ОСНОВИ КОМУНІКАТИВНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей: 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Розробник: БОЦУЛА Н.П.

1.Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи комунікативного менеджменту є формування системи знань про комунікації у менеджменті, маніпуляції у спілкуванні, управління конфліктами.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи комунікативного менеджменту є: формування у студентів цілісного уявлення про специфіку спілкування в професійній діяльності, комунікації та соціальні інститути комунікації; формування навичок вибору доцільних ділових стратегій та розробляти стратегічний сценарій  управління спілкуванням; формування навичок вибору адекватної стратегії, методів і технології ефективного впливу на конкретний соціальний конфлікт;

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

знати:

 • місце  комунікацій в менеджменті;
 • типи ділових стратегій та їх використання в установі;
 • типові манери спілкування в діловому суспільстві;
 • види ділових стилів поведінки;
 • сутність та природу конфлікту, їхні різновиди;
 • методи управління конфліктами в організації;
 • алгоритм проведення ділових переговорів.

       вміти:

 • визначати типи та види комунікацій в менеджменті та ефективно їх використовувати в сучасних умовах;
 • використовувати ділові стратегії в установі та визначати  їх типи;
 • обирати особистий стиль спілкування за обставинами;
 • визначати типологію конфліктної поведінки.
 • організовувати та проводити ділові зустрічі.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин /2 кредити ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1

Тема: СПІЛКУВАННЯ ТА КОМУНІКАЦІЯ

Поняття спілкування. Типи спілкування. Предмет спілкування. Проблема та практика спілкування. Поняття комунікації. Структура комунікації. Умови ефективного зворотного зв’язку. Соціальні інститути комунікації. Ефективність комунікації в умовах ринку.

 Тема: ПРОЦЕС ТА ВИДИ КОМУНІКАЦІЇ

Процес комунікації. Структура комунікативного процесу. Елементи передачі, декодування, приймач, відгук, зворотний зв’язок.  Ділова розмова, її складові. Бесіда, обговорення, співбесіда. Круглий стіл, мозкова атака, ділова командна гра. Суперечка, полеміка, дискусія. Диспути, дебати, торги. Багатосторонні переговори. Види комунікації. Форми комунікації. Висхідна та низхідна комунікації. Схеми комунікації. Самостійна робота: Комунікативна компетентність.

Тема: ДІЛОВІ СТРАТЕГІЇ

Загальна характеристика стратегій. Види стратегій. Стратегічний сценарій. Шість принципів постановки цілей. Ділові стратегії управління спілкуванням

Тема: ТРУДНОЩІ ТА БАР’ЄРИ КОМУНІКАЦІЇ

Труднощі комунікації. Помилки у спілкуванні. Фактори, які впливають на розмову. Бар’єри спілкування.

Тема: МОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПРАЦІВНИКА СОЦІОКУЛЬТУРНОЇ СФЕРИ: ЗНАЧЕННЯ, ЗМІСТ, РОЗУМІННЯ

Мова, мовлення, свідомість. Проблеми розуміння мови в комунікації. Словник особистості. Фразеологічні кластери. Самостійна робота : Мова як основний засіб вербальної комунікації  в професійній діяльності.

Семінарське заняття:

МЕНЕДЖМЕНТ КОМУНІКАЦІЙ ЯК ОСНОВНА СФЕРА ЛЮДСЬКИХ ВІДНОСИН

 1. Модель процесу комунікації
 2. Значення формальних і неформальних структур у комунікативних відносинах
 3. Етикет мовленнєвого спілкування

Навчальний модуль  2                                                              

Тема: ДІЛОВИЙ СТИЛЬ І МАНЕРИ ОБГОВОРЕННЯ

Діловий стиль спілкування. Принциповість по суті: імператив для обговорення. Принциповість за формою. Техніка боротьби. Співробітництво: фактори, які сприяють раціональній взаємодії. Самостійна робота: Феномен комунікативного «вампіризму».

Тема: ПСИХОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ДІЛОВОЇ РОЗМОВИ

Створення сприятливого психологічного клімату. Вміння говорити. Вислуховування співрозмовника як психологічний прийом. Постановка запитань і техніка відповідей на них. Сприйняття партнера. Управління емоціями.

Тема: СЛУЖБОВЕ СПІЛКУВАННЯ

            Етика ділового спілкування. Службовий етикет. Комунікативні принципи оптимізації службових відносин. Методи комунікативного управлінського впливу.

Семінарське заняття: УПРАВЛІННЯ СПІЛКУВАННЯМ ТА КОМУНІКАЦІЯМИ

 1. Сприйняття і розуміння як основа ефективної комунікації
 2. Стилі спілкування
 3. Маніпуляції у спілкуванні
 4. Ділове спілкування. Основні закони отримання влади.

Тема: ЕКСПРЕСИВНА ПОВЕДІНКА В СПІЛКУВАННІ

Експресія як вираз внутрішнього світу людини. Експресія погляду. Мова жестів у комунікації. Міміка і голос як експресивні складові комунікації.

Тема: КОНФЛІКТИ, ЇХ СУТНІСТЬ І ПРИРОДА

Соціально-психологічна характеристика конфлікту. Сутність конфлікту. Природа та джерело конфлікту. Зона, причина та привід конфлікту. Конфлікт взаємодії.

Тема:  КОМУНІКАТИВНІ КОНФЛІКТИ ТА ЇХ НАСЛІДКИ

Розвиток та види конфліктів. Стреси, неврози, кризи. Страх. Методи зняття  напруги. Самостійнаробота:Стилі поведінки при конфлікті

 Тема:  ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ДІЛОВИХ ЗУСТРІЧЕЙ

Ділові атрибути і одяг. Правила та норми проведення ділових зустрічей. Домовленість про ділову зустріч. Підготовка та проведення ділової зустрічі.

Семінарське заняття: ПЕРЕШКОДИ В ОРГАНІЗАЦІЙНИХ КОМУНІКАЦІЯХ І МЕТОДИ ЇХ УСУНЕННЯ

 1. Імідж і самооцінка.
 2. Управління емоційною складовою комунікативного процесу.
 3. Управлінняконфліктами.
 4. Рекомендована література

Базова література

 1. Антипцева А. Комунікативний менеджмент : навч.-метод. посібник / А. Антипцева. – Харків, 2013. – 53 с.
 2. Діловий етикет: Етика ділового спілкування  / І.Афанасьєв, П.Хазін, В.Каплан, Л.Фурта. – 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Альтерпрес, 2004. – 368 с.
 3. Баєва О.В. Основи менеджменту: практикум: навч. посіб.  Ч 2 / О.В.Баєва, Н.І.Новальська, Л.О. Згалат-Лозинська. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 524 с.
 4. Голушко В.П. Діловий протокол та ведення переговорів / В.П.Голушко. – Вінниця: Нова книга, 2002. – 226с.
 5. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента: учеб. пособие – 5-е изд., стер. – Москва : Новое знание, 2002. – 336 с.
 6. Кредисов А. І. Менеджмент для керівників /  А. І.Кредисов, С. Т.Панченко, В. А. Кредисов. – Київ : Товариство “Знання” ; КОО, 1999 – 556с.
 7. Кузьмін О. Є., Мельник О. Г. Основи менеджменту: підруч / О. Є.Кузьмін, О. Г.Мельник. – Київ : Академвидав, 2003. – 416 с. (Альма-матер).
 8. Новиков Б. В. Основи адміністративного менеджменту : навч. посіб / Б.В.Новиков, Г.Ф.Синіок, П.В.Круш. – Київ : Центр навчальної літератури,2004.– 560с.
 9. Осовська Т.В. Комунікації в менеджменті / Т.В. Осовська. – Київ : Кондор, 2003. – 336с.
 10. Палеха Ю.І. Етика ділових відносин : навч. посіб. / Ю.І. Палеха. – Київ : Кондор, 2008. – 356 с.
 11. Сладкевич В. П. Сучасний менеджмент організацій / В. П.Сладкевич, А.Д.Чернявский. – Київ : МАУП, 2007. – 488с.
 12. Федулова Л. І. Бізнес-менеджмент /  Л.І.Федулова, В.Г.Федоренко, В.Ф.Гриньов. – Київ : МАУП, 2007, – 632 с.
 13. Хміль Ф.І. Основи менеджменту: підруч. / Ф.І. Хміль. – Київ : Академвидав, 2005. – 608с. (Альма-матер)
 14. Хомяков В.І. Менеджмент підприємств / В.І. Хомяков.– 2-е вид., перероб. і доп. – Київ : Кондор, 2005. – 434с.
 15. Шоломенцев В.М.Етикет и культура общения / В.М.Шоломенцев.– К : Обериг,1995.– 352с.

 Допоміжна

 1. Андрушків Б.М. Основи менеджменту: методологічні положення та прикладні механізми / Б.М.Андрушків, О.Є.Кузьмін. – Тернопіль : Лілея, 1997. – 292 с.
 2. Бельчиков Я.М., Бирштейн М.М. Деловые игры / Я.М.Бельчиков, М.М.Бирштейн. – Рига : Авотс, 1989. – 303 с.
 3. Галушко В.П. Деловые игры / В.П.Галушко. – Київ : Урожай, 1989. – 207 с.
 4. Етика ділового спілкування : навч. посіб. для вузів / за ред. Т.Б. Гриценко, Т.Д. Іщенко, Т.Ф. Мельничук. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 344с.
 5. Завадський Й.С. Менеджмент / Й.С.Завадський. – Київ : УФІМБ, 1997. – 543 с.
 6. Карнегі Д. Як здобувати друзів і впливати на людей / Дейл Карнегі. – Київ : Молодь, 1993. – 251 с.
 7. Коваль А.П. Культура ділового мовлення. Писемне та усне ділове спілкування / А.П. Коваль. – Київ : Вища школа, вид. при КДУ, 1977. – 295 с.
 8. Лозниця В.С. Психологія менеджменту : навч. посібник / В.С.Лозниця. – Київ : ТОВ «УВПК «ЕксОб», 2000. – 512 с.
 9. Палеха Ю. Организация современной деловой коммуникации / Ю.И. Палеха. – Киев : МАУП. 1995. – 152 с.
 10. Плотников А.В. Деловая переписка с зарубежными партнерами / А.В. Плотников. – Киев : Лира, 1992.
 11. Почепцов Г.Г. Профессия: имиджмейкер. – Киев : ИМСО МО Украины, МВФ «Студцентр», 1998. – 256 с.
 12. Предпринимательство и безопасность /  Давыдов И.Ю., Андрощук Г. А. – Киев : О-во «Знание» Украины, 1993 – 26 с.
 13. Скворцов Н.Н. Формула делового успеха. – Киев: Юргенком, 1997. – 121с.
 14. Скотт Д.Г. Конфликты: пути их преодоления. – Киев : Внештогриздат, 1991. – 192 с.
 15. Скотт Д.Г. Сила ума: Описание пути к успеху в бизнесе / Д.Г. Скотт. – Киев : Внештогриздат, 1991. – 199 с.
 16. Скотт Д.Г. Учитесь эффективно продавать и управлять сбытом / Д.Г. Скотт. – Киев : Внештогриздат, 1992. – 176 с.
 17. Тимошенко Н. Л. Корпоративна культура: діловий етикет : навч. Посібник / Н. Л. Тимошенко. – Київ.: Знання, 2006. – 391 с.
 18. Томман І. Мистецтво говорити / пер. з чеш. В.І. Романця / І.Томман. – 2-е вид. – Київ : Політвидав України, 1989. – 293 с.
 19. Трусов В.П. Выражение эмоций на лице / В.П.Трусов // Вопросы психологи. – 1982 . – № 5.
 20. Чайка Г.Л. Культура ділового спілкування менеджера : навч. посібник / Г.Л.Чайка. – Київ : Знання, 2005. – 442 с.
 21. Данчева О.В. Практична психологія в економіці та бізнесі / О.В.Данчева, Ю.М.Швалб. – Київ : Лібра Терра, 1998. – 270 с.
 22. Щекин Г.В. Визуальная психодиагностика. Познание людей по их внешности и поведению : монографія / Г.В.Щекин. – Київ : 1995. – 642 с.
 23. Этикет / Авт.-сост. Улищенко О.Н. – Харьков: Фолио ; Киев : Абрис ; Ростов н/Д : Феникс, 1998. – 400 с.

Інформаційні ресурси

 1. Вербальна комунікація : вікіпедія. – Режим доступу: https://uk.wikipedia.org/wiki/Вербальна_комунікація
 2. Вербальна комунікація : навч. матеріали он-лайн : психологія .– Режим доступа:  http://pidruchniki.com/1514020537285/psihologiya/verbalna_komunikatsiya
 3. Вербальна та невербальна комунікація: навч. матеріали он-лайн : менеджмент.– Режим доступа:  http://pidruchniki.com/85119/menedzhment/verbalna_neverbalna_komunikatsiya
 4. Види комунікацій в організації : теорія організації та організаційна поведінка : менеджмент.– Режим доступа:  http://stud.com.ua/39779/menedzhment/vidi_komunikatsiy_organizatsiyi
 5. Коммуникации в организации. – Режим доступа:   http://ebooks.znu.edu.ua/files/Bibliobooks/Shavkun/0008985.pdf
 6. Логачев С. Основы деловой коммуникации. Доверие и манипуляции. – Режим доступа:  http://dogma.perm.ru/index_p_5_p__p_3_p_28.html
 7. Bacильeв Н.Н. Защита от критических манипуляций по модели «открытая дверь» . – Режим доступа:   http://www.elitarium.ru/2010/04/23/zashhita_ot_manipuljacijj.html
 8. Межличностная коммуникация. – Режим доступа:  http://its-journalist.ru/Parts/mezhlichnostnaya_kommunikaciya.html
 9. Эффективные рекомендации по проведению переговоров. – Режим доступа:   http://business.damotvet.ru/negotiation/512705.htm

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання:    диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль