ІСТОРІЯ  КУЛЬТУРИ

Програма навчальної дисципліниза вибором студента підготовки молодшого  спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративно-прикладне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія»,  029 «Інформаційна бібліотечна та архівна справа»

Розробник:  Г.Г.Сидоренко

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни є формування системизнань пророзвиток світової та української культури в різних історичних епохах.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія культури» є: оволодіння знаннями про культуру як суспільного явища, розуміння закономірностей розвитку світової та української культури в різних епохах.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

–          предметвивчення дисципліни «Історія культури»;

–          сутність поняття «культура»;

–          структуру культури, її функції;

–          загальну характеристику культурно-історичних епох, що вивчаються;

–          особливості світогляду людини залежно від культурно-історичної доби;

вміти :

–          характеризувати функції культури, охарактеризувати структуру культури;

–          розкрити особливості розвитку культури тієї чи іншої епохи;

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин,  2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1

 Розділ І. Вступ до дисципліни.Еволюція  культури та основні етапи її розвитку.      

Тема: Предмет та завдання курсу «Історія  культури» Поняття  культури та її структура.

Актуальність культурологічного знання в умовах сучасної техногенної цивілізації.  Історія  культури  як  навчальна дисципліна.Визначення поняття  «культура»,  його сутність.  Структура культури. Функції культури.

Тема:  Культура Стародавнього Cходу.

Загальна характеристика  культури первісної епохи.  Культура Месопотамії. Періодизація культури Стародавнього Єгипту. Загальна характеристика  культури Стародавньої Індії та Китаю. Самостійна робота: Писемність та релігійно-філософські пам’ятки літератури Єгипту. Самобутність індійського мистецтва  архітектури й скульптури.

Тема: Античність як культурно-історична епоха Античність та її місце в історії світової культури.  Періодизація культури Стародавньої Греції. Класика – найяскравіший період культури Стародавньої Греції. Особливості культури доби еллінізму.Періодизація культури Стародавнього Риму:культура Раннього Риму; римська республіка. Прагматизм, утилітарність її культури. Культурні досягнення періоду Римської імперії. Самобутність римської культури, її значення та вплив на подальший розвиток світової культури. Самостійна робота: Мистецтво класичного періоду Давньої Греції. Виникнення християнства в Стародавньому Римі.

Семінарське заняття: Тема: Культура Стародавнього світу.

1. Порівняльна характеристика культури Месопотамії та Єгипту.

2. Особливості культур та світоглядних вчень Стародавньої Індії та Стародавнього Китаю.

3. Розквіт культури Давньої Греції класичного періоду та особливості культури елліністичної доби.

4.Найголовніші досягнення культури Стародавнього Риму.

5.Значення античності для подальшого розвитку світової культури.

Тема: Культура європейського Середньовіччя

Християнство – духовний стрижень європейської середньовічної культури. Культура  Візантійської імперії: взаємовідносини церкви і держави;  особливості світоглядної системи Візантії; освіта, наука, література, право; особливості  візантійського мистецтва. Значення культури Візантії для подальшого розвитку світової культури.

Культура західноєвропейського Середньовіччя

Історичні умови формування західноєвропейської культури. Культурне значення християнських монастирів. Освіта і наука. Школи, університети. Лицарство як моральний і естетичний ідеал епохи. Лицарські романи, поезія вагантів, трубадурів. Героїчний епос. Міська культура, народно-карнавально-сміхова культура. Самостійна робота: Особливості західноєвропейської архітектури епохи Середньовіччя.

Тема: Культура епохи Відродження

Головні чинники формування культури Ренесансу. Географічні та наукові відкриття. Книгодрукування. Освіта.  Риси ренесансної культури. Періоди розвитку культури епохи Відродження. Високий Ренесанс – вершина титанізму і антропоцентризму. Пізнє Відродження – період кризи гуманізму. Значення культури Відродження для світової культури.Самостійна робота: Відродження як художньо-естетичний феномен.

Реформація та контрреформація в культурі Європи.

 

Тема: Культура Нового і Новітнього часу

Культура доби Просвітництва. Зростання ролі літератури та освіти в житті суспільства. Енциклопедизм. Особливості розвитку мистецтва доби Просвітництва.

Зміна світоглядних орієнтацій в європейській культурі ХІХ ст. Посилення технократичної тенденції в культурі. Основні гуманітарні тенденції культури ХІХ ст. Мистецький плюралізмХІХ ст.

Самостійна робота:  Утвердження реалізму в різних видах європейського мистецтва ХІХ ст.

Криза західноєвропейської культури кін. ХІХ – поч. ХХ ст. Глобальні проблеми в ХХ ст. як прояв кризи в світовій культурі. Пошуки вирішення глобальних проблем сучасності. Модернізм як культурне новаторство, причини його виникнення. Риси модернізму. Провідні течії модернізму.Мистецтво постмодернізму.

Самостійна робота: Виникнення «рок-культури» та розквіт масової культури в культурі ХХ ст.

Семінарське заняття: Тема: Особливості розвитку культури від Середньовіччя до Новітнього часу

1. Порівняльна характеристика культури Візантії та культури західноєвропейського Середньовіччя.

2. Особливості культури епохи Відродження.

3. Загальна характеристика культури доби Просвітництва.

 1. Технократична і гуманітарна тенденції культури Нового часу.

5. Особливості культури Новітнього часу.

Навчальний модуль 2.

Розділ ІІ. Українська культура

Тема: Культура княжої Русі

Характеристика культур, що розвивалася на території України: трипільської культури; тшинецько-комарівської; білогрудсько-чорноліської; скіфської; зарубинецької; черняхівської. Дохристиянський період в культурі Древньої Русі. Християнізація – рушій нового культурного процесу. Монастирі – осередки культурного і духовного життя. Особливості культури Галицько-Волинського князівства. Значення культури княжої Русі в процесі подальшого формування української та світової культури. Самостійна робота: Художня культура Київської Русі.

Тема: Культурні процеси в період Литовсько-Польської доби та в добу козаччини.

Особливості формування культури України в період Литовсько-Польської доби:розвиток освіти в Литовсько-Польську добу; братства, їх роль у національно-культурному житті українців; характерні особливості літературного і видавничого процесів. Запорозька Січ – козацька християнсько-демократична республіка. Риси духовності, ідеали, віра, мораль козацтва. Школи. Пісенно-поетична творчість козацької доби. Живопис. Меценатство. Значення політичного і військового таланту Козак – ключова постать у процесі формування національної самосвідомості. Самостійна робота: П.Сагайдачного для формування національної самосвідомості козацтва.

Тема: Культура України часів Гетьманщини

Українська гетьманська держава та її роль у розвитку самобутніх рис національної культури. Освіта і вища школа в Україні. Література, мистецтво, громадська і філософська думка. Українське бароко – яскравий феномен національно-культурної творчості ХVІІ-ХVІІІ ст. Кінець ХVІІІ ст. – новий етап національного гніту, його негативний вплив на розвиток української культури. Самостійна робота: Г.С.Сковорода – творча постать переломної доби, передвісник національно-культурного відродження.

Семінарське заняття: Культура княжої Русі, Литовсько-Польської доби та Гетьманщини.

1.Особливості культури дохристиянської Русі.

2.Культурний розквіт Київської Русі в ХІ – ХІІІ ст.:

–           розвиток писемності, літератури;

–          високий рівень науки й освіти;

–          злет мистецтва Київської Русі (архітектура, живопис, музика, театр).

3.Сутність українського національно-культурного розвитку в ХІV-ХVІ ст.

4.Духовна культура Запорозької Січі:

5.Українська культура часів Гетьманщини:

–          рівень розвитку освіти та науки. Значення діяльності Києво-Могилянської академії;

–          література, книгодрукування;

–          особливості українського барочного мистецтва (архітектура, живопис).

Тема: Самоутвердження української культури в ХІХ ст.. Українська культура 20-50 років ХХ ст.

Загальна характеристика періодів культурного розвитку України ХІХ ст. Особливості культури на зламі сторіч (кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.). Досягнення культури 20-тих років у різних її сферах. Посилення імперської політики в СРСР, початок тоталітарного наступу на українську національну культуру. Загальна характеристика національно-культурних процесів в Україні в 40-50-х рр. ХХ ст. Самостійна робота: Реалізм в українській художній культурі ІІ пол. ХІХ ст. Роль М.С.Грушевського у національно-культурному розвитку України.

Тема: Національно-культурне життя України від 60-тих років ХХ ст. до сьогодні.

Роль «шістдесятників» у національно-культурному житті України.  Дисидентський рух. Особливості художньої культури кінця 50-х – 80-х років. Прояви духовного та інтелектуального опору тоталітарній системі у сфері культури в часи «горбачовської гласності» як один із чинників майбутньої  демократизації українського суспільства. Законодавчий процес в Україні щодо відродження української національної культури і мови, культур і мов народів, що проживають в Україні. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії в умовах незалежної української держави. Закон України про культуру. Самостійна робота:Українське кіномистецтво60-80-х років.

Семінарське заняття:Тема: Особливості розвитку української культури в ХІХ ст. та в ХХ ст.

1. Загальна характеристика культурного розвитку України в кожному з періодів ХІХ ст.

2. Новий етап українського відродження (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.).

3. Національно-культурне піднесення в Україні у 20-тих роках ХХ ст., його значення.

4. Суперечності і трагічний обрив національно-культурного піднесення в 30-50-х роках ХХ ст.

5. Особливості національно-культурних процесів в Україні 60-80-х років ХХ ст.

6. Нові явища і тенденції в літературі, театрі, живопису, музиці, кінематографії в умовах незалежної української держави.

3. Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Історія світової культури : навч. посіб. / Л.Т. Левчук, В.І. Панченко, О.В. Шинкаренко [та ін.]. – Київ : Либідь, 1994.
 2. Історія світової та української культури : підручник для ВНЗ освіти / В.А. Гречанко, І.В.Чорний, В.А. Кушнерук, В.А. Режко. – Київ : Літера ЛТД, 2002.
 3. Культурологія / Т.Б. Гриценко, С.П. Гриценко, А.Ю. Кондратюк [та ін.] ; за ред. Т.Б. Гриценко. – 2-ге вид. – Київ : Центр навч. літ., 2009.
 4. Культурологія: українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / М.М. Закович, І.А. Зязюн, О. М. Семашко [та ін.]. – Київ : Знання, 2007.
 5. Субтельний О. Україна. Історія / О. Субтельний. – Київ : Либідь, 1992.

ДОПОМІЖНА

 1. Бокань В. Історія культури України : навч. посіб. / В. Бокань, Л. Польовий. – Київ : МАУП, 2002.
 1. Волков В.Ю. Людина і світ / В.Ю. Волков. – Київ : Феміна, 1995.
 2.  Українська культура : лекція / за ред. Л.Антоновича. – Київ : Либідь, 1993.
 1. Герчанівська П.Є. Культурологія : навч. посіб. для студ. ВНЗ / П.Є. Герчанівська ; за ред. В.І. Панченко. – Київ : Україна, 2004.
 2. Кордон М.В. Українська та зарубіжна культура : підручник / М.В. Кордон. – 2-ге вид., стереотип. – Київ : Центр навч. літ., 2007.
 3. Культура і побут населення України : навч. посіб. / В.І. Наулко, Л.Ф.Артюх, В.Ф.Горленко [та ін.]. – Київ : Либідь, 1993.
 4. Культура українського народу : навч. посіб. / В.М. Русанівський, Г.Д. Вервес, М.В. Гончаренко [та ін.]. – Київ : Либідь, 1994.
 5. Семчишин М. Тисяча років української культури : істор. огляд культ. процесу / М.Семчишин. – 2-е вид. – Київ, 1993.
 6. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : курс лекцій /А.К. Бичко, Б.І. Бичко, Н.О. Бондар [та ін.]. – Київ : Либідь,1992.
 7. Теорія та історія світової і вітчизняної культури : підручник / Н.Я. Горбач, С.Д. Гелей, С.Д. Росінська [та ін.]. – Львів : Каменяр, 1992.
 8. Українська культура: історія і сучасність : навч. посіб. / за ред. Черепанової С.О. – Львів : Світ, 1994.
 1.  Бичко І.В. Філософія. Курс лекцій : навч. посіб. для студ. вузів / І.В. Бичко, А.К. Бичко, М.П. Бузський. – Київ, 1994.
 2.  Шевнюк О.Л. Українська та зарубіжна культура : навч. посіб. / О.Л. Шевнюк. – Київ : Знання-Прес, 2002.

Інформаційні ресурси:

 1. Культура Стародавнього Єгипту. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-13769-1.html
 2. Гриценко Т.Б. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/210/46/1/5/
 3. Полікарпов. Лекції з історії світової культури – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/767/15/
 4. Культурологія / Гриценко Т.Б., Гриценко С.П., Кондратюк А.Ю. – Режим доступу: http://textbooks.net.ua/content/view/6383/50/
 5. Всесвітня історія. Історія середніх віків (V-XV ст). Середньовічна культура Західної Європи : українські підручники. – Режим доступу: http://ukrmap.su/uk-wh7/1165.html.
 6. Закович М. М. Культурологія: українська та зарубіжна культура / М.М.Закович. – Режим доступу: http://www.ebk.net.ua/Book/cultural_science/zakovich_kulturologiya/part2/222.htm.
 7. Шейко В.М. Культурологія. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/1056041243858/kulturologiya/
 8. Історія світової та української культури / Греченко В. А., Чорний І. В., Кушнерук В. А., Режко В. – Режим доступу:

http://uchebnikfree.com/page/istkulturi/ist/ist-7–idz-ax237–nf-9.html

 1. Лановик Б. Д. Історія України / Лановик Б. Д., Лазарович М.В. – Режим доступу: http://www.history.vn.ua/book/dovidnik/5.html.
 2. Литовсько-Польська доба української історії. – Режим доступу: http://www.history.vn.ua/book/history3/t3.html.
 3. Субтельний, Орест. Історія України -. Гетьманщина. – Режим доступу: http://studentbooks.com.ua/content/view/434/49/1/3/
 4. Лазарович M.B. Історія України. – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/19720822/istoriya/ukrayinska_kultura_xix
 5. Релігії світу. – Режим доступу: http://www.world-religion.net/

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання:  поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.