Організація потоків і масивів документів

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Розробник – Н.Г.Коблиця, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

ЗМІСТ НАВЧАЛЬНИХ МОДУЛІВ

III семестр

Навчальний модуль № 1

Тема 1. Вступ. Документні потоки, масиви та фонди як складові документної комунікації

 1. Предмет, мета, завдання, зміст, структура навчальної дисципліни «Організація потоків і масивів документів», її значення в підготовці фахівця бібліотечної справи.
 2. Суть і значення понять «документний ресурс» (ДР), «документний потік» (ДП), «документний масив» (ДМ),»документний фонд» (ДФ).
 3. Ознаки, властивості та функції документного потоку та документного масиву.

Самостійна робота № 1. Складання термінологічного словника на основі вивченої теми (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М.П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.5-22.
 2. Лісіна С. О. Документні ресурси [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. О. Лісіна. – Львів, 2013. – C. 9 -25 ; 73 – 100. – (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 1).
 3. Соляник А.А. Документні потоки та масиви : навч. посіб. / А.А. Соляник ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2000. Розд. 1, 1.1 – 1.4.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке співвідношення понять «документний потік», «документний масив», «документний фонд», «докуме­нтні ресурси»?
 2. Яка відмінність між поняттями «документний» та «документальний»?
 3. Які є фактори зовнішнього середовища, що впливають на функціонування ДП та М як системи?
 4. Які спільні та відмінні ознаки документ­них потоків та масивів?
 5. В чому сутність атрибутивних та прагматич­них властивостей ДП та М?
 6. Які функції ДП та М, обґрунтувати їх розпо­діл на зовнішні та внутрішні?

Тема 2. Документні фондиспеціалізованих документних систем

 1. Архівні документні фонди. Еволюція архівів. Засади формування архівного фонду.
 2. Документні фонди музеїв та виставок. Розвиток музейної справи.
 3. Виникнення та розвиток центрів науково-технічної інформації . Система НТІ в Україні.
 4. Особливості електронних ресурсів. Електронні бази даних. Електронна бібліотека.

Самостійна робота2. Зробити порівняльну характеристику документних фондів спеціалізованих документних систем (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М.П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.5-22.
 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 2000. – С. 96-116.
 3. Лісіна С. О. Документні ресурси [Електронний ресурс]: навч. посіб. / С. О. Лісіна. – Львів, 2013. – С. 174 – 221. – (Сер. «Інформація. Комунікація. Документація» ; вип. 1).

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні принципи формування архівного фонду?
 2. Які критерії відбору документів до архіву?
 3. Яка документація зберігається у архівах?
 4. Які є види архівів?
 5. Які терміни зберігання для архівів визначає законодавство?
 6. Як ви розумієте поняття «музейний предмет», «легенда», «музейна колекція», «музейний фонд»?
 7. Які основні функції музею?
 8. Коли виникли інформаційні центри як самостійні соціальні інститути?
 9. Яка історія розвитку НТІ?
 10. Які особливості функціонування НТІ порівняно з бібліотеками?
 11. Що таке «електронний ресурс», «електронне видання»?
 12. Які є види електронних ресурсів?
 13. Як за статусом поділяються електронні ресурси?
 14. Порівняти типологічні ознаки електронних документів з документами на паперових та мікроносіях.
 15. Що містить поняття «Національна електронна бібліотека»?
 16. Які переваги електронної бібліотеки?

Тема 3. Бібліотечні фонди – основа діяльності бібліотек

 1. Бібліотечний фонд : поняття, функції, властивості, основні параметри.
 2. Характеристика складу документного фонду бібліотек.
 3. Поняття про основний, підсобний і спеціалізовані фонди.
 4. Склад і класифікація бібліотечних фондів ЦБС.
 5. Значення бібліотечних фондів.

Самостійна робота № 3-4. Характеристика документного фонду бібліотеки – бази практики.Підготовка до семінару (ознайомлення з фаховою періодикою, від­бір необхідної інформації) (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М.П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.5-22.
 2. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев, 2000. – С. 96-116.

