ОСНОВИ АРХІВОЗНАВСТВА

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів заочної форми навчання спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Розробник – Л.Д.Голуб 

ПЕРЕЛІК ТЕМ, ВИНЕСЕНИХ НА САМОСТІЙНЕ ВИВЧЕННЯ

 1. Історія архівної справи. Основні віхи становлення українського архівознавства
 2. Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій.
 3. Знайомство з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
 4. Знайомство з Web-сайтами архівних установ
 5. Знайомство з посадовою інструкцією архівіста
 6. Скласти схему «Структура архівної установи»
 7. Ознайомлення з переліком документів, що застосовують при проведенні експертизи цінності документів та їх значення для експертизи.
 8. Ознайомлення з Національним стандартом «Правила описування архівних документів» (ДСТУ 4331: 2004).
 9. Пошук зразків архівного описування в бібліографічних посібниках
 10. Об’єкти обліку й одиниці обліку архівних документів.
 11. Структура державних архівів.
 12. Характеристика архівних довідників
 13. Визначити призначення тематичних і фондових оглядів
 14. Ознайомлення з «Положенням про діяльність архіву»
 15. Скласти пам’ятку «Зберігання архівних документів»
 16. Характеристика нормативних та законодавчих актів з питань інформатизації архівної справи
 17. Характеристика сучасної архівознавчої періодики
 18. Форми науково-дослідної роботи архівних установ.
 19. Визначити предмет та розкрити призначення архівної евристики.

Методичні поради, основні питання і література до тем, що рекомендуються на самостійне вивчення.

Навчальний модуль №1

Тема 2. Історія архівної справи. Основні віхи становлення українського архівознавства. Самостійна робота №1: Історія архівної справи. Основні віхи становлення українського архівознавства

Література
Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.20-55.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Самотійно опрацювавши літературу, скласти хронологічну таблицю «Основні віхи становлення українського архівознавства».

Процес формування архівів і передачі інформації у просторі та часі був у житті людини складним і тривалим. Тому, заповнюючи таблицю, необхідно відобразити всі важливі моменти

Питання для самоконтролю

 1. Чим зумовлена необхідність вивчення історії архівної справи?
 2. Дайте загальну періодизацію становлення і розвитку архівів в Україні.
 3. Назвіть основні центри зосередження документальних матеріалів у найдавніші часи.
 4. Чим зумовлена централізація архівної справи в Україні за роки радянської влади і яка її особливість?
 5. Назвіть визначальні риси архівного будівництва в незалежній Україні.

Тема 3. Система архівних установ України. Самостійна робота №2

Архівні підрозділи органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій.

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.58-70.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Згідно із Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»органи державної влади, органи місцевого самоврядування, державні і комунальні підприємства, установи та організації створюють архівні підрозділ (архів) для тимчасового зберігання архівних документів, що нагромадилися за час їх діяльності, використання відомостей, що містяться в цих документах, для службових, виробничих, наукових та інших цілей, а також для захисту прав і законних інтересів громадян.Архів є самостійною структурною частиною організації. На кожен виробничий підрозділ складається Типове положення.

 Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте поняття «архівна система».
 2. Виділіть основні функції архівних підрозділів: органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ та організацій.
 3. Назвіть основні завдання, функції, зміст роботи, права і обов’язки кожного конкретного архівного підрозділу

Тема 4. Національний архівний фонд України. Самостійна робота №3: Знайомство з Законом України «Про Національний архівний фонд та архівні установи». Знайомство з Web-сайтами архівних установ

Література

 1. ЗаконУкраїни «Пронаціональнийархівнийфондтаархівніустанови» // Єдинийдержавнийреєстрнормативно-правовихактів № 21092/2002; (ОфіційнийВісникУкраїни. – 2002. – № 2; ВідомостіВерховноїРадиУкраїни. – 2002. – № 11. – Урядовийкур’єр. – 2002. – № 96. – від 29.05.2002; ГолосУкраїни. – 2002. – № 9. – від 16.01.2002)
 2. Діловодство та архівна справа: Терміни та визначення: ДТСУ 2732-94. – Київ, 1994.
 3. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.72-79.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Виконуючи самостійну роботу, звернути увагу на те, що Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи» було прийнято 24 грудня 1993 року. На сьогодні він є найважливішим актом законодавства у сфері діловодства та архівної справи.
Закон про Національний архівний фонд (НАФ) регулює відносини, пов’язані з формуванням, обліком, зберіганням і використанням Національного архівного фонду, та інші важливі питання діловодства та архівної справи.
Закон про НАФ складається з 10 розділів, кожен з яких регулює певні питання архівної справи та діловодства:
1. Загальні положення.
2. Національний архівний фонд та його формування.
3. Право власності на документи Національного архівного фонду.
4. Облік і зберігання Національного архівного фонду.
5. Використання Національного архівного фонду.
6. Система архівних установ.
7. Фінансове, матеріально-технічне і кадрове забезпечення архівних установ.
8. Міжнародне співробітництво в архівній справі.
9. Відповідальність за порушення законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.
10. Прикінцеві положення.

