ІСТОРІЯ УКРАЇНИ ХХ-ХХІ СТОЛІТТЯ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Розробник: Недвига О.М.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою вивчення навчальної дисципліни «Історія України ХХ-ХХІ століття» є формування системи знань про історичний розвиток українського суспільства та становлення української держави в новітню добу.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Історія України ХХ-ХХІ ст.» є:

 • вироблення ціннісних орієнтацій і переконань, набуття навичок критичного мислення в ставленні до історичних подій, явищ, персоналій, історичних джерел і здатності працювати з ними самостійно, роблячи власні висновки;
 • виховання  елементів світоглядної і політичної культури, громадянської  відповідальності, національної гідності, патріотизму, шанобливого і толерантного ставлення до історії, релігії, культури свого та інших народів світу

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

 • головні історичні події, що відбулися в Україні у ХХ-ХХІ ст., та їх хронологічну послідовність;
 • основний зміст, причини і наслідки державотворчих процесів, соціально-економічних реформ;
 • культурні та мистецькі надбання українського народу періоду новітньої історії;
 • діяльність визначних історичних осіб і політичних партій на шляху до проголошення незалежності України;

вміти:

 • працювати з історичними джерелами;
 • аргументовано, на основі історичних фактів, відстоювати власні погляди на ту чи іншу проблему;
 • самостійно складати конспекти, тези, готувати відповіді на семінарське заняття;
 • тлумачити історичну термінологію;
 • застосовувати отримані знання при вивченні інших дисциплін та у професійній діяльності.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  60 години/2кредити ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1

Тема: Вступ. Завдання і структура курсу. Соціально-економічний розвиток України в складі Росії та Австро-Угорщина початку ХХ ст.

Хронологічні межі курсу.Територія і населення України на початку ХХ століття.Становище промисловості та сільського господарства на початку ХХ ст.Індустріальна модернізація. Монополізація. Кооперативний рух.Трудова еміграція.Наш край на початку ХХ ст..

Тема: Політичний розвиток України в складі Росії та Австро-Угорщини. Події революції 1905-1907 рр. в Україні

Діяльність політичних партій, національно-культурних і військово-спортивних організацій в Наддніпрянщині та західноукраїнських землях. Самостійницька й автономістська течії в національному русі. Події революції 1905-1907 рр. в Україні. Столипінська земельна реформа та її вплив на Україну.  «Українське питання» в ІІІ і ІV Державних Думах.

Самостійна робота:  Події  Першої світової війни в Україні

Війна та українські політичні сили.  Головна українська рада. Союз Визволення України. Воєнні дії на території України в 1914-1917 рр. Політика Російської імперії та Австро-Угорщини на  окупованих територія у 1914-1917 рр. Українські січові стрільці (УСС). Економічна та політична кризи в Російській імперії та Австро-Угорщині.

Тема: Початок Української революції. Утворення УЦР

Революційні події в Україні 1917 – поч.1918 рр. Утворення Української Центральної Ради (УЦР). М. Грушевський. Еволюція поглядів політичних сил України в питанні самовизначення українців. Український національний Конгрес. І Універсал Центральної Ради. Генеральний секретаріат. ІІ Універсал УЦР.

Тема: Проголошення Української Народної Республіки. Українська Держава

Проголошення Української Народної Республіки (УНР). Проголошення в Харкові радянської влади. Перша війна радянської Росії з УНР. Проголошення незалежності УНР. Брестський мирний договір між УНР та державами Четвертного союзу. Конституція УНР. Розпуск УЦР. Українська Держава. Основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики гетьманату. Причини падіння гетьманської влади.

Тема: Директорія. Західноукраїнська Народна Республіка

Утворення Західноукраїнської Народної Республіки. Утворення Директорії. Відновлення УНР. Українсько-польська війна 1918-1919 рр. Акт злуки УНР та ЗУНР. Боротьба УНР проти більшовицького режиму, військ Антанти, денікінського режиму. Варшавська угода між УНР та Польщею. Причини поразки  Директорії. Наш край у роки Української революції.

Тема: Радянська окупація України. Впровадження непу в Україні. Форсована індустріалізація

Радянська окупація України. УСРР.  Політика «воєнного комунізму». Червоний терор. Холодноярська республіка (1919-1922 рр.). Поразка українського визвольного руху. Входження УСРР до складу СРСР. Масовий голод 1921-1923 рр. Впровадження непу в УСРР. Політика коренізації. Форсована індустріалізація. Здобутки, прорахунки та наслідки індустріалізації.

Тема: Розкуркулення та насильницька колективізація в Україні. Голодомор, його причини та наслідки

Розкуркулення та насильницька колективізація. Причини та наслідки Голодомору 1932-1933 рр.. Формування культу особи Й. Сталіна. Політичні процеси 1920-х – поч. 1930-х рр. Суспільно-економічний та політичний розвиток Західної України у 1921-1939 рр. Наш край у часи утвердження радянського тоталітарного режиму (1921-1939 рр.)

Тема: Культурне та релігійне життя України першої третини ХХ ст.«Розстріляне відродження» Семінарське заняття

Вплив політики «коренізації» на розвиток освіти, науки, мистецьких спілок та кінематографу. Ідеологізація національно-культурного життя радянської України 1921-1939 рр. «Великий терор» та його ідеологічне виправдання. Ліквідація УАПЦ. Митці «розстріляного відродження». Соціалістичний реалізм.

Навчальний модуль 2

Тема: «Українське питання» у міжнародній політиці. Радянізація Західної України (1939 – 1941 рр.).

 «Українське питання» у міжнародній політиці. Радянсько-німецькі договори 1939 р. Вступ Радянського Союзу у війну. Входження Східної Галичини, Волині, Північної Буковини, Хотинщини та Південної Бессарабії до складу УРСР. Радянізація новоприєднаних територій. Масові політичні репресії 1939-1940 рр.

Тема: Німецько-радянська війна. Події 1941 – 1944 рр. Окупаційний режим та Рух опору на території України

Напад нацистської Німеччини та її союзників на СРСР. Оборона Києва, Одеси, Севастополя. Поразки Червоної армії. Тактика «випаленої землі». Нацистський «новий порядок». Голокост. Радянський партизанський рух. Український визвольний рух. Польсько-український конфлікт. Створення Української головної визвольної ради (УГВР). Вигнання нацистських окупантів з території України. Депортація з Криму кримських татар та інших народів. Завершення бойових дій на  території України. «Українське питання» на Ялтинській та Потсдамській конференціях. Внесок українського народу у перемогу в Другій світовій війні.Полтавщина у роки Другої світової війни.

Тема:Україна в перші повоєнні роки (1945- початку 1950-х рр.) та в умовах десталінізації (1953-1964 рр.)

Участь УРСР у зовнішній політиці СРСР.Адміністративно-територіальні зміни.Особливості відбудовчого процесу. Масовий голод 1946-1947 рр. Радянізація західних областей України. Операції «Вісла» та «Захід». Український визвольний рух у 1944-1950-х рр. Ідеологічні кампанії. Лібералізація суспільно-політичного життя Української РСР у середині 50-х – 1960-х  рр. Входження Кримської області до складу УРСР. Спроби реформування управління промисловістю та сільським господарством, соціальної сфери. Зародження дисидентського руху в Україні та його особливості.

Тема: Україна в період загострення кризи радянської системи середини 60-х – початок 80-х рр. ХХ століття

Спроби реформування командної економіки в другій половині 1960-х рр. Ідеологічні орієнтири партійно-радянського керівництва. Конституція УРСР 1978 р. Зміни в соціальній та національній структурі населення. Дисидентський рух: течії, форми та методи боротьби. Українська Гельсінська група. Кримськотатарський національний рух.