Питання до самоконтролю:

 1. Як ви розумієте поняття «бібліотечний фонд»?
 2. Які ознаки бібліотечного фонду покладено в його основу?
 3. Які функції, властивості бібліотечного фонду?
 4. Які параметри бібліотечного фонду? Розкрийте їхній зміст.
 5. За якими ознаками класифікують документи, що складають бібліотечний фонд?
 6. Який склад бібліотечних фондів ЦБС: а) за змістом; б) за видами документів; в) за типами документів; г) за мовою; хронологічною глибиною?
 7. В чому сутність єдиного бібліотечного фонду?
 8. До якого типу відноситься фонд ЦБС? Фонд бібліотеки коледжу?

Семінар № 1. Тема 4. Формування бібліотечних фондів

 1. Охарактеризувати бібліотечний фонд як складову частину інформаційних ресурсів бібліотеки.
 2. Визначити мету, основні процеси, та розкрити значення ФБФ як технологічного циклу.
 3. Пояснити принципи і сучасні технології формування БФ.
 4. Розкрити умови здійснення формування БФ.
 5. Пояснити аспект гібридності у формуванні БФ.
 6. Обґрунтувати проблеми фінансового забезпечення ФБФ: варіанти вирішення.

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.22 – 27 .
 2. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації [Електронний ресурс] : (метод. поради). – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf
 3. Шестопалова О.В. Бібліотечний фонд: проблеми формування та збереження на сучасному етапі [Електронний ресурс] : (з досвіду роботи…) / Шестопалова О.В., Шкутник І.М. – Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/bitstream/ntb/33693/1/45-236-240.pdf

Питання до самоконтролю:

 1. З яких процесів складається цикл формування БФ?
 2. Яке значення має уніфікація і стандартизація основних процесів створення фонду?
 3. Які положення та інструкції сприяють уніфікації процесу формування БФ в ЦБС?
 4. Що таке моделювання фонду? Які найпоширеніші моделі БФ ви знаєте?
 5. Яка структура видання «Організація роботи ЦБС»? У яких розділах описані процеси і операції, пов’язані з формуванням бібліотечного фонду?

Тема 5. Комплектування бібліотечного фонду. Види комплектування

 1. Поняття «комплектування БФ», «рекомплектування БФ».
 2. Мета та особливості технологій первинного та вторинного відбору.
 3. Завдання і принципи комплектування БФ.
 4. Види комплектування бібліотечного фонду, їх загальна характеристика.

Самостійна робота № 5. Вивчити тему та скласти кросворд(див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н. М.Кушнаренко, В. А.Мільман. – Харків, 1993. – С.27 – 33 ; С.59 – 72.
 2. ДСТУ 2394 – 94. Комплектування фонду, бібліографічний опис, аналіз документів. Терміни та визначення. – Чинний від 1995-01-01. – Київ : Держстандарт України, 1994. – С.4 – 12.

Питання до самоконтролю:

 1. Що таке «комплектування бібліотечного фонду» та які завдання комплектування бібліотечного фонду?
 2. Які є принципи комплектування БФ?
 3. Яку ознаку покладено в основу сучасної класифікації видів комплектування?
 4. Які є види комплектування бібліотечного фонду? Дайте загальну характеристику: а) початковому комплектуванню; б) поточному  комплектуванню; в) ретроспективному комплектуванню.
 5. Який порядок оформлення попереднього замовлення за планом видавництва? Який з цих процесів здійснюють спеціалісти з середньою спеціальною освітою?
 6. Яка роль бібліотеки – філії в попередньому замовленні?

Практична робота № 1. Відбір документів за Каталогами видавництв для поповнення бібліотечного фонду. Складання списку – замовлення.
Практична робота № 2.Складання блок-схеми «Послідовність процесів комплектування».
Індивідуальне заняття № 1. Використання Інтернету у комплектуванні фондів бібліотек.

Студент повинен знати:
– суть і значення понять «документний ресурс», «документний потік», «документний масив», «документний фонд»;
– знаки, властивості, параметри та функції документних потоків та масивів;
– поняття «бібліотечний фонд», його функції, ознаки, властивості, основні параметри;
– склад і класифікацію бібліотечного фонду;
– основні принципи та процеси формування БФ;
– значення, сутність, принципи, види та етапи комплектування;
– методи та етапи вивчення БФ;
– оформлення наслідків вивчення БФ та складання рекомендацій.
Студент повинен уміти :
– розрізняти основні процеси ФБФ;
– дати характеристику видів комплектування;
– відбирати документи для комплектування БФ;
– здійснювати вивчення бібліотечного фонду різними методами.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання,семінарське заняття №1, практичні роботи № 1, № 2, самостійна робота.
Модульна контрольна робота № 1 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 2

Тема 6. Вивчення бібліотечного фонду

 1. Значення, завдання і технологія вивчення бібліотечного фонду.
 2. Методи вивчення бібліотечного фонду: а) емпіричні методи; б) спеціальні методи.
 3. Моніторинг розвитку бібліотечного фонду.

Самостійна робота № 6. Визначити і описати технологію вивчення БФ спеціальними ме­тодами. Складання питань для анкети з метою вивчення БФ соціологічним методом (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.40 – 48.
 2. Основні показники роботи бібліотек Полтавської області за 20016 рік. – Полтава, 2017.

Питання до самоконтролю:

 1. З якою метою здійснюється вивчення фонду?
 2. Які є методи вивчення фонду?
 3. В чому сутність емпіричних методів вивчення фонду?
 4. Які абсолютні цифри слід використовувати для статистичного аналізу? В яких документах вони містяться?
 5. Які відносні показники необхідно мати для статистичного аналізу? Про що свідчить показник книгозабезпеченості (обертаності, читаності)?
 6. Чим відрізняються аналітичний та бібліографічний методи від статистичного?

Практична робота № 3. Кількісний аналіз БФ за статистичними матеріалами ЦБС.
Практична робота № 4. Вивчення бібліотечного фонду бібліографічним методом.
Практична робота № 5. Вивчення ефективності використання певного розділу БФ аналітичним методом.
Індивідуальне заняття № 2.Складання питань для анкети з метою вивчення БФ соціологічним методом.

Тема 7. Система постачання бібліотек документами

 1. Загальна характеристика системи документопостачання бібліотек в Україні.
 2. Державні та альтеративні джерела поповнення бібліотечного фонду.
 3. Структура документного ринку за видами документів.
 4. Інформаційне забезпечення комплектування БФ.
 5. Основні способи документопостачання бібліотек.
 6. Основні джерела документопостачання бібліотек, їх характеристика.

Самостійна робота № 7 – 8. Ознайомитись із джерелами і засобами документопостачання бібліотеки-бази навчальної практики. Підготовка до семінару (ознайомлення з фаховою періодикою, від­бір необхідної інформації) (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.51 – 59.
 2. Бібліотечний фонд[Електронний ресурс]: поради методиста / підгот. Л. Мажара. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
 3. Поповнення бібліотечних ресурсів як засіб якісного інформаційного забезпечення наути та освіти [Електронний ресурс] / Оксана Тачинська. – Режим доступу: http://library.nung.edu.ua/sites/default/files/files/popovnennja.pdf
 4. Пошук додаткових джерел фінансування : досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек / Л. М. Лебедєва, Л. І. Бейліс. – Київ, 1998.- 30с.
 5. Про обов’язковий примірник : Закон України. – Київ, 1999.
 6. Соляник А. Пріоритетні напрями вдосконалення документопостачання бібліотек України // Вісник Кн. палати. – 2000. – № 1. – С.18 – 20.
 7. Створення та використання електронних видань у бібліотеках : матеріали конференції… / упоряд. Н.М. Іванова. – Київ, 2002. – С.60-72.
 8. Фандрейзінг в бібліотеках світу та України : матеріали конференції… / уклад. Я.О.Хіміч, І.О.Шевченко. – Київ, 2001. – 32с.

Питання до самоконтролю:

1. Яка різниця між способами та джерелами комплектування?
2. До яких джерел слід віднести книжковий магазин?
3. Що таке система обов’язкового примірника?
4. Якого виду обов’язковий примірник існує в Україні?
5. З якою метою утворюються обмінні фонди?
6. Коли виникла «Бібліотечна серія»? Яке її призначення?
7. Які найбільш поширені у бібліотеках України є форми позабюджетного фінансування?

Практична робота № 6. Відбір за «каталогом періодичних видань» газет і журналів для спеціальності «Бібліотечна справа» та заповнення передплатних «Абонементів». Заповнення бланку – замовлення на одержання видань через «Книга поштою».

Семінар № 2. Тема 8. Організація комплектування фонду бібліотеки

 1. Розкрити особливості планування комплектування БФ в ЦБС.
 2. Пояснити організаційні функції і основні завдання відділу комплектування і обробки ЦБС.
 3. Охарактеризувати організаційне забезпечення і технічне обладнання процесу комплектування БФ.
 4. Перелічити складові довідкового апарату на допомогу комплектуванню БФ та дати їх характеристику.
 5. Розкрити координацію комплектування БФ.
 6. Обґрунтувати призначення і завдання Ради з комплектування.

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В. А.Мільман. – Харків 1993. – С.59 – 79.
 2. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації [Електронний ресурс] : (метод. поради). – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf

Питання до самоконтролю:

 1. Яка структура оперативного плану комплектування бібліотечного фонду? Яка методика його складання?
 2. Який документ регламентує діяльність ВК і О ЦБ?
 3. Які головні завдання стоять перед ВК і О ЦБ?
 4. Яке технічне обладнання використовується процесу комплектування БФ?
 5. Які картотеки входять до складу довідкового апарату на допомогу комплектуванню?
 6. Які відомості вміщують до картотеки читацького профілю?
 7. Яке значення має картотека економічного і культурного профілю при комплектуванні БФ? Яка її структура?
 8. Яка методика організації картотеки поточного комплектування?
 9. Яка методика координації комплектування БФ?

Студент повинен знати:
– загальні та альтернативні джерела документопостачання бібліотек;
– інформаційне забезпечення комплектування БФ;
– технологію передплати періодичних видань;
– довідковий апарат бібліотеки на допомогу комплектуванню;
– організаційні функції ВК і О ЦБ.
Студент повинен уміти:
– дати характеристику системи документопостачання бібліотек України;
– відбирати літературу для бібліотеки за каталогом періодичних видань, та іншими виданнями.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, практичні роботи №3, №4, №5, №6, Семінарське заняття № 2, самостійна робота.
Модульна контрольна робота № 2 – виконання тестових завдань

IV семестр

Навчальний модуль № 3

Тема 9. ОРГАНІЗАЦІЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ

Тема 9.1. Приймання та технічна бібліотечна обробка документів

 1. Організація бібліотечного фонду як складова частина технологічного циклу формування фонду.
 2. Порядок одержання документів, які надійшли до бібліотеки з різних джерел документопостачання.
 3. Технічна бібліотечна обробка документів.
 4. Визначення авторського знака документів. Таблиці авторських знаків Л.Б.Хавкіної.
 5. Автоматизація процесів технічної бібліотечної обробки документів.

Самостійна робота № 9. Визначити ав­торські знаки для запропонованих викладачем видань (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків, 1993. – С.79 – 86.
 2. Бібліотечний фонд[Електронний ресурс]: поради методиста / підгот. Л. Мажара. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
 3. Хавкина Л.Б. Авторские таблицы : двухзначные / Л.Б.Хавкина. – 24-е изд. – Москва, 1994.

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні процеси технічної обробки документів?
 2. Які операції входять у поняття «штемпелювання документів»?
 3. Поясніть, що таке шифр зберігання документа, яка технологія проставлення шифру на документах?
 4. Яка структура та принципи побудови двозначних авторських таблиць?
 5. Як визначати авторський знак для документів, в яких вказано автора?
 6. У яких випадках авторський знак дається за назвою твору?
 7. Як визначити авторський знак для прізвищ іноземних авторів?
 8. Яке призначення та правила застосування персональних авторських знаків?
 9. За яким складом визначається авторський знак для видання, якщо в таблицях не буде потрібного складу?
 10. Якщо в одному і тому ж відділі збираються книги авторів з однаковими прізвищами, як потрібно діяти в таких випадках?

Практична робота № 8. Визначення авторських знаків документів.
Практична робота № 9. Технічна бібліотечна обробка документів.

Тема 9.2. Облік масиву документів у бібліотеці

 1. Поняття «облік бібліотечного фонду».
 2. Значення і функції обліку БФ, вимоги до нього.
 3. Об’єкти та одиниці обліку.
 4. Види обліку БФ, форми обліку.
 5. Структура і правила заповнення «Книги сумарного обліку БФ…ЦБС» і «Книги обліку БФ…ЦБС».
 6. Форми індивідуального обліку, правила і вимоги до заповнення.
 7. Реєстраційний облік брошур тимчасового зберігання, періодичних, багатотомних і серійних видань.

Самостійна робота № 10. Ознайомитись з порядком заповнення облікових форм в бібліотеці – базі навчальної практики (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.87 – 99.
 2. ГОСТ 7.20-2000. Библиотечная статистика. – Введ.01.09.2002. – Київ, 2002.
 3. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах [Електронний ресурс] : затв. наказом 03.04.2007 № 22 / Мін-во культури і туризму України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
 4. Бібліотечний фонд[Електронний ресурс]: поради методиста / підгот. Л. Мажара. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
 5. Розколупа Н. До проблеми обліку бібліотечних фондів // Бібл. планета. – 2006. – № 2. – С.11-13.

Питання до самоконтролю:

 1. Яке значення має облік фонду в роботі бібліотек та які його функції?
 2. Які вимоги ставляться до обліку? Підтвердити їх прикладами.
 3. Що таке одиниця обліку бібліотечного фонду? Які одиниці обліку існують для різноманітних видів документів?
 4. Які є види і форми обліку БФ? Дайте їм характеристику.
 5. Яка структура та які правила заповнення Ч. 1 «Книги сумарного обліку БФ … ЦБС»?
 6. Що таке «обліковий каталог», і яке його призначення?
 7. Які відомості вміщують каталожні картки облікового каталогу?

Тема 9.2.1. Облік документів, які надійшли до бібліотеки

 1. Загальні вимоги і технологія обліку надходжень до бібліотеки й до ЦБС.
 2. Особливості обліку надходжень документів, які не беруться на баланс бібліотеки.
 3. Реєстраційний і кількісний облік періодичних видань.
 4. Особливості обліку видань груповим способом.
 5. Завершення сумарного (кількісного) обліку надходжень до БФ ЦБС.

Самостійна робота № 11. Вивчити «Інструкцію з обліку докумен­тів, що знаходяться у бібліотечних фондах «(2007) та виписати вимоги до обліку БФ (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків, 1993. – С.99 – 102.
 2. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах [Електронний ресурс] : затв. наказом 03.04.2007 № 22 / Мін-во культури і туризму України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
 3. Бібліотечний фонд[Електронний ресурс]: поради методиста / підгот. Л. Мажара. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
 4. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації [Електронний ресурс] : (метод. поради). – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf

Питання до самоконтролю:

 1. В якому порядку проходять облік нові надходження у ВК і О ЦБ до моменту індивідуального обліку включно?
 2. Які видання підлягають індивідуальному обліку? Розкрийте особливості їх обліку.
 3. Яким видам обліку підлягають журнали, додатки до них і газети?
 4. Чим завершуються сумарний облік видань та ін. документів, що надійшли до бібліотеки?
 5. Як ви передасте в постійне користування іншому структурному підрозділу книги, не потрібні вашому філіалу?
 6. Яка технологія обліку видань в інвентарних книгах? Розкрийте вимоги до їх ведення.
 7. В чому особливості актового обліку?

Практична робота № 10. Приймання партії документів, які надійшли до фонду ЦБС та їх сумарний та індивідуальний облік.
Практична робота № 11. Кількісний та індивідуальний облік партії документів в бібліотеках – філіях.

Тема 9.2.2. Облік документів, які вибувають з бібліотеки

 1. Причини вилучення документів із бібліотечного фонду .
 2. Технологія вилучення документів, які знаходяться на балансі бібліотеки, і не прийнятих на баланс.
 3. Правила складання актів на вилучення документів із БФ за різними ознаками.
 4. Сумарний та індивідуальний облік документів, які вибувають із БФ.
 5. Облік документів, одержаних від читачів замість загублених.
 6. Підведення підсумків руху БФ.

Самостійна робота № 12. Ознайомитись з системою обліку документів, які вибувають із БФ бібліотеки-бази навчальної практики за різними причинами. Навести приклади: форми актів, списків, сумарного та індивідуального обліку(див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків, 1993. – С.102 – 109.
 2. Інструкція з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах [Електронний ресурс] : затв. наказом 03.04.2007 № 22 / Мін-во культури і туризму України. – Режим доступу: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0530-07
 3. Порядок вилучення документів з фондів бібліотек : (методичні матеріали) / Полтавська ОУНБ ім. І.П.Котляревського. – Полтава, 2007. – 23 с.
 4. Бібліотечний фонд[Електронний ресурс]: поради методиста / підгот. Л. Мажара. – Режим доступу: https://zounb.zp.ua/sites/default/files/news/2015/05/Fondi_2015.pdf
 5. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації [Електронний ресурс] : (метод. поради). – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf

Питання до самоконтролю:

 1. Які є причини вилучення книг та інших документів із бібліотечного фонду?
 2. Які критерії, порядок відбору і списання документів у самостійній бібліотеці і в ЦБС?
 3. Яка технологія вилучення документів, які знаходяться на балансі бібліотеки?
 4. Які правила складання актів на вилучення документів із БФ за різними причинами?
 5. Як здійснюється облік документів, неповернених читачами і таких, що прийняті замість загублених?
 6. Який алгоритм списання документів: а) за зношеністю; б) застарілі за змістом; в) не повернених книг читачами, які переїхали в інший населений пункт; г) пошкоджені в результаті стихійного лиха; д) дублетних,непрофільних, маловикористовуваних книг?
 7. Яка технологія підведення підсумків руху БФ в ЦБС?
 8. Читач абонементу ЦБ загубив 3 книги і приніс взамін інші. Які ваші дії?

Практична робота № 12. Виключення з фонду структурного підрозділу видань із різних причин. Облік вилучених за актами документів. Заповнення «КСОБФ…ЦБС» («Книги сумарного обліку БФ»).
Практична робота № 13. Сумарний та індивідуальний облік видань, загублених читачами.
Індивідуальне заняття № 3. Підведення підсумків руху БФ.

Студент повинен знати :
– сутність і характеристику основних процесів організації бібліотечного фонду: приймання і технічної бібліотечної обробки документів, облік документів, які надійшли та вибули з бібліотеки;
– правила визначення авторських знаків з допомогою Двозначних авторських таблиць Л.Б.Хавкіної.
– значення, види, форми та алгоритм обліку бібліотечного фонду ЦБС.
Студент повинен уміти:
– приймати партію документів та здійснювати технічну бібліотечну обробку;
– визначати авторські знаки з допомогою Двозначних авторських таблиць Л.Б.Хавкіної;
здійснювати облік бібліотечного фонду.

Складові модульного оцінювання: поточне опитування, практичні роботи №8, № 9, № 10, №11, №12, №13, самостійна робота № 9, № 10, № 11, № 12, індивідуальне заняття № 3.
Модульна контрольна робота № 3 – виконання тестових завдань

Навчальний модуль № 4

Тема 9.3. Розміщення і розстановка бібліотечного фонду

 1. Сутність і значення розміщення БФ.
 2. Основні варіанти розміщення фондів бібліотек.
 3. Розстановка бібліотечних фондів: значення, способи.
 4. Систематично – алфавітна розстановка документних фондів бібліотек.
 5. Система розстановки фондів журналів, газет, нот, дисків тощо.
 6. Бібліотечне обладнання для розстановки і зберігання документів.
 7. Значення, суть, особливості відкритого доступу до книжкових фондів.

Самостійна робота № 11 -12.Скласти схему розміщення і розстановки БФ в бібліотеці – базі на­вчальної практики. Підготовка до семінару (ознайомлення з фаховою періодикою, від­бір необхідної інформації) (див. комплекс самост. роботи).

Література до вивчення теми:

1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М.П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В.А.Мільман. – Харків, 1993. – С.109 – 122.

Практична робота №14. Розстановка навчального фонду кабінету документознавства та аналіз системи розстановки БФ у фондосховищі та періодики в читальному залі бібліотеки коледжу. Складання висно­вків і пропозицій.

Семінар № 3. Тема 9.4. Зберігання бібліотечного фонду та його перевірка

 1. Розкрити головні положення «Інструкції про збереження бібліотечних фондів бібліотек України».
 2. Охарактеризувати чинники впливу на стан БФ і причини руйнування документів.
 3. Розкрити умови зберігання бібліотечного фонду.
 4. Визначити особливості зберігання некнижкових, в т.ч. електронних фондів.
 5. Обґрунтувати завдання та назвати строки перевірки фонду.
 6. Назвати основні етапи перевірки та розкрити технологію їх виконання.
 7. Розкрити сутність здавання – приймання бібліотечного фонду при заміні відповідальної за фонд особи.

Література до вивчення теми:

 1. Васильченко М. П. Бібліотечні фонди : навч. посіб. / М. П. Васильченко, Н.М.Кушнаренко, В. А. Мільман. – Харків, 1993. – С. 122 – 142.
 2. Бібліотечні фонди: тенденції формування та організації [Електронний ресурс] : (метод. поради). – Старобільськ, 2017. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_fondy.pdf
 3. Бондаренко І. Сутність соціального чинника та його вплив на зберігання бібліотечних фондів // Вісник Кн. палати. – 2003. – №1. – С. 24-25.
 4. Перевірка бібліотечних фондів [Електронний ресурс]: метод. рекомендації / упоряд. Доркену А. – Режим доступу: Мhttp://library.kubg.edu.ua/images/stories/Departaments/biblio/PDF/poradnik/Pereoblik_metod_rekom.pdf
 5. Перевірка бібліотечного фонду : (метод. матеріали) / Полтавська ОУНБ ім. І.П.Котляревського. – Полтава, 2009. – 17 с.

Питання до самоконтролю:

 1. Які основні чинники зберігання документного фонду?
 2. Як впливає освітлення приміщень на зберігання бібліотечного фонду?
 3. Чому шкідливі різкі коливання температури і вологості повітря і як досягти їх оптимального рівня?
 4. Яким чином досягають у фондосховищі найкращих санітарно-гігієнічних умов зберігання фонду?
 5. Які основні умови пожежної безпеки у бібліотеці?
 6. Якого збитку наносять фонду цвіль, плісеневі грибки, комахи і гризуни?
 7. Які завдання та строки перевірки бібліотечного фонду?
 8. Які основні етапи перевірки та технологія їх виконання?
 9. В чому сутність здавання – приймання бібліотечного фонду при заміні відповідальної за фонд особи?

Практична робота № 15 – 16. Складання плану підготовки до перевірки БФ. Перевірка фонду, складання акту про перевірку фонду бібліотеки.
Індивідуальне заняття № 4. Розробка плану основних заходів збереження БФ.

Студент повинен знати :
– сутність і характеристику основних процесів організації бібліотечного фонду: розміщення та розстановку бібліотечного фонду, його перевірку та зберігання.
Студент повинен уміти:
– розставляти документи на полицях;
– здійснювати перевірку бібліотечного фонду;
– розробляти основні заходи щодо збереження БФ.

Складові модульного оцінювання: семінарське заняття № 3, практичні роботи № 14, № 15 – № 16, самостійна робота, індивідуальне заняття № 4.
Модульна контрольна робота № 4 – виконання тестових завдань