Питання для самоконтролю:

 1. Коли прийнятий Закон України «Про Національний архівний фонд та архівні установи»?
 2. Розкрийте значення для архівного будівництва прийняття Закону «Про Національний архівний фонд та архівні установи»
 3. Назвіть основні розділи даного Закону
 4. Дайте визначення Національного архівного фонду даним Законом

Навчальний модуль №2

Тема 5. Організація архівних документів. Самостійна робота №4: Знайомство з посадовою інструкцією архів

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

 • Виконуючи самостійну роботу, звернути увагу на основні розділи Посадової інструкції архіваріуса:
 • Загальні положення
 • Документи, які  регламентують діяльність архіваріуса
 • Посадові обов’язки архіваріуса
 • Права архіваріуса
 • Відповідальність архіваріуса
 • Умови роботи архіваріуса
 • Умови оплати праці
 • Кінцеві положення

Скласти схему «Структура архівної установи»

 1. Статус і структура архівів.
 2. Виробничі підрозділи архіву, основні архівні технології.

 Література
Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.70-79.

Питання для самоконтролю

 1. Які посадові обов’язки архіваріуса?
 2. Які праваархіваріуса?
 3. Які умови роботи архіваріуса?
 4. Назвіть основні структурні підрозділи архіву.
 5. Назвіть додаткові структурні підрозділи архіву.

Тема 6. Експертиза архівних документів. Самостійна робота №5: Ознайомлення з переліком документів, що застосовують при проведенні експертизи цінності документів та їх значення для експертизи.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Виконуючи самостійну роботу, звернути увагу на те,що під експертизою цінності розуміють визначення експертними комісіями наукового, історико-культурного та практичного значення документів. Її основними завданнями є:
а) визначення по кожній установі складу документів, що мають науково-пізнавальну та історико-культурну цінність і підлягають постійному, довготривалому (понад 10 років) і тимчасовому (до 10 років) зберіганню;
б) визначення складу документів, що відповідають профілю даного державного архіву;
в) забезпечення повноти складу документів кожного фонду зокрема і архіву в цілому.

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.118-128.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть основні завдання експертизи цінності документів.
 2. Вкажіть рівні експертизи документів.
 3. Які етапи та порядок експертизи?

Тема 7. Описування архівних документів. Самостійна робота №6: Ознайомлення з Національний стандарт «Правила описування архівних документів» (ДСТУ 4331: 2004).Опрацювати даний стандарт. Скласти конспект. Пошук зразків архівного описування в бібліографічних посібниках

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.133-143.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Загальний міжнародний стандарт архівного описання подає структуру з шести інформаційних зон описання:
1. Зона ідентифікації даних включає найважливішу інформацію для ідентифікації одиниці описування (довідкові коди, заголовок, дати створення матеріалів, рівень описування, обсяг).
2. Зона контексту – інформацію про походження і зберігання одиниці описування (назву фондоутворювача, його історію, крайні дати накопичення матеріалів. історію зберігання, основне джерело комплектування).
3. Зона змісту та структури – інформацію про тему і систему організації матеріалу (анотацію, оцінку інформації; її систематизацію).
4. Зона умов доступу та використання – інформацію про можливості використання об’єкта описування (правовий статус матеріалів, умови доступу та копіювання, мову матеріалів, фізичний стан документів).
5. Зона інформації про споріднені матеріали – відомості про матеріали, які мають суттєве відношення до об’єкта описування (місцезнаходження оригіналів, наявність копій, записи про наявність публікацій з використанням даного матеріалу).
6. Зона приміток – інформацію, яка не може бути представлена в жодній з інших зон.
У кожній зоні представлено від 4 до 6 елементів описання.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте суть поняття «архівне описуванням»
 2. Назвіть види архівного описування
 3. Яка одиниця архівного описування?
 4. Вкажіть елементи архівного описування
 5. Що таке архівний шифр?

