ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ ДО ВИКОНАННЯ ЗАВДАНЬ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ (для студентів заочної форми навчання)

Розробник: С.П.Мосякіна

Загальні методичні поради

Навчальним планом передбачається 120 години на вивчення дисципліни, з них – 28 годин аудиторних, які студент опрацьовує протягом настановної сесії та одного навчального семестру й 92 години самостійної роботи, яку студент виконує в міжсесійний період так і на сесії. Тематичним планом передбачено самостійне опрацювання частини теоретичного матеріалу і виконання значної кількості практичних завдань.

Формою опрацювання теоретичного матеріалу є складання тез теми або одного-двох питань. Тези – це положення, яке вбирає в себе суть значної частини тексту. Вони дають змогу узагальнити матеріал, викласти його суть у коротких формулюваннях, які розкривають зміст усього твору. Тези допомагають глибоко розібратися в питанні, всебічно продумати його, передати зміст декількох книг і статей. За їх допомогою можна скласти доповідь, зробити критичний аналіз наукового або літературного джерела. Тези бувають основні, прості і складні. Основні тези — це головні положення, що узагальнюють зміст джерела. Вони складають окремий самостійний запис, який відбиває зміст усього матеріалу. Прості тези — це головні думки, що входять інколи як складова частина в конспект, або частина джерела, незалежно від його загального спрямування. Запис, що включає вищеназвані види тез, називається складними тезами. Як складати тези? Після попереднього ознайомлення текст читається вдруге. При цьому цей текст розбивається на ряд уривків. Далі в кожній такій частині (уривку) знаходять ті рядки, що визначили членування, виписують або позначають їх у книзі. Потім, добре продумавши виділене, формулюють окремі положення. Це й будуть тези. Одні з них будуть більш загальними і визначальними для змісту інших. Тези варто нумерувати. Це зафіксує логіку авторських міркувань.

Практичні завдання різноманітні за змістом і за формою виконання. Частину практичних завдань студент виконає в контрольній роботі. Диференційовану оцінку за теоретичний матеріал студент отримає на сесії в 3 семестрі. Форма контролю –  виконання тесту в програмі Boolean testingsystems. Практичні завдання студент захищатиме на екзамені. Оцінка за семестровий екзамен складатиметься з оцінки за практичну самостійну роботу, 2-х тестів за самостійну роботу і тесту на екзамені.

 Тема 1. Поняття про документ Методи і способи документування

Самостійна робота № 1: Скласти тези відповіді на питання: «Функції документа»

Студенту необхідно познайомитися із запропонованою літературою і відповісти на питання у вигляді тез. Приклад письмової відповіді на питання:
Головна функція документа – зберігання і передача (розповсюдження) інформації в часі і/або просторі.  Коротку характеристику загальних та спеціальних функцій документа записуємо у вигляді таблиці

Загальні функції: Спеціальні функції
інформаційна Їх характеристика управлінська Їх характеристика
комунікативна пізнавальна
кумулятивна правова
загальнокультурна
меморіальна
гедонічна

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 38-41

Форма і термін контролю  –  Виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 2 Скласти тези до питання: «Знаки письма»
Студенту необхідно познайомитися із запропонованою літературою і відповісти на питання у вигляді тез. Приклад письмової відповіді на питання:

Термін Його визначення
Письмо Знакова система фіксування мови, яка дозволяє за допомогою графічних елементів передавати мовну інформацію на відстань і закріплювати її в часі.
Система письма Характеризується постійним складом знаків, причому кожний знак передає або слово, або послідовність звуків, або окремий звук мови
Перелік термінів, визначення яких необхідно записати до власного словника
Писемність Піктографія Ієрогліф Фонограма Фонетичне письмо Алфавітне письмо
Вампуми Ідеограма Логограма Детермінативи Клинописне письмо  

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 78-83

Форма і термін контролю  –  виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Тема 2. Класифікація документів.
Самостійна робота № 3:  Скласти схему «Фасетно-блокова схема класифікації документів»
Методичні рекомендації до виконання практичного завдання
Перш ніж приступити до виконанні завдання, необхідно засвоїти три блок ознак, побудованих за різними характеристиками документів, які є критерієм для побудови класифікаційного ряду, в межах якого передбачено наявність певної ознаки, на основі якої здійснюється поділ документів на підвиди і різновиди. Саме за даними ознаками і необхідно визначити вид документа. Схему необхідно скласти у вигляді таблиці, з трьох блоків ознак і 12 блок-фасетів. Наприклад:

Класифікація за  інформаційною складовою документа
Ознака класифікації Вид документа
Блок-фасета 1 Вид документа за характером знакових засобів текстовий іконографічний ідеографічний звуковий матричний комплексний

