МУЗИЧНИЙ ІНСТРУМЕНТ (ФОРТЕПІАНО)          

Програма  навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Укладач: Скляр  О. В.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.  Метою   викладання    навчальної    дисципліни   «Музичний    інструмент»   (фортепіано)  є  формування  навичок  гри на фортепіано, аналізу  музичного  тексту  та  читання  з  нот.

1.2.Основними   завданнями   вивчення  дисципліни  «Музичний  інструмент» (фортепіано) є: закріплення та удосконалення знань з музичної грамоти; формування  навичок  роботи  з  музичним текстом; формування навичок гри на фортепіано; формування  навичок  читання  з  нот.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти  повинні:

знати :

‐  музичні терміни та поняття;

‐  основні принципи підбору аплікатури при грі на фортепіано;

‐  послідовність  аналізу та вивчення музичного тексту;

‐  основні принципи акомпанування (ансамблювання);

вміти :

‐  володіти основними прийомами та навичками гри на фортепіано;

‐  дотримуватись основних аплікатурних  принципів гри на фортепіано;

‐  читати з нот та алізувати музичні приклади;

‐  виконувати напам’ять та в характері вивчені музичні твори.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  120  години/ 4  кредитів  ЄКТС

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни самостійного вибору студента

Навчальний модуль № 1

V семестр (1 кредит – 30 годин)

Розвиток технічних навичок гри та засвоєння основних аплікатурних принципів гри на фортепіано.

Формування основних навичок роботи з музичним текстом: аналіз, розбір, вивчення напам’ять та виконання в характері.

Закріплення знань з музичної грамоти: повторення музичних термінів, що позначають темп, динамічні відтінки та характер звуковедення.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення технічного матеріалу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 2

VI семестр 1 кредит – 30 годин)

Розвиток технічних навичок гри та удосконалення навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів. Формування основних умінь роботи над акомпанементом.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 3

VII семестр (1 кредит – 30 годин)

Удосконалення технічних навичок гри та основних навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів.

Формування умінь акомпанування.

Розвиток поліфонічного слуху та мислення.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу, читання з нот, вивчення трьох творів.

Навчальний модуль № 4

VIII семестр (1 кредит – 30 годин)

Удосконалення технічних навичок гри та основних навичок роботи з музичним текстом на основі вивчення більш складаних творів.

Удосконалення умінь акомпанування, розвиток навичок ансамблювання.

Вивчення музичних термінів, що позначають характер виконання музичних творів.

Види роботи на заняттях фортепіано: вивчення акомпанементу (ансамблю), читання з нот, вивчення двох творів, один з яких вивчається студентом самостійно.

3. Рекомендована література:

 1.  Артоболевская А. Д. Первая встреча с музыкой : учебное пособие : из опыта работы педагога – пианиста с детьми дошк. и мл. шк. возраста / А. Артоболевская. – Изд. 5 – е – Москва : Сов. композитор, 1989. – 103 с.
 2. Брилін Е. Б. Сонячне намисто [Ноти] : укр. народ. пісні в обробці для ф-но / Едуард Брилін. – Вінниця : Нова книга, 2015. – 92 с.
 3.  Етюди [Ноти] : для фортепіано на різні види техніки : 2-й кл. : учб. репертуар ДМШ / ред. упоряд. Р. С. Гіндін, М. Н. Карафінка. – Київ : Муз. Україна, 1986. – 79 с.
 4.  Заспіваймо пісню веселеньку [Ноти] : укр. народ. пісні в полегшеному перекладі для фортепіано / упоряд. та авт. перекладань  Ю. В. Соколовський. – Київ : Муз. Україна, 1991. – 32 с.
 5.   Милич Б. О. Маленькому піаністу / Б. Милич. – Київ : Муз. Україна, 1975. – 81 с.
 6.  Милич Б. Е. Фортепиано [Ноти] : 3-й кл. / Б. Милич. – Москва : Кифара, 2005. – 136. с. – (Детская музыкальная школа).
 7.  Популярні, улюблені, незабутні [Ноти] : естрада, романс, джаз : для серед. і ст. класів ДМШ / перекладання для ф-но Жульєвої Л. В. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 38 с.
 8.  Сборник фортепианных пьес, этюдов и ансамблей [Ноты] : для начинающих / cост. С. Ляховицкая, Л. Баренбойм. – ч. 1, 2 перераб. – Ленинград : Музыка, 1990. – 134 с.
 9.    Фортепіано для початківців / упоряд. Ганна Краснощок. – Київ : Глобал АDV, 2010. – 72 с. – (Музична школа; вип. № 22-23).
 10.  Фортепіано : 4-й  кл. : учб. Репертуар для ДМШ / упоряд. – ред. Милмч Б. О. – Вид. 8-ме. – Київ : Муз. Україна, 1976. – 175 с.
 11.  Фортепіано [Ноти] 2-й кл. : учб. Репертуар для учнів ДМШ / упоряд. – ред. Милич Б. О. – Вид. 6-те, доповн.  – Київ : Муз. Україна, 1974. – 144 с.
 12. Хіт – парад XVIII – XIXстоліть : ансамблі для ф-но : (мол. та серед. класи) / упоряд. Г. Сотник. – Київ : Глобал АDV, 2016. – 56 с. – (Музична школа; вип. № 38).
 13. Черни К. Этюды для начинающих [Ноты] : для фортепиано / К. Черни; сост. Н. Терентьева. – Москва : Музыка. Ленингр. отд-е, 1979. – 68 с.
 14. Шмитц М. Джазовый Парнас [Ноты] : 111 этюдов, пьес и набросков для ф-но / Манфред Шмитц. – Leipzig : VEBDeutscherVerlagfurMusik, 1987. – 100 с. – (Том 1).

Інформаційні ресурси:

 1. Ноты. – Режим доступа:  http://kniganot.ru/met/
 2. Ноты для фортепиано . – Режим доступа: http://www. Meloduforever.ru/
 3. Ноты для фортепиано. – Режим доступа:  http:/www.abbia.by/show.php?show=notes
 4. Нотный архив. – Режим доступа:  http://notes.tarakanov.net/
 5. Ноти для фортепіано. – Режим доступа: www. notonlu. ru

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диференційований залік

5.Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.