Тема 8. Облік архівних документів. Самостійна робота №7: Об’єкти обліку й одиниці обліку архівних документів.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Виконуючи самостійну роботу, звернути увагу на те, що форми обліку – це система спеціальних документів, необхідних і достатніх для правильного відображення кількісних параметрів архівних зібрань в їх динаміці, пояснюваних за допомогою якісних характеристик. У процесі обліку розрізняють два етапи: накопичення вихідних початкових даних та їхнє дальше оброблення з відображенням в облікових формах. На першому етапі реєструють виражені у кількісних або якісних показниках факти, взяті у статиці або у динаміці, і представляють, як правило, у «актах». На основі актів формують і обробляють облікову інформацію на другому етапі та відображають у встановлених формах обліку.

Щойно документи потрапляють до архівної установи, вони проходять обов’язковий облік у книзі надходжень, де вказуються такі основні дані: коли, від кого і на підставі якого документа матеріали надійшли, найменування, роки, обсяг і стан цих матеріалів, який номер фонду їм присвоєно (або до якого архівного фонду установи вони долучені). Записи у книзі дозволяють встановити, які надходження відбулися до архівних фондів протягом року, показати динаміку зростання архіву за певний період часу і, крім цього, правильно проводити звітність про приймання документів до архіву.

Однією з головних форм обліку є список архівних фондів, що являє собою перелік їх найменувань у порядку номерів, які вони отримують при надходженні в архів у хронологічній послідовності. Порядковий номер ідентифікує кожен архівний фонд і тому не може бути присвоєний іншому, навіть у разі передавання або втрати фонду. Список фондів фіксує усі назви фондоутворювача у хронологічній послідовності, якщо вона змінювалась, а також зазначає установу, до якої, у разі передавання фонду, його передано.

Після запису до книги надходжень і до списку фондів документи кожного фонду обліковують в аркуші фонду, призначеному для сумарного обліку, котрий закріплює рух документів у його межах. Аркуш фонду містить його назву та номер, вказує місце зберігання (архів), склад документів фонду, кількість та хронологічні межі.

Важливе значення у практиці роботи архівів мають описи документів. Це обліково-довідковий документ, призначений для поодиничного обліку документальних матеріалів фонду (для особових фондів – і подокументного і поаркушного). Він відтворює заголовки справ з крайніми датами та кількістю аркушів і використовується як основний посібник про зміст документів фонду.

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення поняттю «облік архівних документів».
 2. Які вимоги висуваються до обліку архівних документів?
 3. Охарактеризуйте визначальні принципи обліку.
 4. Назвіть основні функції облікових документів архіву.
 5. Які основні облікові документи провадять державні архіви?
 6. Які допоміжні облікові документи провадять державні архіви?
 7. За допомогою яких документів здійснюється централізований державний облік документів НАФ?

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.143-149.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Навчальний модуль №3

Тема 9. Діяльність державних архівів в Україні, їх статус і структура. Самостійна робота №8: Структура державних архівів.

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.100-108.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Організаційно-виробнича структура державних архівівобумовлена основними напрямами їхньої діяльності. Наприклад, у центральних та обласних архівах функціонують відділи: комплектування та експертизи цінності документів; обліку та зберігання документів; відомчих архівів та інші. Усередині відділів можуть утворюватися менші виробничі одиниці (сектори, групи) для вужчої спеціалізації праці.

Для нормального функціонування архівних установ з постійним складом документів, крім архівосховищ і технологічного обладнання, потрібні такі служби:
–  читальний зал з бібліотекою;
–  лабораторія фото- і мікрокопіювання;
–  реставраційно-палітурна майстерня (дільниця);
–  ремонтно-технічна майстерня;
–  приміщення для науково-довідкового апарату;
–  робочі кімнати співробітників та підсобні приміщення.

