УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (методичний пакет)

Методичний пакет дисципліни для студентів спеціальності 5.02020201 «Хореографія» спеціалізації «Народна хореографія»
Розробник: Ляшенко Є.П., викладач першої категорії

Мета вивчення дисципліни: формування системи знань про регіональні стилістичні та композиційні особливості  українського танцю, формування практичних навичок володіння лексикою українського танцю, характером та манерою його виконання.

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №1

Розділ І. Хореографія українських народних танців

Тема1. Вступ.  Мета і завдання дисципліни. Стилістичні  особливості українських народних танців та їх районування

План

 1. Мета і завдання дисципліни.
 2. Вплив географічного положення, умов праці та побуту на лексичну основу танців різних регіонів України.
 3. Локальні райони України.

Література

 1. Верховинець В.М. Українське хореографічне мистецтво. – К., с. 12 – 20
 2. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Вид. друге,  доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006, с.40-43

Питання до самоконтролю

 1. Що таке танець?
 2. Поясніть  завдання дисципліни «Український танець».
 3. Які чинники впливали на формування стилістичних особливостей українських танців?
 4. Які локальні райони України ви знаєте?

Тема 2. Класифікація та характеристика українських народних танців

План

 1. Класифікація українських народних танців за жанрами.
 2. Характеристика хороводів.
 3. Характеристика побутових танців.
 4. Характеристика сюжетних танців.

Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.9-30

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри українського  народного танцю?
 2. В чому полягають характерні особливості хороводів?
 3. Чому побутові танці є основою української народної хореографії?
 4. Які  особливості сюжетних танців та їх тематичний поділ?

Розділ ІІ. Тренувальні вправи біля станка на основі елементів українського народного танцю

Тема 3. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі груп: присідання, розвиток рухливості ступні, колообертові, каблучні вправи, вистукування, batement developpe, великі кидки

План

 1. Призначення тренувальних вправ біля станка.
 2. Методика виконання тренувальних вправ біля станка.
 3. Розучування тренувальних вправ біля станка.

Література

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-116

Питання до самоконтролю

 1. Яку роль відіграє екзерсис біля станка на уроці українського народно-сценічного танцю?
 2. Які групи тренувальних вправ біля станка ви знаєте?

Студент повинен знати:
–          стилістичні особливості українських народних танців та їх районування;
–          класифікація та характеристика українських народних танців.

Студент повинен вміти:

–          виконати біля станка комбінації, складені з тренувальних вправ на основі елементів українського танцю.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №1,2,  МКР №1(виконання тестових завдань).

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №2

Розділ ІІІ. Танцювальне мистецтво Центральної України

Тема 4. Характерні особливості танців Центральної України

План

 1. Загальна характеристика локального району.
 2. Жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Центральній Україні.
 3. Основні положення рук, голови, корпуса в танцях Центральної України.

Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.9-30

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Центральній Україні?
 2. Які елементи чоловічого та жіночого костюма Центральної України ви знаєте?
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Центральної України.

Тема5. Основні положення рук, голови, корпуса в танцях Центральної України. Основні ходи та біги в танцях Центральної України

План

 1. Розучування основних положень рук для юнаків та дівчат в танцях Центральної України.
 2. Розучування основних положень рук в парах в танцях Центральної України.
 3. Розучування основних танцювальних кроків, танцювальних бігів в танцях Центральної України.

Література

1.Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.33-63.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте  основні положення рук для юнаків, дівчат та положення в парах в танцях Центральної України?
 2. Які танцювальні ходи та біги в танцях Центральної України ви знаєте?

Тема 6. Основні танцювальні рухи танців Центральної України: маятник, переступання, доріжки, тинки, голубці, вихилясники, вірьовочка, присядки

План

 1. Спільні рухи для юнаків та дівчат в танцях Центральної України.
 2. Рухи танців центральної України для юнаків.
 3. Рухи танців Центральної України для дівчат.

Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.33-95
 2. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996. – С.96-492

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте  основні танцювальні рухи  танців Центральної України, поясніть методику їх виконання?
 2. Які танцювальні рухи танців Центральної України притаманні для юнаків та дівчат.

 Тема 7. Танцювальні комбінації на основі рухів танців Центральної України

План

 1. Підбір музичного супроводу.
 2. Постановка комбінацій на основі рухів танців Центральної України.
 3. Робота над технікою та характером виконання комбінацій.

Література

 1. Бондаренко Л., Бердовський О. Танцювальні комбінації та етюди танців народів світу. І частина. – К., 1975-1976. – С.59-120

Питання до самоконтролю

 1. Що є характерним для дівчат та юнаків у танцях Центральної України?
 2. Які положення в парах притаманні для танців Центральної України?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України;
–          основні положення рук та положення виконавців в парах в танцях Центральної України;
Студент повинен вміти:
–          показати основні  рухи танців  Центральної України;
–           продемонструвати комбінації на середині залу побудованих на основі лексики танців Центральної України.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота№3, МКР №2(виконання тестових завдань, практичний показ).

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №3

Розділ ІІ. Тренувальні вправи біля станка і на середині зали

Тема 8. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі груп: присідання, розвиток рухливості ступні, малі кидки, колообертові

План

 1. Прослуховування музичного супроводу.
 2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Закріплення вивченого матеріалу.

Література

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-103

Питання до самоконтролю

 1. До яких груп відносяться вправи на основі яких були створені комбінації біля станка?
 2. В характері яких танців створені комбінації з тренувальних вправ біля станка?

Розділ ІІІ. Танцювальне мистецтво Центральної України

Тема 9.Танцювальні комбінації, етюди в характері танців «Полька», «Козачок»

План

 1. Коротка характеристика побутових танців «Полька», «Козачок».
 2. Основні положення рук, голови, корпуса притаманні для танців «Полька» та «Козачок».
 3. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 4. Основні рухи притаманні танцям «Полька» та «Козачок».
 5. Розучування комбінацій та етюдів на основі рухів танців «Полька» та «Козачок».

Література

 1. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та комбінації танцю., 2-е вид, доповн. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С. 50 – 52.
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.52-99.

 Питання до самоконтролю

 1. Які характерні особливості побутових танців «Полька», «Козачок»?
 2. Які положення в парах притаманні для танців «Полька», «Козачок» ви знаєте?
 3. Назвіть основні рухи танців «Полька» та «Козачок».

Розділ ІV. Танцювальне мистецтво Слобожанщини

Тема 10. Характерні особливості танців Слобожанщини. Основні рухи танців Слобожанщини.

План

 1. Характеристика локального району Слобожанщина.
 2. Танцювальні жанри, які побутують на Слобожанщині.
 3. Основні рухи  танців Слобожанщини.

Література до вивчення

 1.  Колногузенко Б. М. Хореографічне мистецтво : зб. ст. / Б. М. Колногузенко ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008., ст. 222

Питання до самоконтролю.

 1. Які танцювальні жанри побутують на Слобожанщині?
 2. Які області входять до локального району Слобожанщина?
 3. Які ви знаєте основні рухи танців Слобожанщини?

Тема11. Танцювальні комбінації, етюди в характері танців Слобожанщини «Святкова слобідська», «Погулянки», «Богодухівська метелиця», «Великодня танкова» (за вибором викладача)

План.

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Слобожанщини.
 3. Робота над характером та манерою виконання вивчених етюдів.

Література до вивчення

 1.  Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996. – С.96-492
 2. Відеоматеріали з виступами танцювальних колективів.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте основні положення виконавців  в парах у танцях Слобожанщини?
 2. Які особливості виконання танців Слобожанщини?