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 98-99

Форма і термін контролю  –  захист практичного завдання на екзамені

Самостійна робота № 4: Проаналізувати документи за фасетно-блоковою схемою класифікації
Виконання завдання починається з бібліографічного опису документа за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання (Бібліографічний запис. Бібліографічний опис : загальні вимоги та правила складання ГОСТ 7.1 – 2003, IDT). – ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. – [Чинний від 2007-07-01]. – К., 2007). Для зручності студенту доречно застосувати фасетно-блокову схему, яку він укладав в попередній самостійній роботі.
Наприклад:     
Бібліотекознавство : теорія, історія, організація діяльності бібліотек : підручн. / [В.О.Ільганаєва, Г.Д.Ковальчук, Т.П.Самійленко та ін. ; за ред. М.С.Слободяника, В.О.Ільганаєвої].- Харів, 1993.- С. 132-140.
за характером знакових засобів фіксування інформації – текстовий документ; за мірністю запису інформації – одномірний  (і т. д. за усіма ознаками)

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 110-117.
Форма і термін контролю – виконання домашньої контрольної роботи

 Тема 3. Видання як вид документа. Класифікація і типологія видань.

Самостійна робота № 3:  За допомогою схеми класифікації видань визначити види творів друку
Студент повинен взяти книгу, брошуру, листівку, моновидання, збірник, серію, однотомник, багатотомник, зібрання творів друку, вибрані твори та визначити їх вид використавши схему класифікації:

Таблица

Приклад відповіді:
Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000.
За об’ємом – книга. За матеріальною конструкцією – книжкове. За складом основного тексту – моновидання. За структурою – однотомне.

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 165-169.

Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені

Тема 4. Текстові видання в залежності від цільового призначення і характеру інформації.

Самостійна робота № 6: Скласти тези відповіді до теми: «Текстові видання в залежності від цільового призначення і характеру інформації»

 1. Довідкові видання.
 2. Видання для дозвілля
 3. Рекламні видання
 4. Літературно-художні видання як найбільш розповсюджений вид в публічних бібліотеках

Методичні поради
 При вивченні даного питання студенту необхідно звернутися до рекомендованої літератури і дати відповіді на питання плану. Відповідь повинна бути стислою (тезисною). Методика укладання тез в загальних методичних порадах. В результаті вивчення студент повинен знати визначення видання за державним стандартом, його функціональне призначення, читацьку адресу, підвиди за відповідними ознаками, характерними для кожного виду видань.
Література: Кушнаренко Н.Н.Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С.192-218.

Питання для самоконтролю:

 1. В чому особливості довідкових видань і на які підвиди вони поділяються?
 2. Якою є роль і функціональне призначення видань для дозвілля?
 3. Які особливості рекламних видань, їх функціональне і читацьке призначення?
 4. В чому специфіка і своєрідність інформації літературно-художніх видань та їх підвиди?

Форма і термін контролю  –  виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 7: Підібрати приклади нормативно-правових документів за літописами книг.
Метасамостійної роботи – закріпити знання про підвиди офіційних видань, виявити пошукові можливості вторинних документів.
Кожен студент повинен підібрати десять прикладів нормативно-правових документів, приклади записати в таблицю.  Джерело пошуку – «Літописи книг».
Приклад запису виконаного завдання:

Бібліографічний опис за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 З якої галузі знання документ Джерело пошуку
Людина. Право. Держава: Зб. Правових актів.-Х.,1996. Державне, конституційне право, адміністративне право Літопис книг, 1999.- № 2.- С.5

Література: Кушнаренко Н.Н.Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С.172-175.

Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені

Самостійна робота №: 8 Проаналізувати науково-популярне видання
Завдання:  Проаналізувати три різні за змістом науково-популярні видання з метою визначення їх значення і корисності для споживачів інформації.
Послідовність виконання практичного завдання

 1. Скласти бібліографічний опис документу за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
 2. Визначити вид видання за:

Функціональним призначенням (на допомогу розповсюдженню знань; для самоосвіти; на допомогу вивчення навчальних програм; для поглиблення і розширення знань, які одержуються в навчальному закладі, для зацікавлення в цих знаннях; для розширення наукового світогляду;  роз’яснення важливих нових теорій, проблем, гіпотез, що не знайшли відображення в навчальних програмах технікумів, шкіл).
Читацькою адресою (масового читача,  фахівців суміжних дисциплін, практичних працівників галузі, учнів школи,  студентів ВНЗ).
Вид видання за змістом (про досягнення і перспективи розвитку та сучасні проблеми науки, техніки, культури; з основ  наук;  з історії науки і техніки; на допомогу науково-технічній і художній творчості; біографічні).
Жанр видання (монографія, стаття, нарис, огляд, бесіди, практикум).