Питання до самоконтролю

 1. Висвітліть суспільні функції архівів.
 2. Які завдання і права архівів?
 3. Назвіть структурні підрозділи архіву та основні вимоги до робочого місця архівіста.
 4. Які правила роботи читального залу архіву?
 5. Яке обладнання, інструменти, матеріали необхідні для функціонування реєстраційно-палітурної майстерні?

Тема 10. Система довідкового апарату архівів. Самостійна робота №9: Характеристика архівних довідників. Визначити призначення тематичних і фондових оглядів

Література
Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.146-154.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Залежно від представлених у довідниках документних комплексів усі архівні довідники поділяють на:
міжархівні, які забезпечують облік і пошук інформації у цілому по країні, а також по регіону, групі архівів, – ЦФК, путівники по архівах, тематичні путівники, тематичні огляди;
міжфондові, які забезпечують пошук документів по конкретному архіву, – список фондів архіву, путівник по фондах архіву, каталоги, тематичні огляди, покажчик фондів архіву;
внутріфондові, які забезпечують облік і пошук документів по конкретному архівному фонду – аркуш фонду, архівний опис, покажчик описів фонду, огляд фонду.
Всі облікові документи та архівні довідники, взаємодіючи і взаємодоповнюючи систему, створюють у комплексі необхідні умови для доступу до архівних документів: забезпечують облік і контроль за збереженням архівних матеріалів, а також надають інформацію про їх наявність, зміст та місцезнаходження.
Усі архівні довідники поділяють на типи, а всередині типу – на види (підвиди). Тип архівного довідника визначається його цільовим призначенням у СНДА. Існують такі типи архівних довідників: архівний опис, архівний каталог, путівник по фондах архіву (архівів), покажчик, огляд документів.

Питання до самоконтролю

 Охарактеризуйте поняття «довідковий апарат архіву»

 1. Розкрийте типовидову структуру довідкового апарату.
 2. Що ви знаєте про основний довідник для обліку та пошуку архівних документів?
 3. Які особливості каталогізації архівних документів?
 4. Назвіть основні види каталогів у державних архівах.
 5. У чому полягає роль путівників при пошуку документної інформації?
 6. Розкрийте призначення тематичних і фондових оглядів?
 7. Яку програму започатковано Держкомархівом щодо створення довідкового апарату державних архівів? У чому її основне завдання?

Тема 11. Формування НАФУ. Самостійна робота №10: Ознайомлення з «Положенням про діяльність архіву».Опрацювати положення. Скласти конспект.

Література
Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.100-107.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Завдання і права державних архівів визначаються спеціальним нормативним документом уряду – положенням.
Структура положення про архів: загальні положення, завдання та функції архіву, права архіву, склад документів архіву, умови і строки передавання документів до архіву, граничні строки тимчасового зберігання документів НАФ в архіві, керівництво архіву, взаємодія з іншими структурними підрозділами, Розробка, погодження та затвердження положення про архів.

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте поняття «ДАФ» і «НАФ»
 2. Який склад і структура НАФу?
 3. З якою метою проводиться експертиза і державна реєстрація документів?
 4. Скільки груп документів є в складі НАФу?
 5. Охарпктеризуйте кожну з цих груп

Тема 12. Збереження документів у архівних установах. Самостійна робота №11: Скласти пам’ятку «Зберігання архівних документів»

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.154-165.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика :термінологічний словник : посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Ознайомившись з Положенням про умови зберігання документів Національного архівного фонду розробити текст пам’ятки. Основні розділи Положення:
Вимоги до будівель і приміщень архівів
Вимоги до сховищ
Вимоги до засобів зберігання
Вимоги до світлового режиму
Вимоги до температурно-вологісного режиму
Вимоги до санітарно-гігієнічного режиму
Вимоги до протипожежного режиму
Вимоги до охоронного режиму

Питання для самоконтролю

 1. Назвіть види архівних документів залежно від їхньої матеріальної основи
 2. Що таке «пластифікація», «реставрація», «дезінсекція», «дератизація»?
 3. Чим викликаний процес старіння документів?
 4. Назвіть чинники належних умов зберігання документів
 5. Які Вам відомі режими зберігання документів?

Навчальний модуль №4

Тема 13. Інформатизація архівної справи: основні шляхи та завдання. Самостійна робота №12: Характеристика нормативних та законодавчих актів з питань інформатизації архівної справи. Опрацювати літературу з теми. Скласти список літератури.

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.172-182.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:
Процес інформатизації складається з:
а) розроблення взаємопов’язаних інформаційних технологій комплектування, експертизи документів, їх описування та обліку, використання документної інформації;
б) формування різних архівних інформаційних ресурсів, створення локальних баз даних (БД) в архівних установах та централізованих БД галузі;
в) створення мережі локальних та централізованих БД і єдиної міжвідомчої національної архівної інформаційної системи (НАІС).

Питання для самоконтролю

 1. Розкрийте сутність та значення інформатизації архівної справи
 2. З чого складається процес інформатизації?
 3. Які головні завдання інформатизації в архівній справі?
 4. Виділіть етапи інформатизації архівної справи в Україні

Тема 14. Методична робота архівів. Самостійна робота №13: Характеристика сучасної архівознавчої періодики

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Архівна періодика – сукупність спеціальних галузевих періодичних видань, що виходили (чи виходять) в Україні і висвітлюють питання історії, теорії та практики архівної справи. Використовуючи Енциклопедію сучасної України, підготувати огляд сучасної архівознавчої періодики

Питання для самоконтролю

 1.  Розкрийте роль архівознавчої періодики у науково-методичній роботі
 2. Назвіть типи і види періодичних видань з архівознавства

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.186-196.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Тема 15. Науково-дослідна робота архівів. Самостійна робота №14: Форми науково-дослідної роботи архівних установ.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи:

Під науково-дослідною роботою архівних установ розуміють здійснення наукових досліджень для отримання теоретичних, методичних і практичних результатів, спрямованих на дальше удосконалення архівної справи та діловодства.

Процес роботи над конкретною науководослідною темою поділяється на певні етапи: ознайомлення зі станом досліджуваної проблеми; розробка організаційно-методичних документів; збирання, аналіз та узагальнення матеріалів; обговорення, експериментальне впровадження результатів та оформлення підсумкових документів. Знайомлячись зі станом об’єкту дослідження, виконавці вивчають літературу, ступінь розробленості теми, складають бібліографічний список. Висновки, зроблені на цьому етапі, використовують для підготовки організаційно-методичних документів: програми дослідження, плану-проспекту, координаційного плану.

Програма дослідження (технічне завдання) повинна якнайповніше відбивати коло питань, пов’язаних з організацією дослідження: підставу для розробки теми, цілі, завдання, межі дослідження, вимоги до розробки (предмет, об’єкт, робоча гіпотеза), основні параметри підсумкового документа (склад, зміст, очікуваний ефект), етапи роботи (у тому числі й види контактів із співвиконавцями), терміни виконання.

Планпроспект повинен репрезентувати основну концепцію і структуру майбутньої роботи в цілому, коротко розкривати основний зміст кожного розділу або етапу роботи.

Координаційний план складають при розробленні теми кількома установами і фіксують види роботи кожного співвиконавця з зазначенням термінів та відповідальних за виконання конкретних етапів дослідження.

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.186-196.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Питання для самоконтролю

 1.  Дайте визначення поняття «науково-дослідна робота архівних установ».
 2. Визначте мету і особливості організації науково-дослідної роботи в архівних установах.
 3. Назвіть етапи дослідження у процесі роботи над науково-дослідною темою і розкрийте зміст кожного етапу.
 4. Які ви знаєте спеціальні науково-дослідні установи у галузі архівної справи та документознавства, що діють в Україні та за рубежем?
 5. Охарактеризуйте функції науково-дорадчих органів державних архівних установ.

Тема 16. Основні напрями і форми використання архівної інформації. Самостійна робота №15: Визначити предмет та розкрити призначення архівної евристики

Література

 1. Архівознавство : підручник / Я.С. Калакура та ін. – Київ, 1998.- С.201-212.
 2. Архівні установи України: довідник. – Київ, 2000. – 259 с.
 3. Архівістика:термінологічний словник: посібник для студентів навч. закладів України / авт. – упорядн. К. Є. Новохатський, К.Т.Селіверстова. – Київ, 1998. – 106 с.

Методичні рекомендації до виконання самостійної роботи: Опрацювати літературу з теми. Скласти конспект.

Питання для самоконтролю

 1. Що таке архівна евристика і яка її роль у використанні документної інформації?
 2. Назвіть характерні особливості перехресного пошуку інформації.
 3. Від яких чинників залежить ефективність використання архівної інформації?