Студент повинен знати:
–  характеристику побутових танців «Полька», «Козачок»;
–  характерні особливості танцювального мистецтва Слобожанщини;
–  основні танцювальні рухи танців Слобожанщини;
Студент повинен вміти:
–  виконати біля станка комбінації складені з тренувальних вправ на основі елементів українського танцю;
–  продемонстрували танцювальні етюди в характері танців Центральної України «Полька», «Козачок»;
–  показати основні рухи танців Слобожанщини;
–  продемонструвати  комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танців Слобожанщини

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №4, 5, 6,  МКР№3 (виконання тестових завдань, практичний показ).

 НАВЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ № 4

Розділ ІІ. Тренувальні вправи біля станка та на середині зали

Тема 12. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі груп: обертові, каблучні, вистукування, batement developpe, великі кидки

План

 1. Прослуховування музичного супроводу.
 2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
 3. Закріплення вивченого матеріалу.

Література

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 89-116

Питання до самоконтролю

 1. До яких груп відносяться вправи на основі яких були створені комбінації біля станка?
 2. В характері яких танців створені комбінації з тренувальних вправ біля станка?

Розділ V. Танцювальне мистецтво Поділля

Тема 13. Характерні особливості танців Поділля

План

 1. Характеристика даного локального регіону.
 2. Жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Поділлі.
 3. Основні положення рук, голови, корпуса в танцях Поділля.

Література

 1.  Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та комбінації танцю., 2-е вид, доповн. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – С.40-43
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наук.Думка,1963, С. 38 – 99.

Питання до самоконтролю

 1. Які області входять до даного локального регіону?
 2. Назвіть танцювальні жанри, які побутують на Поділлі.
 3. Які положення рук, голови, корпуса притаманні для танців Поділля?

Тема 14. Основні рухи танців Поділля

                                                                            План                        

1. Прослуховування музичного супроводу.
2. Розучування основних рухів танців Поділля.
3. Закріплення вивченого матеріалу.

Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наук.Думка,1963, С. 38 – 99.
 2. Збірник танців Поділля. – К.: Наук. Думка, 1971.

Питання до самоконтролю

 1. Що характерно для  танців Поділля?
 2. Назвіть основні рухи танців Поділля?

Тема 15. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Поділля: «Варварка», «Кривуляк», «Оляндра», «Клин» (за вибором викладача).

План

 1. Підбір музичного супроводу.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі рухів танців Поділля.
 3. Робота над характером та манерою виконання.

Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.: Наук.Думка,1963, С. 38 – 99.
 2. Збірник танців Поділля. – К.: Наук. Думка, 1971.

Питання до самоконтролю

 1. Які спільні риси та особливості танців Поділля?
 2. Які танці побутують на Поділлі?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Поділля;
–          основні положення рук та положення виконавців в парах в танцях Поділля;
–          основні танцювальні рухи танців Поділля;
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати біля станка тренувальні вправи на основі елементів  танців Поділля;
–          показати основні рухи танців Поділля;
–          продемонструвати  комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танців Поділля.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №4, 7,8,  МКР №4 (усна відповідь, практичний показ)

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №5

Розділ ІІ. Тренувальні вправи біля станка та на середині зали

Тема 16. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі груп: присідання, розвиток рухливості ступні, малі кидки, колообертові та обертові, каблучні, вистукування, batement developpe, великі кидки

План

1. Прослуховування музичного супроводу.
2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ біля станка.
3. Закріплення вивченого матеріалу.

Література

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-116

Питання до самоконтролю

 1. До яких груп відносяться вправи на основі яких були створені комбінації біля станка?
 2. В характері яких танців створені комбінації з тренувальних вправ біля станка?

Розділ ІІІ. Танцювальне мистецтво Центральної України

Тема17. Основні рухи танців Центральної України “ Метелиця “,“Кадриль“

План

 1. Методика виконання рухів танців Центральної України.
 2. Розучування рухів танців Центральної України.

 Література

 1. Гуменюк А. Українські народні танці. – К., 1969. – С.52-99
 2. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-тє вид. – К.: Мистецтво, 1996. – С.96-492

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте  основні  рухи танців  Центральної України, поясніть методику їх виконання?
 2. Які танцювальні рухи Центральної України притаманні юнакам і дівчатам.

Тема18. Танцювальні комбінації,  етюди на основі танців «Метелиця», «Кадриль»

План.

 1. Коротка характеристика танців «Метелиця», «Кадриль»
 2. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 3. Основні рухи танців «Метелиця», «Кадриль»
 4. Розучування комбінацій на основі рухів танців «Метелиця», «Кадриль»
 5. Робота над характером та манерою виконання.

 Література до вивчення

 1. Голдрич О.  Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.50.
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.:Наукова думка, 1969. – с.52-99.

Питання до самоконтролю

 1. Дайте визначення танцям  «Метелиця», «Кадриль»
 2. Які особливості композиційної побудови  танців «Метелиця», «Кадриль»?
 3. Які рухи притаманні танцям «Метелиця», «Кадриль»?

Студент повинен знати:
–          характеристику побутових танців «Кадриль», «Метелиця».
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати біля станка комбінації з тренувальних вправ, складених на основі елементів  українського танцю;
–          продемонструвати комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танців «Кадриль», «Метелиця»;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №9, 10,  МКР №5, (усна відповідь, практичний показ)

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №6

Розділ VІ. Танцювальне мистецтво Полісся та Волині

Тема 19. Характерні особливості танців Полісся. Основні рухи танців Полісся

 План

1. Характеристика локального району Полісся.
2. Танцювальні жанри, які побутують на Поліссі.
3. Основні рухи  танців Полісся.

Література до вивчення

Голдрич О.  Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.40-43.

Питання до самоконтролю.

1. Які танцювальні жанри побутують на Поліссі?
2. Які області входять до локального району Полісся?
3. Які ви знаєте основні рухи танців Полісся?

Тема 20. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Полісся: «Калина», «Ойра», «Поліська полька» (за вибором викладача)

План

1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Полісся.
3. Робота над характером та манерою виконання вивчених етюдів.

Література до вивчення

Гуменюк А. Українські народні танці. – К.:Наукова думка, 1969. – с.262-263.

Питання до самоконтролю

1. Які ви знаєте основні положення виконавців  в парах у танцях Полісся?
2. Які особливості виконання танців Полісся?

Тема 21. Характерні особливості танців Волині. Основні рухи

План

 1. Характеристика локального району Волинь.
 2. Танцювальні жанри, які побутують на Волині.
 3. Основні рухи танців Волині.

Література до вивчення

Голдрич О.  Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.40-43.

Питання до самоконтролю

 1. Які області входять до даного локального району?
 2. Які танцювальні жанри побутують на Волині?
 3. Які ви знаєте основні рухи танців Волині?

Тема 22. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів  танців Волині: «Волинські підскоки», «Крутях», «Полька-волинянка» (за вибором викладача)

План

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Волині.
 3. Робота над характером та манерою виконання вивчених етюдів.

Література до вивчення

 1. Антипова І. Танці Волині. – К.: Мистецтво, 1973.
 2. Локацька вуйка: Вокально-хореографічні композиції, ігри, обрядові дійства, танцювальні мелодії, українські народні пісні у записах Миколи Полятикіна і Ярослава Матулька.- Луцьк: Волин. Обл.. друк., 2006, с. 7 – 146.
 3. Відеоматеріали з виступами танцювальних колективів.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні положення виконавців в парах у танцях Волині ви знаєте?
 2. Які особливості виконання танців Волині?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Полісся та Волині;
–          основні положення рук та положення виконавців в парах в танцях Полісся та Волині;
–          основні танцювальні рухи танців Полісся та Волині;
Студент повинен вміти
–          продемонструвати комбінації, етюди, побудовані на основі рухів танців Полісся та Волині;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №11, 12, МКР №6 (усна відповідь, практичний показ)

 НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №7

Розділ ІІ. Тренувальні вправи на середині зали на основі елементів українського танцю

Тема 23. Розучування комбінацій з тренувальних вправ на середині зали на основі груп: присідання, розвиток рухливості ступні, малі кидки, колообертові та обертові, каблучні, вистукування, batement developpe, великі кидки

План

 1. Прослуховування музичного супроводу.
 2. Розучування комбінацій з тренувальних вправ на середині зали.
 3. Закріплення вивченого матеріалу.

Література до вивчення

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-116

Питання до самоконтролю

 1. До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
 2. В характері яких танців створені комбінації з тренувальних вправ біля станка?

Розділ ІІІ. Танцювальне мистецтво Центральної України

Тема 24. Ускладнені рухи танців Центральної України для юнаків, дівчат

План.

 1. Методика виконання ускладнених рухів для юнаків та дівчат.
 2. Вивчення ускладнених рухів для юнаків та дівчат.
 3. Робота над технікою виконання.

Література до вивчення

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-е видання. – К.: Мистецтво, 1996. – с.318-529
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.:Наукова думка, 1969. – с.80-103

Питання до самоконтролю

 1. Назвіть ускладнені рухи притаманні для дівчат.
 2. Назвіть ускладнені рухи притаманні для юнаків.
 3. Які ви знаєте спільні ускладнені рухи для юнаків та дівчат?

Тема 25. Танцювальні комбінації, етюд на основі рухів танцю «Гопак»

План

 1. Коротка характеристика танцю «Гопак».
 2. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 3. Основні рухи танцю «Гопак».
 4. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танцю «Гопак».
 5. Робота над характером та манерою виконання.

Література до вивчення

 1. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.50 – 51.
 2. Гуменюк А. Українські народні танці. – К.:Наукова думка, 1969. – с.55-95, 335

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості виконання танцю «Гопак»?
 2. Які ви знаєте основні рухи танцю «Гопак»?

Студент повинен знати:
–          характеристику  танцю «Гопак»;
–          основні рухи танцю «Гопак»;
–          методику виконання на середині зали ускладнених рухів ( для юнаків – розніжка, щупак, блоха, коза та ін. ; для дівчат – різноманітні оберти).
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати на середині зали комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танцю «Гопак»;
–          продемонструвати на середині залу ускладнені рухи танців України;

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №5,13, 14 , МКР №7 (усна відповідь, практичний показ)

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №8

Розділ ІІ.  Тренувальні вправи на  середині зали на основі елементів українського танцю

Тема 26. Удосконалення комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі груп: присідання, розвиток рухливості ступні, малі кидки, колообертові та обертові, каблучні, вистукування, batement developpe, великі кидки.

План

1. Робота над ансамблевістю виконання.
2. Робота над технікою, манерою та характером виконання рухів в комбінаціях

Література до вивчення

Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-116

Питання до самоконтролю

До яких груп відносяться вивчені вправи, їх призначення?
В характері яких танців створені комбінації з тренувальних вправ біля станка?

Розділ VІІ. Танцювальне мистецтво Гуцульщини  та Покуття

Тема27. Характерні особливості танців Гуцульщини, Покуття. Основні рухи танців Гуцульщини та Покуття. (за вибором викладача)

План.

 1. Характеристика локальних районів Гуцульщини, Покуття.
 2. Танцювальні жанри, які побутують на Гуцульщині та Покутті.
 3. Основні рухи танців Гуцульщини та Покуття.

Література до вивчення

 1. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Львів.: 2009, с. 9 – 40.
 2. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.50 – 51.

Питання до самоконтролю

 1. Які області входять до даних локальних районів?
 2. Які танцювальні жанри побутують на Гуцульщині та Покутті?
 3. Які ви знаєте основні рухи танців Гуцульщини та Покуття?

Тема 28. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Гуцульщини та Покуття: «Аркан», «Гуцулка», «Голубка»  (за вибором викладача)

План.

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Гуцульщини та Покуття.
 3. Робота над характером та манерою виконання.

Література до вивчення

 1. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.: Мистецтво, 1972, с.51 – 57, 110 – 117.
 2. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів, 1999. – с. 25 – 27, 38 – 45.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості виконання танців Гуцульщини та Покуття?
 2. Які основні положення виконавців в парах у танцях Гуцульщини та Покуття ви знаєте?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Гуцульщини та Покуття;
–          основні положення рук та положення корпуса в танцях Гуцульщини та Покуття;
–          основні танцювальні рухи танців Гуцульщини і Покуття.
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танців Гуцульщини та Покуття.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №13, 15, 16, МКР №8 (усна відповідь, практичний показ)

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №9

Розділ ІІ. Тренувальні вправи  на середині зали,  створені студентами  на основі лексики українського танцю

Тема 29. Створення та розучування студентами комбінацій на середині залу з тренувальних вправ на основі лексики українського танцю

План

 1. Підбір музичного супроводу.
 2. Створення студентами тренувальних вправ на середині залу.
 3. Постановка створених комбінацій з тренувальних вправ на учасниках.
 4. Робота над технікою та манерою виконання.
 5. Аналіз викладачем проведеної студентами роботи.

Література до вивчення

 1. Зайцев Є, Колесниченко Ю. Основи народно-сценічного танцю.- Вінниця: Нова книга,2009.- с. 51-116
 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-е видання. – К.: Мистецтво, 1996. – с.124-556

Питання до самоконтролю

 1.  Які рухи танців України використані у створенні комбінації з тренувальних вправ на середині зали?
 2.   На основі яких тренувальних вправ  створені комбінації на середині зали?

Студент повинен знати:
–          методику побудови комбінацій на середині зали;
Студент повинен вміти:
–          логічно скласти комбінації з елементів вправ та рухів на основі лексики українського танцю. Підібрати музичний супровід до них;
–     записати комбінації власного витвору;
–     поставити та відпрацювати комбінації на виконавцях.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №17, МКР №8 (усна відповідь, практичний показ)

 НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №10

Розділ VIII. Танцювальне мистецтво Закарпаття

Тема30. Характерні особливості танців Закарпаття

План

 1. Характеристика локального району.
 2. Танцювальні жанри, які побутують на Закарпатті.
 3. Основні положення рук, голови, корпуса, притаманні танцям Закарпаття.

Література до вивчення

 1. Голдрич О. Хореографія: Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Друге видання, доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006. – с.40-43.
 2. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів, 1999. – с. 7 -8.

Питання до самоконтролю

 1. Які області входять до локального району Закарпаття.
 2. Які танцювальні жанри побутують на Закарпатті

Тема31. Основні рухи танців Закарпаття

План

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Закарпаття.
 3. Робота над характером та манерою виконання комбінацій та етюдів  створених на основі рухів танців Закарпаття.

Література до вивчення

 1. Василенко К.Ю. Лексика українського народно-сценічного танцю. – 3-е видання. – К.: Мистецтво, 1996. – с. 100 – 556
 2. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів, 1999. – с.12 – 30.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні положення виконавців в парах у танцях Закарпаття ви знаєте?
 2. Які особливості виконання танців Закарпаття?

 Тема32.  Розучування комбінацій та етюдів на основі рухів танців Закарпаття: «Березнянка», «Дубо-танець», «Раківчанка», «Березнянський чардаш» (за вибором викладача)

План

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Закарпаття.
 3. Робота над характером та манерою виконання.

Література до вивчення

 1. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів, 1999. – с.49 -55,63 -70.

Питання до самоконтролю

 1. Які особливості виконання танців Закарпаття?
 2. Які основні положення виконавців в парах у танцях Закарпаття ви знаєте?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Закарпаття;
–          основні положення рук та положення виконавців в парах в танцях Закарпаття;
–          основні танцювальні рухи танців Закарпаття.
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати комбінації та етюди, побудовані на основі рухів танців Закарпаття.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №18, 19, МКР №10 (усна відповідь, практичний показ)

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №11

Розділ ІХ. Танцювальне мистецтво Буковини та Бойківщини

Тема33. Характерні особливості танців Буковини та Бойківщини. Розучування основних рухів танців Буковини та Бойківщини

План.

 1. Характеристика локальних  районів Буковини та Бойківщини.
 2. Танцювальні жанри, які побутують на Буковині та Бойківщині.
 3. Основні рухи танців Буковини та Бойківщини.

Література до вивчення

 1. Б.Стасюк. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини, 2004. – с. 259-273.

Питання до самоконтролю

 1. Які танцювальні жанри  побутують на Буковині та Бойківщині?
 2. Які області  входять до даних локальних районів?
 3. Які ви знаєте основні рухи танців Буковини та Бойківщини.

Тема34. Розучування комбінацій, етюдів на основі рухів танців Буковини та Бойківщини: «Бойківчанка», «Буковинський парубоцький», «Бойківські коломийки» (за вибором викладача)

План.

 1. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 2. Розучування комбінацій та етюдів на основі вивчених рухів танців Буковини та Бойківщини.
 3. Робота над характером та манерою виконання танців Буковини та Бойківщини.

Література до вивчення

 1. Марущак В., Марко Ю. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. – Чернівці, 2005, с.10 -35.
 2. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів, 1999. – с.71 – 73, 76 – 80.
 3. Відеоматеріали з виступами танцювальних колективів.

Питання до самоконтролю

 1. Які основні положення в парах у танцях Буковини та Бойківщини ви знаєте?
 2. Які особливості виконання  танців Буковини та Бойківщини.

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танцювального мистецтва Буковини та Бойківщини;
–          основні положення рук та положення виконавців в парах в танцях Буковини та Бойківщини;
–          основні танцювальні рухи, які притаманні танцям Буковини та Бойківщини.
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати комбінації, етюди, побудовані на основі рухів танців Буковини та Бойківщини.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №20, 21, МКР №11 (усна відповідь, практичний показ).

НАЧАЛЬНИЙ МОДУЛЬ №12

Розділ Х. Поглиблене вивчення місцевого танцювального матеріалу

Тема35. Характерні особливості танців Полтавщини. Основні рухи танців Полтавщини

План

 1. Характерні особливості танців регіону.
 2. Методика виконання рухів танців Полтавщини.
 3. Розучування основних рухів танців Полтавщини.
 4. Закріплення вивченого матеріалу.

Література до вивчення

 1. Репертуарний збірник Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969, с. 3 -101.

Питання до самоконтролю

 1. Які танцювальні жанри побутують на Полтавщині?
 2. Які характерні особливості виконання танців Полтавщини ви знаєте?
 3. Які основні рухи танців Полтавщини ви знаєте?

Тема36. Постановка танців Полтавщини: «Василечки», «Полтавський козачок», «Полька санжарівка», «Стукалка», «Решето» (за вибором викладача)

План

 1. Характерні особливості танців регіону.
 2. Ознайомлення з музичним матеріалом.
 3. Постановка танців «Кружало», «Василечки», «Полтавський козачок», «Полька-Санжарівка».
 4. Робота над характером та манерою виконання танців Полтавщини.

Література до вивчення

 1. Репертуарний збірник Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969, с. 3 -101.

Питання до самоконтролю

 1. Які танцювальні жанри побутують на Полтавщині?
 2. Які характерні особливості виконання танців Полтавщини ви знаєте?
 3. Які  танці Полтавщини ви знаєте?

Студент повинен знати:
–          характерні особливості танців Полтавщини;
–          танцювальні жанри, які побутують на Полтавщині;
–          основні танцювальні рухи, які притаманні танцям Полтавщини;
Студент повинен вміти:
–          продемонструвати танці Полтавщини.

Складові модульного оцінювання: поточне оцінювання, самостійна робота №22, МКР №12 (усна відповідь, практичний показ).