ОРГАНІЗАЦІЯ ДОЗВІЛЛЯ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки молодшого спеціаліста спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація»,  024 «Хореографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Розробник: Шестопал Р.Д.                                      

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни «Організація дозвілля» є формування системизнань та практичнихнавичок  з організації   та проведення культурно-дозвіллєвих  заходів.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Організація дозвілля»  є  засвоєння студентами: професійної  термінології навчальної дисципліни; знань про форми та методику організації дозвілля для різних категорій населення.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні

        знати:

 • організацію та методику написання сценарію;
 • організацію та методику підготовки та проведення гри;
 • організацію та методику підготовки та проведення форм дозвілля для різних категорій населення

вміти:

 • доцільно застосовувати термінологію та оперувати поняттями дисципліни;
 • написати конферанс до гри;
 • скласти план підготовки та проведення масового заходу;
 • написати сценарій масового заходу;
 • розробити сценарний план масового заходу, програму аматорського об’єднання.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин /2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1

Тема: Соціально-культурна цінність дозвілля та його роль у формуванні особистості

Поняття «дозвілля». Види дозвілля. Функції та принципи дозвілля. Роль дозвілля у формуванні особистості. Особливості організації дозвілля в Україні та за її межами. Вплив сімейно-побутових традицій на організацію дозвілля в Україні.Самостійна робота: Дозвілля народів світу.

Тема: Сценарій – літературна основа масового заходу

Поняття про сценарій.  Види сценаріїв масових заходів, їх характеристика. Ідейно-тематична основа сценарію. Композиційна побудова сценарію масового заходу. Сюжет та сюжетний хід. Орієнтація  на конкретну аудиторію.

Тема: Методика розробки сценарію

Творчий задум – важливий етап роботи над сценарієм. Визначення тематично-ідейної основи сценарію. Вибір жанру масового заходу, його назви . Підбір документального та художнього матеріалу; засобів виразності. Активізація учасників масового заходу.

Тема індивідуального заняття: Розробка сценарного плану масового заходу

Тема: Гра як засіб організації дозвілля

Значення ігрової діяльності у всебічному розвитку людини. Сутність, завдання та функції гри. Класифікація  ігор.Рухливі та малорухливі ігри. Методика підготовки та проведення  ігор-атракціонів, інтелектуальних ігор.  Ігри з естради.Українські народні ігри. Самостійна робота: Історія походження ігор.

Тема: Ведучий як організатор ігрової діяльності

Основні якості організатора ігрової дії. Методика підготовки та проведення ігор. Принципи підбору ігор. Написання конферансу до гри.

Тема: Ігрові та сюжетно-ігрові програми

Загальна характеристика ігрових та сюжетно-ігрових програм, їх особливості. Методика створення сценарію сюжетно-ігрової програми. Розробка плану проведення сюжетно-ігрової програми.

Самостійна робота: Розробити сценарний план сюжетно-ігрової програми.

Навчальний модуль  № 2

Тема : Загальна характеристика форм дозвілля

Поняття про форми дозвілля. Особливості індивідуальних, групових та масових форм дозвілля. Творчий підхід у доборі форм дозвілля.

Тема: Аматорські об’єднання та клуби як групові форми дозвілля

Різновиди аматорських об’єднань та клубів за інтересами та їх характеристика. Методика організації роботи аматорського об’єднання. Розробка програми роботи аматорського об’єднання.

Тема: Масові форми дозвілля

Значення та особливості організації інформаційно-дискусійних форм дозвілля. Методика підготовки та проведення диспутів.  Розробка програми диспуту. Вітальня як форма організації дозвілля і місце нерегламентованого  спілкування. Конкурсні форми дозвілля. Методика підготовки та проведення конкурсних форм дозвілля. Розробка конкурсної програми.  Концерт як видовищна форма дозвілля. Різновиди концертів. Розробка  програми концерту. Фестиваль як форма організації  дозвілля. Шоу-програми.  Особливості тематичних вечорів. Класифікація тематичних вечорів за змістом. Жанри тематичних вечорів. Методика підготовки та проведення тематичних вечорів. Розробка сценарного плану тематичного вечора. Значення, різновиди та особливості  вечорів відпочинку. Розробка програми вечора відпочинку. Масові свята. Основні компоненти масового свята. Класифікація свят та їх характеристика. Методика підготовки та проведення свят. Розробка програми масового свята. Самостійна робота: Форми на основі усного виступу. Тема індивідуального заняття: Розробити конкурсну програму. 

Тема: Особливості організації дозвілля для різних категорій населення

Загальна характеристика різних груп населення. Основні форми та методи вивчення дозвіллєвих потреб, інтересів. Методикавивчення дозвіллєвих потреб населення.Розробка експрес-анкети. Самостійна робота: Розробити експрес-анкету.

Тема: Форми дозвілля для різних категорій населення

Основні форми дозвілля  для дошкільників та молодших школярів.

Розробка сценарного плану дитячого ранку.  Розробка сюжетно-ігрової  програми для дітей.Форми дозвілля  для підлітків. Основні завдання культурно-дозвіллєвих закладів у роботі з підлітками. Взаємозв’язок закладів культури з позашкільними закладами. Організація дозвілля під час шкільних канікул. Форми дозвілля для молоді. Організація сімейного дозвілля.Форми дозвілля з людьми похилого віку. Організація дозвілля для людей з обмеженим станом здоров’я та групами підвищеного ризику.

3. Рекомендована література

Базова

 1. Бочелюк В.Й. Дозвіллєзнавство/ В.Й. Бочелюк, В.В.  Бочелюк. – Київ, 2006.
 2. Зайцев В.П.Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ: Дакор, 2003. – 304с.
 3. Обертинська А.П. Масові ігри та свята : навч. посіб. /  А.П. Обертинська. – Київ: Вища школа, 1980. – 181с..
 4. Обертинська А.П. Основи теорії драми та сценарної майстерності /  А.П. Обертинська. – Київ: ДАКККМ, 1999.
 5. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ: Кандор, 2005.

                                                      Допоміжна

 1. Гармаш І.І. У годину дозвілля / І.І. Гармаш. – Київ: Урожай, 1992
 2. Горбов А.С. Режисура видовищно-театралізованих  заходів : посіб. / А.С. Горбов. – Фастів : Поліфаст, 2004. – 264с.
 3. Зайцев В.П. Режисура естради та масових видовищ / В.П.Зайцев. – Київ : Дакор, 2003. – 304с.
 4. Збірник нормативних документів на допомогу керівникам закладів культури / за ред. А.Ф. Мироненко. – Київ, 1997.
 5. Інноваційні заклади клубного типу в Україні. Досвід. Проблеми. Перспективи / за ред. А.Ф. Мироненко. – Київ, 1998.
 1. Клуби за інтересами : зб. ст. / упоряд. М.А. Москаленко. – Київ : Мистецтво, 1988. – 180с.
 1. Миронюк О.Г. Клуб і дозвілля молоді / О.Г. Миронюк. – Київ : Мистецтво, 1987. – 112с.
 2. Петрова І.В. Дозвілля в зарубіжних країнах : підручник / І.В. Петрова. – Київ : Кондор, 2005.
 3. Поплавський М.М. Менеджер культури / М.М. Поплавський. – Київ, 1996.

 Інформаційні ресурси

 1. Види сценаріїв // Світ дозвілля . – Режим доступу:pedorg2013.blogspot.com/2013/02/blog-post_7637.html. – Назва з екрану.
 2. Особливості клубних вечорів.  – Режим доступу: polianinyury.ru/praktika/praktika/veshera club.html. – Назва з екрану.
 1. Дозвіллєзнавство. – Режим доступу:  www.info-library.com.ua/books-text-7093.html. – Назва з екрану.
 2. Соціалізація підлітків  у сфері дозвілля. – Режим доступу:
 3. refs.co.ua/55505 Socializaciya podrostkov  v sfere dosuga.html. – Назва з екрану.
 4. Документація керівника аматорського колективу.–Режим доступу:   locnt.lg.ua/метод  аматорського  колективу/.– Назва з екрану.
 5. Аматорські об’єднання. – Режим доступу:  Ua- dosug.ru/lyubitelskie-obedineniya.html. – Назва з екрану.
 6. Гра в структурі дозвілля. – Режим доступу:

softacademy.lnpu.edu.ua/Programs/Organizacia…/part 3 1.html. – Назва з екрану.

 1. Гра в житті дитини. – Режим доступу:www.rusnauka.com/29 NNM 2008/Pedagogica/36107.doc.htm. – Назва з екрану.
 2. Українські народні ігри. – Режим доступу:  osvita.ua/school/upbring/9167/.– Назва з екрану.
 3. Диспут. – Режим доступу: uk.wikipedia.org/wiki/.– Назва з екрану.
 4. Методика підготовки та проведення конкурсних програм. – Режим доступу:

www.metodbr.at.ua/DOC/chigrin/metoduka.doc. – Назва з екрану.

 1.  Вечір відпочинку. – Режим доступу:  polianinyury.ru/kdd 3 kurs/vesher vidoshinok.html. – Назва з екрану.
 2. Організація дозвілля людей похилого віку. – Режим доступу:

www.ukrreferat.com/index.php?referat=39066 – Назва з екрану.

 1. Соціально-педагогічна робота з дітьми групи ризику. – Режим доступу:

ua-referat.com/.– Назва з екрану.

 1. Основні документи  закладу культури.  – Режим доступу:  locnt.lg.ua/документи-клубу/.– Назва з екрану.

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:  диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточне оцінювання, модульний контроль, самоконтроль.