ОСНОВИ МАРКЕТИНГУ

Програма навчальної дисципліни підготовки молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Укладач: Житченко О.О.

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1.Метою викладання навчальної дисципліни за вибором студента «Основи маркетингу» є формування знань про базові категорії маркетингу, методологічні аспекти організації маркетингової діяльності та її пріоритети в сучасних умовах.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є засвоєння знань про структуру, принципи побудови та закономірності функціонування маркетингу.

1.3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні:

        знати:

 • сутність маркетингу та його сучасну концепцію;
 • класифікацію маркетингу та його основні характеристики;
 • різновиди маркетингових досліджень та систему маркетингової інформації;
 • маркетингову товарну та цінову політику, маркетингову політику розподілу та просування, організацію та контроль маркетингу;
 • план маркетингу організації;
 • складові міжнародного маркетингу, сутність та складові стійкого маркетингу.

       вміти:

 • визначати сутність маркетингу, характеризувати основні концепції маркетингу;
 • характеризувати сучасний маркетинг та проводити аналіз ринкових можливостей мистецьких установ;
 • визначати асортиментну політику культурних закладів;
 • визначати життєві цикли товарів і послуг та їх зв’язок з попитом;
 • визначати комунікаційну політику підприємства та комплекс маркетингових комунікацій;
 • визначати маркетингову політику розподілу та керувати ними, організовувати маркетинг в організаціях, а також проводити контроль

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний  модуль №1.

Тема: Вступ. Мета та завдання навчальної дисципліни

Предмет, мета та завдання дисципліни. Місце маркетингу в системі менеджменту соціокультурної сфери. Огляд літератури.

Тема:  Сутність маркетингу, його цілі й завдання

Розвиток маркетингу — одна з головних умов виходу організації на світовий ринок. Методологічні підходи до характеристики маркетингу. Походження та еволюція концепції маркетингу. Виробничий, товарний, збутовий та соціально-етичний маркетинг. Основні поняття маркетингу.

Тема:  Основні характеристики маркетингу

Принципи маркетингу. Система засобів маркетингу. Маркетингова суміш та її елементи. Види сучасного маркетингу. Взаємозв’язок попиту та видів маркетингу.

Тема:  Маркетингові дослідження в соціокультурній діяльності

Роль, мета і предмет маркетингових досліджень, їх основні принципи та завдання. Види маркетингових досліджень та їх характеристика. Алгоритм  маркетингового дослідження. Маркетингова інформація та її класифікація. Методи збирання маркетингової інформації.

Самостійна робота: Світовий досвід дослідження ринків.

Тема:  Маркетингова товарна політика в СКД

Маркетингова товарна політика організації та її структура. Концепція та життєвий цикл товару (ЖЦТ). Особливості маркетингу на різних етапах ЖЦТ. Конкурентоспроможність товару та методи її визначення. Управління товарним асортиментом і номенклатурою товарів підприємства. Аналіз беззбитковості та збільшення випуску товарів.

Тема:  Маркетингова цінова політика в СКД

Маркетингова цінова політика організації та її види. Алгоритм маркетингового розрахунку ціни. Система чинників ціноутворення. Попит та його еластичність. Управління цінами підприємства. Ринкові стратегії (політики) ціноутворення в СКД. Методи  ціноутворення, їх різновиди та характеристика.

Тема: Маркетингова політика розподілу в СКД

Сутність маркетингової політики розподілу. Канали розподілу та їх функції. Типи каналів та їх характеристика. Формування каналів розподілу. Структура каналу та методи його формування. Економічні чинники вибору структури каналу розподілу.

Самостійна робота: Комбіновані та множинні канали розподілу.

Тема:  Маркетингова політика просування в СКД

Управління каналами просування та його особливість. Оцінка збутової діяльності та її критерії. Ліквідація конфліктів у каналах просування. Посередницька діяльність у каналах просування.

Самостійна робота: Логістичні системи просування.

Семінарське заняття: Тема: Маркетинг у системі менеджменту

 1. Розкрити сутність і поняття маркетингу.
 2. Схарактеризувати види і засоби маркетингу.
 3. Розкрити сутність маркетингових досліджень, їх роль в СКД.
 4. Схарактеризувати маркетингову товарну політику, її особливості в СКД.
 5. Розкрити поняття цінової політики та методів ціноутворення.
 6. Схарактеризувати канали розподілу в маркетингу.
 7. Розкрити поняття маркетингової політики просування та управління каналами просування в СКД.

Навчальний модуль №2.

 Тема:  Сутність та види маркетингових комунікацій

Сутність маркетингової політики комунікацій. Алгоритм формування комплексу. Визначення завдань маркетингової комунікації. Засоби комунікацій. Вибір засобів впливу.

Самостійна робота: Основні принципи організації маркетингових комунікацій.

Тема: Реклама в маркетингової діяльності організації

Реклама та її завдання. Класифікація. Алгоритм прийняття рішення з рекламування. Бюджет реклами. Рекламне звернення. Носії реклами.

Самостійна робота: Тестування реклами.

Тема:  РR в маркетингової діяльності організації

Пропаганда, її цілі та форми. Стимулювання збуту та його основні засоби, переваги та недоліки. Мотивування споживача.

Тема: Інтернет-маркетинг

Використання Інтернету в маркетинговій діяльності. Інтернет-маркетинг і традиційний маркетинг: схожість і відмінності. Електронний бізнес та електронна комерція: масштаби та перспективи розвитку. Реклама з використанням Інтернету. Стимулювання збуту в Інтернеті.

Тема:  Організація та контроль маркетингу

Принципи формування служби маркетингу підприємства. Алгоритм формування маркетингової організаційної структури підприємства. Моделі побудови відділу маркетингу. Контроль маркетингової діяльності в СКД та його поширення.

Самостійна робота: Контроль річних планів збуту, ефективності маркетингових заходів, прибутковості.

Тема: Розділ маркетингу в бізнес-плані

Загальна характеристика бізнес-плану та його структура. Комерційна ідея. Методика розробки розділу бізнес-плану “План маркетингу”. Маркетингові дослідження факторів макросередовища. Система СВОТ.

Самостійна робота: Маркетингове вивчення споживачів, конкурентів.

Семінарське заняття: Тема:Організація і контроль в маркетинговій діяльності організацій

 1. Розкрити сутність та засоби маркетингових комунікацій.
 2. Розкрити роль реклами в маркетинговій діяльності організації.
 3. Схарактеризувати форми PR в маркетингу СКД.
 4. Роль інтернет-маркетингу в СКД.
 5. Розкрити принципи організації та контролю маркетингу.
 6. Розкрити поняття і сутність бізнес-плану та роль маркетингу в його структурі.

3. Рекомендована література

Базова

 1. Основы маркетинга : пер. с англ. / Ф. Котлер, Г.Армстронг, Д.Сондерс, В. Вонг. – [2-е европ. изд.]- Москва ; Санкт-Петербург ; Київ : Вильямс, 2003. – 944 с.
 2. Стрельчук Є.М. Методичні рекомендації для виконання КР з дисципліни “Маркетинг” / Є.М.Стрельчук, Г.О. Сакун. – Одесса : ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2011. – 52с .
 3. Стрельчук Є.М. Маркетинг : навч. посібник / Є.М.Стрельчук, Є.Г. Борисевич. – Одесса : ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2018 – 52 с.
 4. Сакун Г.О. Методичні вказівки до практичних робіт з курсу «Маркетинг телекомунікацій» / Г.О.Сакун, К.П. Аветисян. – Одесса : ОНАЗ ім. О.С.Попова, 2008. – 27с.
 5. Збірка завдань до практичних робіт з курсу “Маркетинг” / А.А.Сакун, К.П.Аветисян, Калугина Н.А., Пінчук Т.А. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С.Попова. –  169 с.
 6. Збірка ситуаційних завдань до практичних робіт з курсу “Маркетинг” / А.А.Сакун, К.П.Аветисян, Н.А.Калугина, Т.А. Пінчук. – Одеса : ОНАЗ ім. О.С.Попова. –  169 с.

Допоміжна

 1. Богатирьов А.М. Основи підприємництва, менеджменту та маркетингу в галузі зв’язку : навч. посібник / А.М.Богатирьов, Л.Д.Богатирьова, О.С.Редькін, Т.М. Тардаскіна. – Одеса, 2007. – 212 с.
 2. Богатирьов А.М. Методичні вказівки до комп’ютерної ділової гри з дисципліни «Менеджмент, маркетинг та підприємництво» / А.М.Богатирьов, Л.Д.Богатирьова, К.М.Столярська, Н.А. Калугіна. – Одеса, 2010. – 40 с.
 3. Князева Н.О. Маркетинг поштового зв’язку / Н.О. Князева. – Київ : Аспект-Поліграф, 2003. – 264 с.

Інформаційні ресурси

 1. Маркетинг послуг у сфері культури : навч. матеріали он-лайн. – Режим доступу: http://pidruchniki.com/1333122259309/marketing/marketing_poslug_sferi_kulturi
 2. Особливості маркетингу у сфері культури і мистецтва : реферат. – Режим доступу: http://ukrbukva.net/86845-Osobennosti-marketinga-v-sfere-kul-tury-i-iskusstva.html
 3. Маркетингова діяльність у сфері культури : реферат : сайт «ua-referat-com. – Режим доступу: http://ua-referat.com/Маркетингова_діяльність_у_сфері_культури
 4. Степанов В.Ю. Інформаційний маркетинг у сфері культури / В.Ю.Степанов. – Режим доступу: http://ku-khsac.in.ua/kultura39/07.pdf

 4. Форма підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, модульний контроль, самоконтроль.