КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ ПОВЕДІНКИ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Розробник: Боцула С.П.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни  є: формування системи знань про основні норми поведінки у сфері професійної діяльності та вмінь їх використання в практиці ділового спілкування.

1.2.Основними завданнямививчення дисципліни є засвоєння студентами: знань про систему етичних правил і норм, що регулюють взаємовідносини людей у сфері професійної діяльності.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати :

–          особливості формальних і неформальних груп у трудовому колективі;

–          особливості, що характеризують діловий імідж працівника КДЗ;

–          особливості ділового спілкування;

–          особливості виникнення та моделі виробничих конфліктів;

–          особливості етики працівників культури в роботі з творчим колективом.

вміти :

–          дотримуватись правил ділового спілкування;

–          використовувати знання етичних норм в професійній діяльності;

–          користуватися візитними картками;

–          дотримуватись етичних норм в оформленні ділових паперів;

–          знаходити шляхи вирішення конфліктних ситуацій в творчих колективах;

–          дотримуватись правил сценічної культури.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин, 2  кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль № 1

Розділ І.  Поняття про етику та етичні норми в професійній діяльності.

Тема: Етика  як наука, історія виникнення

Поняття про об’єкт і предмет дисципліни. Поняття про етику, етикет.Походження терміну «етикет».   Етика як наука. Поняття про етикет. Етикет як форма громадського контролю  за поведінкою  людини. Правила й норми поведінки  «вчора й сьогодні».

Тема: Професійна етика – невід’ємна складова загальнолюдської культури

Поняття про професійну етику. Особливості культури професійної поведінки. Професійна етика, як моральний обов’язок. Завдання професійної етики.

Самостійна робота: Національні особливості ділового етикету.

Тема: Діловий імідж працівника КДЗ

Поняття про імідж. Характеристика особистих та ділових якостей культпрацівника. Особливості службового етикету в колективі. Одяг ділової людини. Принципи хорошого тону в одязі (ділового чоловіка, ділової жінки).

Тема: Формальні й неформальні групи в трудовому колективі

Етика ділових відносин в трудовому колективі. Формальні та неформальні групи в трудовому колективі (юридичні та моральні правила). Правила поведінки в трудовому колективі.

Тема: Організація робочого місця працівника КДЗ

Робоче місце – поле трудової діяльності. Обладнання робочого місця. Поняття про ідеальний кабінет. Вимоги до працівника КДЗ в організації робочого місця.

Тема: Візитні картки, особливості їх використання

Візитна картка – атрибут спілкування. Роль візитної картки у діловому світі.

Особливості оформлення візитної картки. Типи візитних карток. Особливості використання та зміст написів візитної картки.

Самостійна робота:

Особливості вручення сувенірів і подарунків у професійній сфері та етикет за столом.

Семінарське заняття: Тема: Щоденний етикет

1. Особливості культури поведінки в театрі, бібліотеці, музеї, картинній галереї.

2. Правила поведінки на вулиці, в магазині.

3. Правила поведінки в транспорті.

Навчальний  модуль № 2

Розділ ІІ. Особливості ділового спілкування в сфері КДД

Тема: Суть і структура процесу спілкування

Поняття про спілкування. Суть процесу ділового спілкування. Структура спілкування. Зони спілкування. Форми спілкування.

Тема: Вербальні засоби спілкування в сфері КДД

Мовленнєве спілкування як вербальна комунікація. Функції мови у спілкуванні. Правила службової бесіди.

Тема: Мовленнєвий етикет

Структура та формули мовленнєвого етикету. Культура говоріння. Культура слухання.

Тема: Роль  невербальних засобів спілкування в сфері КДД

Поняття про невербальну комунікацію. Невербальні засоби спілкування: рухи, жести, просторове поле, вираз очей та направленість  погляду, тактильні засоби, реакції шкіри, запахи, манери, їх характеристика. Вимоги до жестикуляції та особливості її застосування в сфері КДД.

Тема:Телефонна розмова

Функціональне призначення розмови по телефону як форми спілкування. Підготовка до телефонної розмови. Основні вимоги до етикету телефонної розмови  («коли телефонуєте ви»,  «коли телефонують вам»). Особливості завершення ділової телефонної розмови.

Самостійна робота:

Порядок привітань, рекомендацій, знайомств, використання титулів.

Тема: Виробничий конфлікт

Поняття про конфлікт. Природа конфліктів: функціональні, дисфункціональні. Моделі конфліктів та їх характеристика. Суперечка як обмін протилежними думками. Особливості вирішення конфліктних ситуацій.

Самостійна робота:

Особливості взаємодії ділових партнерів. Організація та проведення ділових зустрічей.

Тема: Сценічна та пластична культура працівника КДЗ

Сцена:  основні елементи та їх характеристика. Культура поведінки на сцені під час виступу та  репетиційної роботи. Поняття про пластичну культуру. Місце і роль пластичної культури в виконавській майстерності. Особливості пластичної культури виконавця.

Семінарське заняття:

Тема: Кодекс професійної етики працівників культури

1.Етика стосунків у трудовому колективі.

2.Особливості роботи керівника та норми його поведінки.

3.Авторитет особистості.

4.Критика «за правилами».

5.Мистецтво компліменту.

Рекомендована література

Базова

 1. Гриценко Т.Б. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.Б. Гриценко, С.Б Гриценко. – Київ : Центр учбової літератури, 2007.
 2. Дороніна М.С. Культура спілкування ділових людей / М.С. Дороніна. – Київ : Академія, 1998.
 3. Зубенко Л.Г. Культура ділового спілкування : навч. посіб. / Л.Г.Зубенко, В.Д. Нємцов. – Київ : Екс Об, 2000.

Допоміжна

 1. Гах Й.М. Етика ділового спілкування / Й.М. Гах. – Київ : Центр навч. літ., 2005.
 2. Глущик Сучасні ділові папери : навч. посіб. для ВНЗ / С.В. Глущик. – 3-є вид. – Київ, 2000.
 3. Гриценко Т. Етика ділового спілкування /  Т.Гриценко, Т. Іщенко, Т. К. Мельничук. – Київ, 2007.
 4. Корніяка О. Мистецтво ґречності: Чи вміємо ми себе поводити? / О. Корніяка. – Київ : Либідь, 1995.
 5. Малахов В.М. Етика. Курс лекцій : навч. посіб. / В.М.Малахов. – К. : Либідь, 2000.
 6. Мовчан В. С. Етика : навч. посіб. / В. С. Мовчан. – Київ : Знання, 2007.
 7. Радевич-Вінницький П. Етикет і культура спілкування / П. Радевич-Вінницький. – Львів : СПОЛОМ, 2001.
 8. Томан І. Мистецтво говорити : пер. з чес. / І.Томан. – 2-е вид. – Київ, 1989.
 9. Чмут Т.К. Етика ділового спілкування : навч. посіб. / Т.К. Чмут. – Київ : Вікар, 2006.
 10. Шеломенцев  В.М. Етикет і сучасна культура спілкування / В.М. Шеломенцев. – Вид. 2-е. – Київ, 2003.

Інформаційні ресурси:

 1. Професійна етика. – Режим доступу: http://ukrkniga.org.ua/ukrkniga-text/766/28/. – Назва з екрана.
 2. Діловий імідж працівника. – Режим доступу:  http://www.info-works.com.ua/all/psihologia/2950.html. – Назва з екрана.
 3. Організація робочого місця. – Режим доступу: http://www.jenessi.net/organiz_praci_menegera/243-. – Назва з екрана.
 4. Візитні картки.  – Режим доступу: http://etuket.com/official/203-visit-card.html. – Назва з екрана.
 5. Етика ділового спілкування. – Режим доступу: http://ua.textreferat.com/referat-14066.html. – Назва з екрана.
 6. Етичні норми в оформленні ділових паперів. – Режим доступу:
 7. http://ebooktime.net/book_126_glava_28_Розділ_4_Ділове_л.html. – Назва з екрана.
 8. Мовленнєвий етикет. – Режим доступу: http://osvita.ua/vnz/reports/rhetoric/30529/. – Назва з екрана.
 9. Виробничий конфлікт.  – Режим доступу: http://pidruchniki.ws/17590412/menedzhment/virobnichiy_konflikt. – Назва з екрана.

3.     Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік

4. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.