УКРАЇНСЬКИЙ ТАНЕЦЬ (самостійна робота)

Комплекс навчально-методичного забезпечення самостійної роботи студентів

Перелік тем, винесених на самостійне вивчення з дисципліни  «Український танець»

Тема №1. Характеристика побутових танців
Тема №2.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.
Тема №3.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України.
Тема №4.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.
Тема №5. Танцювальні комбінації, етюди в характері танців «Полька», «Козачок».
Тема №6.  Характерні особливості танцювального мистецтва Слобожанщини.
Тема №7.  Характерні особливості танцювального мистецтва Поділля.
Тема №8.  Танцювальні комбінації, етюди танців Поділля.
Тема №9.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка та на середині зали на основі елементів українського танцю.
Тема №10.  Танцювальні комбінації, етюди в характері танців «Метелиця», «Кадриль».
Тема №11.  Характерні особливості танцювального мистецтва Полісся та Волині.
Тема №12.  Танцювальні комбінації, етюди танців Полісся та Волині.
Тема №13.  Комбінації з тренувальних вправ біля станка та на середині зали на основі елементів українського танцю.
Тема №14.  Танцювальні комбінації, етюди в характері танцю «Гопак».
Тема №15.  Характерні особливості танцювального мистецтва Гуцульщини та Покуття.
Тема №16.  Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Гуцульщини та Покуття.
Тема №17.  Комбінації з тренувальних вправ створених студентами на середині зали на основі лексики українського танцю.
Тема №18.  Характерні особливості танцювального мистецтва Закарпаття.
Тема №19.  Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Закарпаття.
Тема №20.  Характерні особливості танцювального мистецтва Буковини та Бойківщини.
Тема №21.  Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Буковини та Бойківщини.
Тема №22.  Танцювальне мистецтво Полтавщини.

Зміст самостійних робіт з дисципліни

«Український танець»

ІІ курс ІІІ семестр

Самостійна робота №1

Тема. Характеристика побутових танців.

Зміст завдання. Записати характеристику побутових танців: «Гопак», «Полька», «Козачок».

Література.

 1. Гуменюк А.Українські народні танці. – К.: Наук.Думка, 1963, с.9-27

Методичні поради. Характеристика побутових танців повинна бути короткою, лаконічною  з урахуванням особливостей їх виконання.

Рекомендована  схема запису:
–          назва танцю;
–          походження назви танцю;
–          лексика;
–          композиція;
–          музика.

Звернути увагу на відмінність  виконання вказаних танців.

Зразок:
Козачок – назва танцю дослідник української народної хореографії А. Гуменюк пов’язує з життям козаків-воїнів. Однак побутує й інша версія, що назва танцю походить від слова «козачок» (хлопчик на побігеньках у багатого козака, пана). Назва виникла в кінці ХVІ-го – початку ХVІІ ст. (час виникнення українського лялькового видовища та вертепу, у другій частині якого головна дійова особа козак-запорожець, що вміє грати на бандурі та завзято танцювати).
Лексика. Комбінації бігунців, падебасків, доріжок, припадань, голубців, нескладних присядок, повзунців.
Композиція. Різновиди колових побудов з солістами і без них, півкола, спіралі та ін.. На відміну від гопака, козачок не потребує розподілу на чоловічі та жіночі масові танцювальні епізоди.
Музика. Музичний розмір 2/4. Темпи швидкі, що переходять нерідко в дуже швидкі з дрібним ритмічним малюнком. Для козачків характерні внутрішньо ладові інтонації. Мелодії складаються з двох-трьох і більше періодів, що повторюються у нових розробках.

Питання до самоконтролю
1. Які характерні особливості побутових танців «Полька»,«Гопак», «Козачок»?
2. Які положення в парах притаманні для танців «Полька»,«Гопак», «Козачок» ви знаєте?
3. Назвіть основні рухи танців «Полька» ,«Гопак», «Козачок».
Форма контролю. Перевірка записів в конспекті.

Самостійна робота №2

Тема. Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Зміст завдання. Засвоєння схем комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975 С.19-125

Методичні поради. При опрацюванні теми слід звернути  увагу на методику виконання тренувальних вправ біля станка, а при виконанні комбінацій   на відтворення стилю, манери та особливостей елементів українського танцю  у заданому характері та темпі.

Форма контролю. Практичний показ.
Термін контролю. До завершення вивчення модуля №1.

 Самостійна робота №3

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Центральної України.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975.  С.7-9,16
2. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-35,100
3. Гуменюк А. Український  народний танець – К.: Наук.Думка, 1963 С.39-50
4. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С. 45-55

Методичні поради. При опрацюванні  теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Центральної України, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Центральної України.

Зразок опису характерних особливостей танцювального мистецтва Центральної України:

Хореографічний фольклор українців надзвичайно багатий. Крім хороводів, тут і танці-ритуали, танці-обряди, побутові, сюжетні танці у супроводі самобутніх народних музичних інструментів й оркестрів з них, хору або тільки ударних інструментів. Українське танцювальне мистецтво повністю пройшло шлях еволюційного розвитку від обря­дово-ритуальних дійств до найвищих сучасних зразків. Зародившись у глибині віків, утверджуючись і розвиваючись за часів Київської Русі український фольклорний танець ввібрав у себе місцеві, локальні, лек­сичні, структурні особливості композиційної побудови; манеру і форму виконання, музику тих районів, де побутував, що вирізняє його навіть від однойменних (маємо на увазі формування народності) білорусько­го та російського танців.

Широка популярність українського народного танцю у нашій країні та за кор­доном пояснюється невичерпним багатством танцювальних барв, життєрадісним за­палом, великою щирістю, тонким і м’яким народним гумором.

Наявність яскравих побутових рис і особливостей, поєднаних з віртуозною тех­нікою, надає українському танцю своєрідного колориту.

Танці, що побутують в цьому регіоні  діляться на три основні жанри:
танці хороводного плану (більшість із них пов’язана з порами року): веснян­ки, купальські хороводи, осінні ігри, метелиці та інші;
побутові танці: гопаки, козачки, метелиці, польки, кадрилі;
сюжетні танці: їх основна тема – праця, народна героїка, відтворення явищ природи, народного побуту: “Шевчики”, “Косарі”, “Рукодільниці”,  “Повзунець”, “Гор­лиця”,  “Запорожці” та багато інших.

Основною слід вважати територію Центральної частини України – цен­трально-східний регіон – до якої входять: Київська (окрім північних районів), Сумська, Полтавська, Чернігівська та Черкаська області, Слобожан­щина (західна частина Харківської області), степова частина України (Кіровоградська, Дніпропетров­ська області). Тут побутують всі жанри української народної хореографії, які відбивають характерні національні риси українського народу і становлять основу української народної хореографії. А систе­му рухів можна назвати загально-українською. За своєю структурою та манерою виконання комплекс рухів розподіляється на дві основні групи: чоловічу та жіночу.

Чоловічий танець насичений присядками, повзунцями, розтяжка­ми, закладками, підсічками, високими тинками, розніжками, кабріолями, повітряними турами, млинцями, віртуозними та іншими рухами.

Суто жіночі – це рухи зі стрічками і вінком, а також рухи виши­вальниць, ткаль. Лексика жіночого танцю Центральних областей скла­дається з різновидів вихилясників, доріжок, голубців, тинків, підбивок, вірьовочок, обертів.

Найпопулярніші танці центральних областей України – гопак, козачок, метели­ця, повзунець, запорожці.

Елементи засобів виразності у танцях центральних областей України

Руки

В українських сольних парних і масових танцях положення і рухи рук надзви­чайно різноманітні. Багато в чому це залежить від змісту танцю й специфічних особ­ливостей музики, певних національних традицій.

У жіночих повільних танцях рухи рук плавні, широкі. їх розкривають у сторо­ни, схрещують на грудях, кладуть долонями на намисто або на талію тощо. Дівчи­на поводиться скромно, з гідністю, уникає безладних, метушливих рухів. Вона може братися за стрічки, розводити їх в сторони, підпирати щоку кулачком, удавати, ніби зриває квітку, плете віночок.

У чоловічому танці рухи рук широкі та сильні. Хлопці можуть по черзі підніма­ти руки в третю позицію, широко розкривати їх в сторони, придержувати чи поправ­ляти на голові шапку, підкидати її вгору. Але завжди рухи рук підкреслюють зміст і характер танцю.

Позиції рук

ляшенко 1

 Положення рук

ляшенко 2

ляшенко 3

ляшенко 4

ляшенко 5

ляшенко 6

ляшенко 7

ляшенко 8

ляшенко 9

ляшенко 10

ляшенко 12

ляшенко 13

ляшенко 15

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Питання до самоконтролю

1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Центральній Україні?
2. Назвіть основні рухи танців Центральної України.
3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Центральної України?
Термін контролю. До завершення вивчення модуля №2.

ІІ курс ІV семестр

Самостійна робота №4.

Тема. Комбінації з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Зміст завдання. Засвоєння схем комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Література.

1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975 с.19-125

Методичні поради. При опрацюванні теми слід звернути  увагу на методику виконання тренувальних вправ біля станка, а при виконанні комбінацій   на відтворення стилю, манери та особливостей елементів українського танцю  у заданому характері та темпі.

Форма контролю. Практичний показ.

Самостійна робота №5

Тема. Танцювальні комбінації, етюди в характері танців «Полька», «Козачок».

Зміст завдання. Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.

1. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-100

2. Гуменюк А. Український  народний танець – К.: Наук.Думка, 1963 С.52-95

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери та техніки виконання в танцях «Полька», «Козачок».

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №3.

Самостійна робота №6

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Слобожанщини.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.

 1. Колногузенко Б. М. Хореографічне мистецтво : зб. ст. / Б. М. Колногузенко ; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2008., ст. 222

Методичні поради. При опрацюванні теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Слобожанщини, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Слобожанщини.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Слобожанщині?
 2. Назвіть основні рухи танців Слобожанщини.
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Слобожанщини?

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №7

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Поділля.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

 Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С. 52-55
 2. Гуменюк А. Українські  народні танці. – К.: Наук.Думка, 1963С.38-99
 3. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. –К.:Академія наук України  1963 С.48-49

Методичні поради. При опрацюванні теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Поділля, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Поділля.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Поділлі?
2. Назвіть основні рухи танців Поділля.
3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Поділля?
Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №8

Тема. Танцювальні комбінації, етюди танців Поділля.

Зміст завдання. Робота над технікою  виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.
1. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-100
2. Гуменюк А. Український  народний танець – К.: Наук.Думка, 1963 С.52-95

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери  та техніки виконання вивчених етюдів.

Форма контролю. Практичний показ.
Термін контролю. До завершення вивчення модуля №4.

ІІІ курс V семестр

Самостійна робота №9

Тема. Комбінації з тренувальних вправ біля станка та на середині зали на основі елементів українського танцю.

Зміст завдання. Засвоєння схем комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975 С.19-125

Методичні поради. При опрацюванні теми слід звернути  увагу на методику виконання тренувальних вправ біля станка, а при виконанні комбінацій   на відтворення стилю, манери та особливостей елементів українського танцю  у заданому характері та темпі.

Форма контролю. Практичний показ.

Самостійна робота №10

Тема. Танцювальні комбінації, етюди в характері танців «Метелиця», «Кадриль».

Зміст завдання. Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.
1. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-100
2. Гуменюк А. Український  народний танець – К.: Наук.Думка, 1963 С.52-95

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери та техніки виконання в танцях «Метелиця», «Кадриль».

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №5

 Самостійна робота №11

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Полісся та Волині.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С.52-55
 2. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. –К.: Академія наук України, 1963 С.47-52

Методичні поради. При опрацюванні  теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Полісся та Волині, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Полісся та Волині.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Поліссі та Волині?
 2. Назвіть основні рухи танців Полісся та Волині.
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Полісся та Волині?

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №12

Тема. Танцювальні комбінації, етюди танців Полісся та Волині.

Зміст завдання. Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.

 1. Гуменюк А. Народне хореографічне мистецтво України. –К.:Академія наук України, 1963 С.47-52

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери  та техніки виконання в танцях Полісся та Волині.

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №6.

ІІІ курс VІ семестр

Самостійна робота №13

Тема. Комбінації з тренувальних вправ біля станка та на середині зали на основі елементів українського танцю.

Зміст завдання. Засвоєння схем комбінацій з тренувальних вправ біля станка на основі елементів українського танцю.

Література.
1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975 С.19-125

Методичні поради. При опрацюванні теми слід звернути  увагу на методику виконання тренувальних вправ біля станка, а при виконанні комбінацій   на відтворення стилю, манери та особливостей елементів українського танцю  у заданому характері та темпі.

Форма контролю. Практичний показ.

Самостійна робота №14

Тема. Танцювальні комбінації, етюди в характері танцю «Гопак».

Зміст завдання. Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання в танці «Гопак».

Література.
1. Василенко К. – Лексика українського народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1996 С.25-100
2. Гуменюк А. Український  народний танець – К.: Наук.Думка, 1963 С.52-95

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери та техніки виконання в танці «Гопак».

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №7.

 Самостійна робота №15

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Гуцульщини та Покуття.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С.52-55
 2. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.,1972 С.51-57, 110-117
 3. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Фр-щини. – Львів, 2009 С.9-40

Методичні поради. При опрацюванні теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Гуцульщини та Покуття, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Гуцульщини та Покуття.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Гуцульщині та Покутті?
 2. Назвіть основні рухи танців Гуцульщини та Покуття.
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Гуцульщини та Покуття?

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №16

Тема. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Гуцульщини та Покуття.

Зміст завдання. Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.

 1. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.,1972 С.51-57, 110-117
 2. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Фр-щини. – Львів, 2009 С.9-40

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери  та техніки виконання у вивчених етюдах.

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №8.

ІV курс VІІ семестр

 Самостійна робота №17           

Тема. Комбінації з тренувальних вправ створених студентами на середині зали на основі лексики українського танцю.

Зміст завдання. Самостійно створити та записати комбінації з тренувальних вправ на середині зали на основі лексики українського танцю.

Література.

 1. Зайцев Є. Основи народно-сценічного танцю. – К.: Мистецтво, 1975 С.19-125

Методичні поради. Комбінації повинні складатися з тренувальних вправ та елементів українського танцю на середині зали. При побудові комбінацій слід звернути увагу на відповідність лексики до вибраного характеру та музичного супроводу. Тривалість комбінацій не менше 16-ти тактів при музичному розмірі 4/4, та 32-х тактів при розмірі 2/4.Записується комбінація за такою схемою:

–          назва комбінації;
–          в характері якого танцю виконується комбінація;
–          музичний розмір;
–          вихідне положення;
–          опис комбінації за тактами (долями такту);

До комбінації обов’язково додається музичний супровід (нотний матеріал).

Зразок:

Комбінація на battement tendu№1, 2, 4

Комбінація виконується в характері українського танцю «Козачок».
Музичний розмір – 2/4
Вихідне положення – стоїмо обличчям до глядача, ІІІ позиція ніг, руки на талії.
Вступ – 4 такти.
1-2 т. – стоїмо у вихідному положенні.
3 т. – руки через І поз. відкриваємо в ІІ позицію.
4 т. – руки закриваємо на талію.
1-2 т. – виконуємо чотири рази релєве по ІІІ позиції, руки закриті на талії, погляд спрямований на глядача.
3-й т. – виконуємо один падебаск з правої ноги, руки відкриваємо в ІІ позицію, погляд спрямований на глядача.
4-й т.
На «раз-і» –  виконуємо зіскок на ліву ногу, одночасно руки закриваємо на талію.
На «два-і» – виконуємо притуп правою ногою по ІV позиції, руки на талії, корпус злегка нахиляємо до правої ноги;
5-й т. – виконуємо одну колупалочку з лівої ноги, руки відкриваємо у ІІ позицію;
6-й т. – виконуємо колупалочку з правої ноги, руки в ІІ позиції.
7-й т. – виконуємо одне переступання по І позиції з правої ноги, руки закриваємо на талію.
8-й т. – виконуємо одне переступання по І позиції з лівої ноги, на кінець 8-го т. праву ногу залишаємо на носок в ІІ позиції.
9-12 т. – з правої ноги виконуємо battement tendu№1 хрестом по одному, руки відкриваємо в ІІ позицію;
13-14 т. – з правої ноги виконуємо два battement tendu №2, руки закриваємо на талію, на кінець 14-го т. праву ногу залишаємо на носок в ІІ позиції;
15 т. – виконуємо нажим на п’ятку правої ноги, одночасно плескаємо в долоні і на кінець такту закриваємо праву ногу в ІІІ позицію;
16 т. – виконуємо поворот на 360° по VІ позиції вправо, руки на талії.
17-24 т. – повторюємо рухи 9- 16т., але починаємо з лівої  ноги;
25 т. – виконуємо один battement tendu № 4 вперед з правої ноги, праву руку відкриваємо в ІІ позицію, ліва на талії, погляд спрямований на кисть правої руки;
26 т. – виконуємо один battement tendu № 4 назад з лівої ноги, праву руку закриваємо на талію, одночасно ліву руку відкриваємо в ІІ позицію, погляд переводимо на кисть лівої руки;
27 т. – виконуємо один battement tendu № 4 в сторону з правої ноги, ліву руку закриваємо на талію, погляд спрямовуємо до правого плеча;
28 т. – виконуємо один battement tendu № 4 в сторону з лівої ноги, руки закриті на талії, погляд спрямовуємо до лівого плеча;
29-31 т. – виконуємо три бігунця з правої ноги  навколо себе , руки відкриваємо в ІІ позицію;
32 т.
На «раз-і» – виконуємо поворот на 360° по VІ позиції вправо, руки на талії;
На «два-і» – виконуємо зіскок на дві ноги по VІ позиції, руки відкриваємо в ІІ позицію, погляд спрямований на глядача.

Форма контролю. Практичний показ, перевірка записів комбінацій.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №9.

Самостійна робота №18

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Закарпаття.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С.52-55
 2. Голдрич О.Барви Карпат. – Львів, 1999
 3. Василенко К. Народний танець. – К.,1996 С.100-285

Методичні поради. При опрацюванні теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Закарпаття, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Закарпаття.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Закарпатті?
 2. Назвіть основні рухи танців Закарпаття.
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Закарпаття?

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №19

Тема. Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Закарпаття.

Зміст завдання. Робота над технікою  виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006 С.52-55
 2. Голдрич О.Барви Карпат. – Львів, 1999
 3. Василенко К. Народний танець. – К.,1996 С.100-285

Методичні поради.Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери  та техніки виконання у вивчених етюдах.

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №10.

ІV курс VІІІ семестр

Самостійна робота №20

Тема.  Характерні особливості танцювального мистецтва Буковини та Бойківщини.

Зміст завдання. Записати характерні особливості регіону, перелік основних рухів та зафіксувати основні положення рук, голови, корпусу.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006. – С.52-55
 2. Марко Ю. Хореографічний фольклор східного регіону Чернівецької обл. – Чернівці: Друк Арт, 2009. – С.10-11, 83-98
 3. Марущак В., Марко Ю. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини: Метод.рекомендації. – Чернівці, 2005. – С.3-34

Методичні поради. При опрацюванні теми звернути увагу на основні фактори, які вплинули на формування танцювального мистецтва Буковини та Бойківщини, на характерні положення рук, голови, корпуса в танцях Буковини та Бойківщини.

Зразок опису дивитися у самостійній роботі №3.

Питання до самоконтролю

 1. Які ви знаєте жанри хореографічного мистецтва, які побутують на Буковині та Бойківщині?
 2. Назвіть основні рухи танців Буковини та Бойківщини.
 3. Які ви знаєте основні положення рук, голови, корпуса в танцях Буковини та Бойківщини?

Форма контролю. Перевірка записів в конспекті, практичний показ.

Самостійна робота №21

Тема.Танцювальні комбінації, етюди на основі рухів танців Буковини та Бойківщини.

Зміст завдання.Робота над технікою виконання рухів , засвоєнням схем комбінацій та етюдів , відтворення характеру та манери виконання.

Література.

 1. Голдрич О. Хореографія. – Л.:М СПОЛОМ, 2006. – С.52-55
 2. Марко Ю. Хореографічний фольклор східного регіону Чернівецької обл. – Чернівці: Друк Арт, 2009. – С.10-11, 83-98
 3. Марущак В., Марко Ю. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини: Метод.рекомендації. – Чернівці, 2005. – С.3-34

Методичні поради. Звернути увагу на особливості виконання, композиційної побудови, відтворення характеру, манери  та техніки виконання у вивчених етюдах.

Форма контролю. Практичний показ.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №11.

 Самостійна робота №22

Тема. Танцювальне мистецтво Полтавщини.

Зміст завдання. Познайомитися з творчою діяльністю видатних балетмейстерів-фольклористів Полтавщини. Записати  відео фольклорнихтанців Полтавщини.

Література.

 1. Серія: «Народні танці областей України», Танці Полтавщини.: Репертуарний збірник; Мистецтво – К. 1969

Методичні поради. При опрацюванні цієї теми звернути увагу на те яку роль відіграли балетмейстери-фольклористи Н. Уварова, М. Стрижов, В. Тулаєву відродженні та розвитку фольклорних танців Полтавщини .

 Питання до самоконтролю

 1. Які танці записала Н. Уварова?
 2. Які танці записав М. Стрижов?
 3. Які танці записав В. Тулаєв?

Форма контролю. Перевірка відеоматеріалу.

Термін контролю. До завершення вивчення модуля №12.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

Базова
1. Бондаренко Л., Бердовський О. Танцювальні комбінації та етюди танців народів світу. І-ІІ частини. – К.: Мистецтво, 1975-1976.
2. Василенко К. Лексика  українського  народно-сценічного  танцю. – К.: Мистецтво, 1971.
3. Василенко К. Український    танець: Підручник. – К.: ІПК ПК, 1997.
4. Верховинець В.М. Теорія українського народного танцю. – К. Мистецтво, 1968.
5. Голдрич О. Хореографія : Посібник з основ хореографічного мистецтва та композиції танцю. – Вид. друге,  доповнене. – Львів: СПОЛОМ, 2006.
6. Гуменюк  А. Українські  народні  танці. – К.: Наукова думка, 1969.
7. Зайцев Є.В., Колесниченко Ю.В. Основи  народно-сценічного  танцю. Навчальний посібник для вищих навчальних закладів культури і мистецтв І-ІV рівнів акредитації / Видання третє – Вінниця: НОВА КНИГА, 2007.
Допоміжна

Боримська Г. Самоцвіти  українського танцю. – К.: Мистецтво, 1974.
Вірський П. У  вихорі  танцю. Випуск І. – К.: Мистецтво, 1977. Випуск ІІ, 1977; вип. ІІІ, 1979; вип. ІV, 1980;вип. V ,1981.
3. Голдрич О. Барви Карпат. – Львів: СПОЛОМ, 1999.
4. Збірник танців Поділля. – К.: Наук. Думка, 1971.
5. Зубатов С. Рекомендации по организации урока на основе украинского народного  танца. – К.:    Респ. науч. – метод. центр   нар. творчества и культпросветработы М –ва культури УССР,  1986.
6. Колосок О.П. Побудова екзерсису біля станка на основі української народно-сценічної лексики: Навч.-метод. пос.: Друге вид., перероб. – К. : ДАКККіМ, 2001.
7. Марущак В., Марко Ю. Успадкування локальних традицій хореографічного фольклору Північної Буковини. – Чернівці, 2005.
8. Репертуарний збірник Танці Полтавщини. – К.: Мистецтво, 1969.
9. Стасько Б. Хореографічне мистецтво Івано-Франківщини. – Львів.: СПОЛОМ 2009
10. Чміль В.А. Танці Запорізького краю в обробці З. Сизоненка. – Мелітополь: ООО «Видавничий будинок ММД», 2005.
11. Чуперчук Я., Сидоренко Г. Голубка. – К.: Мистецтво, 1972.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ
1. http://softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/UkrainianDance/01.htm
2. http://uk.wikipedia.org/wiki/Категорія:Українські_народні_танці

http://diarydance.com/index.php?option=com_content&view=article&id=269:2011
4. http://www.ukrreferat.com/index.php?referat=39977
5. http://piruet.info/publ/kharakterni_osoblivosti_tanciv_polissja_ta_volini/1-1-0-326
6. http://allref.com.ua/skachaty/Klasifikaciya_ukrayins-kih_narodnih_tanciv
7. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/VMSU/mystetstvo/2010_1/okvoyi.htm
8. http://ukrainian-dancing.com/biblioteka.html