СПЕЦІАЛЬНИЙ МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (Гітара)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02010401 «Народна художня творчість» спеціалізації «Народне інструментальне мистецтво» (народні інструменти)

Розробник – Л.І. Остапенко

Програмові та семестрові вимоги

ІІІ курс V семестр (І кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

 (всього годин – 54, з них 34 – індивідуальні, 20 – самостійна робота)

Зміст роботи:

Подальша робота над розвитком музично-виконавських навичок та навичок читання з аркуша.
Удосконалення виконавської техніки (усіх компонентів техніки гри, що взаємодіють між собою).
Удосконалення техніки гри подвійних нот (терції, сексти, октави).
Закріплення вивчених п’яти позицій і вивчення  VІІІ позиції.
Подальша робота над прийомами: вібрація, гліссандо, піцикато, зміна тембрів (гра біля грифа та біля підставки).
Виконання мелізмів : форшлаги,  морденти, групетто, трелі.
Удосконалення навичок використання прийомів велике та мале барре, разгеадо.
Вивчення : 4 різнохарактерні твори малої форми ( або твір з елементами поліфонії; великої форми); гам Adur, fismoll (три октави) в аплікатурі А.Сеговії подвійними нотами(терції, сексти, октави), хроматичні гами від звуків g, e (три октави), 1 етюду на різні види техніки, вправ.

Самостійна робота : – читання з аркуша різноманітних творів в межах І-VІІІ ладів;   – самостійне вивчення 1 етюду з програми семестру на різні види техніки).

Студент повинен знати:

 • правила побудови каденційних зворотів та елементарних каденційних послідовностей в тональності;
 • найтиповішу аплікатуру мажорних та мінорних тризвуків;
 • способи роботи над мелізмами та штучними флажолетами;
 • методи роботи над розвитком виконавської техніки (основні технічні прийоми гри);
 • методику роботи над інструктивно-технічним матеріалом;
 • методику читання нот з аркуша;
 • італійські терміни, що означають гру біля грифа та біля підставки;
 • визначення понять мале барре  та велике барре, вібрація, гліссандо;
 • етапи роботи над музичним твором;
 • аплікатуру вивчених мажорних та мінорних гам у  V – VІІ позиціях;

Студент повинен вміти :

 • виконувати мажорні та мінорні гами в межах програмових вимог;
 • виконувати послідовності  акордів  з використанням прийому велике барре з складнішим метроритмом;
 • володіти  прийомами  тремоло, вібрація, гліссандо;
 • користуватись різними типами з’єднання позицій;
 • володіти прийомами sultasto (біля грифа) та  sulponticello біля підставки; стаккато;
 • виконувати октавні та квінтові флажолети.

Контрольний урок  №13  ( 6 тиждень)
концертне виконання двох різнохарактерних творів малої форми (або твору великої форми; та твору з елементами поліфонії)
самостійна робота – проаналізувати один з виконаних творів;
співбесіда з теоретичних  питань курсу;
самостійна робота : читання з аркуша творів, запропонованих викладачем в межах V-VІІІ ладів (2 клас ДМШ);
Контрольний урок  №14 ( 12 тиждень)
виконати одну з гам, вивчених за семестр різними ритмічними варіантами, каденцію;
концертне виконання етюду з програми семестру;
самостійна робота – виконання самостійно вивченого етюду;
співбесіда з теоретичних питань курсу;
самостійна робота :  читання з аркуша творів, запропонованих викладачем.
Контрольний урок №15 (16тиждень)
концертне виконання двох різнохарактерних творів (або твору великої форми та твору з елементами поліфонії);
самостійна робота – зробити музично-теоретичний аналіз одного  з виконаних творів;
читання з аркуша запропонованих викладачем нескладних двоголосних  творів

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки № 13,14,15, самостійна робота.

ІІІ курс VІ семестр (І кредит – 54 години)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Зміст роботи:
Вивчення Х-ХІІ позицій, та освоєння усього грифу інструмента. Вдосконалення техніки гри на більш складному інструктивно-технічному та художньому матеріалі.
Подальша робота над мелізмами, прийомами іспанської народної музики : фрізе, разгеадо, гольпе,  тамбурін, тремоляндо.  Освоєння штучних  флажолетів.
Кантилена. Розвиток незалежності пальців. Особливості роботи над  кантиленними творами.
Найбільш уживана аплікатура мажорних та мінорних септакордів. Гра послідовностей акордів із складнішим метроритмом. Обернені форми акордів (зменшений септакорд та його надбудови).
Вивчення : 4 різнохарактерні твори малої форми ( або твір з елементами поліфонії;великої форми);  гам  Н dur, hmoll (три октави)  в аплікатурі А.Сеговії (дуолі – квартолі), подвійними  нотами (терції, сексти, октави),  хроматичних гам від звуку сі (три октави), арпеджіо,  двох етюдів на різні види техніки, вправ.
Самостійна робота :  – читання з аркуша  різноманітних творів малої форми ( рівня 3 класу ДМШ); – вивчення 1 етюду з програми семестру, підбір аплікатури, прийомів гри.

Студент повинен знати:

 • особливості  аналізу та роботи над творами великої форми;
 • методику вивчення музичного матеріалу напам’ять;
 • суть понять : виконавські засоби , засоби музичної виразності та їх складові;
 • визначення понять : мелізми, штучні флажолети, разгеадо, пульгар, фрізе, кантилена, голпе, тремоляндо.
 • методику роботи над інструктивно-технічним матеріалом;
 • найтиповішу аплікатуру мажорних та мінорних септакордів.

Студент повинен вміти :

 • аналізувати твори за  запропонованою схемою;
 • читати з аркуша нескладні інструментальні твори та оркестрові партії ;
 • володіти  технікою виконання мелізмів та штучних флажолетів;
 • самостійно підготувати та виконати твір малої форми;
 • використовувати у виконавській практиці прийоми іспанської народної музики

Контрольний урок  №16  ( 6 тиждень)
концертне виконання двох різнохарактерних творів малої форми (або твору великої форми; твору з елементами поліфонії)
самостійна робота :  музично-теоретичний аналіз одного з виконаних творів;
читання з аркуша нескладних творів вивченими прийомами гри, самостійно обираючи аплікатуру  (  3 клас ДМШ);
Контрольний урок  №17 ( 11 тиждень)
виконати різними ритмічними варіантами одну з гам, вивчених за семестр, каденцію, арпеджіо;
концертне виконання етюду з програми семестру;
самостійна робота – виконання самостійно вивченого етюду;
співбесіда з теоретичних питань курсу;
самостійна робота :  читання з аркуша творів, запропонованих викладачем.
Контрольний урок №18 (19 тиждень)
концертне виконання двох різнохарактерних творів або твору великої форми ( чи твору з елементами поліфонії);
Самостійна робота – зробити музично-теоретичний аналіз одного  з виконаних творів; читання з аркуша творів, запропонованих викладачем(3-4 клас ДМШ)

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки № 16,17,18, самостійна робота.

ІV курс VІІ семестр (І,5 кредити – 81 година)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Зміст роботи:
Подальша робота над розвитком  та вдосконаленням музично-виконавських навичок (вдосконалення техніки гри, раніше вивчених прийомів, повне розкриття динамічних та тембрових можливостей інструмента).
Закріплення навичок читання нот з аркуша.
Робота над програмою Державного іспиту : 1 твір малої форми, 1 твір з елементами поліфонії (поліфонія ), 1 твір віртуозного характеру).
Вивчення : 1 етюд, 1 твір з елементами поліфонії (поліфонія) 1-2 різнохарактерних творів малої форми;  гами в аплікатурі А.Сеговії; вправи на різні види техніки.
Самостійна робота: – читання з аркуша різноманітних творів

Студент повинен знати:

 • основи виконавського процесу на шестиструнній гітарі;
 • основи початкового етапу навчання грі на шестиструнній гітарі та відповідний педагогічний репертуар;
 • методику роботи над музичним матеріалом : інструктивно – технічним( вправи, гами, етюди) та художнім (п’єси, ансамблеві та оркестрові твори);
 • методи розвитку техніки гри (вправність, кантилена, вібрація, глісандо, технічне легато та ін.);

Студент повинен вміти : 

 • володіти технікою виконання основних прийомів  гри на шестиструнній гітарі;
 • читати з аркуша нескладні інструментальні твори та ансамблеві партії ;
 • виконувати гами та арпеджіо їх тризвуків в різних ритмічних варіантах (згідно вимог УІІ семестру);
 • володіти  технікою виконання мелізмів та штучних флажолетів;
 • здійснювати настроювання інструмента;
 • використовувати у виконавській практиці прийоми іспанської народної музики

Контрольний урок  №19  ( 6тиждень)
концертне виконання твору малої форми та однієї частини  твору великої форми з програми Державного іспиту;
самостійна робота:  музично – теоретичний та виконавський аналіз твору малої форми; читання з аркуша творів, запропонованих викладачем;
Контрольний урок  №20 ( 11тиждень)
виконати різними ритмічними варіантами одну з гам (в тональності до 6 знаків включно), каденцію, арпеджіо;
концертне виконання етюду з програми семестру;
самостійна робота :  читання з аркуша творів, запропонованих викладачем ( 4 клас ДМШ).
Контрольний урок №21 (16 тиждень)
концертне виконання  одного  твору малої форми  та двох частин твору великої форми; гра твору віртуозного характеру з нот.
самостійна робота – зробити музично-теоретичний аналіз твору малої форми;
Самостійна робота : читання з аркуша  творів, запропонованих викладачем (4 клас ДМШ).

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки № 19,20,21, самостійна робота.

ІV курс VІІІ семестр (І,5 кредити – 81 година)

НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Зміст роботи:
Подальша робота над розвитком  та вдосконаленням музично-виконавських навичок (вдосконалення техніки гри, раніше вивчених прийомів, повне розкриття динамічних та тембрових можливостей інструмента.
Поглиблена робота над   розкриттям художнього змісту та виконавською інтерпретацією творів програми Державного іспиту.
Вивчення  1 твору малої форми (кантиленного  характеру) та подальша робота над твором крупної форми з репертуару VІІ семестру з програми Державного іспиту.
Розширення знань з історії музично-виконавського мистецтва.

Студент повинен знати:

 • види музичної пам’яті, методи їх розвитку;
 • методику розвитку відчуття музичного ритму;
 • структуру і зміст самостійних занять на інструменті ;
 • методику читання нот з аркуша та транспонування;
 • методику підготовки до концертного виступу; критерії естрадної готовності твору.

Студент повинен вміти :

 • самостійно аналізувати твори для шестиструнної гітари за запропонованою схемою;;
 • читати з аркуша нескладні інструментальні твори та оркестрові партії  для даного інструмента;
 • виконувати музичні твори, що вивчались протягом року;
 • самостійно підготувати та виконати твір малої форми;
 • розрізняти поняття – виконавські засоби музиканта ти засоби музичної виразності.

Контрольний урок №22 (5 тиждень)
концертне виконання твору малої форми напам’ять та твору великої форми з нот з програми Державного іспиту;
самостійна робота – проаналізувати один з виконаних творів; прочитати з аркуша твори, запропоновані викладачем;
Контрольний урок №23 (10 тиждень)
концертне виконання двох творів малої форми та твору великої форми;
самостійна робота : музично-теоретичний аналіз 2 творів з програми Державного екзамену;
Контрольний урок №24 (14 тиждень)
концертне виконання   програми Державного екзамену (твір великої форми та два різнохарактерних твори малої форми);
самостійна робота : музично-теоретичний та виконавський аналіз творів з програми Державного екзамену.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, контрольні уроки № 22,23,24, самостійна робота.