МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (баян, акордеон)

Програма навчальної дисципліни за вибором студентапідготовки молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», спеціалізацій «Народне пісенне мистецтво» та «Народне інструментальне мистецтво»

Розробник: Костогриз.О.М.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1    Метою викладання навчальної дисципліни за вибором студента «Музичний інструмент» є: розвиток музичних даних, формування елементарних навичок гри на інструменті.

1.2 Основними завданнями вивчення дисципліни «Музичний інструмент» є: розвиток початкових навичок гри на баяні, акордеоні;удосконалення знань з музичної грамоти і сольфеджіо;формування навичок підбору на слух;виховання вмінь самоаналізу і аналізу виконуваного музичного твору.

1.3.Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

аплікатуру: одноголосних, в терцію та сексту – мажорних та мінорних гам;

короткі відомості про композиторів, твори яких виконуються студентом;

музичні терміни, які зустрічаються в п’єсах;

послідовність дій з підбору на слух мелодії;

використання лівої руки баяна з визначення головних тризвуків ладу до мелодії;

слова пісні, мелодію якої студент виконує.

вміти:

читати ноти з аркуша;

сольмізувати нотний текст, який студент виконує;

виконати гами: одноголосні – «До», «Соль», «Фа» – мажор, «ля», «мі»,  «ля», «мі», «ре» – мінор (мелодичні та гармонічні),  в терцію – «До», «Соль», «Фа – мажор, «ля», «мі», «ре» – мінор,  в секту  «До», «Соль», «Фа» – мажор, «ля», «мі», «ре» – мінор короткі та довгі арпеджіо, акорди цих гам;

підібрати на слух одноголосну мелодію в правій руці, з гармонізацією в лівій руці;

визначити розмір виконуваного по слуху нотного тексту;

рахувати вголос;

по слуху визначити кількість тактів у нотному тексті;

закомпанувати українську народну пісню солісту у спрощеній фактурі;

виконати українську народну польку, щедрівку чи колядку, дитячу пісню.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль №1

 1. Формування основних аплікатурних принципів. Вдосконалення гри одноголосних  гам: «До, «Соль», «Фа» – мажор,», «ля», «мі», «ре» – мінор (мелодичних та гармонічних,  До», «Соль», «Фа» в терцію,  коротких та довгих арпеджіо, акордів цих гам.
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:1. Вдосконалення гри мажорних гам: «Соль», «Фа» (одноголосні, в терцію, в сексту, мінорних гам: «мі», «ре» (одноголосні, в терцію, в сексту), арпеджіо та акордів цих гам.

Навчальний модуль №2

 1. Формування основних аплікатурних принципів. Вивчення в терцію мінорних мелодичних гам: «ля», «мі», «ре».
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:2. Підбір на слух українських народних пісень

Навчальний модуль №3

 1. Формування основних аплікатурних принципів.Вивчення в сексту мажорних гам: «До», «Соль», «Фа».
 2. Вивчення етюда та 4 різнохарактерних п’єс. Самостійна робота №:3 Вивчення колядки.Акоманемент солісту-вокалісту української народної  пісні.

Навчальний модуль №4

 1. Формування основних аплікатурних принципів.Вивчення мінорних  гам: «ля», «мі», «ре» – в сексту
 2. Вивчення 4 різнохарактерних п’єс.
 3. Самостійна робота №:4 Вивчення дитячих пісень.