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник . –  2 изд., перераб. и доп. / Н.Н.Кушнаренко. – Киев : Знання, 2000. – С. 180-182.

Форма і термін контролю  – захист практичного завдання на екзамені

Самостійна робота № 9: Визначити особливості навчальних видань

Завдання: Визначити особливості 3-х навчальних видань
Послідовність виконання практичного завдання
1. Скласти бібліографічний опис документу за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
2. Визначити вид навчального видання:
А) за читацьким призначенням (для дошкільного виховання, середньої школи, вищої школи, курсової системи);
Б) взалежності від ролі в навчальному процесі (підручник, навчальний посібник, хрестоматія, збірник завдань, навчально-методичний посібник, практикум, програма тощо)
3. Визначити особливості навчального видання (галузеве за змістом; вузьке читацьке і функціональне призначення; складна структура основної частини, вказати яка; наявність різних видів довідкових текстів, вказати які та пояснити їх призначення – наприклад: зміст, передмова, вступна стаття, післямова, примітки, коментарі – допомагають краще познайомитись зі структурою видань, глибше зрозуміти зміст творів; алфавітний, хронологічний покажчики – розкривають склад включених матеріалів, полегшують пошук певного твору; предметний, іменний, географічний покажчики – розкривають різні аспекти змісту творів, статей, глав, допомагають знайти фрагменти текстів, висловлювань з окремих питань, згадування

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 172-192.
Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені

Самостійна робота № 10: Визначити види неперіодичних текстових видань за цільовим призначенням
 Завдання: Визначити вид видання за цільовим призначенням та його підвид за характером інформації, читацьким призначення, змістом за схемою:
 Послідовність та методичні рекомендації до виконання практичного завдання
1. Підібрати 10 видань: офіційне, наукове, науково-популярне, виробничо-практичне, навчальне, суспільно-політичне, довідкове, видання для дозвілля, рекламне і літературно-художнє видання.
2. Ознайомитися з виданнями, визначити їх підвид за характером інформації, функціональне і читацьке призначенням.
3. Отриману інформацію зафіксувати у вигляді таблиці:

бібліографічний опис вид за цільовим призначеннями підвид за характером інформації функціональне призначення читацьке призначення

Бібліографічний опис видання здійснюється за ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Цільове призначення за ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення . – Чинний від 01.01.1996. – Київ  : Держстандарт України, 1995. – 45
Підвид видання за характером інформації за ДСТУ 3017 – 95.
Функціональне призначення допоможе сформулювати визначення термінів: офіційне видання, наукове видання, науково-популярне видання і т. д.
Читацьке призначення допоможе визначити видавнича анотація і основний текст видання

Наприклад:

Бібліографічний опис видання вид за цільовим призначеннями підвид видання інформаційними ознаками функціональне призначення читацьке призначення
ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення. – Чинний від 01.01.1996 . – Київ  : Держстандарт України, 1995. – 45 офіційне стандарт встановлює терміни та визначення основних видів видань видавці, бібліографи, бібліотекарі, каталогізатори

Література: 

 1. Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С.  172-216.
 2. ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення . – Чинний від 01.01.1996 . – Київ  : Держстандарт України, 1995 . – 45
 3. ДСТУ 3017 – 95. Видання. Основні види. Терміни та визначення : [Електронний ресурс]. – Чинний від 01.01.1996 . – Режим доступу : http://www.chytomo.com/rozdil/standarty/vydannya-osnovni-vydy-terminy-ta-vyznachennya-dstu-301795.html

Форма і термін контролю  – захист практичного завдання на екзамені

Самостійна робота № 11: Підібрати рекламні видання і видання для дозвілля та охарактеризувати їх особливості
Послідовність та методичні рекомендації до виконання практичного завдання
Мета самостійної роботи: набуття практичних навичок характеристики рекламних видань та видань для дозвілля. Студент підбирає три рекламних видання і три видання для дозвілля, знайомиться з ними та характеризує їх за запропонованими параметрами

Основні параметри характеристики рекламного видання:
1. Назва, вихідні дані видання.
2. Цільове призначення рекламного видання (сприяти реалізації товарів і послуг; створити попит на них).
3. Специфіка інформації рекламного видання (поєднання  популярного, довідкового і оціночно-рекламного тексту)
4. Тематика видання, вид за змістом (економічне, рекламує історико-культурні об’єкти та заходи.
5. У якому вигляді вийшло рекламне видання (каталог, проспект, афіша, буклет), його коротка характеристика:
a)  Каталог – містить систематизований перелік наявних предметів або послуг;
b)  Проспект – містить перелік предметів і послуг, які плануються до випуску, продажу або експонуванню;
c)   Афіша – видання яке сповіщає про будь який захід і призначена для розклеювання;
d)  Буклет – аркушеве видання сфальцьоване будь яким способом у два і більше згинів.
6. Особливості поліграфічного і художнього оформлення видання.

