ОСНОВИ ОРАТОРСЬКОЇ МАЙСТЕРНІСТІ

Програма навчальної дисципліни самостійного вибору студента спеціальностей 023 «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво, реставрація», 024 «Хореографія», 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Укладач: Мосякіна С.П.

Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Основи ораторської майстерності» є формування навичок підготовки і проведення публічного виступу

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни «Основи ораторської майстерності» є:

 • опанування основ мовної культури та елементів художнього мовлення;
 • опанування навичок публічної мови у професійній діяльності

3. Згідно з вимогами освітньої програми студенти повинні

знати:

 • визначення понять: «риторика», «ораторське мистецтво», «красномовство», «комунікація»;
 • короткі дані з історії риторики, імена великих ораторів минулого і сучасності;
 • основні правила техніки мови;
 • методику  підготовки та проведення публічного виступу.

вміти:

 • підібрати матеріал для публічного виступу відповідно до його теми;
 • упорядкувати підібраний для публічного виступу матеріал, з урахуванням вікових, соціальних, професійних особливостей аудиторії;
 • провести публічний виступ.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться  60 години/2 кредити ЄКТС.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1.

Тема: Вступ. Основні поняття риторики.

Мета і завдання дисципліни, її зв’язок з іншими на­вчальними дисциплінами.Риторика. Значення понять «риторика», «красномовство», «ораторське мистецтво». Основні поняття риторики. Розділи риторики.

Тема: Основні історичні етапи розвитку риторики. Жанри публічного виступу.

Виникнення та розвиток риторики у стародавній Греції та старо­давньому Римі, Київській Русі. Сучасна українська риторика, її представники. Жанри публічного виступу: доповідь, промова, лекція.  Самостійна робота: Скласти список Інтернет-джерел за темою: «Основні історичні етапи розвитку риторики». Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни.

Тема: Норми літературної вимови. Наголос. Техніка мови.

Правила української літературної вимови. Складні орфоепічні правила. Недоліки вимови та способи їх усунення. Головні правила літературної вимови. Наголос. Правильний наголос у слові. Складні випадки наголосу. Загальна характеристика органів мовлення (дихальні, голосові та артикуляційні органи), природні особливості дихання. Типи дихання, умови правильного дихання. Звучання голосу і дихання.  Методика тренування голосу. Дикція. Мовні дефекти. Самостійна робота: Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни. Працювати над скоромовками.

Практичні роботи:

 • Тренувальні вправи на запам’ятовування складних випадків наголосу.
 • Виконання вправ на різні типи видихання, артикуляцію, розвиток голосу.
 • Виконання вправ на чіткість дикції.

Тема: Закони логіки і правила доведення в публічному виступі.

Закони логіки й правила доведення у публічному виступі. Уміння оратора логічно впорядкувати думки за допомогою методів дедукції, індукції, аналогії, контрасту, хронології, проблемного викладу матері­алу тощо. Уміння переконувати. Правильне аргументування, докази як важ­ливі чинники успішного виступу. Самостійна робота: Визначити головні (ключові) слова теми та записати їх до словника з дисципліни.

Навчальний модуль № 2.

Тема: Методика підготовки і проведення публічного виступу.

Методика підготовки публічного виступу. Вибір теми, мети  і форми виступу з урахуванням складу слухачів (вік, освіта, інтереси тощо).Бібліографічні пошуки матеріалу, накопичення потрібної інформації. Впорядкування матеріалу за складеним планом. Робота над зачином (цікавий початок, уникнення шаблону) і робота над викладом (розкриття теми за допомогою методів дедукції, індукції, аналогії, контрасту, проблемного викладання матеріалу). Кінцівка ви­ступу (узагальнення головних думок, підведення підсумків, наголошення на поставлених цілях, заклик до виконання певних дій).   Складання тез, конспекту, повного письмового тексту. Редагування чорнового варіанта виступу.    Репетиція виступу. Вибір місця й часу, своєчасно вивішене оголо­шення як чинник успішного виступу.

            Самостійна робота: Написати невеликий твір за темою (на вибір): 1) «Хата моя, біла хата…» (Д.Луценко). 2) «Забудеш рідний край – тоді твій корінь всохне» (П.Тичина). 3) «Нема того краму, щоб купити маму» (прислів’я).

Методика проведення публічного виступу.  Прийоми встановлення контакту оратора зі слухачами (поведінка, зміст виступу). Поведінка промовця: зоровий контакт, початкова пауза, жес­тикуляція, міміка, темп мови, сила голосу, інтонація, чітка дикція, тон. Наочність, технічні засоби, захоплюючі факти, риторичні за­питання, гумор як засоби пожвавлення уваги слухачів. За­вершення роботи згідно регламенту. Відповіді на запитання слухачів. Ставлення слухачів до лектора і виступу: добро­зичливе, нейтральне, недоброзичливе та шляхи подолання несприят­ливих ситуацій. Недоліки публічного виступу. Зовнішній вигляд оратора (вбрання, зачіска, макіяж, прикраси тощо). Оцінювання виступу.

Практичні роботи:

 • Вибір теми, мети  і форми публічного виступу з урахуванням складу слухачів.
 • Підготовка до публічного виступу.
 • Проведення публічного виступу.

3. Рекомендована література

Базова:

 1. Мацько Л.І. Риторика : навч. посібник / Л.І.Мацько, О.М. Мацько. – Київ, 2006. – 311 с.
 2. Капська А.Й. Виразне читання : практ. і лаб. заняття / А. Й. Капська . – Київ, 1990. – 175 с.
 3. Олійник Г.А. Виразне читання. Основи теорії : посіб. для вчителів / Г.А.Олійник. – Тернопіль : Навчальна книга – Богдан, 2001. – 224 с.
 4. Чибісова Н.Г. Риторика : навч. посібник / Н.Г.Чибісова, О.І.Тарасова. – Київ, 2003. – 228 с.

Допоміжна:

 1.  Абрамович С. Риторика : навч. посібник / С.Абрамович, М.Ю.Чікарькова. – Львів : Світ, 1995. – 240 с.
 2. Вандишев В.М. Риторика: екскурс в історію вчень і понять : навч. посіб. / В.М.Вандишев. – Київ : Кондор. – 2003. – 264 с.
 3. Єрмоленко С.Л. Нариси з української словесності. Стилістика та культура мови / С.Л.Єрмоленко. – Київ : Довіра, 1999. – 431 с.
 4. Колотілова Н.А. Риторика : навч. посібник. – Київ : Центр учбової літератури, 2007. – 146 с.
 5. Кошачевський С.С. Техніка мови / С.С.Кошачевський. – Київ, 1993.
 6. Одарченко П. Про культуру української мови : збірник статей / П.Одарченко. – Київ, 1997.
 7. Сковорода Г. Розмова П’яти Подорожніх про істинне щастя у житті / Григорій Сковорода. – Київ, 2002.

Інформаційні ресурси:

 1. Історія ораторського мистецтва / Ораторське мистецтво / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін. – Режим доступу : http://textbooks.net.ua/content/view/3687/34/. – Назва з екрану.
 2. Історія ораторського мистецтва : вікіпедія. – Режим доступу : http://uk.wikipedia.org/wiki/Історія_ораторського_мистецтва.
 3. Основиораторської майстерності . – Режим доступу : http://debate.org.ua/file_download/83/a03ua.doc
 4. Основи риторики. – Режим доступу : http:/shkola.ostriv.in.ua/…/list-BD57D40B26
 5. Ораторське мистецтво / Н.П.Осипова, В.Д.Воднік, Г.П.Клімова та ін. – Режим доступу :            http://textbooks.net.ua/content/view/3687/34/
 6. Сухомлинський В. О. Слово рідної мови / В.О. Сухомлинський ; ДНПБУ ім. В.О.Сухомлинського НАПН України. – Режим доступу : http://www.dnpb.gov.ua/id/990/?PHPSESSID=2244044fe4a560bb952ea17792ffb065
 7. Техніка формування мовленнєвої культури вчителя : укр. підручники он-лайн. – Режим доступу : http://pidruchniki.ws/10611207/pedagogika/tehnika_formuvannya_movlennyevoyi_kulturi_vchitelya

4. Форми підсумкового контролю успішності навчання: диференційований залік (екзамен – заочна форма навчання).

5. Засоби діагностики: поточне оцінювання, модульний контроль, самоконтроль, практичний показ.