СОЛЬНИЙ СПІВ

Програма навчальної дисципліни за вибором студента підготовки  молодшого спеціаліста спеціальності 028 «Менеджмент соціокультурної діяльності»

Розробники: Г.Г.Харковина, О.П.Свирид, О.М.Костогриз

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

Метою викладання навчальної дисципліни «Сольний спів» є удосконалення навичок вокально-виконавської культури.

1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни є: – удосконалення вокальних та сценічно-виражальних навичок; – накопичення вокального репертуару для майбутньої  фахової діяльності; – робота над створенням власного концертного іміджу виконавця.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати: прийоми роботи над удосконаленням власних вокальних навичок; етапи роботи над вокальним твором (від розучування до сценічного втілення)

вміти: розучити вокальний твір; розкрити характер, жанрові та стильові особливості вокального твору; аналізувати якість власного виконання вокального твору.

На вивчення навчальної дисципліни відводиться 60 годин / 2 кредити ECTS.

2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни

Навчальний модуль 1.

Робота над розвитком вокальних навичок та подоланням наявних недоліків: дотримання єдиної манери звукоутворення голосних, атак звука, співу у високій позиції з правильним використанням співацького дихання, резонаторів та чіткої дикції.

Вивчення 3-х різнохарактерних вокальних творів відповідно обраної студентом манери співу.

Самостійна робота: Аналіз вокального твору: зміст, тема, ідея, вокальні труднощі, засоби музичної виразності (темп, ритм, агогіка, динаміка, фразування, визначення кульмінації). Художньо-виразне читання літературного тексту вокальних творів.

Навчальний модуль2.

Робота над удосконаленням навичок музичної виразності та вокально-виконавської культури. Особливості роботи з мікрофоном.

Вивчення 3-х різнохарактерних вокальних творів. Самоаналіз якості роботи на кожному етапі роботи над творами, визначення недоліків виконання та шляхів їх подолання.

Самостійна робота: Розбір вокальних творів. Підбір засобів музичної виразності, пошук власної інтерпретації вокального твору. Робота над усуненням вокальних недоліків виконуваних творів.

3. Рекомендована література

Базова

  1. Гребенюк Н. Вокально-виконавська творчість. Психолого-педагогічний та   мистецтвознавчий аспекти [Текст]: монографія /  Н. Гребенюк. – Київ, 1999.
  2. Кушка Я. С. Методика навчання співу [Текст]: посібник з основ вокальної майстерності / Я. Кушка. – Тернопіль.: Богдан, 2010.
  3. Харковина Г.Г., Горбачик Н.І. Найбільш доступні тлумачення часто вживаних термінів та понять [Текст]: метод. рекомендації для вищих  навчальних закладів культури і мистецтв I-II рівнів акредитації / Г.Г.Харковина, Н.І Горбачик. – Київ: Державний   методичний  центр навчальних закладів культури і мистецтв України, 2012.

Допоміжна

  1. Откидач В. Естрадний спів і шоу-бізнес: навч.-метод. посібник / Володимир Откидач. – Вінниця : Нова Книга, 2013. – 368 с.

Інформаційні ресурси

  1. Вокальне мистецтво. Режим доступу: http://posibnyky.vntu.edu.ua/Pr_cult/content/roz14.html
  2. Специфіка підготовки співака у класі естрадного вокалу. Режим доступу: http://vocalart.narod.ru/article3.html
  3. Основні принципи народної манери співу. Режим доступу: http://makivka.at.ua/publ/vokal/osnovni_principi_narodnoji_maneri_spivu/6-1-0-
  4. Сольний спів. Секрети вокальної майстерності. Режим доступу: http://novileya.at.ua/load/bibilioteka_vokalista/solnij_spiv/2-1-0-4

4. Форма підсумкового контролю успішності навчання  диференційований залік.

5. Засоби діагностики успішності навчання: поточний контроль, виконання самостійних завдань, модульний контроль.