Управління бібліотекою (методичні поради до контрольної роботи)

Методичні поради до контрольної роботи для студентів заочної форми навчання спеціальності 029 “Інформаційна, бібліотечна та архівна справа”

Загальні методичні поради

Зміст завдань контрольної роботи зумовлений вимогами до професійних компетенцій та змісту умінь випускника ВНЗ.
Контрольна робота передбачає виконання студентом чотирьох практичних завдань на основі опрацьованого та засвоєного аудиторно і самостійно теоретичного матеріалу (література буде вказана після методичних вказівок до кожного завдання). Контрольну роботу студент виконує  за допомогою ПК. При виконанні контрольної роботи за допомогою ПЕОМ необхідно дотримуватися таких вимог: шрифт гарнітури Times New Roman розміром 14 пт; поля – ліве 3 см, верхнє і нижнє 2 см, праве – 1см.

Варіант 1

Завдання № 1. Визначте функції Міністерства культури з управління бібліотеками.
Завдання № 2.Заповніть первинні облікові документи.
Завдання № 3. Проаналізуйте річний план роботи сільської (міської) бібліотеки філіалу.

Методичні поради

При виконанні першого завдання студенту необхідно опрацювати закон України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», який допоможе визначити функції Міністерства культури України з управління бібліотеками.

Література:

Закон України про бібліотеки і бібліотечну справу [Електронний ресурс]  : [зі змін., станом на 28.01.2016 р. ]. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/32/95-вр
Бібліотека в правовому полі : довідкове видання / НПБУ. – Київ, 2010
Нормативно-правові документи[Електронний ресурс] / Луганська обласна наукова бібліотека ім. О.М.Горького. – Режим доступу : http://www.library.lg.ua/ukr/kollegam_docum.php
Правове регулювання діяльності закладів і установ культури. – Режим доступу :http://studrada.com.ua/content/3-правове-регулювання-діяльності-закладів-і-установ-культури.

Для виконання другого завдання студенту знадобляться наступні предмети бібліотечної техніки: картка обліку журналу, картка обліку газети, картка реєстрації користувача, картка реєстрації абонента МБА, формуляр користувача, книжковий формуляр, які необхідно буде заповнити і додати до контрольної роботи.

Література:

Порядок обліку статистичних показників бібліотеки : інструкція для працівників бібліотек / Комун. закл. «РОМЦ БКР» Черкас. райради ; уклад. Л.В. Гріщенко ; ред. О.В.Шульга. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 12 с. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/2doc-40538188
Про затвердження типових форм первинного обліку науково-інформаційної діяльності та Інструкції про порядок їх використання і застосування ; Державний комітет статистики України, М-во України у справах науки і технологій : Наказ від 07.08.98 №272/219. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0712-98

Третє завдання: Аналіз річного плану роботи бібліотеки за запропонованою схемою:

 1. Записати загальні відомості про бібліотеку (структура, фонд, кількість читачів, книговидача, штат).
 2. Дати перелік основних розділів річного плану і визначити їх відповідність схемі, яка запропонована методичним центром.
 3. Визначити наскільки конкретно і цілеспрямовано сформульовані в плані завдання бібліотеки.
 4. Визначити, чи правильно розроблені основні контрольні показники роботи бібліотеки, чи відповідають вони навантаженню і бюджету робочого часу, чи правильно розподілені по кварталам.
 5. Визначити, як планує бібліотека роботу з диференційованого обслуговування читачів. Чи відображена в плані робота по залученню нових читачів.
 6. Як відображені в плані різні форми популяризації літератури7
 7. Чи достатньо повно відображена робота спрямована на відродження духовності українського народу?
 8. Які заходи заплановані з ДБО та БІ, чи достатня їх кількість?
 9. Визначити наскільки повно відображена в плані робота з комплектування та організації бібліотечного фонду.
 10. Які заходи заплановані з організації бібліотечних пошукових інформаційних технологій?
 11. Зробити висновки (дати письмову відповідь на питання)

До контрольної роботи додати копію річного плану роботи бібліотеки-філіалу.

Література:

Бібліотекознавство: теорія, історія, організація діяльності бібліотек: підручник [В.О.Ільганаєва, Г.Д.Ковальчук, Т.П.Самійленко та ін.; за ред. М.С.Слободяника, В.О.Ільганаєвої].- Х., 1993. – с. 127-130.

Турбаніст Т. Стратегічне планування роботи бібліотек  / Т.Турбаніст. – Режим доступу : http://www.chl.kiev.ua/default.aspx?id=3434.

Типові норми часу на основні процеси бібліотечної роботи : Наказ М-ва культури і туризму України № 1631/0/16-08 від 29.12.2008 р. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/382/?PHPSESSID=8cd7ede6914e3b9c009dbd741f68046b.

Варіант 2

Завдання № 1. Визначте форми і види методичного керівництва бібліотеками.
Завдання № 2.Заповніть форми статистичного обліку.
Завдання № 3. Проаналізуйте річний план роботи сільської (міської) бібліотеки філіалу.

Методичні поради

Виконуючи перше завдання студент повинен назвати форми усної, наочної, друкованої і комплексної методичної допомоги і форми практичного показу, а також види методичної допомоги за різними ознаками.

Література:

Хропач Л.Н. Основы организации библиотечного дела : матер. по курсу «Организация, экономика и управление библиотечным делом» / Л.Н.Хропач .- Х., 1991 .- С. 57-64 ; 104-128 .
Управління бібліотекою: цілі, принципи, функції, методи / Суслова, Бенаніїн, Мошкина, Сукиасян, Столяров, Алтухова. – Режим доступу: http://um.co.ua/8/8-7/8-75816.html. – Назва з екрану.

Мета завдання № 2 – показати знання методики заповнення Щоденника бібліотеки. Для цього необхідно:

I.   Записати до Щоденника бібліотеки підсумки роботи з обслуговування читачів за один день:

 1. За формулярами читачів, що записалися до бібліотеки заповнити в першій частині щоденника бібліотеки графи «записано користувачів».
 2. За аркушем статистики заповнити графу «відвідування».
 3. За аркушем статистики заповнити другу частину щоденника

II.            Підвести підсумки роботи за місяць:

 1. Послідовно по кожній графі першої частини щоденника бібліотеки за вертикаллю скласти числа, вказані за кожен день роботи.
 2. Отримані числа по кожній графі записати на першій строчці підсумків “Всього записано за місяць”
 3. По кожній графі першої частини скласти отримані підсумкові дані з тими, що вказані в строчці “Є на початок місяця”, отримані числа записати в другій строчці підсумкових даних “Є на початок місяця”.
 4. Послідовно за кожною графою другої частини щоденника (за вертикаллю) скласти числа, записані за кожен день роботи бібліотеки. Отримані числа записати на першій строчці підсумків “Всього за місяць”
 5. Скласти отримані підсумкові дані з тими, що вказані в строчці “Є на початок  місяця”, отримані числа записати у другій строчці підсумкових даних “Є на початок місяця”.

До контрольної роботи додати зразки заповнених частин Щоденника бібліотеки.

Література:

Порядок обліку статистичних показників бібліотеки : інструкція для працівників бібліотек / Комун. закл. «РОМЦ БКР» Черкас. райради ; уклад. Л.В. Гріщенко ; ред. О.В.Шульга. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 12 с. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/2doc-40538188

Методичні поради до завдання № 3 див. у першому варіанті контрольної роботи

Варіант 3

Завдання № 1. Дайте коротку характеристику системі методичних центрів України.
Завдання № 2.Розрахуйте показники бібліотечної статистики.
Завдання № 3. Проаналізуйте річний план роботи сільської (міської) бібліотеки філіалу.

 Методичні поради

Виконуючи перше завдання студент повинен коротко охарактеризувати методичну систему (назвати методичні центри і кому вони надають методичну допомогу) загальнодержавної мережі бібліотек, мережі бібліотек окремих міністерств (на прикладі одного, двох міністерств) і територіальну методичну систему.

Література:

Хропач Л.Н. Основы организации библиотечного дела : матер. по курсу «Организация, экономика и управление библиотечным делом» / Л.Н.Хропач .- Х., 1991 .- С. 57-64 ; 104-128 .

