Ділова українська мова

Програма навчальної дисципліни за вибором студента

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни за вибором  є: формування системи знань та навичок володіння нормами сучасної української мови у професійному спілкуванні.

1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами правил і норм сучасної української літературної мови, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні

знати :

 • головні ознаки офіційно-ділового стилю;
 • особливості ділового спілкування;
 • правила  спілкування;
 • призначення, реквізити, класифікацію та правила оформлення різних видів документів.

вміти :

 • складати документи, дотримуючись норм сучасної української літературної мови, використовуючи методику складання фахової документації, термінологічні словники тощо;
 • аналізувати і коригувати тексти фахової інформації відповідно до норм української літературної мови;
 • володіти культурою мовлення;
 • самостійно здобувати знання, здійснювати пошук нової текстової інформації (робота з джерелами навчальної, наукової та довідкової інформації).

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль № 1

Розділ І.  Культура професійного мовлення

Тема: Державна мова – мова професійного спілкування  

Мета і завдання курсу української мови за професійним спрямуванням. Поняття національної та літературної мови. Функції та престиж мови. Мовне законодавство та мовна політика в Україні.

Тема: Стилі сучасної української літературної мови у професійному спілкуванні

Поняття стилю літературної мови. Функціональні стилі сучасної української мови та їх застосування. Основні ознаки функціональних стилів. Офіційно-діловий стиль – функціональний різновид мови.

Самостійна робота: Тема: Текст як форма організації професійної діяльності

Структура побудови тексту, точність висловлювання.

Тема: Основи культури української мови

Поняття культури мови  і культури мовлення. Вимоги до усного ділового мовлення. Мовна норма та її соціальне значення. Мовний етикет, стандартні етикетні ситуації.

Самостійна робота: Тема: Комунікативні ознаки культури мови

Характеристика культури мовлення. Ознаки.

Розділ ІІ.  Професійна комунікація

Тема: Спілкування як інструмент професійної діяльності

Спілкування і комунікація. Основні закони спілкування. Функції спілкування. Вербальні і невербальні засоби спілкування. Роль погляду у діловому спілкуванні.

Самостійна робота: Тема: Типи та бар’єри комунікації

Багатомовна і вербальна комунікації. Типологія бар’єрів.

Тема: Риторика і мистецтво презентації

Публічний виступ як важливий засіб комунікації. Вимоги до мовної поведінки. Презентація як різновид публічного мовлення.

Самостійна робота: Тема: Типи презентацій

Інформаційно-діловий характер презентацій. Мистецтво презентації. Імідж презентаторів.

Тема: Культура усного фахового спілкування

Самовдосконалення особистості як шлях до культури фахового спрямування.Стратегія поведінки під час ділової бесіди. Ділові зустрічі. Співбесіда з роботодавцем.

 Смостійна робота: Тема: Етикет телефонної розмови

Вибір мовних одиниць для телефонної розмови. Формули етикету.

Тема: Форми колективного обговорення професійних проблем

Наради, збори, переговори як форми колективного обговорення. Мистецтво ведення переговорів. Види нарад. Дискусія. Полеміка.

 Самостійна робота: Тема: «Мозковий штурм» та технології його проведення

Ефективність «мозкового штурму». Кільцева система прийняття рішень (кінгесьо).

Розділ ІІІ.  Наукова комунікація як складова фахової діяльності

Тема:  Українська термінологія у професійному спілкуванні

Термінологія як система. Термін та його ознаки. Способи творення термінів певного фаху. Сучасні проблеми української термінології.

Самостійна робота: Тема:Українські електронні фахові словники

Характеристика електронного видання «Словники України».

Навчальний модуль № 2

Розділ ІУ. Сучасні ділові папери професійної сфери

Тема: Ділові документи як засіб писемної професійної комунікації

Документи і діловодство(справочинство) у професійній сфері. Поняття документа. Класифікація документів. Державний стандарт України. Основні вимоги до написання ділових паперів.

Самостійна робота: Тема:Вимоги до оформлення сторінки документа

Нумерація сторінок. Рубрикація тексту.

Тема:  Документи щодо особового складу

Укладання документації щодо особового складу: заява, характеристика, автобіографія, резюме. Реквізити документів. Правила оформлення.

Самостійна робота:Тема: Документація щодо особового складу: трудова книжка

Точність заповнення трудової книжки. Місце зберігання та оформлення.

Тема: Довідково-інформаційні документи

Укладання довідково-інформаційних документів: довідки, доповідної та пояснювальної записок, протоколу, витягу з протоколу, плану, звіту, оголошення, запрошення. Реквізити документів. Правила оформлення.

Самостійна робота:Тема: Довідково-інформаційні документи: телеграма,  службові листи

Визначення, реквізити та правила оформлення.

Тема: Обліково-фінансові документи

Укладання обліково-фінансових документів: доручення, розписки, акта. Реквізити документів. Вимоги до їх оформлення.

Самостійна робота:Тема: Обліково-фінансові документи: список, таблиця

Визначення, реквізити та правила оформлення.

Тема:  Організаційно – розпорядча  документація

Організаційні  документи: інструкція, положення, правила, статут. Призначення документів. Реквізити документів. Вимоги до їх оформлення. Розпорядчі документи: наказ, розпорядження.

Самостійна робота: Тема: Документи з господарсько-договірної діяльності: договір, контракт

Визначення, реквізити та правила оформлення.

Рекомендована література

Базова

 1. Глущик С.В.  Сучасні ділові папери: навч.  посібник. – 4-те вид., переробл. і доп. /   С.В. Глущик,  О.В. Дияк, С.В. Шевчук. – Київ:А.С.К., 2008. – 400 с.
 2. Зубков М.Г. Сучасна українська ділова мова. – 8-ме вид., випр. / М.Г. Зубков. – Харків :СПД ФО Співак Т.К., 2006. – 448 с.
 3. Козачук Г.О. Українська мова. Практикум:  навч. посібник / Г.О.  Козачук. – Київ:Вища школа, 1991. – 400 с.
 4. Пентилюк М.І. Культура мови і стилістика / М.І.  Пентилюк. – Київ:Вежа, 1994. – 240 с.
 5. Погиба Л. Г. Українська мова фахового спрямування. Підручник /  Л. Г. Погиба, Т. О. Грибіниченко, Л. М. Голіченко. –– Київ :Кондор, 2011. – 352 с.
 6.   Шевчук С.В. Українське ділове мовлення / С.В.  Шевчук. – К Київ:Література ЛТД, 2003. – 480 с.

Допоміжна

 1. Антоненко-Давидович Б.С. Як ми говоримо /   Б.С.  Антоненко-Давидович. –  Київ:Либідь, 1991. – 254 с.
 2. Бабич Н.Д. Практична стилістика і культура української мови / Н.Д. Бабич. – Львів:Світ, 2003. – 432 с.
 3. Ботвина Н.В. Офіційно-діловий та науковий стилі мови / Н.В. Ботвина. – Київ:Артек, 1999. – 264 с.
 4. Головащук С.І. Словник-довідник з  українського літературного слововживання / С.І. Головащук. – К.:Наукова думка,  2004. – 448с.
 5. Горголюк Н.Г. Сучасне діловодство /  Н.Г. Горголюк, І.А. Казімірова. – Київ:Довіра, 2007. – 687 с.
 6. Діденко А.Н. Сучасне діловодство: навч.  посібник. – 3-тє вид., перероб. і доп. /  А.Н. Діденко. – Київ:Либідь, 2001. – 384с.
 7.  Дороніна М.С. Культура ділового спілкування і партнерства: навч.  посібник /  М.С. Дороніна. – Харків, 2008. – 202 с.
 8. Єрмоленко С.В. Словник труднощів української мови   /   С.В.  Єрмоленко. – Київ, 1989. – 336 с.
 9.  Загнітко А.П. Українське ділове мовлення: професійне і непрофесійне спілкування / А.П. Загнітко, І.Т.  Данилюк. – Донецьк:ТОВ ВКФ  «БОА», 2004. – 480 с.
 10. Зубков М.Г. Сучасний український правопис: Комплексний довідник. –  10-те вид., випр. й доп.           / М.Г. Зубков. – Харків:ФОП Співак В.Л., 2009. – 320 с.
 11. Зубков М.Г. Українська мова: універс. довідник. – 3-тє вид., випр. й доп. / М.Г. Зубков. – Харків :ВД «Школа», 2008. – 496 с.
 12.  Івченко А.І. Тлумачний словник української мови        / А.І. Івченко. – Харків:Фоліо, 2002. – 543 с.
 13.  Караман С.О. Сучасна українська  літературна мова: навч. посіб. для студ.  вищ.  навч. закл.                        / С.О.Караман, О.В. Караман, М.Я. Плющ. – Київ:Літера ЛТД, 2011. – 560 с.
 14.   Коваль А.П. Ділове  спілкування: Навч. посібник        / А.П.  Коваль. – Київ:Либідь, 1992. – 280 с.
 15.  Коваль А.П. Практична стилістика сучасної української мови. – 3-тє вид. / А.П.  Коваль.  – Київ:Вища школа, 1987. –  352 с.
 16.  Козачук Г.О. Практичний курс української мови: навч. посібник. / Г.О.  Козачук, Н.Т. Шкуратяна. – Київ:Вища школа, 1994. – 367 с.
 17.  Культура української мови: Довідник / За ред. В.М. Русанівського. – Київ:Либідь, 1990. – 304 с.
 18.  Мацько Л.І. Стилістика української мови / Л.І. Мацько. – К Київ:Вища школа, 2003. – 462 с.
 19.  Мацько Л.І. Риторика: навч. посібник  / Л.І. Мацько, О.М. Мацько –  Київ:Вища школа, 2003. – 311 с.
 20.  Мацько Л.І.Культура української фахової мови: навч.  посібник. / Л.І. Мацько,  Л.В. Кравець. – Київ:ВЦ «Академія», 2007. – 360 с.
 21.  Мацюк З. Українська мова професійного спрямування: навч.  посібник. – 2-ге вид. / З. Мацюк, Н. Станкевич. – Київ:Каравела, 2008. – 352 с.
 22.  Третяк Н.В. Українська мова професійного спілкування / Н.В. Третяк. – Кам’янець-Подільський:ФОП Сисин О.В., 2008. – 192 с.
 23.  Фурдуй М.І. Українська мова: практикум з правопису / М.І. Фурдуй.  – Київ:Либідь, 2008. – 269 с.
 24.  Шевельова Л.А. – Український правопис. Практикум: навч. посібник / Л.А. Шевельова, О.О. Дудка. – Харків:Парус, 2004. – 464 с.
 25. Шкуратяна Н.Т. – Сучасна українська літературна мова: навч. посібник / Н.Т. Шкуратяна,                   С.В. Шевчук. – К Київ:Вища школа, 2007. – 822 с.
 26.  Ющук І.П. Практикум з правопису української мови / І.П. Ющук. – Київ:Освіта,  2000. –  254 с.

Інформаційні ресурси:

 1. Проект розвитку української мови «Нова мова». – Режим доступу: htth://novamova.com.ua
 2. Уроки державної мови газети «Хрещатик». – Режим доступу: htth:// mova.kreschatic.kiev.ua
 3. Лінгвістичний портал.– Режим доступу: htth://www.mova.info
 4. Веб – сайт, присвячений питанням мови. – Режим доступу:  htth://www.mova. kiev.ua
 5. Енциклопедія «Українська мова».– Режим доступу: htth://www.litopys.org.ua/ukmova/um.htm
 6. Веб – сайт, присвячений мовним питанням, зокрема правопису. – Режим доступу: htth://pravopys.vlada.kiev.ua
 7. Електронний підручник з сучасної української мови. – Режим доступу: htth:// linguist.univ.kiev.ua/WINS/pidruchn/index.htm
 8. Тлумачний словник з української мови.– Режим доступу: htth://www.slovnyk.net
 9. Український лінгвістичний портал. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/
 10. М.Г.Зубков.Сучасна українська ділова мова. – Режим доступу: http://lcorp.ulif.org.ua/dictua/

4. Засоби діагностики успішності навчання:   поточний контроль, самоконтроль, модульний контроль.

3. Форма підсумкового контролю успішності навчання: екзамен