Основні параметри характеристики видання для дозвілля
1. Автор назва, вихідні дані видання.
2. Мета видання (сприяти раціональному використанню вільного часу; розвитку аматорської творчості; розважити читача, приємно, весело, цікаво провести час тощо.)
3. Підвид видання за характером інформації (практичне видання для аматорів; розважальне видання).
4. Різновид видання за змістом інформації:
a)   практичного видання для аматорів ( книги на допомогу молодій сім’ї, на допомогу молодій матері, з домогосподарства, садівництва і т.п.);
b)   розважального видання (спортивні, комп’ютерні та інші інтелектуальні ігри; кросворди;  гороскопи; гадання  та ін.).
5. Підвид видання  за формою представлення інформації (практичні посібники, керівництва, робочі таблиці, буклети, визначники тощо).
6. Особливості поліграфічного і художнього оформлення видання.

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 214-216.
Форма і термін контролю  – захист практичного завдання на екзамені

Тема 5. Інформаційні видання

 Самостійна робота № 12: Скласти тези відповіді до теми «Інформаційні видання»

 1. Визначення, передумови виникнення інформаційних видань.
 2. Роль та функції інформаційних видань.
 3. Особливості характеру інформації.
 4. Види допоміжних покажчиків.

Методичні рекомендації
Характеризуючи передумови виникнення інформаційних видань необхідно звернути увагу на те, що інформаційні видання з’являються в результаті аналітико-синтетичного перероблення первинної інформації і пояснити, хто і яким чином це здійснює, які інформацію містить інформаційне видання, яку роль вони відіграють у науковій, практичній, навчальній, виховній, освітній, управлінській діяльності. Далі необхідно охарактеризувати структуру інформаційного видання, а саме основну частину і факультативну, особливу увагу звернути на довідково-пошуковий апарат інформаційного видання
При вивченні 4 питання теми необхідно звернути увагу на види допоміжних покажчиків, що використовують ознаки змісту документів, формальні ознаки і на допоміжні покажчики комплексного змісту.  Для зручності можна використати табличну форму відповіді на питання.

Наприклад: Види допоміжних покажчиків, що використовують ознаки змісту документів:

Вид допоміжного покажчика Ознака визначання рубрики Порядок групування рубрик
Систематичний визначають за певною схемою класифікації знань або документів розташовують згідно з цією схемою

Питання для самоконтролю:
Яку інформацію містить інформаційне видання?
Які організації випускають інформаційні видання?
Чим відрізняється інформаційне видання від інших видів інформаційних документів?
Якім чином інформаційні видання використовують в різних сферах людської діяльності?
Якою може бути структура інформаційного видання?
За якою ознакою визначаються рубрики та порядок їх групування в допоміжному покажчику: систематичному, предметному,  тематичному,  географічному,  персональному,  авторському, назв,  авторів і назв, колективів,або організацій та установ, що вида­ли  твори,  хронологічному,  топографічному,  видавництв,  серій,  іменному,  пермутаційному

Література
Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 202-216.
Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навчальний посібник / Г.М.Швецова-Водка. – Київ : Кондор, 2004. – С.90-92.
Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 13: Визначити види бібліографічного посібника за сукупністю ознак

Методичні рекомендації
Для визначення видів бібліографічного посібника необхідно звернутися до класифікації запропонованої українським бібліографом Г.М.Швецовою-Водкою. Класифікується посібник за такими ознаками:
1) Жанр бібліографічного посібника (за іншими класифікаціями – тип посібника).
2) Вид бібліографічного посібника за суспільним призначенням.
3) Вид бібліографічного посібника за особливостями об’єкта обліку (документів, що відображені). А) видами відображених документів; Б) тематико-галузевим змістом відображених документів; В) за змістово-територіальними зв’язками відображених документів; Г) за часом видання відображених документів; Д) за місцем видання відображених документів; Е) за мовою відображених документів; Є) за ступенем згортання інформації, що міститься у відображених документах.
4) Вид бібліографічного посібника за особливостями методів бібліографування, що застосовувалися при складанні бібліографічного посібника: А) за способом бібліографічного відбору (в інших класифікаціях – повнотою відбору); Б) за способом бібліографічної характеристики; В) за способом бібліографічного групування.
В кожному варіанті бібліографічні посібники різні за суспільним призначенням.
При визначенні виду бібліографічного посібника за тією чи іншою ознакою, необхідно мотивувати віднесення посібника до певного виду:

Наприклад:

Бібліологічні вісті (1923-1930) : систематичний анотований покажчик / Національна парламентська бібліотека України ; укладач Г.І.Ковальчук ; наук. ред. С.І.Білокінь . – Київ, 1996.

 • За внутрішньою формою даний посібник є покажчиком, так як містить значну кількість бібліографічних записів, має складну структуру і довідковий апарат.
 • За суспільним призначенням покажчик є науково-допоміжним, тому що його призначенням є допомога науковцям і спеціалістам  в галузі книгознавства, бібліографії  і бібліотекознавства.
 • За видами відображених документів – це покажчик текстових документів, зокрема статей та інших матеріалів журналу «Бібліологічні вісті»
 • За тематико-галузевим змістом – загальногалузевий, тому що відображає документи з галузі книгознавство.
 • За змістово-територіальними зв’язками є посібником, який відображає документи незалежно від зв’язку їх змісту з певною територією;
 • За часом видання відображених документів – ретроспективний, тому що відображає масив документів за певний період минулого часу, зокрема за період з 1923 по 1930 рік.
 • За місцем видання відображених документів – загальнодержавний, адже відображає документи, що вийшли на території України.
 •  За мовою відображених документів мономовний – усі матеріали українською мовою.
 • За ступенем згортання інформації є покажчиком первинних документів.
 • За способом бібліографічного відбору є реєстраційним, тому що в передмові вказано, що покажчик відбиває всі матеріали журналу, незалежно від їх обсягу і характеру, в тому числі інформаційні замітки і короткі повідомлення,
 • За способом бібліографічної характеристики є анотованим, тому що всі бібліографічні записи містять поряд з бібліографічним описом, анотацію.
 • За способом бібліографічного групування – систематичний, записи згруповані за певною системою, як вказано в передмові,  системою книгознавства, якої дотримувався головний редактор «Бібліологічних вістей» Ю.О.Меженко.

Література: Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навч. посібник / Г.М.Швецова-Водка. – Київ, 2004. – С. 98-120.
Форма і термін контролю  –  виконання домашньої контрольної роботи

Самостійна робота № 14: Зробити порівняльну характеристику бібліографічного і реферативного видання

Методичні рекомендації
Мета самостійної роботи: навчитися визначати відмітні риси бібліографічних і реферативних видань.
Робота виконується за комплектом з 6-ти інформаційних видань: три бібліографічні і три реферативні, які розділені на три комплекти, кожен комплект містить бібліографічне і реферативне видання: 1) однакові за змістом; 2) різні за змістом; 3) різні за читацьким призначенням.
Схема характеристики:

Назва, вихідні дані видання Документи з яких галузей містить видання Види творів друку за цільовим призначенням Цільове призначення                 інформаційного видання Читацьке призначення факультативна частина Висновки

У першій колонці необхідно вказати назву і вихідні дані інформаційного видання, наприклад: «Літопис книг», 2002 р., № 1.
У другій колонці – галузі знання, до яких належать документи, бібліографічна інформація про які вміщена в виданні, наприклад: «Літопис книг» містить документи з усіх галузей знання.
Третя колонка буде містити інформацію про цільове призначення документів, що містить вказаний посібник. Для того щоб визначити цільове призначення документів, необхідно переглянути значну частину бібліографічних записів, інформація з яких і дасть відповідь на дане питання.  Наприклад, вищезгаданий «Літопис книг» міститиме твори друку різні за цільовим призначенням (офіційні, наукові, науково-популярні тощо).
У четвертій і п’ятій колонках  потрібно вказати цільове і читацьке призначення інформаційного видання, визначити яке допоможе факультативна частина видання (передмова, анотація).
У шостій колонці перелічити складові факультативної частини кожного інформаційного видання (зміст, передмова, керівництво з використання, вступна статтю, схема класифікації, система посилань, список використаних джерел інформації, список скорочень, допоміжні покажчики).
У висновках необхідно відмітити спільні і відмітні риси бібліографічного і інформаційного видання та вказати  евристичні (пошукові) можливості кожного видання.

Література:
Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 202-213.
Швецова-Водка Г.М. Вступ до бібліографознавства : навчальний посібник / Г.М.Швецова-Водка . – К.: Кондор, 2004 . – С.90-92.

Форма і термін контролю  –  виконання домашньої контрольної роботи

Тема 6. Книга – різновидність документу

 Самостійна робота № 15

 Послідовність та методичні рекомендації до виконання практичного завдання
 Завдання № 1 Використовуючи блок-фасетну схему класифікації визначити види книги.
Для виконання даного завдання необхідно скористатися схемою, яку студент створив, виконуючи самостійну роботу № 2. Доречно виконати завдання у вигляді таблиці з 13 колонок, перша – назва виду документа – Книга, 2-13 – види книги за різними ознаками.(див самостійну роботу № 3)
Завдання № 2 Проаналізувати допоміжний апарат 3-х книг.
Студент бере книгу, вивчає її апарат і у зошиті для самостійної роботи фіксує елементи довідково-допоміжного та науково-довідкового апарату та описує  пошукові та допоміжні можливості кожного з елементів, наводить конкретні приклади.
Приклад відповіді:
Мені необхідно охарактеризувати науково-допоміжний апарат енциклопедичного словника «Книговедение». Кожна книга може мати допоміжний апарат – це додаткові тексти, які необхідні для створення найбільш сприятливих умов при користуванні книгою – ці тексти називають довідково-допоміжним апаратом, а тексти, які призначені для кращого розуміння тексту називають науково-довідковим апаратом. До довідково-допоміжного апарату даного довідкового видання належать:

 • титульний аркуш, який дає загальні відомості про книгу: назва книги, підназва, вихідні відомості  та редакційна колегія (відомості про відповідальність);
 • колонтитули – довідковий текст над основним текстом полоси, вказує читачу, який матеріал надруковано на сторінці, наприклад на сторінці 412 в колонтитулах слово «позолотний», цим словом починається нова стаття-довідка, надрукована на цій сторінці, а на сторінці 413 в колонтитулах слово «поліграфія», цим словом починається стаття-довідка, яка є останньою на даній сторінці, і так до кінця словника – на парній сторінці – слово, яким починається нова стаття, на непарній – слово,  яким починається стаття, що є останньою на даній сторінці.
 • Іменний покажчик, до якого увійшли імена, установи, підприємства, організації, товариства, періодичні і продовжувані книгознавчі видання. Він призначений для швидкого пошуку необхідного матеріалу. Поряд з іменем, установою і т. д. записана сторінка, якщо особі, або організації, або виданню тощо присвячена окрема стаття, номер сторінки набраний жирним шрифтом. Наприклад, нам необхідно знайти інформацію про відомого ілюстратора дитячих книг Конашевича, дивимося покажчик, за алфавітом шукаємо це прізвище, знайшли і бачмо, що йому присвячена окрема стаття на сторінці 283, а також він згадується на стрінках17, 170,434, 458, 577.
 • Анотація, знаходиться у кінці словника і характеризує його призначення, користувач бібліотеки за допомогою анотації може дізнатися чи знайде в даному словнику те, що йому необхідно.

До науково-довідкового апарату даної книги належить вступна стаття, яка характеризує  книгознавство як наукову дисципліну, а також дане видання. І стаття «Як користуватися словником». Дані відомості дають додаткову інформацію про дане довідкове видання.

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С.236-238.
Форма і термін контролю  –  виконання домашньої контрольної роботи

 Тема 7. Патентний і нормативний документи

 Самостійна робота № 16: Скласти тези до теми «Патентний і нормативний документи»

 1. Патентний документ:  а) авторське свідоцтво і патент; б) опис винаходу.
 2. Нормативний документ: а) стандарт, технічні умови; б) промисловий каталог; в) прейскурант.

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 242-261.

Питання для самоконтролю:

 1. Які характерні ознаки патентного документу, його види?
 2. Особливості інформації в авторському свідоцтві, патенті і описі винаходу; функціональне і читацьке призначення цих документів.
 3. Які характерні ознаки нормативного документу, його види?
 4. Особливості інформації в стандарті, технічних умовах, промисловому каталозі і прейскуранті; функціональне і читацьке призначення цих документів.

Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

 Тема 8. Періодичні і продовжувані видання

Самостійна робота № 17: Скласти тези відповіді на питання  «Історія виникнення газети», «Історія виникнення журналу»

Питання для самоконтролю:

 1. Яке походження терміну «газета» ?
 2. Яка країна вважається засновницею першої газети в  її сучасному трактуванні?
 3. Коли газети починають виходити масово ?
 4. Який документ є прообразом газети в Україні ?
 5. В якому році вийшла і як назвалася  перша друкованої газети нашої країни ?
 6. Коли і в якій країні вийшов перший номер журналу ?
 7. Коли виникли журнали в Англії, Італії, Німеччині ?
 8. Рік виходу першого українського журналу ?
 9. Вихід яких журналів знаменують початок української журналістики?

Література: Кушнаренко  Н.Н.Документоведение : учебник. / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 268 ; 272.
Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 18: Скласти тези відповіді на питання  «Історія виникнення календаря»

Питання для самоконтролю:

 1. Як у словниках трактується походження слова «календар»?
 2. До якої доби належить перший календар?
 3. Який характер мали календарі в середні віки ?
 4. Коли з’явилися світські календарі ?
 5. Що ви знаєте про  «Избоник Святослава»?
 6. Коли почали виходити і як називались перші українські календарі ?

Література:
Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 278.
Книговедение: Энциклопедический словарь / ред. коллегия: Н.М.Сикорский (гл. ред.) и др. – Москва : Сов. Энциклопедия, 1982 . – С. 231.

Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота №19: Визначити види та охарактеризувати газети

Завдання:Проаналізувати  газети та визначити їх вид за різними ознаками.
Послідовність виконання практичного завдання
Познайомитись з газетою, вказати вихідні дані, визначити періодичність газети. Дати визначення поняттю «газета».
Визначити вид газети за різними ознаками:
За функціональним  призначенням: громадсько-політична, спеціалізована, спеціальний газетний випуск.
За видавцем: державна, партійна, профспілкова, кооперативна, комерційної організації, творчої спілки.
За часом випуску: ранкова, вечірня.
За періодичністю: щоденна, щотижнева, щомісячна.
За місцем видання і сферою розповсюдження: загальнонаціональна, регіональна, місцева, корпоративна
Яку інформацію містить газета (репортажі, хроніки, інтерв’ю, замітки, прес-релізи, заяви, кореспонденції; статті, огляди, рецензії, нариси, памфлети, коментарі, читацькі листи тощо).
Аналіз оформлення газети: мета оформлення газети; постійні елементи оформлення газети; формат, об’єм, кількість колонок в сторінці газети; чи є фотографії в газеті, їх призначення;

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 264-269.
Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені

 Самостійна робота № 20: Визначити види журналів

Завдання:  Проаналізувати різні види журналів за схемою.
 Послідовність виконання практичного завдання
Вказати вихідні дані журналу, періодичність журналу і з якого року видається
Специфіка журналу, як джерела інформації (безкінечність і регулярність випуску, певна періодичність, матеріали у вигляді статей, тематична спрямованість змісту, обов’язковість затвердження у встановленому порядку, особливе поліграфічне оформлення).
Визначити вид і підвид журналу та характер інформації: 1) читацька адреса: читачі-фахівці, масового читача, окремі читацькі групи; 2) функціональне призначення: громадсько-політичний, науковий. науково-популярний, виробничо-практичний, популярний, літературно-художній, реферативний; 3) характер інформації: а) за рівнем узагальнення інформації: первинна, вторинна; б) за жанром: для первинної – статті, нариси, художні твори тощо, для вториної – огляди. реферати; в) за часом створення оригінальна, перекладна

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 269-272.
Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені

 Тема 9. Неопубліковані документи

 Самостійна робота № 21:  Скласти тези відповіді до питання «Види ділових документів»

 1. Поняття про діловий документ.
 2. Класифікація ділових документів.
 3. Текст ділового документа.
 4. Реквізити й оформлення ділового документа.

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 335-353.

Питання для самоконтролю:

 1. Які групи документів належать до ділових?
 2. За яким ознаками класифікують ділові документи?
 3. Які є види ділових документів?
 4. В чому полягає специфіка тексту ділового документа?
 5. Які основні реквізити ділового документу?
 6. Які існують різновиди документів колегіальних органів, інформаційних та організаційно-розпорядних документів?

Форма і термін контролю  –  виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Тема 10. Нотні видання

 Самостійна робота № 22: Скласти тези відповіді на питання  «Нотні знаки та історія виникнення нотного запису»

Питання для самоконтролю:

 1. Яке письмо вважається найбільш давнім для позначення мелодій?
 2. Коли виникло фінікійське звукове письмо?
 3. Де і коли з’явилося позначення звуків за допомогою літер?
 4. У якому столітті літери грецького алфавіту замінені латинським?
 5. Яким чином зароджувалася лінійна нотація?
 6. Яка роль Гвідо д’Ареццо в удосконаленні запису музичних творів?
 7. Що таке нотний знак, аколада, ліга, вольта, нотний ключ?

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н .Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 290-291.

Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 23: Визначити види і підвиди нотних видань за сукупністю ознак

Завдання: Необхідно підібрати в бібліотеці коледжу 5 нотних видань: клавір, сольфеджіо, партитура з оркестровими партіями, школа гри, дирекціон з оркестровими партіями.

Бібліографічний опис видання Вид видання за:
цільовим призначенням характером виконання музичних творів характером викладу або запису структурою матеріальною конструкцією
наукове, навчальне, концертне оркестрове, інструментальне, вокально-хорове, змішане клавір, сольфеджіо, партитура з оркестровими партіями, школа гри, дирекціон з оркестровими голосами, запис інструмента соло серія, однотомне, багатотомне, вибране, зібрання книжкове, аркушеве, комплектне

Наприклад:

Бібліографічний опис видання Вид видання за:
 цільовим призначенням характером виконання музичних творів  характером викладу або запису структурою матеріальною конструкцією
Чайковский Б. А. Музыкадля фортепиано / Борис Чайковский . – М., 1987.- 64 с.- (Библиотека юного пианиста) навчальне інструментальне Запис інструмента соло однотомне книжкове

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 281-296.
Форма і термін контролю  – захист практичного завдання на екзамені

 Тема 11. Картографічні видання

 Самостійна робота № 24: Скласти тези відповіді до теми: «Картографічні видання»

 1. Визначення і загальна характеристика картографічних видань.
 2. Види і підвиди картографічних видань та їх коротка характеристика:

Література: Кушнаренко Н.Н.Документоведение : учебник / Н.Н.Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 263-279.