Тема:  «Перебудова» та її особливості в Україні. Проголошення незалежності України

Початок «перебудови» та загострення соціально-економічної кризи. Шахтарські страйки. Чорнобильська катастрофа.Активізація національно-демократичного руху в другій по­ловині 1980-х рр. «Гласність» і лібералізація. Формування багатопартійної системи, створення Народного руху за перебудову. Релігійне відродження. Декларація про державний суверенітет України. «Революція на граніті».Проголошення незалежності України та її міжнародне визнання. Референдум і вибори Президента України.

Семінарське заняття.Україна в умовах незалежності

Початок державотворчих процесів: формування Збройних сил та правоохоронних органів України. Конституція України 1996 р.Стан промисловості та сільського господарства. Становлення олігархічної системи. Рухи протесту початку 2000-х рр. Конституційна реформа 2004 р. Помаранчева революція 2004-2005 рр. Процес європейської інтеграції та його призупинення. Революція гідності 2013-2014 рр. Анексія та окупація Криму Російською Федерацією. Дострокові президентські вибори 2014 р. Бойові дії на сході України (квітень 2014-2016 рр.). Формування громадянського суспільства.

Тема: Культурне і духовне життя України

Особливості культурного розвитку України (1991-2016 рр.). Релігійне життя. Зміни в системі національної освіти. Основні тенденції розвитку науки. Література і мистецтво.

 3. Рекомендована література

Базова

 1. Бойко О.Д.  Історія України : навч. посіб. для студентів вищих навчальних закладів / О.Д.  Бойко. – Київ : Академвидав, 2004.
 2. Кульчицький С.В.  Історія України : підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закл.:  рівень стандарту, академічний рівень / С.В.Кульчицький, Є.Г.  Лебедєва. – Київ : Генеза, 2010.
 3. Кульчицький С.В. Історія України : підруч. для 11 кл. загально-освіт. навч. закл. : рівень стандарту, академічний рівень / С.В.Кульчицький, Є.Г.  Лебедєва. –К.: Генеза, 2011.
 4. Мицик Ю. А. Історія України : навч. посіб. / Ю. А.Мицик, О. Г.Бажан. – Київ, Видавничий дім «Києво-Могилянська академія», 2008.
 5. Пометун О.І. Історія України : підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закл. :  рівень стандарту, академічний рівень /  О.І.Пометун, Н.М. Гупан. – Київ : ВД «Освіта», 2010.
 6. Реєнт О.П. Історія України : підруч. для 10 кл. загально-освіт. навч. закл.:  рівень стандарту, академічний рівень / О.П. Реєнт, О.В. Малій.  – Київ : Генеза, 2010.

 Допоміжна

 1. Конституція України (1996). – Київ : Преса України, 1997.
 2. Декларація про державний суверенітет України. – Київ : Преса України, 1990.
 3. Сидоренко О.В., Новітня історія Полтавщини (1917- 2010) : посібник для самост. роботи студентів вищих навчальних закладів І-ІІ рівня акредитації.– Полтава, 2011.
 4. Полтавщина. Історичний нарис. – Полтава, 2007.
 5. Голод 1946-1947 років на Полтавщині : матеріали і документи. – Полтава, 1996.
 6. Багалій Д.І. Історія Слобідської України / Д.І. Багалій. – Харків : Основа, 1990.
 7. Мицик Ю.А. Історія України з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Ю.А.Мицик, В.С.Власов. – Київ : Видавничий дім, 2001.
 8. Сергійчук  В.І. Українська соборність. Відродження українства в 1917-1920  роках / В.І. Сергійчук. – Київ : Українська Видавнича Спілка,1999

Інтернет – ресурси

 1. Історія України. – Режим доступу: http://www.osvitaua.com/newspapers/iug/
 2. Книги і підручники з історії України. – Режим доступу: http://history.vn.ua/
 3. Книги і підручники з Історії України. – Режим доступу:  http://www.ebk.net.ua/Book/history/
 4. Інститут історії України НАН : сайт. – Режим доступу: http://history.org.ua/
 5. Новітня історія Полтавщини. – Режим доступу: http://history-poltava.org.ua/

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль .