­теля здатний аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки. Вміє застосовувати знання при виконанні завдань за зразком.

 Достатній

 

 

7 Студент правильно, логічно відтворює навчальний матеріал, розуміє основопо­ложні теорії і факти, вміє наводити окремі власні приклади на підтвердження певних думок, застосовує вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, част­ково контролює власні навчальні дії.
8 Знання учня є достатньо повними, він застосовує вивчений матеріал у стан­дартних ситуаціях, уміє аналізувати, встановлювати найсуттєвіші зв’язки і залежність між явищами, фактами, робити висновки, загалом контролює власну діяльність. Відповідь його повна, логічна, обґрунтована, хоч і з де­якими неточностями.
9 Студент досить добре володіє вивченим матеріалом, застосовує знання в дещо змінених ситуаціях, уміє аналізувати і систематизувати інформацію, викори­стовує загальновідомі докази у власній аргументації.

IV.

Високий

 

 

10 Студент має глибокі і міцні знання, здатний використовувати їх у практичній діяльності, робити висновки. При цьому він може припускатися незначних огріхів в аргументації думки тощо.
11 Студент на високому рівні володіє узагальненими знаннями в обсязі та в межах вимог навчальних програм, аргументовано використовує їх у різних ситуаціях, уміє знаходити інформацію та аналізувати її, ставити і розв’язувати проблеми.
12 Студент має системні глибокі знання в обсязі та в межах вимог навчальних програм, усвідомлено використовує їх у стандартних та нестандартних ситуа­ціях. Уміє самостійно аналізувати, оцінювати, узагальнювати опанований ма­теріал, самостійно користуватися джерелами інформації, приймати рішення.

 Рекомендована література

Базова

1. Грищук М.В. Основи охорони праці. – К.,2007. – 240 с.

2. Русаловський А.В. Правові та організаційні Запитання охорони праці: навч. посібник.- 4-е вид. доп. і перероб. – К.: Ун-т «Україна», 2009 .- 295 с.

Допоміжна

 1. Основи охорони праці[Текст]: підручник. – 2-е вид / К.Н. Ткачук, М.О. Халімовський, В.В. Зацарний та ін. – К.: Основа, 2006. – 448 с.
 2. Жидецький В.Ц. Основи охорони праці[Текст]:. – Львів : Афіша, 2002. – 320 с.

3. Москальова В.М. Основи охорони праці [Текст]. – К., 2005.

4. Гандзюк М.П. та ін. Основи охорони праці [Текст] / Гандзюк М.П., Желібо Є.П., М.О. Халімовський. – К.: Каравела,2004. – 408с

5.  Сєріков Я.О. Основи охорони праці [Текст]: навч. посібник. – Харків: ХНАМГ, 2007. – 227 с.

Інформаційні ресурси

1. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi – Вся база «Законодавство України».

2. http://www.dnop.kiev.ua/ – Державний комітет України з нагляду за охороною праці.

3. http://document.org.ua/dnaop/index.php  Реєстр ДНАОП. Перелік нормативних актів зохорони праці.

4. www.abrakitov.narod.ru Абракітов В.Е. Безпека життєдіяльності, екологія таохорона праці: Енциклопедичний словник.

enpuir.npu.edu.ua/.