Питання для самоконтролю:

 1. Які основні властивості картографічного видання?
 2. За якими ознаками розрізняють картографічні видання?
 3. В чому специфіка карти як основного виду картографічного видання?
 4. З якою метою видають географічні карти, різні за масштабом і змістом?
 5. Які конструктивні елементи карти? Що таке легенда карти?
 6. В чому особливості атласу як виду картографічного видання?

Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Тема 12. Образотворчі видання

 Самостійна робота № 25: Скласти тези відповіді на питання  «Види естампів»

Питання для самоконтролю:

 1. Що таке «естамп»?
 2. Які є різновиди естампів?
 3. Що ви знаєте про виникнення гравюри на дереві, і як її називають?
 4. Яка роль гравюри на дереві в оформленні перших друкованих книг?
 5. Які характерні ознаки гравюри на металі?
 6. Які характерні ознаки літографії?
 7. Які характерні ознаки ліногравюри?

Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 317-318.
Форма і термін контролю  – виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

Самостійна робота № 26: Визначити види і підвиди образотворчих видань за сукупністю

 Послідовність виконання практичного завдання

Завдання: Студенту необхідно підібрати три образотворчого видання і визначає їх види за сукупністю ознак, використовуючи інформацію з запропонованих таблиць.

Вид образотворчого видання за різними ознаками
функціональним призначенням знаковою природою інформації засобами виконання
громадсько-політичний, нормативно-інструктивний, науково-популярний, рекламний образотворчий, текстовий, комбінований площинний, об’ємно-просторовий, комбінований
Вид листівки за функціональним призначенням:
масово-політичні науково-популярні для дозвілля
присвячені суспільно-політичній тематиці, портрети політичних діячів репродуційовані, популяризують твори мистецтва, відтворюють науково-пізнавальні зображення сувенірні, вітальні, видові, пам’ятні
Вид альбому за змістом і характером зображених оригіналів Функціональне призначення
альбоми з мистецтва фотоальбоми науково-технічні альбоми
живопис, графіка, архітектура, скульптура, декоративно-прикладне, монументальне видові, публіцистичні, портретно-біографічні, туристичні, театральне мистецтво, кіномистецтво наукові, виробничо-інструктивні, технічні, навчальні, науково-популярні, атласи наукові; виробничо-практичні; навчальні; громадсько-політичні; науково-популярні; рекламні

Наприклад:

Бібліографічний опис видання Вид альбому за змістом і характером зображених оригіналів Функціональне призначення
Альбоми з мистецтва Фотоальбоми Науково-технічні альбоми Науково-популярний
Тетяна Яблонська : живопис, графіка / авт.-упоряд. – К. : Мистецтво, 1991 . – 176 с. : іл. Живопис, графіка    

 Література: Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник   / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 309-325.

 Форма і термін контролю  – захист практичного завдання на екзамені

 Тема 13. Кінофотофонодокументи. Документи на новітніх носіях інформації

 Самостійна робота № 27:  Скласти тези відповіді до теми «Кінофотофонодокументи»

 1.  Загальна характеристика кінофотофонодокументів.
 2. Види кінодокументів.
 3. Види фотодокументів.
 4. Види фонодокументів.

Література: Кушнаренко Н.Н.Документоведение : учебник  / Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 362-389.

 Питання для самоконтролю:

 1. Які є види кінофотофонодокументів?
 2. В чому полягає специфіка кінодокументів?
 3. Які є основні види фотодокументів?
 4. Які документи належать до фонодокументів?

 Форма і термін контролю  –  виконання тесту в програмі Boolean testingsystems, весняна сесія

 Самостійна робота № 28:  Проаналізувати документи на електронних носіях інформації.

Студент повинен вибрати  два документи ознайомитися з записами на титульній сторінці і  визначити їх види за різними ознаками, використавши дану схему:
Схема аналізу
1. Автор, назва, вихідні дані документа.
2. Визначити вид документа за: А) способом запису і зчитування інформації; Б) характером зв’язку документів з технологічними процесами в автоматизованих системах
Література: Кушнаренко  Н.Н. Документоведение : учебник  /  Н.Н. Кушнаренко. – 2-е изд., перераб. и доп. – Киев : Знання, 2000. – С. 437-442.
Форма і термін контролю  – захистпрактичного завдання на екзамені