3. Рекомендована література

БАЗОВА

 1. Баян. Підготовча група : учб. репертуар для підготовчої групи дитячих музичних шкіл . –Київ : Музична Україна, 1973. – 98 с.
 2. Баян.І клас: учб. репертуар для дитячих музичних шкіл.-К.:Музична Україна, 1976.-110с.
 3. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару.  –Київ :Музична Україна, 1995.–32с. – (Вип.1)
 4. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 1995.–28с. – (Вип.2)
 5. Баян. 1-3 класи ДМШ:хрестоматія педагогічного репертуару. –Київ :Музична Україна, 1995.–28с. – (Вип.3)
 6. Баян. 2 клас: учбо. репертуар дитячих музичних шкіл. – 13-е вид.–Київ : Музична Україна, 1987.–176с.
 7. Двилянский М. Самоучитель игры на аккордеоне / М.Двилянский.– Москва :Советский композитор, 1988.–120с.
 8. Лондонов П. Школа игры на аккордеоне / П. Лондонов. – Москва :Музыка, 1985.–158с.
 9. Лушников В. Школа игры на аккордеоне / В. Лушников. – переиздание.–Москва : Советский композитор, 1988.–192с.
 10. Наумов Г.Школа игры на аккордеоне / Г.Наумов, П.Лондонов.–Москва : Музыка, 1973.–174с.
 11. Панайотов Л. Самоучитель игры на аккордеоне / Л.Панайотов. – Москва :Музыка, 1978. – 192с.
 12. Акимов Ю. Школа игры на баяне / Ю.Акимов.– переиздание. – Москва :Сов.композитор,1990.–208с.
 13. Басурсманов А. Самоучитель игры на баяне / А.Басурманов. – переиздание.–Москва :Сов.композитор,1987.–118с.
 14. Якимец Н. Система начального обучения игре на баяне / Н.Якимец. –Москва :Музыка, 1990.–62с.

ДОПОМІЖНА

 1. Говорушко П.И. Школа игры на баяне / П.И. Говорушко. – Ленинград, 1990
 2. .Популярні мелодії в перекладенні для баяна / Ред.-упорядн. І.І. Бурий, М.І. Корецький. – Київ: Муз. Україна, 1993. – (Супутник баяніста. Вип. 5)
 3.  Агафонов О.Ф. Самоучитель игры на баяне. Ч. 1. / О.Ф.Агафонов, П.П.Лондонов, П.П.Соловьев.– Москва : Музыка, 1983.
 4. Старинные русские вальсы:в переложении для баяна или аккордеона/сост.П.П.Лондонов.–Москва, Музыка, 1979.–44с.
 5. Твори української класики для баяна/упоряд. та перекл.М.Різоль.–2-е вид.–Київ :Музична Україна, 1968.–100с.
 6. Українські народні пісні:в легкому викладі для баяна/гарм. та обр. Петро Різоль. – Київ, 1961. – 48с.
 7. Українські народні пісні: в обр для готово-виборного баяна М.Ризоля. – 2-е вид.– Київ :Музична Україна, 1983. – 88с.
 8. Українські народні танці в обробці для баяна. – Київ: Музична Україна, 1993. – 48с.

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ:

 1. Ноты для баяна. – Режим доступа: http://kniganot.ru/met/
 2. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:    http://bayanac.narod.ru/
 3. Ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:    http:/www.abbia.by/show.php?show=notes
 4. 3282 произведения для баяна или акордеона. – Режим доступа:   http://www.bayanac.com/
 5. Ноты, Аккорды – Спутник ученика-баяниста. – Режим доступа:   http://ale07.narod.ru/music/notes/song/bayan/sputnik_uchenika.htm
 6. Орловская гармонь. – Режим доступа:  .ru/репертуар  http://orlovskayagarmon.narod.ru/
 7. Нотный архив Бориса Тараканова. – Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/
 8. Профессор-баянист Владимир Ушенин: ноты для баяна и аккордеона. – Режим доступа:  http://www.ushenin.com/
 9. Українські пісні. – Режим доступу:  http://uk.scorser.com/S/Ноти/українські+пісні/-1/1.html
 10. Украинские песни. – Режим доступа:  http://www.notarhiv.ru/pesnimira/ukrainskie/spisok.html
 11. Електронна бібліотека Збірник українських пісень. – Режим доступа:   http://elib.nplu.org/object.html?id=143

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік

 1. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.