СЦЕНАРНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів спеціальності 5.02010401 “Народна художня творчість” спеціалізації “Видовищно-театралізовані заходи”.

Розробник –  Н.О.Назаренко         

Самостійна робота № 1. Тема: Аналіз специфіки драматургічного твору (практичне завдання).

1. Прочитати багатоактну п’єсу (за вибором студента), бажано українських драматургів – класиків (І.П. Котляревського, Т.Г. Шевченка, І. Франка, Лесі Українки, І. Тобілевича. М. Кропивницького та ін.) або п’єсу зарубіжних авторів.

2. Проаналізувати прочитаний твір з точки зору його специфіки:
а) Звернути увагу на структуру твору – поділ п’єси на акти, дії, картини, яви;
б) Перелік дійових осіб, наявність діалогів, монологів, авторських ремарок;
в) Зрозуміти сюжет п’єси, причини та етапи розвитку конфлікту;
г) Виявити перипетії в ході сюжету.
3. Проаналізувати перші враження про прочитану п’єсу за таким планом:
а) Про що написано п’єсу, про які життєві явища, яка її тема?
б) Що говориться у п’єсі про ці життєві явища, як до них ставиться автор, заради чого написано п’єсу, що автор хотів нею сказати, яка її ідея?
в) Що у п’єсі найяскравіше запам’яталося?
г) Які головні події п’єси?
д) Що і хто у п’єсі викликав співчуття?
е) Чи зрозумілі вчинки дійових осіб?
є) Яке ставлення викликає п’єса? Які збуджує почуття?
ж)Що погано засвоюється у п’єсі?
з) Яка мова п’єси?
і)  Чи можна образно охарактеризувати одним словом або коротким реченням загальне враження від п’єси? Як?
к) Які є ще думки, зауваження, питання?
На всі запитання дати короткі письмові відповіді.

Форма контролю: усна співбесіда, перевірка записів у конспекті.
Термін виконання: другий тиждень семестру (на першому індивідуальному уроці).

Самостійна робота № 2. Тема: Ідейно – тематичне спрямування сценарію видовищно-театралізованих заходів. Конфлікт в сценарії.

Практичне завдання для студента:
Прочитати сценарій театралізованого заходу за вибором студента.
Визначити тему та ідею сценарію, прослідкувати взаємозв’язок між ними.
визначити особливості побудови конфлікту в сценарії.
Література:
Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А.И. Чечётин. Москва : Просвещение. – 1981. С. 95-98; 110-114.
Маршак М. Клубний сценарій / М. Маршак. – Москва, 1975. – С. 12-16.

Методичні рекомендації:

Опрацювати вказану літературу. Особливу увагу звернути на визначення понять «тема», «ідея», «конфлікт» та на особливості побудови конфлікту в сценаріях театралізованих заходів.

Вибрати для аналізу один із сценаріїв (бажано вибирати авторські сценарії, надруковані в журналах «Молодіжна естрада», « Сценарії та репертуар». «Позакласний час» та ін.), уважно прочитати сценарій, коротко занотувати в зошиті порядок епізодів сценарію та їх направленість. Важливо звернути увагу на початок сценарію, адже там найчастіше заявлено тему заходу, а також на фінал, де зазвичай утверджується його ідея.

Самостійна робота № 3. Тема: Розробка сюжету одиночного етюду.

 1. Вибір теми етюду.
 2. Розробка сюжету: «Я в запропонованих обставинах».
 3. Визначення події та ставлення до неї.
 4. Дія персонажу в нових обставинах.
 5. Розвиток та завершення сценічної дії.

Література
Станиславский К.С. Работа актёра над собой / К.С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1990. – С. 398-442.
Кристи Г. В. Воспитание актёра школы Станиславского / Г. В. Кристи. – Москва : Искусство – С. 115-126.
Шихматов Л.М. Сценічні етюди / Л.М.Шихматов. – Київ : Мистецтво 1968. – С. 154-197.

Методичні рекомендації.

Тема етюду повинна бути актуальною, а в основу сюжету покладено одну подію, яка б змінювала дії персонажу. Щоб не замислюватись над характером персонажу, розробляйте етюд, розраховуючи виключно на себе, тобто ставте саме себе в запропоновані обставини етюду. Подія етюду мусить мати виразний початок, спонукати вас до початку нової дії, яка б мала цілеспрямований і логічний розвиток і конкретне завершення (див. приклади сценаріїв етюдів в зазначеній вище літературі).

Самостійна робота № 4. Тема: Розробка сюжету парного етюду.

 1. Вибір теми етюду.
 2. Розробка сюжету етюду в умовах вимушеного мовчання.
 3. Використання виражальних засобів в етюді.
 4. Літературний запис етюду.

Література
Станиславский К.С. Работа актёра над собой / К.С. Станиславский. – Москва : Искусство, 1990. – С. 398-442.
Кристи Г. В. Воспитание актёра школы Станиславского / Г. В. Кристи. – Москва : Искусство – С. 115-126.
Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли/ МКнебель. – Москва : ГИТИС, 2005. – С. 180-256.

Методичні рекомендації.
Тему етюду потрібно вибирати актуальну, злободенну. Продумати сюжет, в основі якого повинна бути подія. Продумати, які виражальні засоби будете використовувати в етюді.
Записувати етюд за такою схемою: назва етюду; дійові особи – хто вони і чого вони домагаються; запропоновані обставини (де і коли відбувається дія).
Місце дії повинно бути одне. Запис ведеться як в п’єсі: що робить один, що робить другий.

Самостійна робота № 5. Тема: Розробка сюжетів масових етюдів.

 1. Вибір теми і складання сюжету.
 2. Вибір виражальних засобів.
 3. Літературний запис етюду.

Література
Судакова И.И. От этюда к спектаклю / И.И.Судакова. – Москва : Искусство, 1969. – С. 10-14.
Корогодский З.Я. Репетиции…Репетиции…репетиции… / З.Я. Корогодский. – Москва : Сов. Россия, 1978. – 112 с.
Кнебель М. О. Поэзия педагогики. О действенном анализе пьесы и роли/ МКнебель. – Москва : ГИТИС, 2005. – С. 180-256.

Методичні рекомендації.
В основі етюду повинна бути подія. Актуальність теми та її злободенність – обов’язкова. Обмежень у виборі жанру немає. Дотримуватися закону «трьох єдностей» (місце дії. час дії і власне дія). При написанні слідкувати за логікою дій. Почергово виписувати дії кожного персонажу. Студент повинен слідкувати за гостротою конфлікту, за розвитком подій та розкриттям характерів дійових осіб. Звернути увагу на вирішення конфлікту, яка з нього витікає мораль. Характеристики персонажів повинні бути короткими, але влучними, яскравими, щоб виконавці знали, якого персонажа їм потрібно грати.

Самостійна робота № 6. Тема: Принципи відбору літературного матеріалу для інсценізування.

Практичне завдання: Вибрати художній літературний твір (оповідання, уривок з роману, повісті, новели і ін.) в основу якого покладено конфлікт.
Дотримуватися таких вимог:
–    Твір повинен бути дійовим, побудованим на гострих подіях;
–    Уривок повинен бути закінченим (мати зав’язку, розвиток дії, розв’язку);
–    Наявність виразного, короткого, зрозумілого діалогу;
–    Зосередженість дії навколо основного конфлікту;
–    Обмежена кількість дійових осіб, які виражають свої характери в гострому, життєвому конфлікті;
–    Характери, психологія персонажів повинні бути зрозумілими навіть для тих, хто не читав твору в цілому.

Література
Довбушенко Г.В. Поема народного гніву / Довбушенко Г.В., М.Г. Лобанський. – Київ : Мистецтво, 1972.
Гужва В.К. Уроки режисури / В.К.Гужва. – Харків, ХДІК, 1998. – С.53-85.

Самостійна робота № 7. Тема: Літературний запис інсценівки.

Методичні рекомендації до запису інсценівки.
–     На титульній сторінці вказати автора інсценівки і назву її. В дужках зазначити автора і назву літературного твору, на основі якого здійснено інсценізацію.
–     На другій сторінці написати перелік дійових осіб інсценівки з зазначенням (якщо це необхідно) їх віку, соціального статусу, професії і т. ін.
–     На початку дії в ремарці зазначити час, місце дії та інші запропоновані обставини. Які передують діалогу персонажів.
–     Діалоги, монологи, окремі репліки персонажів записуються так, як в п’єсі.
–     Ремарки повинні бути короткими, стислими, конкретними, дійовими і тільки такими, без яких неможна обійтись.
–     Якщо структура інсценівки складна, то вказується порядок дій, або картин.
–     В кінці інсценівки можливі поради сценариста щодо трактування і умов постановки твору на сцені.

Методичні вимоги до запису сценарію етюду.

Схема запису сценарію етюду:

 1. Автор сценарію етюду.
 2. Назва етюду.
 3. Дійові особи етюду (одна, дві і більше).
 4. Стислий опис пропонованих обставин дії (місце, час, планування простору і т.ін.)
 5. Дія персонажу (або персонажів) у пропонованих обставинах, їх спілкування та взаємодія, оцінка подій, зміна об’єктів уваги та дійових задач.

Звернути увагу на послідовність розвитку дії та її логічне завершення.
Текст (якщо він є в етюді) записується так, як в драматичному творі, тобто в п’єсі.
Література:
Шихматов Л.М. Сценічні етюди / Л.М.Шихматов. – Київ : Мистецтво 1968. – С. 151 – 198.

Самостійна робота № 8. Тема: Задум сценарію поетичної композиції.

 1. Вибрати тему майбутньої композиції. Тема мусить бути актуальна, злободенна, розрахована на сприймання конкретною категорією слухачів.
 2. Визначити одного, або декількох поетів, в творчості яких ця тема була присутня.
 3. Перечитати поетичні твори і на основі прочитаного матеріалу створити задум композиції, тобто сформувати в своїй уяві “бачення” майбутньої композиції.
 4. Відповідно до задуму скласти план композиції (письмово), продумавши “подієвий ряд” із зазначенням теми кожного епізоду.

Головним на даному етапі є чітке усвідомлення надзавдання композиції, тобто тієї всеохоплюючої мети, заради якої сценарист вдається до написання композиції

Самостійна робота № 9. Тема: Розробка сценарного плану композиції.

Дати письмові відповіді на питання (за схемою сценарію).

 1. Тема композиції.
 2. Ідея композиції.
 3. Основні епізоди композиції (подієвий ряд).
 4. Теми основних епізодів сценарію.
 5. Сценарний хід (образ композиції).
 6. Дійові особи (якщо такі є).
 7. Основні елементи театралізації композиції.
 8. “Привязка” сценарію (орієнтація на конкретну аудиторію).
 9. Графічна схема сценарію.

Письмові відповіді на всі пункти сценарного плану є основою сценарію композиції. Продовжувати відбір віршів та пошуки інших засобів виразності для завершення роботи над сценарієм. Всі епізоди сценарію записувати, користуючись картковим методом.

Самостійна робота № 10. Тема: Відбір матеріалу та створення сценарію композиції.

Весь відібраний матеріал мусить бути згрупованим поепізодно. Текст віршів та інших творів слід записувати тільки на одному боці паперу. Розкласти текст з зазначеним в сценарному плані порядком (послідовно, епізод за епізодом). уважно прочитати текст з метою перевірки логіки розвитку подій, послідовності викладу змісту, органічності поєднання епізодів, тобто переходу від одного епізоду до другого. Перекомпонувати текст в разі потреби. коли текст буде “змонтовано”, слід прочитати композицію вголос, зробивши хронометраж тексту. якщо композиція “розтягнута” в часі, то неодмінно скоротити її, прибравши несуттєві моменти.

Роботу над композицією здійснювати поступово і послідовно, орієнтуючись за темами групових уроків. Сценарій записати згідно вимог літературного запису.

Самостійна робота № 11. Тема: Специфіка побудови концертних програм, сценарних планів та сценаріїв концертів.
Практична робота:
Скласти програму і написати сценарій тематичного концерту.

 1. Вибір теми концерту.
 2. Пошуки номерів.
 3. Підбір засобів виразності.
 4. Складання програми концерту (одного відділу).
 5. Написання сценарію тематичного концерту.

Література:
Рубб А. Пока занавес закрыт / А. Рубб. – Москва : Сов. Россия, 1987. – С. 33-35.
Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / Зайцев В.П. – Київ : ДАКОР, 2003. – С.74 – 76.

Методичні рекомендації: студент довільно обирає тему концерту і пише сценарій тематичного концерту згідно вимог.

Самостійна робота № 12. Тема: Специфіка побудови концертних програм, сценарних планів та сценаріїв концертів.
Завдання:

 1. Вибрати і обґрунтувати тему концертного “блоку” театралізованого концерту.
 2. Визначити місце концертного «блоку» в загальній програмі театралізованого концерту.
 3. Зібрати і опрацювати документальний матеріал (якщо він потрібен для розкриття ідейно-тематичного задуму “блоку”).
 4. Відібрати художні номери як основу епізоду театралізованого концерту.
 5. Визначити засоби театралізації номерів.
 6. Знайти сценарно-сюжетний хід.
 7. Скласти епізод концерту.

Література:
Самойленко В.М. Массовые музыкальные представления. Театрализованный концерт. – Москва: Музыка, 1989. – С. 5-97.
Рубб А. Пока занавес закрыт / А. Рубб. – Москва : Сов. Россия, 1987. – С. 33-35.

Методичні рекомендації: студент повинен опрацювати вказану літературу, визначити для себе тему концерту, відібрати і опрацювати документальний матеріал. Знайти художні твори, опрацювати і відібрати їх, визначити засоби театралізації, знайти сценарний хід і скласти епізод сценарію.

Самостійна робота № 13. Тема: Задум сценарію художньо-публіцистичної вистави. Сценарний план.

 1. Вибір теми художньо-публіцистичної вистави.
 2. Задум сценарію. Сценарний план.
 3. Вивчення і добір документального матеріалу.
 4. Добір виражальних засобів у сценарії.
 5. Знаходження сценарного ходу.
 6. Робота над розробкою тематики епізодів сценарію.

Література:
Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності / А.П. Обертинська. – Київ, 1999. – С. 112-117.
Чечётин А.И. Основы драматургии театрализованных представлений / А.И. Чечётин. Москва : Просвещение. – 1981. – С. 145-164.

Методичні рекомендації: студент довільно обирає тему художньо-публіцистичної вистави, при цьому звертає увагу на злободенність і актуальність теми. Послідовно працює за вказаним планом. При виникненні питань, звертається до викладача. Самостійно відбирає і обробляє документальний і художній матеріал. Складає сценарний план, знаходить сценарний хід, розробляє епізоди і складає сценарій художньо-публіцистичної вистави.