Мета завдання № 2 – показати знання методики розрахунку статистичних показників. Для цього, на основі вивчення теоретичного матеріалу і документів бібліотечної статистики розрахувати книгозабезпеченість користувачів, книгозабезпеченість населення, обертаність фонду, читаність і середнє відвідування. Для розрахунку показників використовуйте формули:

–         книгозабезпеченість користувачів = кількість фонду : кількість читачів;
–         книгозабезпеченість населення = кількість фонду : кількість населення;
–         обертаність фонду = видача фонду за рік : кількість фонду;
–         читаність =  видача фонду за рік : кількість читачів;
–         середнє відвідування = кількість відвідувань за рік : кількість читачів

Література:

Порядок обліку статистичних показників бібліотеки : інструкція для працівників бібліотек / Комун. закл. «РОМЦ БКР» Черкас. райради ; уклад. Л.В. Гріщенко ; ред. О.В.Шульга. – Черкаси : [б. в.], 2014. – 12 с. – Режим доступу: https://www.slideshare.net/Oks123/2doc-40538188
Бібліотечна статистика: рекомендації щодо ведення обліку в публічних бібліотеках /Луг. ОУНБ ; наук. метод. відділ. – Старобільск, 2016. – 12 с. – Режим доступу: http://library.lg.ua/upload/files/bib_stat.pdf

Методичні поради до завдання № 3 див. у першому варіанті контрольної роботи

Варіант 4

Завдання № 1. Дайте коротку характеристику соціальним функціям управління бібліотечною справою.
Завдання № 2.Розробіть ескіз реклами платних бібліотечних послуг
Завдання № 3. Проаналізуйте річний план роботи сільської (міської) бібліотеки філіалу.

 Методичні поради

 Виконуючи перше завдання студент повинен коротко охарактеризувати в чому полягають адміністративна, організаційна, освітня, виховна і господарчо-економічні функції управління бібліотекою.

Література:

Управління бібліотекою [Електронний ресурс]  : сайт «Українська бібліотечна енциклопедія» / Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого. – Режим доступу: http://ube.nplu.org/rozdil/Управління%20бібліотекою

Виконуючи завдання № 2 студент повинен самостійно ознайомитися з документами: постановою Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності” та наказом М-ва культури, М-ва фінансів, М-а економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2015 р. за N 1590/28035 “Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності”. Ці документи є в методико-бібліографічних відділах центральних районних бібліотек, або їх можна знайти в мережі Інтернет, ввівши до програми пошуку (Google) назви документів.
Після опрацювання вищезазначених документів, обрати послугу, яку може надати конкретна бібліотека, вивчити об’єкт реклами, з погляду того,  чим він може бути корисним для користувачів бібліотеки. Далі записати усі позитивні якості обраної послуги, розробити структуру рекламного тексту, сформулювати заклик до негайної дії, умови за яких надається послуга. Завершити рекламний текст чіткою вказівкою адреси і телефону і розмістити складові рекламного тексту на експозиційному плані

Література:

Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності: постанова Кабінету Міністрів України від 12 грудня 2011 р. N 1271 . – Режим доступу : http://document.ua/pro-zatverdzhennja-pereliku-platnih-poslug-jaki-mozhut-nadav-doc80652.html
 Про затвердження Порядку визначення вартості та надання платних послуг закладами культури, заснованими на державній та комунальній формі власності : Наказ М-ва культури, М-ва фінансів, М-а економічного розвитку і торгівлі України від 18 грудня 2015 р. за N 1590/28035. – Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1590-15
Організація діяльності бібліотек: учбово-методичний посібник  [В.О.Ільганаєва, М.С.Слободяник, В.Т.Попроцька]. – Х ., 1993 .- С. 38 – 51.
Фандрейзинг у публічних бібліотеках : огляд діяльності [Електронний ресурс] / ХДНБ ім. В.Г.Короленка. – Режим доступу : http://korolenko.kharkov.com/2.htm.

Методичні поради до завдання № 3 див. у першому варіанті контрольної роботи